Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Gbɛtɔ́ e nyí gǎn lɛ é kɛɖɛ wu ɖɔ xó dó wɛ Nǔnywɛtɔ́xó 5:7 ɖè à alǒ é lɛ́ ɖò xó ɖɔ dó Jehovah lɔ wu wɛ?

Mǐ xà linlin elɔ e zɔ́n tamɛ lin mɛ é ɖò wemafɔ ɔ mɛ: “Nú a mɔ bɔ è ɖò wamamɔnɔ blɛ́ ɖu wɛ, bo ɖò hwɛ agɔ dó wɛ, bo ɖò mɛ táfú wɛ ɖò tokpɔn ɖé mɛ hǔn, ma nú é kpaca we ó, ɖó azɔ̌watɔ́ ɖaxó ɖokpo ɖokpo ɖó gǎn bɔ é [ɖò kpinkpɔn ɛ wɛ], bɔ mɛ ɖevo lɛ́ ɖè bo nyí gǎn nú ye mɛ we lɛ, lobo [ɖò kpinkpɔn ye wɛ].”—Nǔt. 5:7.

Ðò gbɛtɔ́ nukúnmɛ ɔ, gbɛtɔ́ e ɖò tɛn acɛkpikpa tɔn mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é wu ɖɔ xó dó wɛ xó enɛ ɖè. Amɔ̌, nú mǐ lin tamɛ ganji ɔ, é lɛ́ ɖɔ nǔgbo e kúnkplá Jehovah, bo ɖó na dó gbɔ nú mǐ bo lɛ́ vɔ́ jiɖe na mǐ é ɖé.

Gǎn e nɔ xò daka wamamɔnɔ lɛ wu, bo ma nɔ wà nǔ kpo hwɛjijɔ kpo xá ye ǎ é ɖé wu ɖɔ xó dó wɛ Nǔnywɛtɔ́xó 5:7 ɖè. Gǎn ɔ ɖó na flín ɖɔ é cí ɖɔ mɛ e ɖò tɛn ɖé mɛ, b’ɛ hugǎn éyɛ tɔn é ɖé, alǒ mɛ e ɖó acɛ hú i é ɖé ɖò kpinkpɔn ɛ wɛ ɖɔhun. Nǔgbo ɔ, mɛ ɖevo lɛ sixu ɖò tɛn e tlɛ hugǎn mɔ̌ lɛ é mɛ. É blawǔ ɖɔ ɖò acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ mɛ ɔ, gǎn e ɖ’emɛ lɛ é bǐ sixu nɔ ɖu nǔ ɖò nǔ mɛ, bɔ gbɛtɔ́ kpaa lɛ ɖó na sún sin nǔagɔwiwa yetɔn tɔn.

Amɔ̌, é na bo tlɛ cí ɖɔ nukúnɖiɖó ɖě kún sɔ́ tíìn ó ɔ, tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Jehovah ɖò ‘gǎn ɖaxó enɛ lɛ kpɔ́n wɛ’ é sixu dó gbɔ nú mǐ. Mǐ sixu byɔ alɔdó Mawu tɔn, bo zlɔ́n nǔ linlin mǐtɔn lɛ sín agban ɖó jǐ tɔn. (Ðɛh. 55:23; Fili. 4:6, 7) Mǐ tuùn ɖɔ “nukún tɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí, bɔ é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e yí wǎn n’i kpo ayixa yetɔn bǐ kpo lɛ” é.—2 Tan 16:9.

Enɛ wu ɔ, Nǔnywɛtɔ́xó 5:7 flín mǐ ɖɔ ɖò gbɛ̀ e mɛ mǐ ɖè é ɔ, mɛ ɖě nɔ ɖè tɛgbɛ bo hugǎn mɛ ɖevo. Taji bǐ ɔ, wemafɔ ɔ sixu lɛ́ flín mǐ ɖɔ Jehovah wɛ ɖó acɛ ɖaxó bǐ ɔ, ɛɛn é wɛ nyí Acɛbǐnɔ ɔ. É ɖò acɛ kpa wɛ dìn gbɔn Vǐ tɔn Jezu Klisu e nyí Axɔ́su Axɔ́suɖuto ɔ tɔn é jí. Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ, ee ɖò nǔ lɛ bǐ kpɔ́n wɛ é nyí hwɛjijɔnɔ mlɛ́mlɛ́, bɔ Vǐ tɔn lɔ nyí hwɛjijɔnɔ.