Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

3 | Lěe kpɔ́ndéwú Biblu tɔn lɛ́ sixú d’alɔ we gbɔn é

3 | Lěe kpɔ́ndéwú Biblu tɔn lɛ́ sixú d’alɔ we gbɔn é

BIBLU ÐƆ . . . Súnnu kpó nyɔ̌nu kpó “mǐ . . . ɖɔhun” lɛ́ sín xó.—JAKI 5:17.

Tínmɛ tɔn

Súnnu kpó nyɔ̌nu kpó ɖěɖěe lěe nǔ nɔ cí nú yě é nɔ gbɔn vovo lɛ́ é sín tan gbɛɖe lɛ́ wɛ gɔ́ Biblu mɛ. Ényí mǐ ɖo tan yětɔn lɛ́ xa wɛ ɔ, mǐ sixú mɔ mɛɖé ɖo yě mɛ, bɔ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é wɛ é cí nú é lɔ.

Lěe énɛ́ sixú d’alɔ we gbɔn é

Mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ ba ɖɔ mɛ ɖěvo lɛ́ ní mɔ nǔ jɛ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é mɛ. Amɔ̌, énɛ́ lɛ́ ɖo tají tawun hwenu e mǐ ɖo xwi ɖí xá taglomɛzɔn wɛ é. Ényí mǐ ɖo tan gbɛɖe mɛ e xó Biblu ɖɔ lɛ́ é tɔn xa wɛ ɔ, mǐ sixú mɔ ɖɔ gbɛtɔ́ mǐɖɔhun wɛ yě nyí, bɔ mǐ ɖó linlin ɖokpó ɔ yěɖɔhun, lobɔ lěe nǔ cí nú yě é ɔ, mɔ̌ wɛ nǔ nɔ cí nú mǐ lɔmɔ̌. Wǎgbɔ tɔn ɔ, ényí mǐ ɖo xwi ɖí xá adohu adohu wɛ, bo lɛ́ ɖo wǔvɛ́ se wɛ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ nǔ mɔ̌hun lɛ́ ko gbo mɛ ɖěvo lɛ́ lɔ, bɔ mǐ sɔ́ nɔ mɔ ɖɔ mǐ ɖo mǐɖokpónɔ dín ǎ.

  • Biblu ɖɔ mɛ gěgé xó bɔ yě mɔ ɖɔ mɛɖé kún sɔ́ ɖo émítɔn ɖɔ wɛ ó, bɔ yě lɛ́ flú. “Agbɔ̌n kpé mì.” Nǔ ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n a? Nǔ cí mɔ̌ nú Mɔyízi, Elíi kpó Davídi kpó.—Kɛ́nsísɔ́ 11:14; 1 Axɔ́sú lɛ́ 19:4; Ðɛhan 55:5.

  • Biblu ɖɔ nǎwe ɖé xó nú mǐ bɔ é nɔ nyí Ana, bɔ ‘akpɔ ɖó è ɖésú,’ ɖó é sixú ji vǐ ǎ, lobɔ asísí tɔn nɔ ɖo nǔɖɔ ba ɛ wɛ titewungbe tɔn.—1 Samuwɛ́li 1:6, 10.

  • Biblu ɖɔ nya ɖé xó nú mǐ bɔ é nɔ nyí Jɔbu, bɔ lěe nǔ cí n’i é sixú cí mɔ̌ nú mǐ lɔ. Nya gbejínɔtɔ́ ɖé wɛ n’i có, é se wǔvɛ́ tawun ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu, bɔ gbe ɖokpó ɔ, é ɖɔ: “É kpé mì lo! Un sɔ́ ɖo nǎ kú wɛ gbeɖé ǎ wɛ a?”—Jɔbu 7:16.

Ényí mǐ nɔ kplɔ́n nǔ dó lěe mɛ énɛ́ lɛ́ e xó Biblu ɖɔ lɛ́ é ɖí xwi xá linlin nyanya lɛ́ b’ɛ kpa yě gbɔn é wú ɔ, mǐ lɔmɔ̌ sixú mɔ hlɔ̌nhlɔ́n bo ná ɖí xwi xá wǔvɛ́ mǐtɔn lɛ́.