Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ðagbe Tɛ lɛ Mawu Tuùntuùn ka Na Hɛn Wá nú We?

Ðagbe Tɛ lɛ Mawu Tuùntuùn ka Na Hɛn Wá nú We?

Kaka jɛ dìn ɔ, mǐ ko kplɔ́n nǔɖe lɛ bɔ ye d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ xósin nú nǔkanbyɔ, Mɛ̌ ka Nyí Mawu? ɔ. Fí e mǐ bɛ́sín é wɛ nyí ɖɔ mǐ mɔ ɖò Biblu mɛ ɖɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Jehovah bɔ jijɔ tɔn taji bǐ ɔ nyí wanyiyi. Mǐ lɛ́ ɖɔ xó dó nǔ e é ko wà lɛ é kpo ee é na wá wà nú lè mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ é kpo jí. Ðó nǔ gegě wɛ è sixu kplɔ́n dó Mawu wu wutu ɔ, a sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ ɖagbe tɛ mɔ̌ wiwa ka na hɛn wá nú mɛ à jí.

Jehovah d’akpá ɖɔ ‘enyi hwi ba emi ɔ, emi na jó emiɖée dó bɔ hwi na mɔ emi.’ (1 Tan 28:9) Dǒ nukún nǔnina xɔ akwɛ ee ɖò te kpɔ́n we hwenu e a na ba Mawu bo na wá tuùn i é mɛ kpɔ́n: a na “zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá ɛ”! (Ðɛhan 25:14; nwt) Ðagbe tɛ lɛ xɔ́ntɔn zunzun mɔhun ka na hɛn wá nú we?

Awǎjijɛ adodwé ɔ. Biblu ɖɔ ɖɔ Jehovah nyí “Mawu awǎjijɛnɔ.” (1 Timɔtée 1:11, nwt) Xɔ́ntɔn vívɛ́ zunzun xá ɛ, kpo ali tɔn lɛ xwixwedó kpo na zɔ́n bɔ a na ɖó awǎjijɛ adodwé ɔ, bɔ a sixu ɖu lè enɛ tɔn ɖò lee nǔ nɔ cí nú we é linu, ɖò taglo kpo agbaza kpo mɛ. (Ðɛhan 33:12) A na lɛ́ kpéwú bo ɖó gbɛzán awǎjijɛ tɔn ɖé, gbɔn alɔ nyinyi nú gbɛzinzan e na hɛn nǔ gblé dó wǔ we lɛ é, nǔsisɔ nú aca ɖagbe lɛ, kpo kancica ɖagbe ɖé ɖiɖó xá mɛ ɖevo lɛ kpo gblamɛ. A na wá yí gbè nú nǔ e ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔ é: “Mawu kpá ninɔ wɛ nyí ɖagbe nú nyɛ.”—Ðɛhan 73:28.

Mawu na kpé nukún wǔ we bɔ ayi tɔn na ɖò wǔ we. Jehovah d’akpá nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Un na kplɔ́n nǔ we; nukún ce na ɖò jǐ towe.” (Ðɛhan 32:8) Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ sɔ́ ayi ɖó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo jí, bo nɔ kpé nukún dó nǔ e hudo ye lɛ é wu pɛ́pɛ́pɛ́. (Ðɛhan 139:1, 2) Enyi a tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Jehovah ɔ, a na mɔ ɖɔ é ɖò finɛ nú we hwebǐnu.

Sɔgudo jiwǔ ɖé. Enyi nǔ e na zɔ́n bɔ a na ɖó gbɛzán awǎjijɛnɔ e na jɛmɛ nú we dìn é kɛɖɛ wɛ é na we ǎ, loɔ, é lɛ́ hun ali sɔgudo jiwǔ ɖé tɔn nú we. (Ezayíi 48:17, 18) Biblu ɖɔ: “Gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ ye ni tuùn we, bo tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nǔgbo ɖokpo e tíìn é, bo lɛ́ tuùn Jezu Klisu e a sɛ́dó gbɛ̀ ɔ mɛ é.” (Jaan 17:3) Hwenu vɛwǔ elɔ lɛ mɛ ɔ, nukúnɖiɖó e Mawu na mǐ é sixu wà nǔ gandótɔnu ɖé ɖɔhun, bo bló bɔ mǐ ‘ɖó ganjɛwu bo lɛ́ lidǒ.’—Eblée lɛ 6:19.

Hwɛjijɔ taji e zɔ́n bɔ mǐ na tuùn Mawu ganji, bo tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica ɖé xá ɛ é klewun ɖé nɛ. Mǐ byɔ we ɖɔ hwi ni ɖɔ xó xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖebǔ, alǒ, yì jw.org jí bo na mɔ alɔdó ɖagbe ɖevo lɛ.