Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Tɛwu Mawu Ma ka Nɔ Sè Ðɛ lɛ Bǐ À?

Tɛwu Mawu Ma ka Nɔ Sè Ðɛ lɛ Bǐ À?

Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ Jehovah jló na sè ɖɛ e mǐ nɔ xò sɛ́dó è kpo ayi bǐ kpo lɛ é, bɔ akpakpa nɔ lɛ́ sɔ́ ɛ dó sise tɔn wu. Amɔ̌, nǔɖe lɛ sixu gbò kpò nyi ali jí nú Jehovah, b’ɛ na gɔn sinkɔn na nú ɖɛ mǐtɔn lɛ. Nǔ tɛ lɛ ka wɛ? Tɛ lɛ mǐ ka ɖó na hɛn d’ayi mɛ hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ é? Alixlɛ́mɛ Biblu tɔn ɖé lɛ ɖíe.

“Enyi mi ɖò ɖɛ xò wɛ hǔn, mi ma nɔ ɖò nǔ ɖokpo ɔ lɛ vɔ́ ɖɔ wɛ . . . ó.”—Matie 6:7.

Jehovah nɔ ba ɖɔ mǐ ni vɔ́ ɖɛ e mǐ ko kplɔ́n dó tamɛ lɛ é xò, alǒ, vɔ́ ɖɛ e ɖò wema ɖé mɛ lɛ é xà ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ jló ɖɔ mǐ ni ɖɔ xó sín ayi mɛ. Enyi xɔ́ntɔn ɖé nɔ ɖò nǔ ɖokpo ɔ lɛ ɖɔ nú we wɛ hwebǐnu ɔ, dó nukún lee nǔ na ko cí nú we é mɛ kpɔ́n! Xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ nɔ nyɔ́ lyá, bo nɔ lɛ́ ɖɔ xomɛ nú yeɖée. Enyi mǐ nɔ zán xógbe mǐɖesunɔ tɔn lɛ dó xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ ɔ, enɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ sɔ́ ɛ dó mɔ xɔ́ntɔn.

“Mi na bo byɔ ɔ, mi nɔ mɔ ǎ, ɖó ayixa nyanya wɛ mi nɔ dó byɔ.”—Jaki 4:3.

Enyi mǐ nɔ byɔ nǔ ɖěɖee mǐ tuùn ɖɔ Mawu kún ba ɖɔ mǐ ni wà, alǒ, ɖó lɛ é ó ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún sixu ɖó nukún ɖɔ é na na sinkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ ó. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛɖé da akɔ, bo xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ ni d’alɔ emi bonu emi ni ɖó ta nyínyɔ́ bá ɖu akwɛ ɔ ɔ, Mawu ka na na sinkɔn nú ɖɛ mɔ̌hun à? É ɖɔ nú mǐ tlɔlɔ ɖɔ mǐ ni ma nɔ dó nukúnkɛ́n ó; mǐ ni ma ka lɛ́ ɖi nǔ nú xɛxó lɛ ó, ɖi taɖagbe mɔ̌. (Ezayíi 65:11; Luki 12:15) É ɖò wɛn ɖɔ, mǐ kún sixu ɖó nukún ɖɔ Jehovah na na sinkɔn nú ɖɛ mɔ̌hun lɛ ó! Cobonu Mawu na na sinkɔn nú nǔ e byɔ ɛ wɛ mǐ ɖè lɛ é ɔ, mǐ ɖó na kúdeji ɖɔ nǔ e byɔ ɛ wɛ mǐ ɖè lɛ é sɔgbe xá nǔ e é ɖɔ nú mǐ ɖò Biblu mɛ lɛ é.

 “Mɛ e nɔ dó tókúse sɛ́n ɔ mɛ ɔ, ɖɛ e é nɔ xò ɔ nɔ vɛ́ sè nú Mawu.”—Nǔnywɛxó 28:9.

Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, Mawu na sinkɔn nú ɖɛ mɛ ɖěɖee wɔn ya nú sɛ́n jlɔjlɔ tɔn lɛ é tɔn ǎ. (Ezayíi 1:15, 16) Mawu ko ɖyɔ ǎ. (Malacíi 3:6) Enyi mǐ ba ɖɔ Mawu ni na sinkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé é, bo setónú nú sɛ́n tɔn lɛ. Amɔ̌, bonu mǐ ka ko wà nǔ e ma sɔgbe ǎ lɛ é wá yì ɔ lo? Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún sɔ́ na ɖótó mǐ gbeɖé ó wɛ à? Cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé lɔ ǎ. Enyi mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ nyanya e mǐ wà wá yì lɛ é vɛ́ nú mǐ, bɔ mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo na dó nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, é na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ kpo wanyiyi kpo.—Mɛsɛ́dó 3:19.