Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Akpá Ðěɖee Na Wá Jɛnu lɛ É

Akpá Ðěɖee Na Wá Jɛnu lɛ É

È ko ɖò Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín wɛnɖagbe jla gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí wɛ lee Jezu ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é. (Matie 24:14) Wema Biblu tɔn e nɔ nyí Daniyɛli é ɖɔ nú mǐ ɖɔ Axɔsuɖuto enɛ nyí acɛkpikpa Mawu tɔn. Wemata 2gɔ́ wema enɛ tɔn ɖɔ acɛkpikpa alǒ axɔsuɖuto gbɛtɔ́ lɛ tɔn ɖebɔdoɖewu ɖaxó ɖaxó lɛ xó ɖ’ayǐ, sín Babilɔnu hwexónu tɔn jí kaka jɛ hwe mǐtɔn nu. Wemafɔ 44gɔ́ ɔ ɖɔ nǔ e ɖò nukɔn ja é bo ɖɔ:

“Axɔsu enɛ lɛ sín hwenu ɔ, Mawu [jixwé] tɔn na ɖè axɔsuɖuto e mɛɖé ma sixu gbà ǎ é ɖokpo tɔ́n. Acɛkpikpa tɔn na jɛ akɔta ɖevo sí gbeɖé ǎ. Axɔsuɖuto enɛ ɔ na gbà axɔsuɖuto e ko ɖò ayǐ lɛ bǐ, bo na hu acɛ nú ye, bɔ ye sɔ́ na tíìn nyǐ ǎ. Loɔ, éyɛ na nɔte kaka sɔyi.”

Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn enɛ kpo ɖevo lɛ kpo ko ɖɔ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn na ɖyɔ tɛn nú acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bo na nɔ ayǐ kaka sɔyi lobo na hɛn tuto wá ayikúngban ɔ jí nú gbɛtɔ́ lɛ. Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí ɖò Axɔsuɖuto ɔ glɔ́? Akpá jiwǔ ɖěɖee na jɛnu ɖò malin-malin mɛ é ɖé lɛ ɖíe.

 • AHWAN SƆ́ NA TÍÌN Ǎ

  Ðɛhan 46:10: “[Mawu] wɛ sú ahwan kún dó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. É wɛ́n gǎ lɛ, é lɔ́ hwǎn lɛ, é dó ahwankɛkɛ lɛ zo.”

  Dǒ nukún lee gbɛ̀ ɔ na cí hwenu e è na sɔ́ akwɛ lɛ bǐ kpo nǔwukpikpé e è nɔ dó bló ahwanlyannu na dìn lɛ é kpo dó bló nǔ e na hɛn lè wá nú gbɛtɔ́ lɛ bo ma sɔ́ na hu ye ǎ lɛ é mɛ kpɔ́n sɛ́dó! Akpá enɛ na jɛnu nugbǒ ɖò Axɔsuɖuto Mawu tɔn glɔ́.

 • AZƆN SƆ́ NA TÍÌN Ǎ

  Ezayíi 33:24: “Toví ɖé sɔ́ na ɖɔ: ‘Un ɖò azɔn jɛ wɛ’ ǎ.”

  Lin tamɛ kpɔ́n dó gbɛ̀ e mɛ mɛɖebǔ ma sɔ́ na jɛ hǔnzɔ́n, kansɛ́ɛzɔn, zǎnsukpɛzɔn alǒ azɔn ɖevo ɖebǔ ɖè ǎ é jí. Dotóoxwé lɛ kpo atínkɛ́n lɛ kpo ɖě sɔ́ na ɖè ǎ. Lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe wɛ ɖò te kpɔ́n gbɛtɔ́ lɛ ɖò sɔgudo ɖò ayikúngban jí.

 • ADƆ SƆ́ NA TÍÌN Ǎ

  Ðɛhan 72:16: “Jì ni jɛ ɖò tò ɔ mɛ kaka bo túnflá. Atín sínsɛ́n ni bla ta nú só lɛ.”

  Ayikúngban ɔ na ɖè nùɖuɖu gègě tɔ́n bɔ mɛ bǐ na mɔ bo ɖu. Adɔ kpo nùɖuɖuhwedomɛ kpo sɔ́ na tíìn ǎ.

 • ALĚNINA, WUVƐ̌ MIMƆ KPO KÚ KPO SƆ́ NA TÍÌN Ǎ

  Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4: “[Mawu] na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.”

   Enɛ wɛ nyí ɖɔ è na nɔ gbɛ̀ ɖò agbaza ɖagbe mɛ kaka sɔyi ɖò palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí. Nǔ e sín akpá Gbɛɖotɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn Jehovah Mawu dó é nɛ.

“É [NA] BLÓ NǓ E GBÉ UN SƐ́ Ɛ DÓ É”

Xó víví kpowun wɛ nǔ enɛ lɛ nyí à? Mɛ gègě na jló na nɔ gbɛ̀ enɛ e sín akpá è dó bɔ Biblu tinmɛ é mɛ nugbǒ có, ɖó hwɛjijɔ vovo lɛ wutu ɔ, linlin e ɖɔ ɖɔ è na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi é nɔ vɛwǔ nú mɛ gègě bɔ ye na mɔ nǔ jɛ mɛ. Enɛ kpaca mɛ ǎ, ɖó gbɛtɔ́ mǐ ɖɔhun ɖě ko nɔ gbɛ̀ mɔhun mɛ kpɔ́n bo na ɖɔ xó d’ewu nú mǐ ǎ.

Gbɛtɔ́ lɛ ɖò hwɛhuhu kpo kú kpo sín fɛn mɛ, bo ɖò alěnina, wuvɛ̌ mimɔ kpo tagba kpo e nyí agban kpinkpɛn é glɔ́ sín hwenu línlín ɖíe, bɔ enɛ wu ɔ, mɛ gègě gbɔ bo yí gbè ɖɔ gbɛ̀ ɖě kún sɔ́ kpò hú elɔ e mɛ mǐ ɖè é ó. Amɔ̌, enɛ gbɔn vo bǐ sésé nú linlin e Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn Jehovah Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é.

Bo na dó d’alɔ mǐ bonu mǐ na kú dó akpá e Mawu dó lɛ é bǐ jí ɔ, é dó zǒgbe xó e é ɖɔ é jí bo ɖɔ: “[É na] lɛkɔ wá gɔ̌n ce agba ǎ; é [na] bló nǔ e un lɛ́n é, é [na] bló nǔ e gbé un sɛ́ ɛ dó é.”​—Ezayíi 55:11.

È tinmɛ ɖò Biblu mɛ ɖɔ Jehovah nyí Mawu e ma “nɔ ɖó adingban ǎ” é. (Titu 1:2) É ko dó nùjiwǔ enɛ lɛ sín akpá dó sɔgudo wu có, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni gbéjé nùkanbyɔ elɔ lɛ kpɔ́n: Gbɛtɔ́ lɛ ka sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò Palaɖisi ayikúngban jí tɔn sín akpá e è dó é mɛ dóó à? Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na ɖu akpá e Mawu dó lɛ é sín lè? A na mɔ nǔ ɖěɖee na d’alɔ we bɔ a na mɔ xósin nú nùkanbyɔ enɛ lɛ é ɖò wema elɔ sín wexwɛ e bɔ d’ewu lɛ é jí.