Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Sun Sín Wuntun lɛ kpo Nùkínkán Kpo: Sixu Zɔ́n Bɔ È Mɔ Sɔgudo Sɛ́dó À?

Sun Sín Wuntun lɛ kpo Nùkínkán Kpo: Sixu Zɔ́n Bɔ È Mɔ Sɔgudo Sɛ́dó À?

DÒ BIBA NÚ SUN SÍN WUNTUN LƐ

Dò biba nú sun sín wuntun lɛ nyí nǔmimɔ alɔkpa ɖé bo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖi ɖɔ sunví lɛ, sun, kpo planɛti lɛ kpo nɔ wà nǔ dó gbɛtɔ́ ɖěɖee ɖò gbɛ̀ ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é wu. Mɛ e nɔ kpɔ́n sunví lɛ é nɔ ɖɔ ɖɔ tɛn e mɛ nùɖíɖó jinukúnsin tɔn enɛ lɛ ɖè hwenu e è jì mɛɖé é nɔ ɖɔ mɛ alɔkpa e é na nyí é kpo lee sɔgudo tɔn na cí é kpo.

Babilɔnu hwexónu tɔn mɛ wɛ dò biba nú sun sín wuntun lɛ bɛ́sín có, é lɛ́ kpó ɖò gbigbakpé wɛ tawun ɖò égbé. Mɛ gègě wɛ nɔ ɖi nǔ nú mɛ e nɔ ba dò nú sun sín wuntun lɛ kpo nǔ e ye nɔ ɖɔ lɛ é kpo. Amɔ̌, mǐ ka sixu ɖeji dó nǔ e ye nɔ ɖɔ lɛ é wu à? Eǒ. Hwɛjijɔ ɖé lɛ ɖíe.

  • Planɛti lɛ kpo sunví lɛ kpo ɖó hlɔnhlɔn e na wà nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ wu é lee sunví kpɔntɔ́ lɛ ɖɔ ɖɔ ye nɔ bló gbɔn é ǎ.

  • Hwɛhwɛ ɔ, nǔ e è ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ é nɔ ɖò kpaà sɔmɔ̌ bɔ ye sixu jɛ dó mɛɖebǔ jí.

  • Égbé ɔ, nǔlinlɛn e ye bló ɖò sunví kpinkpɔn linu lɛ é sɔgbe xá linlin hwexónu tɔn e ɖɔ ɖɔ planɛti lɛ nɔ lɛlɛ̌ dó ayikúngban ɔ é. Amɔ̌, hwe ɔ wɛ planɛti lɛ nɔ lɛlɛ̌ dó.

  • Nǔ e sunví kpɔntɔ́ vovo lɛ nɔ ɖɔ ɖ’ayǐ dó mɛ ɖokpo ɔ wu lɛ é nɔ sɔgbe ǎ.

  • Dò biba nú sun sín wuntun lɛ nɔ tò gbɛtɔ́ lɛ dó gbɛ̌nu 12 lɛ ɖokpo mɛ, alǒ du e jí è ɖè é sín wuntun lɛ mɛ, sɔgbe xá azǎn e jí è jì mɛ ɔ é. Ðò xwè kanweko lɛ gblamɛ ɔ, kancica e ɖò ayikúngban ɔ kpo sunvísɛ́kplé lɛ kpo tɛntin é ko huzu kpɛɖé kpɛɖé. Nǔ e wu azǎn ɖěɖee è sɔ́ cá nú wuntun du e jí è ɖè é tɔn lɛ é ma sɔ́ nɔ sɔgbe xá sunvísɛ́kplé e wu è zɔ́n dó dó na nyikɔ wuntun lɛ é ǎ é nɛ.

È ɖɔ ɖɔ lee mɛɖé sín jijɔ cí é nɔ sín du e jí mɛ ɔ ɖè é sín wuntun lɛ wu. Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, mɛ ɖěɖee è jì ɖò azǎn ɖokpo ɔ jí lɛ é nɔ ɖó jijɔ ɖokpo ɔ lɛ ǎ; azǎn e jí è jì mɛɖé é ɖó kancica ɖebǔ xá gbɛtɔ́ alɔkpa e é na nyí é ǎ. Sunví kpɔntɔ́ lɛ nɔ mɔ gbɛtɔ́ lɛ dó mɔ nǔ e ye nyí tawun lɛ é ǎ, é nyɔ́ wá ɔ, ye nɔ kpɔ́n zunta bo nɔ ɖɔ lee mɛɖé sín jijɔ kpo nǔwiwa kpo na cí é. Linlin agɔ ɖiɖó alɔkpa ɖé wɛ nyí enɛ à cé?

 NÙKÍNKÁN

Sín hwexónu wɛ gbɛtɔ́ lɛ ko nɔ yì nùkantɔ́ lɛ gɔ́n. Bokɔ́nɔ ɖé lɛ ba tinmɛ nú nùɖé lɛ ɖi xomɛnú kanlin kpo gbɛtɔ́ kpo tɔn, alǒ lee kokló nɔ cyan nǔkún ɖu gbɔn é. Mɛ ɖevo lɛ zán tíima kpo kafée linfin kpo dó mɔ nu. Égbé ɔ, ye nɔ zán majikibiblo sín kati lɛ, awinnya wěwe tobotobo lɛ, lidóo kwín lɛ kpo nǔ ɖevo lɛ kpo dó mɔ sɔgudo mɛɖé tɔn sɛ́dó enyíì. È ka sixu ganjɛ nùkínkán wu nugbǒ nugbǒ dó mɔ nǔ jɛ sɔgudo wu à? Eǒ. Mi ni gbéjé xó ɔ kpɔ́n.

Kpɔ́n gbesisɔ tɔn. Hwɛhwɛ ɔ, wlɛnwín nùkínkán tɔn e ye nɔ zán dó mɔ sɔgudo sɛ́dó lɛ é ɖě nɔ sɔ́ ta ɖě. É na bo tlɛ nyí ɖɔ wlɛnwín ɖokpo ɔ lɛ wɛ ye zán ɔ, nǔ vovo wɛ ye nɔ mɔ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛɖé kàn nǔ byɔ bokɔ́nɔ wè dó nǔ ɖokpo ɔ jí dó sɔgudo wu, bonu ye lɛ́ zán majikibiblo sín kati ɖokpo ɔ lɛ ɔ, ganji wɛ ɔ, xósin lɛ bǐ ɖó na nyí ɖokpo ɔ. Amɔ̌, hwɛhwɛ ɔ, xósin lɛ nɔ gbɔn vovo.

È ko xò nǔ kpɔ́n dó wlɛnwín e nùkántɔ́ lɛ nɔ zán dó kàn nǔ na lɛ é wu. Xómɔɖɔdonuwutɔ́ lɛ ɖɔ ɖɔ yɛblɛnú kpowun wɛ kati lɛ alǒ awinnya wěwe tobotobo lɛ nyí, bɔ ye nɔ gbɛ́ azɔ̌wanú yetɔn lɛ zán bo nɔ kpɔ́n dó xósin e mɛ ɔ na lɛ é wu dó wá gbeta lɛ kɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, bokɔ́nɔ e alɔ bí na é ɖé na kàn nǔ tawun tawun ɖé lɛ byɔ bo na dó nukún xósin e mɛ ɔ na é kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo mɛ kpɔ́n ganji dó ɖɔ nùɖé lɛ dó mɛ ɔ wu. Enɛ gudo ɔ, bokɔ́nɔ ɔ na xɔ susu ɖɔ emi mɔ nǔ jɛ nǔ lɛ kpo ninɔmɛ e mɛ ɔ ɖexlɛ́ ɖò manywɛ mɛ lɛ é kpo wu. Ðó bokɔ́nɔ ɖé lɛ ko kpéwú bo ɖu ɖò axisinɔ yetɔn lɛ jí wutu ɔ, ye ko yí akwɛ gègě ɖò ye sí.

NǓ E BIBLU KPLƆ́N MǏ É

Sunví kpinkpɔn kpo nùkínkán kpo sín nǔwiwa lɛ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ è ko ɖɔ lee sɔgudo mǐtɔn na cí é ɖ’ayǐ. Amɔ̌, nugbǒ jɛn ka wɛ à? Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ɖó nǔwukpikpé bo na ɖɔ nǔ e mǐ na ɖi nǔ na lɛ é, alǒ nǔ e mǐ na wà é, bɔ gbeta e kɔn mǐ nɔ wá lɛ é nɔ kúnkplá sɔgudo mǐtɔn.​—Jozuwée 24:15.

Mawu sɛntɔ́ lɛ ɖó hwɛjijɔ ɖevo e wu ye ɖó na gbɛ́ sunví kpinkpɔn kpo nùkínkán sín nǔwiwa lɛ kpo é, Mawu gbɛ́ wǎn nú amɔɛkinkan núwiwa alɔkpa lɛ bǐ. Mǐ mɔ xógbe elɔ lɛ ɖò Biblu mɛ: “Mɛɖebǔ ni ma ɖò mi mɛ, bo . . . bló majiki abǐ é ni kàn fá ó, mɛɖebǔ ni ma kàn amɔɛ abǐ é ni ɖu azě ó; mɛɖebǔ ni ma ɖó bǒ nú mɛ ó; mɛɖebǔ ni ma yì bò nu ó. Ðó mɛ e nɔ wà nǔ mɔhun lɛ nɔ vɛ́ mɔ nú Mawu Mavɔmavɔ.”​—Sɛ́nflínmɛ 18:10-12.