Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

2 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Ðeɖɛ Tagba Lɛ

2 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Ðeɖɛ Tagba Lɛ

Gbɛmɛ tagba ɖé lɛ nɔ gbɛ́ gbigbɔ, bo nɔ xɔ xwè gègě hweɖelɛnu; ye sixu ko dó ɖɔ dò bǐ cobɔ mǐ na wá ɖ’ayi wu. Biblu ka na nùnywɛ e è na zán dó ɖeɖɛ tagba mɔhun lɛ e nɔ ɖ’akpɔ̀ nú mɛ bo nɔ gbɛ́ gbigbɔ lɛ é à? Lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú ɖé lɛ jí.

ADOHUHU ZƐ XWÉ WU

Rosie ɖɔ: “Lee nǔ lɛ ɖé gbɔn ɖò linlin ce mɛ é nɔ nyla hu lee ye ɖè gbɔn nugbǒ nugbǒ é, bɔ ado nɔ hu mì dó ye wu hwɛhwɛ.” Wemafɔ Biblu tɔn tɛ lɛ ka d’alɔ ɛ? Ðokpo wɛ nyí Matie 6:34: “Mi ma lin sɔ e ja ɔ kpɔ́n ó, ɖó sɔ e ja ɔ na wá kpodo tagba éɖesunɔ tɔn lɛ kpo. Tagba e ayǐhinhɔ́n ɖokpo ɖokpo na hɛn wá ɔ ko kpé nú ayǐhinhɔ́n enɛ ɔ.” Dìn ɔ, Rosie ɖɔ ɖɔ xó Jezu tɔn enɛ lɛ d’alɔ emi bɔ ado kún sɔ́ nɔ hu emi dó nǔ e sixu jɛ ɖò sɔgudo lɛ é wu ó. É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ “linkpɔ́n ɔ ko sukpɔ́ ɖ’ayǐ, bɔ un na lɛ́ gɔ́ nǔ e ma ko jɛ ǎ bo ka sixu gɔn jijɛ lɛ é tɔn gɔ́ na.”

Yasmine lɔmɔ̌ mɔ ɖɔ linkpɔ́n wá hugǎn emi. “Un nɔ y’avǐ azǎn wè mɔ̌ ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ, bɔ amlɔ didɔ́ nɔ gló mì ɖò zǎn ɖé lɛ mɛ. Linkpɔ́n zɔ́n bɔ un vɔ gǎn bǐ.” Wemafɔ tɛ ka d’alɔ ɛ? É kɛnu dó 1 Piyɛ́ɛ 5:7 wu, é ɖɔ: “Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ [Mawu] tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.” Yasmine ɖɔ: “Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, un ɖókan dó ɖɛxixo sɛ́dó Jehovah wu bɔ é sè ɖɛ ce lɛ. É cí ɖɔ è ɖè agban kpinkpɛn ɖé sín abɔ̌ta nú mì wɛ ɖɔhun. Linlin agɔ e un ɖó lɛ é nɔ lɛkɔ wá hweɖelɛnu, amɔ̌, un tuùn lee na wà nǔ yetɔn gbɔn dìn é lo.

 NǓ SÍSƆ́ ÐÓ NǍ NǍ MƐ

Nyɔnu e nɔ nyí Isabella é ɖɔ: “Un mɔ ɖɔ nǔ sísɔ́ ɖó nǎ nǎ mɛ ɔ, gǔ tɔn wɛ un ɖu, ɖó nǔ e tɔ́ ce lɔ nɔ wà é nɛ. Un nɔ dovɛ̌ nú nǔ e nyí nǔ taji lɛ é bo nɔ gbɔjɛ alǒ ɖò televiziɔn kpɔ́n wɛ. Aca nyanya ɖé wɛ, ɖó é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ wá ɖò adohu adohu jí bo sɔ́ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ ɔ wu bo nɔ wà ganji ǎ. Nugbodòdó e d’alɔ ɛ é ɖò 2 Timɔtée 2:15 mɛ, é ɖɔ: “Dǒ gǎn bo sɔ́ hwiɖée jó nú Mawu, bo na nyí mɛ e é jɛxa ɖɔ Mawu na sixu ɖè gbě na é, bo na nyí azɔ̌watɔ́ e winnya ma na hu dó azɔ̌ e é wà lɛ wu ǎ é.” Isabella ɖɔ: “Un jló ɖɔ winnya ni hu Jehovah dó azɔ̌ ce wu, ɖó un sɔ́ ɖó nǎ nǎ mɛ kpowun wutu ǎ.” É wá kpéwú bo yì nukɔn tawun.

Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Kelsey ɖɔ: “Un na ɖó azɔ̌ ɖé bo na wà, bo ka na dovɛ̌ na kaka bɔ hwenu na wá yì dó bǐ. Un nɔ y’avǐ bo nɔ gbɛ́ amlɔ dɔ́, bɔ ado nɔ hu mì tawun. Nǔ enɛ wà ɖagbe ɖebǔ nú mì ǎ.” Nùnywɛxó 13:16 d’alɔ Kelsey, wemafɔ enɛ ɖɔ: “Gbɛtɔ́ ayiɖotenanɔ nɔ lin tamɛ cobo nɔ wà nǔ; loɔ, xlonɔ ɔ, gugǔ tɔn wɛ é nɔ ɖó agban.” É tinmɛ nǔ e tamɛ linlin dó wemafɔ enɛ jí kplɔ́n ɛ é: “Nùnywɛnú wɛ é nyí ɖɔ è ni wà nǔ tawun tawun ɖé lɛ bo tò lee è na wà azɔ̌ ɔ gbɔn é jɛ nukɔn. Dìn ɔ, un ɖó wema ɖé ɖò tavo ce jí bo nɔ dó bló tuto nú azɔ̌ e ɖò te nú mì lɛ é, bɔ enɛ nɔ d’alɔ mì bɔ un nɔ nɔ tuto jí bo nɔ jó nǔ lɛ dó kaka bɔ ganmɛ nɔ wá yì dó ǎ.”

MƐÐOKPONƆ NINƆ

“Asú ce gbɛ́ mì, bo jó vǐ ɛnɛ dó akɔn nú mì,” wɛ Kirsten ɖɔ. Nugbodòdó Mawuxówema ɔ tɔn tɛ ka d’alɔ ɛ? Nùnywɛxó 17:17 ɖɔ: “Xɔ́ntɔn nyɔ́ hwebǐnu. È nɔ ɖó nɔví bɔ é na dó alɔ mɛ adǎngbomɛ hwenu.” Kirsten ba alɔdo mɛ e nɔ sɛ̀n Jehovah éɖɔhun lɛ é tɔn. Alɔdo tɛ é ka mɔ? “Nɔví lɛ d’alɔ mì ɖò ali gègě nu! Mɛɖé lɛ sɔ́ atín sínsɛ́n lɛ kpo folowa lɛ kpo ɖ’ayǐ nú mì ɖò hɔn ce ta. Azɔn atɔn wɛ gbɛ̌ta kpɛví ɖé d’alɔ nyì kpo vǐ lɛ kpo, bɔ mǐ sɛ̀ tɛn sín xwé ɖé gbè jɛ ɖevo gbè. Mɛ ɖokpo d’alɔ mì bɔ un mɔ azɔ̌. Nɔví ce lɛ nɔ ɖò finɛ nú mì hwebǐnu.

Delphine e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é lɔ ɖí xwi xá mɛɖokponɔ ninɔ. Ee awě lɛ bǐ xò è gudo é ɔ, é flín ɖɔ: “Un nɔ mɔ bɔ mɛ lɛ bǐ nɔ ɖò awǎjijɛ mɛ ɖó kpɔ́, amɔ̌, nyɛ ɔ, un nɔ ɖò nyiɖokponɔ bo nɔ flú bǐ. Wemafɔ ɖěɖee d’alɔ ɛ lɛ é ɖokpo wɛ nyí Ðɛhan 68:7: “Mawu wɛ nɔ na hɛnnu mɛ e ma ɖó mɛɖé ǎ lɛ.” É tinmɛ ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ tinmɛ wemafɔ enɛ tɔn kún nyí ɖɔ un na ɖó xwé ɖé dìn ó. É nyɔ́ wà ɔ, un wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Mawu nɔ na mǐ xwé ɖò gbigbɔ lixo, ayijayǐ sín tɛn ɖé wɛ bɔ è nɔ dó gbɛ̌ ɖagbe xá mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah lɛ é ɖò finɛ. Amɔ̌, un tuùn ɖɔ un ɖó na vɛ́ kpo Jehovah kpo hwɛ̌ cobo na vɛ́ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo. Hǔn, Ðɛhan 37:4 d’alɔ mì ɖɔ: ‘Sɔ́ Mawu Mavɔmavɔ dó ɖó nǔ e víví nú we hú nǔ bǐ é; enɛ ɔ, é na na nǔ e ɖò hǔn mɛ nú we lɛ we.’”

É sú ta na bo ɖɔ: “Un wá ɖ’ayi wu ɖɔ un ɖó na vɛ́ kpo Jehovah kpo d’eji. É wɛ nyí xɔ́ntɔn ɖagbe hugǎn ɔ. Enɛ gudo ɔ, un slɛ́ nǔ ɖěɖee sín vivǐ un sixu ɖu xá mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah nyì ɖɔhun lɛ é bá dó dó gbɛ̌ xá ye. Un kplɔ́n bo nɔ myɔ nukún dó nùwanyido yetɔn lɛ.”

Nugbǒ wɛ ɖɔ hwɛhutɔ́ wɛ mɛ ɖěɖee ɖò Mawu sɛ̀n wɛ lɛ é nyí. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖí xwi xá tagba lɛ mɛ bǐ ɖɔhun. Amɔ̌, kplɔ́n e Biblu nɔ na mɛ lɛ é nɔ sísɛ́ ye bɔ ye nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ hweɖebǔnu e é nyɔ́ bló é. Nùnywɛnú wɛ é nyí ɖɔ è ni nɔ zun xɔ́ntɔn mɔhun lɛ. Amɔ̌, nugbodòdó Biblu tɔn lɛ ka sixu d’alɔ mɛ ɖò tagba ɖěɖee è ma sixu ɖeɖɛ dìn ǎ lɛ é, ɖi azɔn jɛmagbɔ kpo aluwɛ kpo mɛ à?

Wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ zinzan sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ xɔ́ntɔn ɖěɖee na d’alɔ we lɛ é