Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | MƆ NǓ GÈGĚ ÐÒ BIBLU XIXA MƐ

Nɛ̌ Biblu ka Sixu Hɛn Gbɛzán Ce Kpɔ́n Te Gbɔn?

Nɛ̌ Biblu ka Sixu Hɛn Gbɛzán Ce Kpɔ́n Te Gbɔn?

Biblu nyí wema ɖé kpowun ǎ. Wěɖexámɛ e gosin Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn gɔ́n é wɛ ɖ’emɛ. (2 Timɔtée 3:16) Wɛn e ɖ’emɛ é sixu wà ɖagbe nú mǐ tawun. Nugbǒ ɔ, Biblu ɖɔ: “Mawuxó ɔ ɖò gbɛ̀, bo ɖó hlɔnhlɔn.” (Eblée lɛ 4:12) É ɖó hlɔnhlɔn bo na hɛn gbɛzán mǐtɔn kpɔ́n te ɖò ali taji wè nu: É nɔ xlɛ́ lee mǐ na zán gbɛ̀ gbɔn ayihɔngbe ayihɔngbe é mǐ dìn, bo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn Mawu kpo akpá e é dó lɛ é kpo.​—1 Timɔtée 4:8; Jaki 4:8.

Hɛn gbɛzán towe kpɔ́n te dìn. Biblu sixu d’alɔ mɛ ɖò tagba mɛɖesunɔ tɔn lɛ mɛ. É ɖè wě ɖagbe lɛ xá mɛ dó nǔ elɔ lɛ wu.

Lee wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ xɔ akwɛ sɔ́ é nɔ sù asú kpo asì kpo e nɔ nɔ Azíi é ɖé sín nukúnmɛ. Ði lee é nɔ nyí nú mɛ e wlí alɔ yɔyɔ̌ lɛ é gègě gbɔn é ɔ, ye ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na tuùn jijɔ yeɖée lɛ tɔn bo na nɔ lɛ́ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nùjɔnǔ mɛ. Ye jɛ nǔ e ye xà ɖò Biblu mɛ é xwedó jí. Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? Sunnu ɔ nɔ nyí Vicent, é ɖɔ: “Nǔ e un xà ɖò Biblu mɛ lɛ é d’alɔ mì bɔ un ɖí xwi xá tagba alɔwliwli ce tɔn lɛ kpo wanyiyi kpo. Biblu e mǐ nɔ xwedó é zɔ́n bɔ mǐ nɔ zán gbɛ̀ awǎjijɛnɔ ɖé ɖó kpɔ́.” Asì tɔn Annalou yí xó n’i bo ɖɔ: “Kpɔ́ndéwú e mǐ mɔ ɖò Biblu mɛ lɛ é d’alɔ mǐ tawun. Un ɖó awǎjijɛ dìn, bɔ alɔwliwli mǐtɔn kpo nǔ e gbé mǐ nɔ nya ɖò gbɛmɛ lɛ é kpo nɔ jɛmɛ nú mì.”

Mawu tuùntuùn. Gbɔn vo nú xó e Vicent ɖɔ dó alɔwliwli wu é ɔ, é lɛ́vɔ ɖɔ: “Biblu xixa zɔ́n bɔ un mɔ ɖɔ un sɛkpɔ Jehovah dìn hú ɖ’ayǐ tɔn.” Nǔ e Vicent ɖɔ é tɛɖɛ̌ nǔ taji ɖé jí, é wɛ nyí ɖɔ, Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na tuùn Mawu. Nú a wà mɔ̌ ɔ, é nyí wěɖexámɛ tɔn lɛ kɛɖɛ sín vivǐ wɛ a na ɖu ǎ, amɔ̌, a na mɔ ɖɔ emi sixu zun xɔ́ntɔn xá ɛ. Bɔ a na mɔ ɖɔ é na mɔjɛmɛ gègě dó sɔgudo ɖagbeɖagbe ɖé wu, hweɖenu wɛ bɔ a sixu ɖu “gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ” sín vivǐ kaka sɔyi. (1 Timɔtée 6:19) Wema ɖevo ɖebǔ sixu na nǔ enɛ mɛ ǎ.

Enyi a nɔ ba na xà Biblu ɔ bo ka ɖókan d’ewu ɔ, hwi lɔ sixu ɖu lè enɛ lɛ, é wɛ nyí ɖɔ, a na hɛn gbɛzán towe kpɔ́n te dìn, bo lɛ́ tuùn Mawu. É ɖò mɔ̌ có, nùkanbyɔ gègě sixu wá ayi mɛ nú we, hwenu e a na ɖò Biblu ɔ xà wɛ é. Enyi nǔ nyí mɔ̌ hǔn, flín kpɔ́ndéwú ɖagbe axɔsuzɔwatɔ́ Etiopíinu e nɔ gbɛ̀ ɖò xwè 2 000 mɔ̌ ɖíe wá yì é ɖé tɔn. É ɖó nùkanbyɔ gègě dó Biblu wu. Hwenu e è kanbyɔ ɛ ɖɔ é ka mɔ nukúnnú jɛ nǔ e xà wɛ é ɖè é mɛ à jí é ɔ, é ɖɔ: “Enyi mɛɖé ma tinmɛ nú mì ǎ ɔ, nɛ̌ un ka sixu mɔ nǔ jɛ mɛ gbɔn?” * Enɛ gudo ɔ, é yí gbè kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo bɔ Filipu e nyí ɖokpo ɖò ahwanvu Jezu tɔn nukɔntɔn lɛ mɛ, bo nɔ kplɔ́n Biblu mɛ ganji é d’alɔ ɛ. (Mɛsɛ́dó 8:30, 31, 34) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi a ba na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ d’eji hǔn, mǐ byɔ we ɖɔ hwi ni sɛ́ nùbyɔbyɔ towe dó ɖò www.jw.org jí alǒ wlan nǔ sɛ́dó adlɛsi e sɛkpɔ we bɔ è slɛ́ dó xójlawema elɔ mɛ é. A sixu lɛ́ sɛkpɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn e yá dó we lɛ é alǒ yì Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn e ɖò xá towe mɛ é ɖé mɛ. Etɛwu a ma ka na jɛ Biblu ɖé xà jí égbé, bo yí gbè nú é xlɛ́ ali we yì gbɛ̀ e nyɔ́ hugǎn é ɖé mɛ ǎ?

Enyi a ɖò kinkanbyɔ hwiɖée wɛ ɖɔ emi ɖó na ɖeji dó Biblu ɔ wu mlɛ́mlɛ́ alǒ gbɔ wɛ à jí hǔn, kɛnklɛn kpɔ́n video klewun e xota tɔn nyí Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ? é. Nú a na mɔ ɔ, a sixu yì jw.org jí.

^ akpá. 8 Nú a na mɔ wěɖexámɛ Biblu tɔn ɖagbe ɖevo lɛ hǔn, yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org jí. Kpɔ́n WEMA LƐ glɔ.

^ akpá. 11 Lɛ̌vɔ kpɔ́n xota e ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ bo nyí “Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Agɔ Klewun ɖé Kpowun Wɛ À?” é.