Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 37

Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Hwíhwɛ́ Hwiɖée Dó Jehovah Glɔ́

Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Hwíhwɛ́ Hwiɖée Dó Jehovah Glɔ́

“Mǐ ɖó na hwíhwɛ́ mǐɖée ɖò [Tɔ́ ɔ] glɔ́.”—EBL. 12:9.

HAN 9 Jehovah Wɛ Nyí Axɔ́su Mǐtɔn!

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́?

MǏ ÐÓ na nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́ *, ɖó é wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn. Enɛ wu ɔ, é ɖó acɛ bo na sɔ́ nǔgbododó lɛ ɖ’ayǐ nú nǔɖiɖó tɔn lɛ. (Nǔɖe. 4:11) Ali e nu Jehovah nɔ kp’acɛ ɖè é wɛ nyɔ́ hugǎn; hwɛjijɔ ɖagbe ɖevo nɛ bo zɔ́n bɔ mǐ na setónú n’i. Ðò hwenuxó mɛ ɔ, acɛkpatɔ́ gegě ɖó hlɔnhlɔn kpo acɛ kpo ɖó bǎ ɖé mɛ dó mɛ ɖevo lɛ jí. Enyi è sɔ́ Jehovah jlɛ́ dó ye wu ɔ, Jehovah wɛ nyí acɛkpatɔ́ ee ɖó nǔnywɛ, wanyiyi, nǔblawukúnúmɛ kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo hugǎn é.—Tín. 34:6; Hlɔ. 16:27; 1 Jaan 4:8.

2. Hwɛjijɔ tɛ lɛ wu mǐ ka ɖó na nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́ bɔ Eblée lɛ 12:9-11 ɖɔ?

2 Jehovah nɔ ba ɖɔ xɛsiɖiɖi nú emi wɛ na nyí nǔ nukɔntɔn e wu mǐ na setónú n’i é ǎ, loɔ, é ni nyí ɖó mǐ yí wǎn n’i, bo nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ ɔ wutu. Ðò wema e Pɔlu wlan sɛ́dó Eblée lɛ é mɛ ɔ, é tinmɛ ɖɔ mǐ ɖó na ‘sɔ́ jlǒ dó hwíhwɛ́ mǐɖée ɖò Tɔ́ ɔ glɔ́,’ ɖó é ɖò mǐ kplɔ́n wɛ “ɖó ɖagbe mǐɖesunɔ tɔn wu.”—Eblée lɛ 12:9-11.

3. (a) Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́ gbɔn? (b) Nǔkanbyɔ tɛ lɛ mǐ ka na na xósin na?

3 Mǐ nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́, gbɔn nǔ e wu mǐ kpé é bǐ wiwa dó setónú n’i ɖò nǔ bǐ mɛ, kpo xwi ɖíɖí xá jlǒ e mǐ nɔ ɖó bo na ganjɛ nǔnywɛ mǐtɔn wu é kpo gblamɛ. (Nǔx. 3:5) Enyi mǐ wá tuùn jijɔ ɖagbeɖagbe Jehovah tɔn lɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ é bɔwǔ bɔ mǐ na hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́. Etɛwu? Ðó jijɔ enɛ lɛ nɔ tɔ́n ɖò nǔ e é nɔ wà lɛ é bǐ  mɛ. (Ðɛh. 145:9) Bǎ e mɛ mǐ kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ mǐ na yí wǎn n’i ɖó. Enyi mǐ yí wǎn nú Jehovah ɔ, é na byɔ ɖɔ è ni slɛ́ sɛ́n gegě nú mǐ dó nǔ e mǐ na wà alǒ gbɔ lɛ é wu ǎ. Mǐ nɔ dó gǎn bo nɔ bló bɔ linlin mǐtɔn kpo lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo nɔ sɔgbe xá nǔ e nyɔ́ é, bɔ mǐ nɔ nyi alɔ nú nǔ e nyla é. (Ðɛh. 97:10) Amɔ̌ hweɖelɛnu ɔ, tónúsíse nú Jehovah sixu nɔ ma bɔwǔ nú mǐ. Etɛwu? Etɛ kpɔ́ndéwú Tokpɔngán Nɛɛmíi, Axɔ́su Davidi kpo Mali, Jezu sín nɔ kpo tɔn ka sixu kplɔ́n mɛxo lɛ, vǐtɔ́ lɛ kpo vǐnɔ lɛ kpo? Xóta elɔ na na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ.

NǓ E WU MƐÐÉE HWÍHWƐ́ HWÍHWƐ́ DÓ JEHOVAH GLƆ́ SIXU VƐWǓ É

4-5. Sɔgbe xá Hlɔmanu lɛ 7:21-23 ɔ, etɛwu mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ́ ka sixu vɛwǔ?

4 Nǔ e wu mǐɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ́ sixu vɛwǔ nú mǐ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ bǐ wɛ ɖu hwɛhuhu gú. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ ɖó linlin gǔfínfɔ́n tɔn. Ee Adamu kpo Ɛvu kpo fɔ́n gǔ dó Mawu jí bo ɖu atín sínsɛ́n e è dó sɛ́n tɔn é gudo é ɔ, ye sɔ́ nǔgbododó yeɖesunɔ tɔn lɛ ɖ’ayǐ. (Bǐb. 3:22) Égbé ɔ, mɛ gegě nɔ sɔ́ jlǒ dó xò Jehovah nyi kɛ́n, bo nɔ wá gbeta nǔ e sɔgbe é kpo nǔ e nyla é kpo tɔn kɔn nú yeɖée.

5 É sixu vɛwǔ nú mɛ ɖěɖee tlɛ tuùn Jehovah bo yí wǎn n’i lɛ é, bɔ ye na hwíhwɛ́ yeɖée dó glɔ̌ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. Mɛsɛ́dó Pɔlu mɔ wuvɛ̌ mɔhun. (Xà Hlɔmanu lɛ 7:21-23.) Pɔlu ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ ba na wà nǔ e sɔgbe ɖò Jehovah nukúnmɛ é. Amɔ̌, hwebǐnu wɛ mǐ ɖó na ɖí xwi xá jlǒ nǔnyanyawiwa tɔn.

6-7. Hwɛjijɔ ɖevo tɛ wu mǐɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ́ ka sixu vɛwǔ? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

6 Hwɛjijɔ e wu mǐɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ́ nɔ vɛwǔ nú mǐ é ɖevo wɛ nyí ɖɔ xá e mɛ mǐ sù ɖè é nɔ wà nǔ dó mǐ wu. Linlin mɛ gegě tɔn nɔ sɔ́ ta jlǒ Mawu tɔn, bɔ wǔ ɖiɖó zɔ nú linlin e gbakpé lɛ é sixu nyí nǔɖe bɔ mǐ na ɖò xwi ɖí xá wɛ hwebǐnu. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖokpo.

7 Ðò fí ɖé lɛ ɔ, aca wɛ é nyí bɔ è nɔ gbidí kɔ nú mɛ winnyawinnya lɛ bonu ye ni zán gbɛ̀ yetɔn bǐ dó ba akwɛ gegě. Nɔví nyɔnu ɖé nɔ nyí Mary * bo mɔ wuvɛ̌ enɛ. Cobonu é na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu ɔ, é kplɔ́n wema ɖò wemaxɔ nukúnɖeji hugǎn ee ɖò tò tɔn mɛ lɛ é ɖokpo mɛ. Xwédo Mary tɔn gbidí kɔ n’i, nú é ni ba azɔ̌ e kpé kwɛ tawun é ɖé, bonu mɛ ɖevo lɛ na nɔ sí i. Nǔ enɛ ba wɛ é lɔ ɖè. Amɔ̌, hwenu e é wá kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu, bo yí wǎn n’i gudo é ɔ, é huzu linlin. É ɖò mɔ̌ có, é ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, azɔ̌ e dɔn mɛ bo sixu zɔ́n bɔ un na mɔ akwɛ gegě lɛ é sín ali nɔ hun nú mì, amɔ̌, azɔ̌ enɛ lɛ sixu d’avaja aca gbigbɔ tɔn ce lɛ mɛ. Ðó lee è kplɔ́n mì gbɔn é wu ɔ, eǒ ɖiɖɔ kpó ɖò wǔ vɛ́ nú mì wɛ. Un ɖó na savo bo byɔ alɔdó Jehovah tɔn, bá ɖí xwi xá gbeyiyi nú azɔ̌ e sixu zɔ́n bɔ un na gɔn nǔ e wu un kpé é bǐ wà ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ é é.”—Mat. 6:24.

8. Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n dìn?

8 Mǐɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ́ nɔ wà ɖagbe nú mǐ. Amɔ̌, mɛ ɖěɖee ɖó acɛ ɖó bǎ ɖé mɛ lɛ é, ɖi mɛxo lɛ, vǐtɔ́ lɛ kpo vǐnɔ lɛ kpo lɛ́ ɖó hwɛjijɔ ɖevo, bo na xwedó alixlɛ́mɛ Mawu tɔn; enɛ wɛ nyí ɖɔ ali hun nú ye bɔ ye na wà ɖagbe nú mɛ ɖevo lɛ. Mi nú mǐ ni gbéjé kpɔ́ndéwú ɖé lɛ kpɔ́n ɖò Biblu mɛ. Ye kplɔ́n mǐ lee è sixu zán acɛ e è ɖó é ɖò ali ɖé nu, b’ɛ na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ gbɔn é.

 NǓ E KPƆ́NDÉWÚ NƐƐMÍI TƆN SIXU KPLƆ́N MƐXO LƐ É

Mɛxo agun tɔn lɛ ɖò alɔ ɖó ɖò Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn sín azɔ̌ lɛ mɛ wɛ, lee Nɛɛmíi ɖesu ɖ’alɔ ɖò dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ vívɔ́ mɛ̀ mɛ gbɔn é (Kpɔ́n akpáxwé 9-11) *

9. Wuvɛ̌ tɛ lɛ Nɛɛmíi ka mɔ?

9 Jehovah sɔ́ azɔ̌ taji ɖé d’así nú mɛxo lɛ, bɔ ye na kpé nukún dó togun tɔn wu. (1 Pi. 5:2) Lee Nɛɛmíi wà nǔ xá togun Jehovah tɔn gbɔn é gbígbéjé kpɔ́n sixu kplɔ́n nǔ gegě mɛxo lɛ. Ðó Nɛɛmíi nyí tokpɔngán Judáa tɔn wu ɔ, é ɖ’acɛ tawun. (Nɛɛ. 1:11; 2:7, 8; 5:14) Kpɔ́n wuvɛ̌ e Nɛɛmíi mɔ lɛ é ɖé lɛ. É sè ɖɔ mɛ lɛ ɖò tɛmpli ɔ hɛn blí wɛ, bo kún sɔ́ ɖò gudo nɔ nú Levíi ví lɛ wɛ ɖò akwɛzinzan linu lee Sɛ́n ɔ ɖɔ gbɔn é ó. Jwifu lɛ sɔ́ nɔ nyi Gbɔjɛzán sín sɛ́n ɔ ǎ, bɔ mɛɖé lɛ da toɖevomɛ nyɔnu lɛ. Tokpɔngán Nɛɛmíi ɖó na ɖeɖɛ ninɔmɛ vɛwǔ enɛ.—Nɛɛ. 13:4-30.

10. Nɛ̌ Nɛɛmíi ka wà nǔ xá togun Jehovah tɔn gbɔn?

10 Nɛɛmíi zán acɛ tɔn nyi dò, gbɔn nǔgbododó éɖesunɔ tɔn lɛ zízé dó kɔ jí nú togun Mawu tɔn gblamɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é xoɖɛ vívɛ́ sɛ́dó Jehovah, bo byɔ ɛ alɔdó, lobo kplɔ́n Sɛ́n Jehovah tɔn togun ɔ. (Nɛɛ. 1:4-10; 13:1-3) Nɛɛmíi lɛ́ sɔ́ éɖée hwe, bo w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá togun ɔ, lobo tlɛ d’alɔ ye bɔ ye vɔ́ dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ mɛ̀.—Nɛɛ. 4:15.

11. Sɔgbe xá 1 Tɛsalonikinu lɛ 2:7, 8 ɔ, nɛ̌ mɛxo lɛ ka ɖó na nɔ wà nǔ xá mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é gbɔn?

11 Mɛxo lɛ sixu nɔ ma ko ɖí xwi xá wuvɛ̌ ɖokpo ɔ lɛ Nɛɛmíi ɖɔhun, amɔ̌, ye sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn ɖò ali gegě nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn dó d’alɔ nɔví lɛ. Ye nɔ lɔn bɔ acɛ e ye ɖó é nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ yí gò ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ wà nǔ xá agun ɔ kpo wanyiyi kpo. (Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 2:7, 8.) Wanyiyi yetɔn e gɔ́ngɔ́n é, kpo mɛɖéesɔ́hwe yetɔn kpo nɔ tɔ́n ɖò lee ye nɔ ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é mɛ. Andrew nyí mɛxo ɖé bo ko mɔ nǔ kpɔ́n, é ɖɔ: “Un ɖó ayi wu ɖɔ enyi mɛxo lɛ nɔ nyɔ́ xomɛ, bo nɔ dó xɔ́ntɔn mɛ ɔ, é nɔ byɔ ayi mɛ nú nɔví lɛ. Jijɔ enɛ lɛ nɔ sísɛ́  agun ɔ bɔ ye nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mɛxo lɛ.” Nɔví ɖevo nɔ nyí Tony bo nyí mɛxo b’ɛ ko lín, bo ɖɔ: “Un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán wěɖexámɛ e ɖò Filipunu lɛ 2:3 mɛ é, bo nɔ dó gǎn hwebǐnu bo nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ hugǎn mì. Enɛ d’alɔ mì bɔ un nɔ wà nǔ acɛgannaganna-kpanúmɛtɔ́ ɖé ɖɔhun ǎ.”

12. Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mɛxo lɛ ni nɔ sɔ́ yeɖée hwe?

12 Mɛxo lɛ ɖó na nɔ sɔ́ yeɖée hwe Jehovah ɖɔhun. Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn có, é ka “nɔ nya” bo “nɔ sɔ́ wamamɔnɔ site sín kɔ́gudu mɛ.” (Ðɛh. 18:35, nwt; 113:6, 7) Nǔgbo ɔ, Jehovah gbɛ́ wǎn nú goyitɔ́ lɛ kpo mɛ e nɔ klá lɛ é kpo.

13. Etɛwu mɛxo ɖé ka ɖó na “nɔ hɛn nu tɔn”?

13 Mɛxo e nɔ hwíhwɛ́ éɖée dó Jehovah glɔ́ é ɖó na “nɔ hɛn nu tɔn.” É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, enyi mɛɖé ma ɖè sísí xlɛ́ ǎ ɔ, é sixu dó gbè vɛ́sin n’i. (Ja. 1:26; Ga. 5:14, 15) Andrew e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ: “Ð’ayǐ ɔ, un nɔ ba na dó gbè vɛ́sin nú nɔví sunnu alǒ nɔví nyɔnu e ma ɖè sísí xlɛ́ mì ǎ é. Amɔ̌, un lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú sunnu gbejinɔtɔ́ e ɖò Biblu mɛ lɛ é tɔn jí, b’ɛ d’alɔ mì bɔ un mɔ ɖɔ é ɖò taji ɖɔ è ni nɔ sɔ́ mɛɖée hwe bo nyí mɛfífá.” Mɛxo lɛ nɔ ɖɔ xó nú nɔví lɛ, alǒ mɛxo gbɛ̌ yetɔn lɛ kpo wanyiyi kpo, bo nɔ lɛ́ nyɔ́ xomɛ dó ye wu dó xlɛ́ ɖɔ emi hwíhwɛ́ emiɖée dó Jehovah glɔ́.—Kolo. 4:6.

NǓ E KPƆ́NDÉWÚ AXƆ́SU DAVIDI TƆN SIXU KPLƆ́N VǏTƆ́ LƐ É

14. Azɔ̌ tɛ Jehovah ka sɔ́ d’así nú vǐtɔ́ lɛ? Etɛ é ka nɔ ɖó nukún ɖò ye sí?

14 Jehovah sɔ́ azɔ̌ d’así nú vǐtɔ́ lɛ, bɔ ye nyí tatɔ́ xwédo ɔ tɔn, bo nɔ ɖó nukún ɖɔ ye ni kplɔ́n vǐ yetɔn lɛ lobo gbɛ́ nǔ nú ye. (1 Kɔ. 11:3; Efɛ. 6:4) Amɔ̌, vǐtɔ́ lɛ sín acɛ ɖó dogbó; ye ɖó na ɖó gbè nú Jehovah, mɛ e zɔ́n bɔ xwédo lɛ bǐ tíìn é. (Efɛ. 3:14, 15) Vǐtɔ́ lɛ ɖó na zán acɛ yetɔn ɖò ali e nɔ hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun é nu, dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi hwíhwɛ́ emiɖée dó glɔ̌ tɔn. Nǔ kplɔnkplɔn dó gbɛzán Axɔ́su Davidi tɔn sín tan wu sixu d’alɔ ye tawun.

Ðɛ e vǐtɔ́ Klisanwun ɖé nɔ xò lɛ é ɖó na xlɛ́ ɖɔ é nɔ sɔ́ éɖée hwe (Kpɔ́n akpáxwé 15-16) *

15. Etɛwu Axɔ́su Davidi ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé nú vǐtɔ́ lɛ, bɔ ye na nɔ lin tamɛ d’eji?

15 Jehovah sɔ́ Davidi b’ɛ nyí gǎn nú xwédo tɔn kɛɖɛ ǎ, loɔ, é lɛ́ nyí nú akɔta Izlayɛli tɔn ɔ blebu. Ðó Davidi nyí Axɔ́su wutu ɔ, é ɖ’acɛ tawun. É zán acɛ tɔn nyi dò hweɖelɛnu, bo hu hwɛ syɛnsyɛn lɛ. (2 Sam. 11:14, 15) Amɔ̌, é nɔ yí gbè nú nǔgbɛnúmɛ dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi hwíhwɛ́ emiɖée dó Jehovah glɔ́. É ɖɔ nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ é bǐ nú Jehovah ɖò ɖɛ mɛ. É lɛ́ wà nǔ e wu é kpé é bǐ dó setónú nú wěɖexámɛ Jehovah tɔn. (Ðɛh. 51:3-6) Gɔ́ na ɔ, é nɔ sɔ́ éɖée hwe sɔmɔ̌ bo  nɔ yí gbè nú wě e sunnu lɛ ɖè xá ɛ é kaka jɛ ee nyɔnu lɛ lɔ ɖè xá ɛ é jí. (1 Sam. 19:11, 12; 25:32, 33) Nǔwanyido Davidi tɔn lɛ kplɔ́n nǔ i, b’ɛ sɔ́ gbɛzán tɔn jinjɔn Jehovah sinsɛn jí.

16. Etɛ lɛ kpɔ́ndéwú Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n vǐtɔ́ lɛ?

16 Mǐ ni kpɔ́n nǔ e kpɔ́ndéwú Davidi tɔn sixu kplɔ́n mɛjitɔ́ lɛ é ɖé lɛ: Ma zán acɛ e Jehovah sɔ́ d’así nú we é nyi dò ó. Nɔ yí gbè nú nǔwanyido towe lɛ kpo wě e junjɔn Biblu jí, bɔ mɛ ɖevo lɛ ɖè xá we lɛ é kpo. Nú a nɔ wà mɔ̌ ɔ, xwédo towe na nɔ sí we, ɖó mɛɖéesɔ́hwe towe wu. Enyi a ɖò ɖɛ xò xá xwédo towe wɛ hǔn, nɔ ɖɔ nǔ e ɖò ayi towe mɛ lɛ é bǐ nú Jehovah; nǔ ye ni sè lě dò a kpɛnzɔn ɛ sɔ é. Taji bǐ ɔ, sɔ́ gbɛzán towe bǐ jinjɔn Jehovah sinsɛn jí. (Sɛ́n. 6:6-9) Kpɔ́ndéwú ɖagbe towe nyí ɖokpo ɖò nǔnina xɔ akwɛ hugǎn e a sixu na xwédo towe é mɛ.

NǓ E KPƆ́NDÉWÚ MALI TƆN SIXU KPLƆ́N VǏNƆ LƐ É

17. Azɔ̌ tɛ Jehovah ka sɔ́ d’así nú vǐnɔ lɛ?

17 Jehovah sɔ́ azɔ̌ e ɖó yɛ̌yi e ɖé d’así nú vǐnɔ lɛ ɖò xwédo mɛ, bo na ye acɛ ɖó bǎ ɖé mɛ dó vǐ yetɔn lɛ jí. (Nǔx. 6:20) Nǔgbo ɔ, nǔ e nɔ ɖé nɔ wà alǒ ɖɔ lɛ é sixu wà ɖagbe alǒ nyanya nú vǐ tɔn lɛ nú gbɛhwenu yetɔn bǐ. (Nǔx. 22:6) Ðǒ ayi nǔ e kpɔ́ndéwú Mali, Jezu sín nɔ tɔn sixu kplɔ́n vǐnɔ lɛ é wu.

18-19. Etɛ kpɔ́ndéwú Mali tɔn ka sixu kplɔ́n vǐnɔ lɛ?

18 Mali tuùn Mawuxówema ɔ ganji. É ɖó sísí e gɔ́ngɔ́n é nú Jehovah, bo sɔnǔ nú kancica syɛnsyɛn ɖé xá ɛ. É sɔ́ jlǒ dó hwíhwɛ́ éɖée dó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn glɔ́; mɔ̌ wiwa tlɛ byɔ ɖɔ gbɛzán tɔn blebu na huzu có, é ka yí gbè.—Luk. 1:35-38, 46-55.

Enyi nǔ cikɔ nú vǐnɔ ɖé, alǒ xomɛ sin i ɔ, é sixu byɔ ɖɔ é ni dó gǎn tawun bo na ɖè wanyiyi xlɛ́ hagbɛ̌ xwédo tɔn tɔn lɛ (Kpɔ́n akpáxwé 19gɔ́ ɔ) *

19 Vǐnɔ lɛ emi, mi sixu wà nǔ Mali ɖɔhun ɖò ali gegě nu. Gbɔn nɛ é? Nukɔntɔn ɔ, nɔ kplɔ́n Biblu hwiɖesunɔ, bo nɔ nɔ hwiɖokpo bo xoɖɛ, bonu xɔ́ntɔn e hwi kpo Jehovah kpo zun é na kpó ɖò te. Wegɔ́ ɔ, nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na bló huzuhuzu lɛ ɖò gbɛzán towe mɛ, bá hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛjitɔ́ ɖěɖee nɔ yawǔ sin xomɛ, bo nɔ dó gbè vɛ́sin nú vǐ yetɔn lɛ é wɛ sixu ko kplɔ́n we. Enɛ wu ɔ, a sixu ko sù kpo linlin ɔ kpo ɖɔ é sɔgbe ɖɔ emi ni kplɔ́n vǐ emitɔn lɛ gbɔn mɔ̌. Enyi a tlɛ ko kplɔ́n nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ gudo ɔ, a sixu mɔ ɖɔ é vɛwǔ ɖɔ emi ni nɔ fífá mɛ, bo ɖó suúlu dó vǐ emitɔn lɛ wu, tlala ɔ, hwenu e nǔ cikɔ nú we bɔ ye wà nǔ nyi dò é. (Efɛ. 4:31) Jehovah wu ginganjɛ ɖò ɖɛ mɛ sín hudo wɛ a ɖó tawun hwe enɛ lɛ nu. Vǐnɔ e nɔ nyí  Lydia é ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, un ɖó na xoɖɛ syɛnsyɛn, bo ma wá dó gbè vɛ́sin hwenu e vǐ ce tlitó é ó. Un tlɛ ko gbò xó dó nu nú nyiɖée, bo xoɖɛ dó xomɛ, bo byɔ alɔdó Jehovah tɔn kpɔ́n. Ðɛxixo zɔ́n bɔ un fá xomɛ.”—Ðɛh. 37:5.

20. Huzuhuzu tɛ lɛ é ka nɔ byɔ ɖɔ vǐnɔ ɖé lɛ ni bló? Nɛ̌ é ka sixu kpa ye gbɔn?

20 Nǔ ɖevo e sixu ko nɔ vɛwǔ nú vǐnɔ ɖé lɛ é wɛ nyí ɖɔ ye na ɖè wanyiyi xlɛ́ vǐ yetɔn lɛ. (Ti. 2:3, 4) Vǐnɔ ɖé lɛ sù ɖò xwédo e mɛ mɛjitɔ́ yetɔn lɛ ma ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xá vǐ yetɔn lɛ ɖè ǎ é ɖé mɛ. Enyi xwédo mɔhun mɛ wɛ a sù ɖè hǔn, é byɔ ɖɔ a ni vɔ́ nǔ ɖokpo ɔ wà nyi dò ǎ. É sixu byɔ ɖɔ vǐnɔ e nɔ hwíhwɛ́ éɖée dó Jehovah glɔ́ é ɖé ni kplɔ́n lee é na nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ vǐ tɔn lɛ gbɔn é. É sixu vɛwǔ n’i bɔ é na huzu linlin tɔn, lee nǔ nɔ cí n’i é kpo nǔwalɔ tɔn lɛ kpo. Amɔ̌, é hɛn ɔ, é na kpéwú, bɔ huzuhuzu enɛ lɛ na hɛn lè wá nú é kpo xwédo tɔn kpo.

NƆ ÐÒ HWIÐÉE HWÍHWƐ́ DÓ JEHOVAH GLƆ́ WƐ

21-22. Sɔgbe xá Ezayíi 65:13, 14 ɔ, enyi mǐ hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́ ɔ, lè tɛ lɛ mǐ ka nɔ mɔ?

21 Axɔ́su Davidi tuùn lè e mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ́ nɔ hɛn wá lɛ é. É wlan ɖɔ: ‘Gbeta Jehovah tɔn lɛ nɔ xwè ali; ye nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ. Nǔ e Jehovah zɔ́n mɛ lɛ ɖò wɛn; ye nɔ na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mɛ. Jehovah, nyɛ mɛsɛntɔ́ towe lɔ nɔ yí kplɔ́n ɖ’emɛ; mɛ e nɔ xwedó nǔ e a ɖɔ lɛ ɔ, lè e ye nɔ mɔ ɖ’emɛ ɔ d’agba.’ (Ðɛh. 19:9, 12) Égbé ɔ, mǐ sixu mɔ vogbingbɔn e ɖò mɛ e nɔ hwíhwɛ́ yeɖée dó Jehovah glɔ́ lɛ é, kpo mɛ e nɔ xò wěɖexámɛ tɔn e wanyiyi kpé é nyi kɛ́n lɛ é kpo tɛntin é. Mɛ ɖěɖee nɔ hwíhwɛ́ yeɖée dó Jehovah glɔ́ lɛ é “nɔ ɖò xó sú wɛ kpo awǎjijɛ kpo, ɖó nǔ . . . nyɔ́ nú ye.”—Ezayíi 65:13, 14.

22 Enyi mɛxo lɛ, vǐtɔ́ lɛ kpo vǐnɔ lɛ kpo nɔ sɔ́ jlǒ dó hwíhwɛ́ yeɖée dó Jehovah glɔ́ ɔ, gbɛzán yetɔn nɔ kpɔ́n te, xwédo yetɔn nɔ ɖó awǎjijɛ hugǎn, bɔ agun ɔ bǐ nɔ nɔ bǔ hugǎn. Taji bǐ ɔ, ye nɔ hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun. (Nǔx. 27:11) Awǎjijɛ ɖaxó hugǎn e mǐ sixu ɖó é nɛ!

HAN 123 Hwihwɛ́ Hwiɖée Dó Yɛhwexɔ́suɖuto ɔ Glɔ́

^ akpá. 5 Xóta elɔ na ɖɔ xó dó nǔ e wu mǐ ɖó na hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ́ é jí. É na lɛ́ tinmɛ lee mɛxo lɛ, vǐtɔ́ lɛ kpo vǐnɔ lɛ kpo ɖó na zán acɛ e Jehovah sɔ́ d’así nú ye é gbɔn é. Kpɔ́ndéwú Tokpɔngán Nɛɛmíi, Axɔ́su Davidi kpo Mali, Jezu sín nɔ kpo tɔn sixu kplɔ́n nǔ gegě ye.

^ akpá. 1 TINMƐ ÐÉ LƐ: Xógbe hwíhwɛ́ mɛɖée dó . . . glɔ̌ ɔ, tinmɛ nyanya ɖé wɛ é nɔ ɖó nú mɛ ɖěɖee è hɛn gannugánnú bɔ ye na setónú nú mɛ ɖevo é. Amɔ̌, togun Mawu tɔn nɔ sɔ́ jlǒ dó setónú nú Mawu, enɛ wu ɔ, ye nɔ kpɔ́n xógbe enɛ ɖò ali nyanya ɖé nu ǎ.

^ akpá. 7 È ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ ɖò xóta elɔ mɛ.

^ akpá. 62 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Mɛxo agun tɔn ɖé ɖò Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn jlaɖó wɛ xá vǐ sunnu tɔn, lee Nɛɛmíi ɖesu lɔ d’alɔ bɔ è vɔ́ dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ mɛ̀ gbɔn é.

^ akpá. 64 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Vǐtɔ́ ɖé ɖò ɖɛ vívɛ́ xò sɛ́dó Jehovah wɛ dó xwédo tɔn tamɛ.

^ akpá. 66 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Vǐ sunnu ɖé zán hwenu gegě dó d’ayihun video jí tɔn, bo fó wemaxɔmɛ sín azɔ̌ tɔn lɛ ǎ. Nɔ tɔn e gosin azɔ̌mɛ bɔ nǔ ko cikɔ n’i é gbɛ́ nǔ n’i ma sin xomɛ, alǒ ma dó gbè vɛ́sin.