Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

ATƆXWƐ No. 1 2017 | Mɔ Nǔ Gègě Ðò Biblu Xixa Mɛ

ETƐ A KA LIN?

Biblu ɔ ko cá ɖò hwe mǐtɔn nu wɛ à alǒ é lɛ́ xɔ akwɛ? Biblu ɔ ɖesu ɖɔ: ‘Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ é bǐ wɛ gosin Mawu gɔ́n bo ɖó lè.’​2 Timɔtée 3:16, 17, nwt.

Atɔxwɛ elɔ tɛɖɛ̌ nùnywɛ Biblu tɔn e nyɔ́ zán é ɖé lɛ jí, bo lɛ́vɔ na alixlɛ́mɛ ɖé lɛ dó lee Biblu xixa mǐtɔn na hɛn lè wá nú mǐ hugǎn gbɔn é jí.

 

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Etɛwu È ka Ðó Na Xà Biblu?

Nɛ̌ Biblu xixa ka ko hɛn lè wá nú gbɛtɔ́ livi mɔkpan gbɔn?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Bɛ́ Gbɔn?

Wlɛnwín atɔ́ɔ́n ɖé lɛ sixu d’alɔ we bɔ Biblu xixa na bɔkun nú we bo na lɛ́ víví.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Etɛ ka Na Zɔ́n Bɔ A Na Ðu Vivǐ Tɔn?

Lilɛdogbeɖevomɛ lɛ, nǔ e nùnywɛ xwitixwiti ɖetɔ́n lɛ é, azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn lɛ, kpo alɔ ɖyɔɖyɔ kpo sixu bló bɔ Biblu xixa na nɔ jɛmɛ nú mɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nɛ̌ Biblu ka Sixu Hɛn Gbɛzán Ce Kpɔ́n Te Gbɔn?

Wěɖexámɛ e gɔ́ngɔ́n lɛ é wɛ ɖò wema hwexónu tɔn enɛ mɛ.

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Jló Na Kú Ǎ!

Yvonne Quarrie kanbyɔ éɖée gbè ɖokpo ɖɔ: “Etɛwu un ka ɖò gbɛ̀?” Xósin ɔ huzu gbɛzán tɔn.

ƉI NǓ YE ƉƆHUN

‘Nǔ Tɔn Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ’

Enyi a nɔ kpé nukún dó xwédo ɖé wu alǒ a ɖò gǎn dó wɛ na zunfan nǔ e sɔgbe é ɔ, nùɖiɖi Henɔci tɔn sixu kplɔ́n nǔ we.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Agɔ Klewun ɖé Kpowun Wɛ À?

Wɛn e ɖò Biblu mɛ é ɖò taji sɔmɔ̌ bɔ è ɖó na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖó agɔ ǎ. Nɛ̌ a ka sixu mɔ nukúnnú jɛ mɛ ganji gbɔn?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Biblu kɔ́n sɛ̀ sín nǔ e nɔ hɛn wuvɛ̌ mimɔ wá lɛ é jí, bo lɛ́ tinmɛ lee wuvɛ̌ mimɔ na wá nɔte gbɔn é.