Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nɛ̌ Mawu ka Nɔ Nyí?

Nɛ̌ Mawu ka Nɔ Nyí?

Enyi a ba na tuùn mɛɖé ɔ, nǔ nukɔntɔn e a sixu ba na wà é wɛ nyí ɖɔ a na kan nǔ elɔ byɔ ɛ, “Nɛ̌ a ka nɔ nyí?” Enyi a kan nǔ enɛ byɔ Mawu ɔ, etɛ é na ɖɔ?

‘Nyi wɛ nyí Jehovah; mɔ̌ wɛ nyikɔ ce nyí.’​Ezayíi 42:8.

Nyikɔ yɔyɔ̌ ɖé wɛ é ka nyí nú we à? É sixu nyí mɔ̌ ganji, ɖó lilɛdógbeɖevomɛtɔ́ Biblu tɔn gegě nɔ yawǔ zán nyikɔ Mawu tɔn ǎ, alǒ tlɛ nɔ zán lɔ ǎ. Hwɛhwɛ wɛ ye nɔ sɔ́ tɛnmɛ nyikɔ “AKLUNƆ” dó ɖyɔ nyikɔ enɛ na. Ðò Biblu Fɔngbe tɔn MAWUXÓWEMA mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ Jehovah ɔ kpo tɛnmɛ-nyikɔ “Mawu Mavɔmavɔ” kpo. * Amɔ̌, nǔgbo ɔ wɛ nyí ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn tɔ́n ɖò wema dodó Biblu tɔn mɛ azɔn 7 000 mɔ̌. Wekwín Eblée tɔn asú ɛnɛ wɛ kplé bo nyí nyikɔ enɛ, ye sɔgbe xá YHWH alǒ JHVH, bɔ è lilɛ dó “Jehovah” ɖò Fɔngbe mɛ.

Nyikɔ Mawu tɔn tɔ́n ɖò nǔwlanwlán Ebléegbe tɔn dodó ɔ mɛ, bɔ è lɛ́ mɔ ɖò lilɛdógbeɖevomɛ gegě mɛ

Ðɛhanwema Xù Kúkú Tɔn Ɔ xwè kanweko 1tɔn H.M., EBLÉEGBE

Lilɛdógbeɖevomɛ Tyndale tɔn 1530, GLƐNSIGBE

Lilɛdógbeɖevomɛ Reina-Valera tɔn 1602, ESPAGNE-GBÈ

Lilɛdógbeɖevomɛ Union Tɔn 1919, CHINE-GBÈ

NǓ E WU NYIKƆ MAWU TƆN ÐÒ TAJI É

Nyikɔ ɔ ɖò taji nú Mawu ɖesunɔ. Mɛɖebǔ na nyikɔ Mawu ǎ; éɖesu wɛ sɔ́ nyikɔ enɛ. Jehovah ɖɔ: “Nyikɔ ce nɛ kaka sɔyi; nyikɔ ce nɛ nú hwelɛbǐnu.” (Tíntɔ́n 3:15) Ðò Biblu mɛ ɔ, nyikɔ Mawu tɔn Jehovah ɔ, è zán hugǎn tɛnmɛ-nyikɔ tɔn lɛ bǐ, ɖi elɔ lɛ: Nǔbǐwukpétɔ́, Tɔ́, Aklunɔ, Mawu, alǒ Mawu Mavɔmavɔ; gɔ́ na ɔ, è lɛ́ zán hugǎn nyikɔ ɖevo lɛ bǐ, ɖi Ablaxamu, Mɔyizi, Davidi, alǒ Jezu. Jlǒ Jehovah tɔn wɛ lɛ́ nyí ɖɔ è ni tuùn nyikɔ tɔn. Biblu ɖɔ: ‘Ye ni tuùn ɖɔ hwiɖokponɔ géé sín nyikɔ wɛ nyí Jehovah, hwi wɛ nyí Mawu Ajalɔnlɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí.’—Ðɛhan 83:19.

Nyikɔ ɔ ɖò taji nú Jezu. Ðò ɖɛ e sín kpɔ́ndéwú Jezu sɔ́ ɖ’ayǐ é mɛ ɔ, é kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ savo nú Mawu kpo xógbe elɔ lɛ kpo: “Nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí.” (Matie 6:9) Jezu ɖesu xoɖɛ sɛ́dó Mawu bo ɖɔ: “Daa, bo sɔ́ nyikɔ towe sù.” (Jaan 12:28) Jezu sɔ́ susu kpikpa nú nyikɔ Mawu tɔn dó ɖó nǔ e mya nukún n’i ɖò gbɛzán tɔn mɛ é, enɛ wɛ na ko zɔ́n bɔ é ɖɔ ɖò ɖɛ mɛ ɖɔ: “Un ɖè nyikɔ towe xlɛ́ ye bo na lɛ́ ɖexlɛ́.”—Jaan 17:26, nwt.

Nyikɔ ɔ ɖò taji nú mɛ ɖěɖee tuùn Mawu lɛ é. Togun Mawu tɔn hwexónu tɔn ɔ tuùn ɖɔ alɔcyɔnmɛji yetɔn  kpo hwlɛngán yetɔn kpo cá kan xá nyikɔ bǔnɔ Mawu tɔn. ‘Jehovah ɔ, ahohó wɛ é nyí; hwɛjijɔnɔ nɔ bɛ ta ɖò glɔ̌ tɔn, bo nɔ gló nǔ.’ (Nǔnywɛxó 18:10) ‘Mɛɖebǔ ylɔ́ nyɛ Jehovah sín nyikɔ ɔ, mɛ ɔ na gán.’ (Jowɛli 3:5) Biblu xlɛ́ ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn na ɖè mɛ e nɔ sɛn ɛ lɛ é ɖó vo. ‘Togun ɖě lɛ ɖokpo ɖokpo nɔ wà nǔ, bo na nyɔ́ ɖò vodun yetɔn lɛ gɔ́n. Amɔ̌, mǐdɛɛ lɛ ɔ, mǐ jló na wà nǔ bo na nyɔ́ ɖò Jehovah, Mawu mǐtɔn gɔ́n kaka sɔyi.’—Micée 4:5; Mɛsɛ́dó 15:14.

NǓ E NYIKƆ Ɔ NƆ ÐEXLƐ́ É

Nyikɔ ɔ nɔ dó gesí Mawu kɛɖɛ. Akɔwé gegě wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ nyikɔ Jehovah ɔ sín tinmɛ wɛ nyí “É Nɔ Bló B’ɛ Nɔ Jɛ.” Hwenu e Jehovah Mawu ɖɔ xó dó éɖée wu nú Mɔyizi é ɔ, é tá weziza dó tinmɛ nyikɔ tɔn tɔn jí kpo xógbe elɔ lɛ kpo: “Un Na Huzu Nǔ E Jló Mì Bɔ Un Na Huzu É.” (Tíntɔ́n 3:14, nwt) Enɛ wu ɔ, nǔ e xlɛ́ wɛ nyikɔ Mawu tɔn ɖè é hugǎn Gbɛɖotɔ́ e é nyí bo bló nǔ bǐ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é. Nyikɔ tɔn nɔ ɖè nǔwukpíkpé e é ɖó bo na bló bɔ éɖesunɔ alǒ nǔɖiɖó tɔn lɛ na huzu nǔ ɖebǔ e é byɔ, bonu linlin tɔn na jɛnu é xlɛ́. Nǔgbo wɛ ɖɔ tɛnmɛ-nyikɔ lɛ sixu dó gesí tɛn e mɛ Mawu ɖè é, acɛ tɔn, alǒ hlɔnhlɔn tɔn, amɔ̌, nyikɔ tɔn Jehovah kɛɖɛ wɛ nɔ ɖè mɛ e é nyí é kpo nǔ e é sixu huzu é kpo bǐ xlɛ́.

Nyikɔ ɔ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu. Tinmɛ nyikɔ Mawu tɔn tɔn xlɛ́ ɖɔ é ɖó wanyiyi nú nǔɖiɖó tɔn lɛ kaka jɛ mǐ lɔ jí. Gɔ́ na ɔ, ɖó Mawu bló bɔ è tuùn nyikɔ tɔn wutu ɔ, é xlɛ́ ɖɔ é jló ɖɔ mǐ ni tuùn emi. È na ɖɔ ɔ, é wɛ ɖɔ nyikɔ tɔn nú mǐ jɛ nukɔn cobɔ mǐdɛɛ lɛ tlɛ wá mɔ ɖɔ mǐ sixu kanbyɔ. É ɖò wɛn ɖɔ Mawu ba ɖɔ mǐ ni nɔ kpɔ́n emi dó mɔ Mawu e bú dò alǒ lín dó mɛ é ǎ, loɔ, mǐ ni kpɔ́n emi dó mɔ Mɛ nǔjɔnǔ tɔn e è sixu sɛkpɔ é ɖé.—Ðɛhan 73:28.

Nyikɔ Mawu tɔn zinzan nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ Mawu tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ. Bo na dó jlɛ́ dó nǔɖe wu ɔ, a sixu byɔ mɛ e a ba na zun xɔ́ntɔn kpo é kpo é ɖé ɖɔ é ni nɔ sɔ́ nyikɔ towe dó ylɔ́ we. Enyi mɛ enɛ gbɛ́ bǐ gbídígbídí ɖɔ emi kún na zán nyikɔ towe ó ɔ, nɛ̌ é ka na cí nú we? A sixu wá kanbyɔ hwiɖée ɖɔ mɛ enɛ ɔ ka jló na vɛ́ kpo emi kpo nǔgbo nǔgbo à jí. Mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ é nɔ nyí gbɔn nú Mawu. Jehovah ɖɔ nyikɔ tɔn nú mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ, bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ zán. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ jló na sɛkpɔ ɛ. Nǔ e wu é tlɛ nɔ ɖó ayi “mɛ ɖěɖee nɔ lin tamɛ dó nyikɔ tɔn jí [alǒ, ‘tuùn ɖɔ é xɔ akwɛ,’ tinmɛ e ɖò dò é] lɛ é” wu é nɛ.—Malacíi 3:16, nwt.

Bonu mǐ jló na tuùn Mawu ɔ, afɔ taji nukɔntɔn e mǐ na ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐ na kplɔ́n nǔ dó nyikɔ tɔn wu. Amɔ̌, mǐ ɖó na nɔte ɖó finɛ ǎ. Mǐ ɖó na kplɔ́n nǔ dó Mɛ e ɖó nyikɔ ɔ é wu. Mǐ ɖó na kplɔ́n nǔ dó mɛ alɔkpa e é nyí é wu.

NƐ̌ MAWU KA NƆ NYÍ? Nyikɔ Mawu tɔn nɔ nyí Jehovah. Nyikɔ enɛ nɔ dó gesí Mawu kɛɖɛ ɖɔ é nyí Mɛ nǔjɔnǔ tɔn e sixu bló bɔ linlin tɔn na jɛnu é ɖé

^ akpá. 4 Kpɔ́n Xónusɔ́ɖóte MAWUXÓWEMA tɔn mɛ.