Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Hwenu E A Mɔ Ðɔ Gbɛ̀ Cikɔ nú We É

Hwenu E A Mɔ Ðɔ Gbɛ̀ Cikɔ nú We É

“Linkpɔ́n enɛ lɛ gbɛ́ gbigbɔ,” wɛ Adriana e nɔ nɔ Brésil é ɖɔ. “Enɛ wu ɔ, un wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ enyi un hu nyiɖée ɔ, é na kpɔ́n te hú.”

A KA ko jɛ azɔn syɛnsyɛn ɖé bɔ é zɔ́n bɔ gbɛ̀ ninɔ sɔ́ jló we ǎ kpɔ́n à? Enyi nǔ nyí mɔ̌ ɔ, a sixu mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ Adriana tɔn mɛ. É jɛ linkpɔ́nzɔn syɛnsyɛn ɖé, nǔ tɔn blawǔ bɔ é mɔ ɖɔ emi kún sɔ́ ɖó nukúnɖiɖó ó. È mɔ linkpɔ́nzɔn syɛnsyɛn ɖé nú Adriana.

Lɛ̌ lin tamɛ dó Kaoru ee nɔ nɔ Japon, bo kpé nukún dó mɛjitɔ́ tɔn mɛxomɔ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é wu é jí. É tinmɛ ɖɔ: “Hwe ɔ nu ɔ, è nɔ lɛ́ gbidí kɔ nú mì syɛnsyɛn ɖò azɔ̌mɛ. Nukɔnmɛ ɔ, nǔɖuɖu sɔ́ nɔ jló mì ǎ, bɔ un sɔ́ nɔ lɛ́ sixu d’amlɔ ganji ǎ. Un jɛ linlin jí ɖɔ enyi kú wɛ un gbɔ bɔ kú ɔ, wuvɛ̌ ce lɛ na vɔ.”

Nya e nɔ nɔ Nigéria bo nɔ nyí Ojebode é ɖɔ: “Nǔ ce nɔ blawǔ nú nyiɖée kaka bɔ un nɔ ɖibla y’avǐ, enɛ wu ɔ, un nɔ ba ali e nu un na gbɔn bo hu nyiɖée é.” Awǎjijɛnú wɛ é nyí ɖɔ Ojebode, Kaoru, kpo Adriana kpo ɖebǔ kún hu yeɖée ó. Amɔ̌, xwewu xwewu ɔ, gbɛtɔ́ afatɔ́n donu kanweko mɔkpan wɛ nɔ wà mɔ̌.

FITƐ È KA SIXU MƆ ALƆDÓ ÐÈ?

Mɛ e nɔ hu yeɖée tawun lɛ é wɛ nyí sunnu lɛ, ɖó alɔdó biba nɔ hu winnya nú gegě yetɔn. Jezu ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ é ɖó hudo dotóo tɔn. (Luki 5:31) Enɛ wu ɔ, enyi a ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ bɔ a nɔ lin na ɖó nǔ gbɛ̀ towe nu hǔn, kɛnklɛn, ma nú alɔdó byɔbyɔ ni hu winnya nú we ó. Mɛ e ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ lɛ é gegě mɔ ɖɔ alɔdó dotóo lɛ tɔn biba d’alɔ ye bɔ ye mɔ yeɖée mɛ hugǎn. Ojebode, Kaoru, kpo Adriana kpo bǐ mɔ alɔdó ɖò dotóo lɛ gɔ́n bɔ dìn ɔ, ye ɖò ganji hú ɖ’ayǐ tɔn.

Dotóogán lɛ sixu zán atínkɛ́n alǒ wlɛnwín xóɖɔɖókpɔ́ tɔn e na zɔ́n bɔ taglomɛ mɛ ɔ tɔn na jɛ ganji lɛ é, alǒ we lɛ bǐ. É byɔ ɖɔ xwédo mɛ ɖěɖee ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ lɛ é tɔn kpo xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo ni nɔ sè wuvɛ̌ xá ye, nɔ ɖó suúlu dó ye wu bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó ye wu. Jehovah Mawu wɛ nyí xɔ́ntɔn ɖagbe hugǎn e mɛɖé sixu ɖó é, é sɔnǔ nú alɔdó ɖagbeɖagbe lɛ ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ.

É KA SIXU GBƆ BǏ MLƐ́MLƐ́ À?

Mɛ ɖěɖee ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ lɛ é sixu ɖó hudo nukúnkpédómɛwu dotóo lɛ tɔn nú táan gegě, bɔ é sixu lɛ́ byɔ ɖɔ ye ni huzu alɔ ɖò nǔwiwa yetɔn lɛ mɛ. Amɔ̌, enyi a ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ ɔ, a sixu ɖó nukún sɔgudo awǎjijɛ tɔn ɖé Ojebode ɖɔhun. É ɖɔ: “Un ɖò nukún ɖó hwenu e nǔ e ɖò Ezayíi 33:24 mɛ é na jɛnu dó é wɛ, finɛ ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ hweɖenu na wá sù bɔ mɛ e ɖò ayikúngban jí lɛ é ɖebǔ sɔ́ na ɖɔ, ‘Un ɖò azɔn jɛ wɛ’ ǎ.” Ojebode ɖɔhun ɔ, “ayikúngban yɔyɔ̌” e jí “wuvɛ̌” ma sɔ́ na ɖè ǎ é sín akpá e Mawu dó é ni nɔ dó gbɔ nú we. (Nǔɖexlɛ́mɛ 21:1, 4) Akpá enɛ xlɛ́ ɖɔ taglomɛzɔn kpo wuvɛ̌ e è nɔ mɔ ɖò lee nǔ nɔ cí nú mɛ é linu é lɛ bǐ kpo na fó. Linkpɔ́n e nɔ dó wuvɛ̌ nú we lɛ é bǐ na vɔ kaka sɔyi. A sɔ́ na “flín” linkpɔ́n e nɔ dó wuvɛ̌ nú we lɛ é ǎ, “ye sɔ́ na wá ayi mɛ nú [we]” gbeɖé ǎ.—Ezayíi 65:17.