Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

2 | “Gbɔ e Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ nɔ dó nú mɛ é”

2 | “Gbɔ e Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ nɔ dó nú mɛ é”

BIBLU ÐƆ: “Nǔ e è ko wlán ɖ’ayǐ lɛ́ é bǐ ɔ, è wlán yě bo ná dó kplɔ́n nǔ mǐ, bónú gbɔn dɛ e mǐ nɔ dɛ é kpó gbɔ e Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ nɔ dó nú mɛ é kpó gblamɛ ɔ, mǐ ní dó sixú ɖó nukún nǔ.”—HLƆ̌MANU LƐ́ 15:4.

Tínmɛ tɔn

Linlin gbɔdónúmɛ tɔn ɖěɖěe sixú ná mǐ hlɔ̌nhlɔ́n kpó didɛ kpó e sín hudó mǐ ɖó, bo ná ɖí xwi xá linlin masɔgbe lɛ́ é ɖo Biblu mɛ. Wɛn Biblu tɔn lɛ́vɔ́ ná mǐ nukúnɖíɖó ɖɔ zaanɖé din ɔ, wǔvɛ́ e mǐ nɔ mɔ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu é ná húzú nǔ xóxó.

Lěe énɛ́ sixú d’alɔ gbɔn é

Hweɖélɛ́nu ɔ, mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ se wǔvɛ́ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu, amɔ̌, mɛ ɖěɖěe ɖo linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ alǒ ɖo xwi ɖí xá adohu adohu wɛ lɛ́ é sixú nɔ se wǔvɛ́ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu hwebǐnu. Nɛ̌ Biblu ka sixú d’alɔ gbɔn?

  • Linlin ɖagbe ɖěɖěe sixú ɖyɔ́ linlin masɔgbe lɛ́ é gěgé ɖo Biblu mɛ. (Filípunu lɛ́ 4:8) Biblu xixa sixú bló bɔ linlin gbɔdónúmɛ tɔn lɛ́ kpó linlin fífá tɔn lɛ́ kpó ná gɔ́ ayi mǐtɔn mɛ bɔ énɛ́ ná d’alɔ mǐ bɔ mǐ ná ɖ’acɛ dó lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é jí.—Ðɛhan 94:18, 19.

  • Biblu sixú d’alɔ mǐ bɔ mǐ sɔ́ ná nɔ lin ɖɔ mǐ kún hwɛ́n nǔɖé ó ǎ.—Luki 12:6, 7.

  • Wěmafɔ Biblu tɔn gěgé ná gǎnjɛwú mǐ ɖɔ mǐ kún ɖo mǐɖokpónɔ ó, lé Gbɛɖótɔ́ mǐtɔn Mawu nɔ mɔ nǔ jɛ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́.—Ðɛhan 34:19; 1 Jaan 3:19, 20.

  • Biblu d’akpá ɖɔ Mawu ná ɖe wǔvɛ́ e nǔ nyanya e jɛ wá yi lɛ́ é flínflín nɔ ɖó nú mǐ lɛ́ é síin. (Ezayíi 65:17; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4) Ényí mǐ ɖo wǔvɛ́ se wɛ ɖo taglomɛ alǒ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é linu, bo ma ka tuun nǔ bǔ e ɖo mǐ wa wɛ é ǎ ɔ, akpá énɛ́ sixú ná hlɔ̌nhlɔ́n mǐ bɔ mǐ ná kpo ɖo didɛ wɛ.