Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Etɛ lɛ Mawu ka Na Wá Bló?

Etɛ lɛ Mawu ka Na Wá Bló?

Enyi a ɖò wuvɛ̌ mɛ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ a na ɖó nukún ɖɔ xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé ni wà nǔɖe dó d’alɔ we. Enɛ wu ɔ, mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ Mawu kún nyí xɔ́ntɔn ɖé ó, ɖó ye nɔ mɔ ɖɔ é kún ɖò nǔtí wà dó ta emitɔn mɛ wɛ ó. Amɔ̌, è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, Mawu ko wà nǔ gegě nú lè mǐtɔn, enɛ kɛɖɛ ka wɛ ǎ, é na lɛ́ wà nǔɖe dó ɖeɖɛ tagba kpo wuvɛ̌ kpo e nɔ kpannukɔn mǐ égbé lɛ é bǐ. Etɛ lɛ Mawu ka na bló?

É NA ÐÓ NǓ NǓNYANYAWIWA LƐ BǏ NU

Mawu na ɖó nǔ nǔnyanyawiwa lɛ bǐ nu, gbɔn kún súsú dó nú mɛ e nyí jɔtɛn tɔn é gblamɛ. Biblu xlɛ́ mɛ e nyí jɔtɛn nǔ nyanya tɔn é, hwenu e é ɖɔ xó elɔ é: “Gbɛ̀ ɔ bǐ . . . ɖò Mɛnyanya ɔ sín acɛ mɛ.” (1 Jaan 5:19) “Mɛnyanya” enɛ sɔ́ nyí mɛ ɖevo zɛ mɛ e Jezu ylɔ́ ɖɔ “axɔsu gbɛmɛ fí tɔn” é wu ǎ, é wɛ nyí Satáan Awoví. (Jaan 12:31) Jɔ e dó nú gbɛ̀ ɔ wɛ Satáan ɖè é wɛ nyí ɖɔ ninɔmɛ blawǔ e mɛ ayikúngban ɔ ɖè é tɔn. Etɛ Mawu ka na wà?

Jehovah Mawu na wà nǔɖe zaanɖé dìn gbɔn Vǐ tɔn Jezu Klisu gblamɛ, bo na “hu acɛ nú awoví e ɖó acɛ e nɔ hu mɛ é.” (Eblée lɛ 2:14; 1 Jaan 3:8) Nǔgbo ɔ, Biblu xlɛ́ ɖɔ Awoví ɖesunɔ tuùn ɖɔ “hwenu kpɛɖé jɛn wɛ kpò” bɔ è na sú kún emitɔn dó. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12) Mawu na lɛ́ sú kún dó nú mɛ ɖěɖee nɔ dɔn nǔ nyanya wá lɛ é bǐ.—Ðɛhan 37:9; Nǔnywɛxó 2:22.

É NA BLÓ BƆ AYIKÚNGBAN Ɔ NA HUZU PALAÐISI

Hwenu e Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn na ɖè mɛ nyanya lɛ bǐ sín ayikúngban ɔ jí gudo é ɔ, é na bló bɔ linlin tɔn mavɔmavɔ e kúnkplá gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo é na jɛnu. Etɛ lɛ mǐ ka sixu ɖó nukún?

Fífá kpo ayijayǐ e na nɔ ayǐ sɔyi é kpo. “[Ayikúngban] ɔ . . . na nyí mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ tɔn, bɔ fífá ma ɖó dogbó e ye na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.”​—Ðɛhan 37:11.

Nǔɖuɖu hunsin ɖagbe tɔn na túnflá. “Jì [na] jɛ ɖò tò ɔ mɛ kaka bo túnflá. Atín sínsɛ́n [na] bla ta nú só lɛ.”​—Ðɛhan 72:16.

Xɔ ɖagbeɖagbe lɛ kpo azɔ̌ e na jɛmɛ nú mɛ é kpo. “Ye na sá xwé bo nɔ ɛ mɛ. Ye na tun vǐwun bo na ɖu sínsɛ́n tɔn. . . . Mɛ e un sɔ́ lɛ ɔ, nǔ e ye sɔ́ alɔ yetɔn dó bló lɛ ɔ, ye na ɖu lè tɔn.”—Ezayíi 65:21, 22.

A ɖò biba wɛ bo na nɔ ninɔmɛ mɔhun mɛ à? Zaanɖé dìn ɔ, ye na nyí nǔ e sín vivǐ mɛ bǐ na nɔ ɖu hwebǐnu é.

É NA SÚ KÚN DÓ NÚ AZƆN KPO KÚ KPO

Mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ j’azɔn bo nɔ wá kú ɖò égbé, amɔ̌, é na nɔ mɔ̌ kaka sɔyi ǎ. Zaanɖé dìn ɔ, Mawu na bló bɔ mǐ na ɖu lè ɖěɖee vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn hɛn wá lɛ é, mɔ̌ mɛ ɔ, “mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ [na] dɔn [ǎ]; loɔ, ye bǐ [na] mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 3:16) Etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó?

Azɔn sɔ́ na tíìn ǎ. “Toví ɖé sɔ́ na ɖɔ: ‘Un ɖò azɔn jɛ wɛ’ ǎ. Togun Jeluzalɛmu tɔn ɔ, Mawu na sɔ́ hwɛ tɔn kɛ ɛ.”​—Ezayíi 33:24.

Kú sɔ́ na hu gbɛtɔ́ lɛ ɖě ǎ. “Mawu Mavɔmavɔ na sú kú sín kún dó kaka sɔyi; Aklunɔ mavɔmavɔ na súnsún ɖasin sín nukúnmɛ nú mɛ bǐ.”—Ezayíi 25:8.

Gbɛtɔ́ lɛ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. “Nǔ e Mawu nɔ na mɛ vɔ̌nu ɔ wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ e mǐ ɖó ɖò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu Aklunɔ mǐtɔn mɛ é.”—Hlɔmanu lɛ 6:23.

Mɛ ɖěɖee ko kú lɛ na fɔ́n. “Mawu na wá fɔ́n mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo sín kú.” (Mɛsɛ́dó 24:15) Ye na ɖu lè nǔnina gbɛxɔnúmɛ tɔn Mawu tɔn.

Nɛ̌ Mawu ka na bló nǔ enɛ lɛ bǐ gbɔn?

 É NA SƆ́ ACƐKPIKPA MAÐÓBLƆ̌ ÐÉ Ð’AYǏ

Mawu na gbɔn acɛkpikpa jixwé tɔn e Jezu Klisu nyí Gǎn na é gblamɛ, bo na bló bɔ linlin e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo é na jɛnu. (Ðɛhan 110:1, 2) Acɛkpikpa alǒ axɔsuɖuto e Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni xoɖɛ bo byɔ, kpo xógbe elɔ lɛ kpo é wɛ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ, . . . Axɔsuɖuɖu towe ni wá.”​—Matie 6:9, 10.

Axɔsuɖuto Mawu tɔn na kp’acɛ dó ayikúngban ɔ jí, bo na sú kún dó nú awěxomɛ kpo wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ kpo. Axɔsuɖuto enɛ wɛ nyí acɛkpikpa ɖagbe hugǎn e glɔ́ gbɛtɔ́ lɛ sixu nɔ é! Enɛ wu wɛ Jezu ván kan bo jla “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín Wɛnɖagbe” ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn ayikúngban jí tɔn ɔ hwenu, lobo ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni wà nǔ ɖokpo ɔ.​—Matie 4:23; 24:14.

Wanyiyi ɖaxó e Jehovah Mawu ɖó nú mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ é zɔ́n bɔ é d’akpá ɖɔ emi na bló nǔjiwǔ enɛ lɛ bǐ nú mǐ. Enɛ na zɔ́n bɔ a na ba na tuùn i, bo sɛkpɔ ɛ à cé? Enyi a wà mɔ̌ ɔ, lè tɛ é ka na hɛn wá nú we? Xóta e bɔ d’ewu é na tinmɛ.

ETƐ LƐ MAWU KA NA WÁ BLÓ? Mawu na sú kún dó nú azɔn kpo kú kpo, bo na dɔn gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖó bǔ ɖò acɛkpikpa Axɔsuɖuto tɔn tɔn glɔ́, lobo na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé