Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

1 | Ðɛ: “Mi zlɔ́n linkpɔ́n mitɔn lɛ́ bǐ dó jǐ tɔn”

1 | Ðɛ: “Mi zlɔ́n linkpɔ́n mitɔn lɛ́ bǐ dó jǐ tɔn”

BIBLU ÐƆ: “Mi zlɔ́n linkpɔ́n mitɔn lɛ́ bǐ dó [Mawu jí], ɖó nǔ mitɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i.”—1 PIYƐ́Ɛ 5:7.

Tínmɛ tɔn

Jexóva Mawu byɔ́ mǐ ɖɔ mǐ ní nɔ ɖɔ nǔ e ɖo adohu adohu ɖó nú mǐ wɛ, alǒ ɖo ayimɛya dó nú mǐ wɛ lɛ́ é bǐ nú émí. (Ðɛhan 55:23) Tagba ɔ ná bo tlɛ hwe gbɔn ɖěbǔ, alǒ d’agba gbɔn ɖěbǔ ɔ, mǐ sixú xo ɖɛ dó takún tɔn mɛ. Nú é nyí nǔ tají nú mǐ hǔn, nǔ tají wɛ é nyí nú Jexóva ɖésúnɔ nɛ́. Nǔ nyí mɔ̌, ɖó Jexóva nɔ kpé nukún dó mǐ wú, bɔ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é nɔ lɛ́ ɖu ayi mɛ n’i. Afɔ tají e mǐ sixú ɖe dó ɖó fífá ayi mɛ tɔn lɛ́ é ɖokpó wɛ ɖɛ xixo sɛ́dó Jexóva nyí.—Filípunu lɛ́ 4:6, 7.

Lěe énɛ́ sixú d’alɔ gbɔn é

Mǐ sixú mɔ ɖɔ mǐ ɖo mǐɖokpónɔ hwenu e mǐ ɖo xwi ɖí xá taglomɛzɔn wɛ é. Hwebǐnu wɛ mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ mɔ nǔ jɛ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é wú bǐ mlɛ́mlɛ́ ǎ. (Nǔnywɛ́xó 14:10) Amɔ̌, ényí mǐ nɔ ɖɔ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é nú Mawu kpó ayi bǐ kpó ɔ, é ná nɔ ɖótó mǐ hwebǐnu kpó xomɛnyínyɔ́ kpó, bo ná nɔ lɛ́ mɔ nǔ jɛ lěe nǔ nɔ cí nú mǐ é mɛ. Jexóva nɔ mɔ mǐ; é tuun wǔvɛ́ mǐtɔn lɛ́ kpó tagba e ɖí xwi xá wɛ mǐ ɖe lɛ́ é kpó, bo nɔ ba ɖɔ mǐ ní nɔ ɖɔ nǔ ɖěbǔ e ɖo adohu adohu ɖó nú mǐ wɛ lɛ́ é nú émí ɖo ɖɛ mɛ.—2 Tan 6:29, 30.

Xó ɖiɖɔ sɛ́dó Jexóva gbɔn ɖɛ gblamɛ nɔ ná hlɔ̌nhlɔ́n kú e mǐ kú d’é jí ɖɔ é nɔ kpé nukún dó mǐ wú é. Lěe nǔ cí nú ɖɛhwanwlántɔ́ e xo ɖɛ élɔ́ é sixú cí mɔ̌ nú mǐ lɔ: “A mɔ ya e ji wɛ un ɖe é, a tuun adǎn e ɖo gbigbo mì wɛ é.” (Ðɛhan 31:8) Tuun e mǐ tuun kpowun ɖɔ Jexóva nɔ ɖ’ayi tagba e ɖí xwi xá wɛ mǐ ɖe lɛ́ é wú é sixú d’alɔ mǐ tawun, bɔ mǐ ná kpo ɖo didɛ wɛ ɖo hwenu vɛ́ wǔ lɛ́ mɛ. Amɔ̌, é nyí ayi kɛ́ɖɛ́ wɛ é nɔ ɖó wǔvɛ́ mǐtɔn lɛ́ wú ǎ, é nɔ lɛ́ wa nǔ hú mɔ̌. É nɔ mɔ nukúnnú jɛ tagba e ɖí xwi xá wɛ mǐ ɖe lɛ́ é wú hú mɛ ɖěvo ɖěbǔ, bo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ mɔ gbɔdónúmɛ kpó wǔsyɛ́n dó lanmɛ nú mɛ kpó ɖo Biblu mɛ.