Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Mawu nɔ kpé nukún wǔ we

Mawu nɔ kpé nukún wǔ we

WĚÐEXÁMƐ ɖagbe hú gǎn e è sixú mɔ lɛ́ é ɔ, Biblu mɛ wɛ yě ɖe, ɖó Mawu wɛ nyí dǒwátɔ́ tɔn. É nyí wěma e nɔ ɖɔ nǔ dó nukúnkpémɛwú dotóoxwé tɔn wú é ɖé ǎ có, é sixú d’alɔ mǐ ɖo ali tawun tawun ɖé lɛ́ nu, bɔ mǐ ná ɖí xwi xá ninɔmɛ e nɔ ɖó linkpɔ́n nú mǐ alǒ gba ayi dó nú mǐ lɛ́ é, wǔvɛ́ syɛ́nsyɛ́n lɛ́, lanmɛzɔn kpó taglomɛzɔn kpó e nɔ ɖ’akpɔ nú mǐ lɛ́ é.

Tají hú gǎn ɔ, Biblu ná gǎnjɛwú mǐ ɖɔ, Gbɛɖótɔ́ mǐtɔn Jexóva Mawu, a nɔ mɔ nǔ jɛ linlin kpó lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é kpó wú hú gǎn mɛ ɖěvo ɖěbǔ. É ba vɛ́návɛ́ná bo ná d’alɔ mǐ bónú mǐ ná ɖí xwi xá tagba e mǐ nɔ mɔ lɛ́ é bǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖ’ayi wěmafɔ e dó gbɔ nú mɛ é we élɔ́ lɛ́ wú:

“Mawu Mavɔmavɔ ɖo kpɔ́ xá mɛ e ayi yětɔn gbadó lɛ́, é nɔ hwlɛ́n mɛ e nǔ jɛ akɔ́n jí ná lɛ́.”—ÐƐHAN 34:19.

“Ðó nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, nyi wɛ nyí Mawu towe. Un hɛn alɔ towe bo ɖo ɖiɖɔ nú we wɛ ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi ó, un ná gɔ́ alɔ nú we.’”—EZAYÍI 41:13.

Amɔ̌, nɛ̌ Jexóva ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖí xwi xá taglomɛzɔn gbɔn? Lěe a ná mɔ gbɔn ɖo xóta e bɔ d’é wú lɛ́ é mɛ é ɔ, Jexóva nɔ xlɛ́ ɖɔ émí nɔ kpé nukún dó mǐ wú nǔgbó nǔgbó ɖo ali gěgé nu.

a Jexóva wɛ nyǐkɔ Mawu tɔn nɔ nyí.—Ðɛhan 83:18, nwt.