Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

4 | Biblu ɖe wě e nyɔ́ zán lɛ́ é xá mɛ

4 | Biblu ɖe wě e nyɔ́ zán lɛ́ é xá mɛ

BIBLU ÐƆ: “Nǔ e è wlán dó Mawuxówéma ɔ mɛ ɔ . . . bǐ . . . nyɔ́.”—2 TIMƆTÉE 3:16.

Tínmɛ tɔn

Biblu nyí dotóoxwéwéma ɖé ǎ có, é nɔ ɖe wě ɖagbe lɛ́ xá mɛ. Wěɖexámɛ énɛ́ lɛ́ sixú d’alɔ mɛ e ɖo xwi ɖí xá taglomɛzɔn wɛ é ɖé. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ́ ɖíe.

Lěe énɛ́ sixú d’alɔ we gbɔn é

“Mɛ e sín lanmɛ ɖo ganjí lɛ́ é ɖó hudó dotóo tɔn ǎ, amɔ̌, mɛ e ɖo azɔn jɛ wɛ lɛ́ é ɖó hudó tɔn.”—MATÍE 9:12.

Biblu yí gbe ɖɔ mǐ sixú ba alɔdó dotóo tɔn. Tuun e mɛ ɖěɖěe ɖo taglomɛzɔn jɛ wɛ lɛ́ é tuun nǔ e ɖo yě wa wɛ lě tawun é kpó dotóo e tuun azɔ̌ ɖo ali énɛ́ nu bɔ yě yi mɔ é kpó wa ɖagbe nú yě tawun.

“Agbazamɛgandidó ɔ, nǔ ɖagbe wɛ.” —1 TIMƆTÉE 4:8.

Nǔ ɖěɖěe sixú zɔ́n bɔ a ná ɖo ganjí ɖo agbaza mɛ lɛ́ é wiwa sixú zɔ́n bɔ a ná lɛ́ mɔ hwiɖée mɛ hú gǎn ɖo taglomɛ. Lanmɛ biba kpɔ́n hwɛhwɛ, nǔɖuɖu hunsin ɖagbe tɔn ɖuɖu kpó amlɔ gěgé dídɔ́ kpó ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ mɛ.

“Ayi jɛ ayǐ nú mɛ ɔ, azɔn nɔ yá wǔ gbɔ; wǔ ka kú mɛ ɔ, gǎn wɛ nɔ hwedó mɛ.”—NǓNYWƐ́XÓ 17:22.

Wěmafɔ Biblu tɔn ɖěɖěe dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mɛ lɛ́ é xixa kpó nǔ e ɖo jlɛ̌ jí bɔ a sixú kpé yě wú lɛ́ é kpó gbé nyinya sixú d’alɔ we bɔ a ná ɖó awǎjijɛ. Ényí a nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ ɖagbe e ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é jí, bo kú d’é jí ɖɔ nǔ lɛ́ ná nyɔ́ ɖo sɔgúdo ɔ, énɛ́ ná d’alɔ we bɔ a ná ɖí xwi xá taglomɛzɔn e jɛ wɛ a ɖe é.

“Nǔwaɖójlɛ̌jí ɔ, nǔnywɛ́tɔ́ lɛ́ sí wɛ è nɔ mɔ ɖe.”—NǓNYWƐ́XÓ 11:2.

A sixú nɔ mɔ ɖɔ émí kún nɔ kpé wú bo nɔ wa nǔ e émí nɔ ba ná wa lɛ́ é bǐ émíɖésúnɔ ó, énɛ́ wú ɔ, nɔ sɔ́ jlǒ dó yí gbe nú alɔdó mɛ ɖěvo lɛ́ tɔn. Vlafo xɔ́ntɔn towe lɛ́, alǒ mɛ e ɖo xwédo towe mɛ lɛ́ é nɔ ba ná d’alɔ we, amɔ̌, yě sixú gɔn nǔ e yě ná wa é tuun. Nɔ ɖɔ nǔ e ná d’alɔ we tawun lɛ́ é nú yě. Nɔ nɔ jlɛ̌ jí ɖo nǔ e ɖó nukún wɛ a ɖe é kpáxwé, bo nɔ dó kú nú yě hwebǐnu nú alɔ e yě nɔ dó we é.

Lěe wě e nyɔ́ zán bɔ Biblu nɔ ɖe xá mɛ lɛ́ é ɖo alɔ dó mɛ ɖěɖěe ɖo wǔvɛ́ se wɛ lɛ́ é gbɔn é

“Un lin ɖɔ é gbɔn ɖě nú mì, énɛ́ wú ɔ, un ba alɔdó dotóo tɔn. É kpé wú bo mɔ nǔ e ɖo wiwa mì wɛ é. Énɛ́ zɔ́n bɔ un mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖo wiwa mì wɛ tawun é wú, bo lɛ́ se xó dó nukúnkpédómɛwú dotóoxwé tɔn e tíin bo sixú wa ɖagbe nú mì lɛ́ é wú.”—Nicole  a éé nɔ jɛ taglomɛzɔn e è nɔ ylɔ́ ɖɔ trouble bipolaire é.

“Un mɔ ɖɔ Biblu e un nɔ xa hwɛhwɛ kpó asi ce kpó é nɔ d’alɔ mì, bɔ un nɔ bɛ́ azǎn ɖokpó ɖokpó kpó linlin ɖagbe e dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mɛ lɛ́ é kpó. Gɔ́ ná ɔ, ényí taglomɛzɔn ce wá fɔ́n nú mì gbeɖé nú un ɖo xwi ɖí xá wɛ ɔ, un nɔ flín wěmafɔ bǔnɔ e ná dó gbɔ nú mì é ɖé.”—Peter éé nɔ jɛ linkpɔ́nzɔn é.

“Nǔ e ɖí xwi xá wɛ un ɖe é ɖiɖɔ nú mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ vɛ́ wǔ nú mì, ɖó winnyá nɔ hu mì ɖésú. Amɔ̌, xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé nɔ mɔ nǔ jɛ lěe nǔ nɔ cí nú mì é mɛ, bo nɔ se wǔvɛ́ xá mì. É d’alɔ mì tawun bónú má mɔ nyiɖée mɛ, bo ma nɔ mɔ ɖɔ un ɖo nyiɖokpó ó.”—Ji-yoo éé ɖo taglomɛzɔn e nɔ zɔ́n bɔ è ma sɔ́ sixú nɔ ɖ’acɛ dó bǎ e mɛ è ná ɖu nǔ yi ɖó é jí ǎ é jɛ wɛ é.

“Biblu d’alɔ mì bɔ un ɖó linlin e ɖo jlɛ̌ jí é dó azɔ̌ kpó gbɔjɛ kpó wú. Nǔnywɛ́ e ɖo Biblu mɛ lɛ́ é d’alɔ mì, bɔ un ɖí xwi xá taglomɛzɔn e jɛ wɛ un ɖe b’ɛ nɔ wa nǔ dó lěe nǔ nɔ cí nú mì é wú magbokɔ é.”—Timothy éé ɖo xwi ɖí xá trouble obsessionnel compulsif wɛ é.

a È ɖyɔ́ nyǐkɔ ɖé lɛ́.