Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Mawu d’akpá ɖɔ taglomɛ mǐtɔn kún sɔ́ ná wá ɖó blɔ̌ ó

Mawu d’akpá ɖɔ taglomɛ mǐtɔn kún sɔ́ ná wá ɖó blɔ̌ ó

Ðo Biblu mɛ ɔ, Mawu ɖe wě xá mǐ, bo lɛ́ dó gbɔ nú mǐ, bónú mǐ ná ɖí xwi xá taglomɛzɔn.

Amɔ̌, Mawu lɛ́ wa nǔ hú mɔ̌. É d’akpá ɖɔ émí ná ɖe nǔ vovo e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ jɛ taglomɛzɔn lɛ́ é síin káká sɔ́yi.

Hwenu e Mawu ná ɖe akpá tɔn énɛ́ ɔ, “mɛɖé sɔ́ ná flín nǔ xóxó lɛ́ ǎ. Yě [ka] sɔ́ ná wá ayi mɛ nú mɛɖé ǎ.” Nǔ élɔ́ lɛ́ ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ mɛ: Wǔvɛ́ e è nɔ se ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu é, taglomɛzɔn kpó wǔvɛ́ e nǔ nyanya e ko jɛ dó mɛ jí wá yí lɛ́ é flínflín nɔ ɖó nú mɛ é kpó.—Ezayíi 65:17.

Kpó xomɛhunhun kpó wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ ná d’alɔ we bɔ a ná mɔ nukúnnú jɛ hwenu e Mawu ná ɖe akpá énɛ́ e dó gbɔ nú mɛ é kpó lěe é ná wa mɔ̌ gbɔn é kpó mɛ.