Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

A Sixu Sɛkpɔ Mawu

A Sixu Sɛkpɔ Mawu

MƐÐÉ LƐ NƆ MƆ ÐƆ . . .

Mawu kún nɔ kéya nú mǐ sɔmɔ̌ ó, lé é lín dó mǐ, mɛ́ bɔ è kún sixu sɛkpɔ ɛ ó.

NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.”​—Jaki 4:8.

“Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.”—1 Piyɛ́ɛ 5:7.

ETƐ MǏ KA SIXU WÀ BO SƐKPƆ MAWU?