Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Taglomɛzɔn e jɛ wɛ mɛ lɛ́ ɖe gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ é

Taglomɛzɔn e jɛ wɛ mɛ lɛ́ ɖe gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ é

“Hwebǐnu wɛ un nɔ mɔ ɖɔ un ɖo adohu adohu jí ɖó bǎ ɖé mɛ, ényí un ma tlɛ ɖó hwɛjijɔ e wú ado ná hu mì é ɖěbǔ ǎ ɔ nɛ́.”

“Ényí un mɔ ɖɔ un ɖo ganjí bónú xó bǐ vɔ ɖ’é wú ɔ, ado nɔ hu mì. Nǔ e ko jɛ dó jǐ ce kpɔ́n lɛ́ é zɔ́n bɔ un tuun ɖɔ ényí un ɖó awǎjijɛ tawun ɔ, é kún sɔ́ nɔ lín cóbónú un nɔ blá wǔ bǐ ó.”

“Un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖɔ azǎn ɖokpó ɖokpó tɔn, amɔ̌ hweɖélɛ́nu ɔ, ado nɔ jɛ huhu mì dó nǔ gěgé wú jí zɛ̌ɛ́n.”

Mɛ ɖěɖěe ɖo taglomɛzɔn jɛ wɛ lɛ́ é wɛ ɖɔ xó énɛ́ lɛ́. A ka mɔ hwiɖée ɖo xó énɛ́ lɛ́ mɛ a? Alǒ nǔ nɔ cí mɔ̌ nú mɛ e va dó wǔ we é ɖé wɛ a?

Kú d’é jí ɖɔ a kún ɖo hwiɖokpó ó. Nǔ e wa dó mɛ gěgé wú wɛ taglomɛzɔn lɛ́ ɖe ɖo égbé é flá. É sixú nyí yěɖésúnɔ mɛtún ɔ, alǒ mɛ vívɛ́ná yětɔn lɛ́.

Nǔxokpɔ́n ɖ’é mɛ ǎ, “hwenu vɛ́ wǔ” lɛ́ mɛ nɔ gbɛ ɖe wɛ mǐ ɖe, bɔ yě nɔ ɖó linkpɔ́n gěgé nú mɛ. (2 Timɔtée 3:1) È sɔ́ kɛ́n ɖé lɛ́ ɖo dobanúnǔ ɖé hwenu bo mɔ ɖɔ gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ ɔ, mɛ ɖokpó ɖo tántɔn jí ɖo xwi ɖí xá taglomɛzɔn alɔkpa ɖé wɛ. Jɛmɛjí Covid-19 ɔ zɔ́n bɔ ɖo 2020 ɔ, kɛ́n mɛ ɖěɖěe wú adohu adohu wa nǔ dó lɛ́ é tɔn jɛjí 26 mɔ̌ ɖo kanweko jí hú 2019 tɔn, bɔ mɛ ɖěɖěe jɛ linkpɔ́nzɔn lɛ́ é sín kɛ́n jɛjí 28 mɔ̌ ɖo kanweko jí hú 2019 tɔn.

É ɖo tají ɖɔ a ní tuun kɛ́n mɛ nabí e wú adohu adohu kpó linkpɔ́nzɔn kpó nɔ wa nǔ dó ɖo égbé lɛ́ é tɔn. Amɔ̌, nǔ e ɖo tají hú gǎn é wɛ nyí ɖɔ a ní tuun lěe hwi kpó mɛ vívɛ́ná towe lɛ́ kpó sixú nɔ ganjí gbɔn é.

Étɛ́ ka nyí tínmɛ ganjíninɔ ɖo taglomɛ tɔn?

Ðo jɔwámɔ linu ɔ, ényí è ɖo ganjí ɖo taglomɛ ɔ, wǔ nɔ yá mɛ, bɔ è sixú lɛ́ wa nǔ bǐ ganjí. È hɛn ɔ, è ná ɖí xwi xá linkpɔ́n e è nɔ ɖó ɖo jɔwámɔ linu é, w’azɔ̌ ganjí, bɔ gbɛ e zán wɛ è ɖe é ná lɛ́ jɛmɛ nú mɛ.

Taglomɛzɔn . . .

  • sín gǎnmaɖó mɛɖésúnɔ tɔn lɛ́ wú Ǎ.

  • nyí ninɔmɛ e mɛ mɛɖé ɖe ɖo taglomɛ, b’ɛ nɔ zɔ́n bɔ é nɔ ɖó linkpɔ́n tawun é. È ɖo ninɔmɛ énɛ́ mɛ ɔ, é nɔ wa nǔ dó linlin mɛtɔn, lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é kpó lěe è nɔ wa nǔ gbɔn é kpó wú.

  • Sixú zɔ́n bɔ hwɛhwɛ ɔ, xɔ́ntɔn zunzun ná nɔ vɛ́ wǔ nú mɛɖé, bɔ adohu adohu azǎn ɖokpó ɖokpó tɔn ɖíɖí xwi xá lɔ ná nɔ vɛ́ wǔ n’i.

  • Sixú wa nǔ dó mɛ ɖěbǔ wú, mɛ ɔ ná bo tlɛ ɖó xwe ɖěbǔ, gosín xá ɖěbǔ mɛ, ɖó sinmɛ agbaza tɔn ɖěbǔ, gosín akɔta ɖěbǔ mɛ, ɖo sinsɛn ɖěbǔ mɛ, se wěma alǒ gɔn wěma se, abǐ nɔ ɖu akwɛ́ gěgé alǒ gbɔ ɔ nɛ́.

Alɔdó nú mɛ ɖěɖěe ɖo taglomɛzɔn jɛ wɛ lɛ́ é

Hweɖélɛ́nu ɔ, lěe nǔ nɔ cí nú mɛɖé é sixú húzú hazawun. É sixú jɛ amlɔ dɔ́ jí zɛ xwé wú, alǒ é sɔ́ ná nɔ d’amlɔ sɔmɔ̌ ǎ, nɔ ɖu nǔ hú lěe é nɔ ɖu gbɔn ɖ’ayǐ é, alǒ é sɔ́ nɔ ɖu nǔ sɔmɔ̌ ǎ, kabǐ ado nɔ hu i zɛ xwé wú alǒ é nɔ blá wǔ bǐ. Ényí nǔ mɔ̌hun jɛ ɔ, mɛ ɔ sixú ɖó hudó dotóo e ná d’alɔ ɛ, b’ɛ ná mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖo hǔzúhúzú énɛ́ lɛ́ dɔn wá wɛ é kpó lěe é ná ɖe ɖɛ tagba ɔ gbɔn é kpó wú é tɔn. Amɔ̌, fítɛ́ a ka sixú mɔ alɔdó ɖe?

Jezu Klísu e nyí nǔnywɛ́tɔ́ ɖaxó hú gǎn e nɔ gbɛ kpɔ́n ɖ’ayǐkúngban ɔ jí é ɖɔ: “Mɛ e sín lanmɛ ɖo ganjí lɛ́ é ɖó hudó dotóo tɔn ǎ, amɔ̌, mɛ e ɖo azɔn jɛ wɛ lɛ́ é ɖó hudó tɔn.” (Matíe 9:12) Mɛ ɖěɖěe ɖo xwi ɖí xá azɔn wúvɛ́ wɛ, bɔ è kpé nukún dó yě wú ganjí ɖo dotóoxwé, lobɔ yě mɔ amasin e jɛxá lɛ́ é sixú wa nǔ gěgé dó túntún da kpo nú nǔ e ɖo yě wa wɛ lɛ́ é, bɔ è sixú lɛ́ d’alɔ yě bɔ yě ná zán gbɛ e jɛmɛ nú yě é, bo lɛ́ ɖó awǎjijɛ ɖo gbɛzán yětɔn mɛ. Nǔnywɛ́nú wɛ é ná nyí ɖɔ mɛ e ɖo nǔ e taglomɛzɔn nɔ wa dó mɛ wú lɛ́ é sín wǔvɛ́ se wɛ dó nǔjɔnǔ mɛ, alǒ yě ɖo wǔvɛ́ tɔn se wɛ b’ɛ gbɛ́ gbigbɔ lɛ́ é ní ma sɔ́ alɔdó dotóo ɖé tɔn biba ɖó nǎ nǎ mɛ ó. a

Biblu nyí alixlɛ́mɛwéma dotóoxwé tɔn ɖé ǎ có, nǔ e ɖ’é mɛ lɛ́ é sixú d’alɔ mǐ bɔ mǐ ná nɔ ganjí ɖo taglomɛ. Mǐ byɔ́ we kpó akpakpa sɔ́ mɛ kpó ɖɔ a ní gbéjé xóta ɖěɖěe bɔ d’é wú lɛ́ é kpɔ́n; yě ɖɔ xó dó lěe Biblu sixú d’alɔ mǐ bɔ mǐ ná ɖí xwi xá taglomɛzɔn gbɔn é wú.

a Atɔxwɛ ɖɔ nukúnkpédómɛwú dotóoxwé tɔn ɖě xó tawun ǎ. Mɛ ɖokpó ɖokpó ɖó ná da nukúnkpémɛwú e xó è ɖɔ n’i lɛ́ é kpɔ́n ganjí hwɛ̌, cóbó wá gbeta éɖésúnɔ tɔn kɔn.