Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ayikúngban ɔ Na Nyí Mɛ E Nɔ Sɔ́ Yeɖée Hwe lɛ É Tɔn

Ayikúngban ɔ Na Nyí Mɛ E Nɔ Sɔ́ Yeɖée Hwe lɛ É Tɔn

Mǐ mɛ gègě wɛ ko mɔ nǔagɔwiwa sín kpɔ́ndéwú gègě, bɔ nǔnyanyawatɔ́ lɛ ko xò daka mɛ ɖagbe lɛ kpo xomɛvɔnɔ lɛ kpo wu kpɔ́n. Hweɖenu ka na wá sù bɔ nǔagɔwiwa kpo nǔnyanyawiwa kpo na nɔte à?

Ðɛhan 37gɔ́ ɔ na xósin ɔ ɖò Biblu mɛ, gɔ́ nú nǔ e na xlɛ́ ali mǐ dìn é. Kpɔ́n nǔ e é ɖɔ dó nùkanbyɔ taji elɔ lɛ wu é.

  • Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ xá mɛ ɖěɖee nɔ xò daka mǐ wǔ lɛ é gbɔn?​Wemafɔ 1, 2.

  • Etɛ ka na jɛ dó mɛdídá lɛ wu?​Wemafɔ 10.

  • Sɔgudo tɛ ka ɖò te kpɔ́n nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ?​Wemafɔ 11, 29.

  • Etɛ mǐ ka ɖó na wà dìn?​Wemafɔ 34.

Xó ɖěɖee Mawu ɖɔ bɔ è wlan dó Ðɛhan 37gɔ́ ɔ mɛ lɛ é tá weziza dó sɔgudo jiwǔ e ɖò te kpɔ́n mɛ ɖěɖee “nɔte kpɔ́n Mawu Mavɔmavɔ, bo nɔ ali e é ɖè nú [ye] ɔ jí” lɛ é jí. É na víví nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖɔ ye ni wá d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n Biblu bo lɛ́ kplɔ́n nǔ e a sixu wà, bɔ hwi kpo mɛvívɛ́ towe lɛ kpo na mɔ gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ enɛ é é.