Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ—Nùnywɛ Hwebǐnu Tɔn Lɛ

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ—Nùnywɛ Hwebǐnu Tɔn Lɛ

DǑ NUKÚN MƐ BO KPƆ́N: A ɖisa yì nǔ xóxó sɛxwetɛn ɖé, bo ɖò hwexónu sín nǔ e è fɔ tɛ́ lɛ é kpɔ́n wɛ wá xweyigbe. Nǔ lɛ gègě ɖó dò, cá, bo ɖu. Ðé lɛ tlɛ wɔ ɖò fí ɖé lɛ. Amɔ̌, ɖokpo ɖ’emɛ bo kpó ɖò bǔté; lee è bló ɖó é kpó ɖò mɔ̌ gbɔn fí bǐ. A kanbyɔ nǔtinmɛtɔ́ ɔ ɖɔ: “Elɔ ɔ ɖò yɔyɔ̌ hú ɖě lɛ wɛ à?” É ɖɔ: “Eǒ, é wɛ dóxó hú ɖě lɛ bǐ, bɔ è ka blóɖó kpɔ́n ǎ.” A kanbyɔ ɖɔ: “È sɛ̀ xwè dó nùɖé mɛ wɛ à?” Nǔtinmɛtɔ́ ɔ ɖɔ: “Eǒ, éyɛ ɖí xwi xá jɔhɔn kpo jǐ e syɛn hugǎn lɛ é kpo. Bɔ dakaxotɔ́ lɛ ko tɛ́n kpɔ́n bo na sú kún dó n’i.” Boya, é kpaca we tawun, bɔ a kanbyɔ ɖɔ, ‘Etɛ è ka dó bló na?’

Ðò ali ɖé nu ɔ, Biblu cí nǔ hwexónu tɔn nukúnɖeji enɛ ɖɔhun. Wema xóxó ɖé wɛ, é ɖibla dóxó hú wema lɛ bǐ. Nugbǒ wɛ ɖɔ wema xóxó ɖevo lɛ tíìn. Amɔ̌, ɖi nǔ xóxó hwexónu tɔn e ko ɖu lɛ é ɖɔhun ɔ, ye gègě ko gblé tawun ɖó táan e ye ko bló é wutu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔ e ye ɖɔ dó nùnywɛ xwitixwiti wu lɛ é wá huzu lɛ̌lo, ɖó kúnnuɖenú yɔyɔ̌ e è mɔ agaɖanu dìn lɛ é wu. É wá ɖò wɛn ɖɔ wě e ye nɔ ɖè xá mɛ dó lanmɛ na nɔ ganji wu lɛ é na wà nyanya nú mɛ hú ɖɔ ye ni wà ɖagbe nú mɛ. Bɔ nǔ kaka ɖé sɔ́ kpò nú wema hwexónu tɔn lɛ gègě ǎ; akpáxwé yetɔn gègě wɛ bú alǒ gblé bǐ.

Amɔ̌, Biblu ɔ gbɔn vo nú ye bǐ. Xwè ko hú 3 500 dìn bɔ è jɛ wlanwlan jí có, Biblu ɔ kpó ɖò bǔté. Enyi è na bo tlɛ ko tɔ́n ahwan Biblu ɔ azɔn gègě nú xwè kanweko mɔkpan, é wɛ nyí ɖɔ è dó zo, è hu tɛ́ n’i, lobo gbɛ́ ɖò fí ɖé lɛ ɔ, nǔ e é ɖɔ lɛ é ɖyɔ ǎ. Nùnywɛ xwitixwiti égbé tɔn lɛ zɔ́n bonu Biblu cá ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ nǔ gègě ɖ’ayǐ dó sɔgudo wu b’ɛ jiwǔ.​—Kpɔ́n gbàví “É Ko Cá Wɛ À alǒ É Jɛ Nukɔn?

 JIJƆ ÐAGBE E SÍN HUDO MǏ ÐÓ ÐÒ ÉGBÉ LƐ É

A sixu ko nɔ kanbyɔ ɖɔ, ‘Nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ ka sixu nyɔ́ zán ɖò égbé dóó à?’ Bo na dó mɔ xósin ɔ hǔn, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Tagba syɛnsyɛn tɛ lɛ mɔ wɛ gbɛtɔ́ lɛ ka ɖè ɖò égbé? Ðětɛ lɛ ka nyla hugǎn?’ Boya ahwan, jɔhɔn e kwiji é, dakaxixo, alǒ nùɖuɖonǔmɛ sixu ko wá ayi mɛ nú we. Dìn ɔ, lin tamɛ kpɔ́n dó nugbodòdó e Biblu kplɔ́n mɛ é ɖé lɛ jí. Ee a na ɖ’ewu é ɔ, nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Enyi mɛ lɛ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó enɛ lɛ ɔ, nǔ lɛ ka na kpɔ́n te ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ à?’

FÍFÁKANXIXO

“Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ jɛ tagba, nú fífá na dó tíìn lɛ, ɖó è na ylɔ ye ɖɔ Mawu ví.” (Matie 5:9) “Enyi mi kpéwú hǔn, mi tɛ́n kpɔ́n gbɔn alɔkpa bǐ mɛ lee mi kpéwú gbɔn é, bo nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ.”​—Hlɔmanu lɛ 12:18.

NÙBLAWUKÚNÚMƐ, HWƐSƆKƐ MƐ

“Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ kú nǔblawu nú nɔzo yetɔn lɛ é, ɖó è na kú nǔblawu nú ye lɔmɔ̌.” (Matie 5:7) “Mi nɔ mɔ miɖée gbɔ; enyi mɛɖé wà nǔ nyì dò nú mɛɖé ɖò mi mɛ hweɖebǔnu hǔn, mi nɔ sɔ́ kɛ miɖée. Mi ɖó na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ miɖée lee Aklunɔ sɔ́ kɛ mi é ɖɔhun.”​—Kolosinu lɛ 3:13.

NǓWAÐÓKPƆ́ ÐÒ AKƆTA LƐ TƐNTIN

“Gbɛtɔ́ ɖokpo géé jí wɛ [Mawu] ɖó togun lɛ bǐ gbɔn, bo má ye kpé ayikúngban ɔ bǐ sésé jí.” (Mɛsɛ́dó 17:26) ‘Mawu nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ. Loɔ, ɖò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i, bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.’​—Mɛsɛ́dó 10:34, 35.

SÍSÍ ÐIÐÓ NÚ AYIKÚNGBAN Ɔ

“Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ gbɛtɔ́ ɔ ɖó jikpá Edɛni tɔn ɔ mɛ, bonu é na nɔ lɛ̀, bo na nɔ kpé nukún d’ewu.” (Bǐbɛ̌mɛ 2:15) Mawu “na vívá mɛ e nɔ hɛn ayikúngban ɔ gblé lɛ sín kún dó.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 11:18.

WǍN GBIGBƐ́ NÚ NUKÚNKƐ́NDÍDÓ KPO NÙBLIBLIWIWA KPO

“Mi cɔ́ miɖée dó nukúnkɛ́ndídó wu; ɖó nú gbɛtɔ́ na bo ɖó nǔ gbɔn ɖebǔ ɔ, gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ ɖò dɔkun tɔn lɛ mɛ ǎ.” (Luki 12:15) “È ma sè agalilɛ xó, nùblibliwiwa, abǐ nukúnkɛ́ndídó sín xó vɔ́vɔ́ ɖò tɛntin mitɔn ó; ɖó mɛɖeɖóvo Mawu tɔn wɛ mi nyí.”​—Efɛzinu lɛ 5:3.

NUGBǑÐIÐƆ, AZƆ̌SYƐNSYƐNWIWA

“Mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [alǒ ‘nɔ ɖɔ nugbǒ,’ nwt] ɖò nǔ bǐ mɛ.” (Eblée lɛ 13:18) “Mɛ e nɔ jɛ ajo ɖ’ayǐ ɔ, ni jó ajo dó bo wà azɔ̌.”​—Efɛzinu lɛ 4:28.

ALƆDIDO MƐ E ÐÒ HUDO MƐ LƐ É ÐÒ TAJI

“Mi nɔ na akɔnkpinkpan mɛ e ma nɔ gbawǔ dó mɛ mɛ ǎ lɛ; mi ni nɔ gɔ́ alɔ nú mɛ e ma ɖó gǎn ǎ lɛ; mi nɔ ɖó suúlu dó mɛ bǐ wu.” (1 Tɛsalonikinu lɛ 5:14) “Kpé nukún dó tɔ́cyɔvǐ nɔcyɔvǐ lɛ kpo asúkúsi lɛ kpo wu ɖò wuvɛ̌ yetɔn lɛ mɛ.”​—Jaki 1:27.

É nyí slɛ́ wɛ Biblu slɛ́ jijɔ enɛ lɛ kpowun ǎ. É lɛ́ xlɛ́ mǐ lee nugbodòdó mɔhun lɛ xɔ akwɛ sɔ́ é kpo lee mǐ na zán ye ɖò gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn é kpo. Enyi mɛ lɛ nɔ xwedó nùkplɔnmɛ e xó mǐ ɖɔ wá yì lɛ é wɛ ɔ, tagba syɛnsyɛn gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ na ko ɖekpo tawun à cé? Hǔn, nugbodòdó Biblu tɔn lɛ nyɔ́ zán bo lɛ́ wá dó ganmɛ tawun ɖò égbé! Amɔ̌, lè tɛ nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ ka sixu hɛn wá nú we ɖò dìn?

 LÈ E NÙKPLƆNMƐ BIBLU TƆN LƐ SIXU HƐN WÁ NÚ WE DÌN É

Nya e ɖó nùnywɛ hú gbɛtɔ́ lɛ bǐ é ɖɔ gbè ɖokpo ɖɔ: “Nùnywɛ Mawu tɔn ɖè hwɛjijɔ éɖesunɔ tɔn xlɛ́ gbɔn nǔwiwa tɔn lɛ mɛ.” (Matie 11:19) Nugbǒ wɛ à cé? Nǔ e nɔ ɖè nùnywɛ xlɛ́ nugbǒ é wɛ nyí nǔ e mɛ zinzan tɔn nɔ tɔ́n kɔ dó é. A sixu nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Enyi Biblu nyɔ́ zán nugbǒ ɔ, é na ko hɛn huzuhuzu lɛ wá gbɛzán ce mɛ à cé? Nɛ̌ un ka sixu zán dó ɖeɖɛ tagba e ɖí xwi xá wɛ un ɖè dìn lɛ é gbɔn?’ Lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú elɔ jí.

Gbɛzán Delphine * tɔn nyɔ́ tawun, bo jɛmɛ n’i. Amɔ̌, ajijimɛ ɔ, awě ɖebɔdoɖewu lɛ xò è. Vǐ tɔn ɖyɔvǐ ɔ kú. Alɔwliwli tɔn kija. Akwɛzinkan tɔn j’ayǐ. É flín ɖɔ: “Mɛ e un nyí é bú dó mì: un sɔ́ ɖó vǐ, asú, alǒ xwé ǎ. Un mɔ ɖɔ un kún sɔ́ nyí nǔtí ó: un sɔ́ ɖó wi ɖě ta ǎ, un sɔ́ ɖó hlɔnhlɔn ɖě ǎ, bo sɔ́ lɛ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖě dó sɔgudo wu ǎ.”

Delphine wá mɔ lee xó elɔ lɛ nyí nugbǒ sɔ́ é céɖécéɖé: “Jidɔ́ mǐtɔn nɔte ɖó xwè kanɖé gban (70); mɛ e wu gbɛ̀ ɖè ganji lɛ tɔn nyí xwè kanwe (80). Ye ka sɔ́ nɔ mɔ nùɖé ɖ’emɛ zɛ tagba kpo ya kpo wu ǎ, ɖó gbɛzán mǐtɔn nɔ wá yì blewun, bɔ mǐ nɔ zɔn xɛ ɖido kú.”​—Ðɛhan 90:10.

Ðò táan vɛwǔ enɛ mɛ ɔ, Delphine mɔ alɔdo ɖò  Biblu mɛ. Nǔ e Biblu wà n’i é jiwǔ tawun. Lee xota atɔn e bɔ d’ewu lɛ é na xlɛ́ gbɔn é ɔ, mɛ gègě ɖevo lɛ mɔ ɖɔ Biblu d’alɔ emi hwenu e emi xwedó alixlɛ́mɛ tɔn lɛ dó ɖeɖɛ tagba emitɔn lɛ é. Ye wá mɔ ɖɔ Biblu cí nǔ hwexónu tɔn e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖɔhun. É cí wema xóxó maxamaxa e ko cá lɛ é ɖɔhun cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé ǎ. Nǔ ɖevo wɛ è sɔ́ dó bló Biblu ɔ na wutu wɛ nǔ ka nyí mɔ̌ à? Linlin Mawu tɔn lɛ wɛ na ko ɖ’emɛ bo nyí gbɛtɔ́ lɛ tɔn ǎ wutu ka wɛ à?​—1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13.

Vlafo hwiɖesu na ko mɔ ɖɔ gbɛ̀ hwegli bɔ tagba gɔ́ mɛ. Enyi tagba lɛ jló na hugǎn we ɔ, fitɛ a ka nɔ mɔ gbɔdónúmɛ, alɔdo, kpo wěɖexámɛ ɖejid’ewu lɛ kpo ɖè?

Mǐ ni gbéjé ali taji e nu Biblu sixu nyɔ́ zán ɖò gbɛzán towe mɛ ɖè é atɔn kpɔ́n. É sixu kplɔ́n we lee a na bló nǔ elɔ lɛ gbɔn é:

  1. nyì alɔ nú tagba lɛ ɖò fí e é nyɔ́ bló ɖè é

  2. ɖeɖɛ tagba lɛ hwenu e ye na fɔ́n é

  3. ɖò ninɔmɛ e a ma sixu ɖyɔ ǎ lɛ é nu

Xota e bɔ d’ewu lɛ é na ɖɔ xó dó nǔ atɔn enɛ lɛ wu.

^ akpá. 24 Ðò xota elɔ kpo atɔn e bɔ d’ewu lɛ é kpo mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ.