ATƆXWƐ No. 2 2019 | Gbɛ̀ ɔ Nɔ Jɛn È ka Na Nɔ Mɛ À?

Nǔ e nɔ gbà hǔn dó nú mɛ é ɖé ka ko zɔ́n bɔ a kanbyɔ hwiɖée kpɔ́n ɖɔ gbɛ̀ ɔ nɔ jɛn è na nɔ mɛ à jí à?

Hwenu E Gbɛ̀ Wá Cí Nǔ E Hú Agbɔ̌n Mɛ É Ðɔhun É

È na bo ɖò wuvɛ̌ ɖebǔ mɔ wɛ ɔ, gbɛ̀ ninɔ ka xɔ akwɛ.

Hwenu E Adla J’ayǐ É

Biblu na alixlɛ́mɛ tawun tawun e sixu d’alɔ we, bɔ a na mɔ hwiɖée mɛ ɖò adla j’ayǐ ɖé gudo lɛ é.

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú nú Mɛ É

Kpɔ́n wěɖexámɛ tawun tawun ɖěɖee sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn nu é atɔ́ɔ́n.

Hwenu E Mɛ E È Da É Ma Nɔ Gbeji Ǎ É

Asú alǒ asì xomɛvɔnɔ gegě mɔ gbɔdónúmɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ.

Hwenu E A Bɛ́ Azɔn Syɛnsyɛn ɖé É

Kpɔ́n lee mɛɖé lɛ nɔ ɖí xwi xá azɔn syɛnsyɛn gbɔn é.

Hwenu E A Mɔ Ðɔ Gbɛ̀ Cikɔ nú We É

A ka ko ɖò linkpɔ́n mɛ kaka, bo ba na kú kpɔ́n à? Fitɛ a ka sixu mɔ alɔdó ɖè?

Gbɛ̀ Ninɔ Xɔ Akwɛ Tawun!

Mɛ ɖevo lɛ sixu nɔ ma mɔ nukúnnú jɛ tagba kpo linkpɔ́n towe lɛ kpo mɛ, amɔ̌, kúdeji ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún wǔ we bo lɛ́ jló na d’alɔ we.

“É Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ”

Wemafɔ Biblu tɔn elɔ lɛ sixu dó gbɔ nú we, bo lɛ́ na we hlɔnhlɔn.