Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Jehovah Ðɔhun ɔ, Nǔ Mɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We

Jehovah Ðɔhun ɔ, Nǔ Mɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We

“Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ kpɔ́n wamamɔnɔ jí é.”—ÐƐH. 41:2.

HAN LƐ: 130, 107

1. Nɛ̌ wanyiyi ka jɛ wě ɖò togun Mawu tɔn mɛ gbɔn?

TOGUN Mawu tɔn nyí xwédo gbigbɔ tɔn ɖé, bɔ wanyiyi nyí wuntun e nɔ ɖè è xlɛ́ é. (1 Jaan 4:16, 21) É nyí nǔ ɖaxó gboo lɛ kɛɖɛ wɛ nɔ ɖè wanyiyi enɛ xlɛ́ ǎ, loɔ, ali klewun klewun maxamaxa lɛ nu wɛ è nɔ ɖó ayi wanyiyi mɔhun wu ɖè hwɛhwɛ, ɖi xógbe e xlɛ́ ɖɔ è mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ mɛɖé tɔn mɛ é kpo xomɛnyínyɔ́ núwiwa lɛ kpo. Enyi mǐ nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, bo nɔ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ mǐ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ ɔ, mǐ nyí “vǐ vívɛ́ná . . . nú Mawu” bo “wà nǔ éɖɔhun” nɛ.—Efɛ. 5:1.

2. Nɛ̌ Jezu ka ɖè wanyiyi Mawu tɔn ɖɔhun xlɛ́ gbɔn?

2 Jezu wà nǔ Tɔ́ tɔn ɖɔhun, bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu. É ɖɔ: “Mi wá gɔ̌n ce; mi mɛ e agban kpinkpɛn hinhɛn cikɔ na lɛ é bǐ, bonu má na gbɔjɛ mi. . . . ɖó mɛfífá wɛ un nyí, bo nyí xomɛnyɔtɔ́.” (Mat. 11:28, 29) Enyi mǐ xwedó kpɔ́ndéwú Klisu tɔn bo “nɔ kpɔ́n wamamɔnɔ jí” ɔ, nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nukúnmɛ, bɔ mǐ na lɛ́ mɔ awǎjijɛ ɖaxó. (Ðɛh. 41:2) Mi nú mǐ ni kpɔ́n lee mǐ sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, ɖò xwédo, agun, kpo sinsɛnzɔ́ ɔ kpo mɛ gbɔn é.

 NǓ MƐ TƆN NI NƆ ÐU AYI MƐ NÚ WE ÐÒ XWÉDO MƐ

3. Nɛ̌ nukúnnú mimɔ jɛ ninɔmɛ asì mɛtɔn tɔn mɛ kpo nǔ tɔn ni ɖu ayi mɛ nú mɛ kpo ka ɖó na zɔn kpɔ́ ɖò nǔwiwa asú ɖé tɔn mɛ gbɔn? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

3 Asú lɛ wɛ ɖó na nyí mɛ nukɔntɔn e na nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ e ɖò xwédo ɔ mɛ lɛ é tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú emi é. (Efɛ. 5:25; 6:4) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è dó wusyɛn lanmɛ nú asú lɛ ɖɔ ye ni “sɔ́ nùtuùntuùn” dó nɔ kpɔ́ xá asì yetɔn lɛ; xógbe enɛ ɔ, è sixu lɛ́ lilɛ gbɔn lě, “xlɛ́ ye ɖɔ nǔ yetɔn ɖu ayi mɛ nú we; mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ.” (1 Pi. 3:7, nwt, tinmɛ e ɖò dò é.) Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo nǔ mɛ ɖevo tɔn ɖu ayi mɛ nú mɛ kpo nɔ zɔn alɔ ɖò alɔ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, asú e nɔ mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ mɛ tɔn mɛ é nɔ tuùn ɖɔ asì emitɔn e nyí alɔdomɛtɔ́ emitɔn é gbɔn vo nú emi ɖò ali gègě nu, amɔ̌, enɛ xlɛ́ ɖò ali ɖebǔ nu ɖɔ é hwe ɖò asú tɔn kpá ǎ. (Bǐb. 2:18) Asú ɔ nɔ gbɔn mɔ̌ mɛ, bo nɔ xlɛ́ ɖɔ lee nǔ cí n’i é ɖu ayi mɛ nú emi, bo nɔ wà nǔ xá ɛ kpo yɛ̌yi kpo, bo nɔ lɛ́ sɔ́ ɛ sù. Asì ɖé ɖò Canada, bo ɖɔ dó asú tɔn wu ɖɔ: “É nɔ dovɛ̌ nú lee nǔ cí nú mì é gbeɖé ǎ, alǒ, é nɔ ɖɔ, ‘Nǔ ɖó na cí mɔ̌ nú we ǎ’ gbeɖé ǎ. É lɛ́ nyí tóɖómɛtɔ́ ɖagbe ɖé. Enyi é ɖò alɔ dó mì wɛ, bonu má jla linlin e un ɖó dó nùɖé wu é ɖó ɔ, é nɔ wà mɔ̌ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo.”

4. Enyi asú ɖé ɖò nǔ wà xá nyɔnu ɖevo lɛ wɛ ɔ, nɛ̌ é ka ɖó na xlɛ́ ɖɔ nǔ asì emitɔn tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú emi gbɔn?

4 Asú e nɔ mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ asì tɔn tɔn mɛ é nɔ lɛ́ hɛn lee nǔ nɔ cí nú asì tɔn é ayi mɛ, hwenu e é ɖò nǔ wà xá nyɔnu ɖevo lɛ wɛ é. É nɔ ɖú alɔlwɛ xá ye gbeɖé, alǒ xlɛ́ ɖɔ nǔ yetɔn ɖu ayi mɛ nú emi ɖò ali agɔ nu ǎ; mɔ̌ jɛn é ma nɔ lɛ́ wà mɔ̌ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é jí, alǒ tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí é nɔ yì lɛ é jí ǎ é nɛ. (Jɔb. 31:1) Nugbǒ ɔ, é nɔ nɔ gbeji nú asì tɔn, é nyí ɖó é yí wǎn n’i kɛɖɛ wutu ǎ, loɔ, é nɔ lɛ́ wà mɔ̌, ɖó é yí wǎn nú Mawu, bo gbɛ́ wǎn nú nǔ nyanya wutu.—Ðɛhan 19:15; 97:10.

5. Nɛ̌ asì ɖé ka nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ asú emitɔn tɔn ɖu ayi mɛ nú emi gbɔn?

5 Enyi asú ɖé nɔ kpɔ́n gǎn tɔn Jezu Klisu dó mɔ mɛ e sín afɔdomɛ é na sɔ́ afɔ dó é ɔ, enɛ nɔ d’alɔ asì tɔn, bɔ é nɔ ɖó ‘sísí e gɔ́ngɔ́n é’ n’i. (Efɛ. 5:22-25, 33) Sísí enɛ na zɔ́n bɔ é lɔ na nɔ mɔ nǔ jɛ asú tɔn sín ninɔmɛ mɛ, vlafo hwenu e asú ɔ zán ganmɛ gègě ɖò azɔ̌ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ kɔn é, alǒ hwenu e tagba ɖé kpɛn agban ɛ é. Asú ɖé ɖò Grande-Bretagne bo ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, lee un cí é nɔ zɔ́n bɔ asì ce nɔ ɖó ayi wu ɖɔ nùɖé ɖò ya dó nú mì wɛ. Enɛ gudo ɔ, é nɔ zán nugbodòdó e ɖò Nùnywɛxó 20:5 mɛ é dó ‘ɖè’ linlin e ɖò ayi ce mɛ lɛ é ‘tɔ́n,’ enyi mɔ̌ wiwa na bo tlɛ byɔ ɖɔ é ni nɔte kaka jɛ hwenu e nyɔ́ dó é ɔ nɛ.”

6. Nɛ̌ mǐ mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú vǐ lɛ, bɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn na nɔ ɖu ayi mɛ nú ye gbɔn? Nɛ̌ vǐ lɛ ka na ɖu lè tɔn gbɔn?

6 Enyi mɛjitɔ́ lɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ emi mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú emiɖée ɔ, kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé zé ɖ’ayǐ nú vǐ yetɔn lɛ wɛ ye ɖè. É ɖò wɛn ɖɔ mɛjitɔ́ lɛ wɛ ɖó na jɛ nukɔn bo kplɔ́n lee nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn na ɖu ayi mɛ nú mɛ gbɔn é vǐ yetɔn lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛjitɔ́ lɛ sixu kplɔ́n ye ɖɔ ye ni ma nɔ kanwezun ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ ó. Ðò ayiɖeɖayi mɛkplékpɔ́mɛ tɔn ɖé hwenu ɔ, mɛjitɔ́ lɛ sixu ɖɔ nú vǐ yetɔn lɛ ɖɔ hwenu e é na byɔ ɖɔ è ni tò, bo yí nùɖuɖu é ɔ, ye ni jó mɛxomɔ lɛ dó bonu ye ni jɛ nukɔn. É ɖò wɛn ɖɔ mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ sixu d’alɔ mɛjitɔ́ lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi vǐ ɖé wà nǔ e xlɛ́ ɖɔ é mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ mǐtɔn mɛ é ɔ, (é sixu nyí ɖɔ hɔn wɛ é hun nú mǐ), mǐ ɖó na kpa ɛ. Mɔ̌ wiwa sixu wà ɖagbe nú vǐ ɔ, bo na d’alɔ ɛ, bɔ é na mɔ ɖɔ “nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí.”—Mɛ. 20:35.

“MǏ [NI] KPÉ NUKÚN DÓ MǏÐÉE WU” ÐÒ AGUN Ɔ MƐ

7. Nɛ̌ Jezu ka xlɛ́ ɖɔ nya tokunɔ ɔ sín nǔ ɖu ayi mɛ nú emi gbɔn? Etɛ lɛ kpɔ́ndéwú Jezu tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

7 Gbè ɖokpo, hwenu e Jezu ɖò tota wǒ lɛ gbéjí é ɔ, mɛ lɛ “kplá nya ɖé wá n’i, bɔ é kú tó, bo  nɔ lɛ́ sixu ɖɔ xó ganji ǎ.” (Mak. 7:31-35) Jezu hɛn ɔ, é na ko gbɔ azɔn n’i ɖò agbawungba, é ka wà mɔ̌ ǎ, bo “kplá nya ɔ jɛ zɔ” bo gbɔ azɔn n’i. Etɛwu? Azɔn nya ɔ tɔn sixu ko zɔ́n bɔ winnya nɔ hu i ɖò togun mɛ. Vlafo enɛ wu wɛ Jezu ɖó ayi, bo gbɔ azɔn n’i ɖò nǔglɔ. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún sixu gbɔ azɔn nú mɛ ɖò nùjiwǔ linu ó. Amɔ̌, mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ hudo Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, bo mɔ lee nǔ nɔ cí nú ye é ɖò ayi mɛ; mɔ̌ wɛ mǐ ka ɖó na wà. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Mi nú mǐ na kpé nukún dó mǐɖée wu, bo na flɔ́ wanyiyi sín zo dó lanmɛ nú mǐɖée, bo na ɖó wanyiyi, bo na nɔ flɔ́ ɖagbewiwa sín zo dó lanmɛ nú mǐɖée, bo na wà ɖagbe.” (Ebl. 10:24) Jezu mɔ nukúnnú jɛ lee nǔ cí nú nya tokunɔ ɔ é wu, bo wà nǔ xá ɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Kpɔ́ndéwú ɖagbe tawun wɛ é sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ.

8, 9. Ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛxomɔ lɛ tɔn kpo azinzɔnnɔ lɛ kpo tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè? (Nǎ kpɔ́ndéwú lɛ.)

8 Nɔ xlɛ́ ɖɔ mɛxomɔ lɛ kpo azinzɔnnɔ lɛ kpo sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú we. Nǔwukpikpé ɖiɖó bo wà nǔ gègě kpowun wɛ nɔ ɖè agun Klisanwun tɔn xlɛ́ ǎ, loɔ, wanyiyi wɛ nɔ ɖè è xlɛ́. (Jaan 13:34, 35) Wanyiyi enɛ nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ dó d’alɔ mɛxomɔ lɛ, kpo mɛ ɖěɖee nyí azinzɔnnɔ bɔ kplé Klisanwun tɔn lɛ yiyi kpodo wɛnɖagbe ɔ jijla kpo nɔ vɛwǔ na lɛ é kpo. Enyi nǔ e wu ye kpé bo na wà é na bo tlɛ ɖó dogbó ɔ, mǐ nɔ lɛ́ wà mɔ̌. (Mat. 13:23) Michael nyí mɛɖé bɔ azɔn glɔ́n dó xwégbe. Amɔ̌, xwédo tɔn kpo nɔví e ɖò gbɛ̌ta kúnnuɖegbe tɔn tɔn mɛ lɛ é kpo nɔ d’alɔ ɛ, bɔ é nɔ sù nukún tɔn mɛ tawun. É ɖɔ: “Ðó alɔ e ye bǐ nɔ dó mì lɛ é wutu ɔ, un nɔ kpéwú, bo nɔ yì kplé lɛ gègě, bo nɔ lɛ́ yì kúnnuɖegbe ɖò gbesisɔmɛ. Un yí wǎn nú kúnnuɖiɖe agbawungba tɔn tawun.”

9 Mɛxomɔ lɛ kpo azinzɔnnɔ lɛ kpo ɖò Betɛli gègě. Nukúnkpénuwutɔ́ wanyiyinɔ lɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú emi, bo nɔ bló tuto bonu ye na ɖ’alɔ ɖò kúnnuɖiɖe gbɔn wema-sɛ́dó-mɛ kpo alokan jí kpo gblamɛ. Bill e ɖó xwè 86, bo nɔ wlan wema sɛ́dó mɛ e ɖò xá e jɛ gblolo lɛ é mɛ é ɖɔ: “É sù nukún mǐtɔn mɛ ɖɔ è jɔwu mǐ, bɔ mǐ kpéwú bo nɔ wlan wema lɛ.” Nancy e ko ɖibla ɖó xwè 90 é ɖɔ: “Un nɔ mɔ wema winwlan dó mɔ wema bíbɛ́ dó wemakpo mɛ kpowun ǎ. Sinsɛnzɔ́ ɖé wɛ. Mɛ lɛ ɖó na tuùn nugbǒ ɔ!” Ethel e è jì ɖò 1921 é ɖɔ: “Un nɔ mɔ wuvɛ̌ ɖò gbɛzán ce mɛ. Azǎn ɖé lɛ jí ɔ, nǔsisɔ yayǎnɔ nɔ vɛwǔ nú mì.” É ɖò mɔ̌ có, é ɖu vivǐ kúnnuɖiɖe gbɔn alokan jí tɔn, bo lɛ́ ɖó mɛɖé lɛ bo nɔ ba kpɔ́n, bɔ é nɔ nyɔ́ tawun. Barbara e ɖó xwè 85 é tinmɛ ɖɔ: “Ðó lanmɛ ce ma ɖò ganji ǎ wutu ɔ, kúnnuɖiɖe ɖò gbesisɔmɛ nɔ vɛwǔ nú mì tawun. Amɔ̌, kúnnuɖiɖe alokan jí tɔn zɔ́n bɔ un kpéwú bo nɔ ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ. É na cɛ́ nú Jehovah!” Ðò ma kpé xwè ɖokpo vlamɛ ɔ, mɛxomɔ lɛ sín gbɛ̌ta ɖé zán ganxixo 1 228 ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, wlan wema 6 265, ylɔ mɛ ɖò alokan jí azɔn 2 000 jɛji, bo má wema 6 315! É ɖò wɛn ɖɔ gǎndido enɛ hun xomɛ nú Jehovah.—Nùx. 27:11.

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ nɔví mǐtɔn lɛ bɔ ye na ɖu lè kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ gbɔn?

10 Nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú we ɖò kplé Klisanwun tɔn lɛ jí. Mǐ nɔ ba ɖɔ nɔví mǐtɔn lɛ ni nɔ ɖu lè kplé lɛ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. Enyi nǔ mɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɔ, é na d’alɔ bɔ nǔ na nyí mɔ̌. Gbɔn nɛ̌ é? Lee mǐ na bló mɔ̌ gbɔn lɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni nɔ wá dó mɛhwenu, bo ma wá fɛ́ ayi mɛ lɛ tɔn sín tito ɔ jí ó. É ɖò wɛn ɖɔ ninɔmɛ maɖónukún ɖé lɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ gbɔ hwenu hweɖelɛnu. Amɔ̌, enyi mǐ ɖó aca, bo nɔ gbɔ hwenu ɔ, mǐ ɖó na lin tamɛ dó lee nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn sixu ɖu ayi mɛ nú mǐ d’eji gbɔn é jí. Lɛ̌ hɛn dó ayi mɛ ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo wɛ ylɔ mǐ. (Mat. 18:20) É ɖò wɛn ɖɔ é jɛxa ɖɔ mǐ ni sí ye tawun.

11. Etɛwu mɛ ɖěɖee nɔ ɖ’alɔ ɖò kplé lɛ mɛ lɛ é ka ɖó na xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 14:40 mɛ é?

11 Nɔví mǐtɔn lɛ sín nǔ e nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ é nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ mǐ ni xwedó alixlɛ́mɛ elɔ: “È ni bló nǔ lɛ bǐ lee é jɛxa gbɔn é; è ni bló kpo tito kpo.” (1 Kɔ. 14:40) Nɔví ɖěɖee nɔ ɖ’alɔ ɖò kplé lɛ mɛ lɛ é nɔ setónú nú alixlɛ́mɛ enɛ, bo nɔ nɔ ganmɛ jí ɖò azɔ̌ yetɔn kɔn. Mɔ̌ wiwa nɔ xlɛ́ ɖɔ é kún nyí xóɖɔtɔ́ e na bɔ d’ewu é kɛɖɛ sín nǔ wɛ ɖu ayi mɛ nú ye ó, loɔ, agun ɔ bǐ sín nǔ wɛ ɖu ayi mɛ nú  ye. Nɔví ɖé lɛ sixu ko nɔ zán hwenu gègě ɖò ali jí, cobo nɔ jɛ xwé yetɔn lɛ gbè. Mɛ ɖevo lɛ ɖó na dó mɛkplékpɔ́mɛ sín hǔn. Mɔ̌ jɛn mɛ ɖevo lɛ sixu ko ɖó asú alǒ asì nùmaɖitɔ́ lɛ, bɔ ye nɔ ɖò te kpɔ́n kɔlilɛ yetɔn kpo sɔxwixwe kpo.

12. Etɛwu é ka jɛxa ɖɔ mɛxo agun tɔn azɔ̌syɛnsyɛnwatɔ́ lɛ ɔ, mǐ ni “nɔ wlí yɛ̌yi nú ye ganji; [bo] nɔ yí wǎn nú ye titewungbe”? (Kpɔ́n gbàví “ Mɛ Ðěɖee Ðò Ali Xlɛ́ Mǐ Wɛ lɛ É Sín Nǔ Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We.”)

12 É jɛxa ɖɔ lɛngbɔnyitɔ́ gbigbɔ tɔn ɖěɖee nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn ɖò agun ɔ mɛ, bo nɔ nɔ nukɔn ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ kpo kanɖodonǔwu kpo lɛ é sín nǔ ni nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖò ali bunɔ ɖé nu. (Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:12, 13.) É ɖò wɛn ɖɔ gǎn e mɛxo agun tɔn lɛ nɔ dó dó ta towe mɛ lɛ é nɔ sù nukún towe mɛ. Enɛ wu ɔ, wà nǔ e wu a kpé é bǐ, bo nɔ xlɛ́ enɛ gbɔn jlǒ sísɔ́ dó wà nǔ ɖó kpɔ́ xá ye, kpo gudo ninɔ nú ye kpo gblamɛ. Nugbǒ ɔ, “ye nɔ ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ hwebǐnu, ɖó ye ɖó na ɖó azɔ̌ e ye wà ɔ sín gbè nú Mawu.”—Ebl. 13:7, 17.

NǓ MƐ TƆN NI NƆ ÐU AYI MƐ NÚ WE ÐÒ SINSƐNZƆ́ Ɔ MƐ

13. Etɛ lee Jezu nɔ wà nǔ xá mɛ lɛ gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ?

13 Ezayíi ɖɔ ɖ’ayǐ dó Jezu wu ɖɔ: “É na nyínyɛ́ fántín e ko tɔ̀ é ǎ, é na cí myɔ e ko ɖò cící wɛ é ǎ.” (Eza. 42:3) Wanyiyi e Jezu ɖó nú mɛ lɛ é zɔ́n bɔ é nɔ sè wuvɛ̌ xá ye. É nɔ mɔ nǔ jɛ lee nǔ cí nú mɛ ɖěɖee cí fántín e ko tɔ̀ é, alǒ myɔ e ko ɖò cící wɛ é ɖɔhun lɛ é mɛ. É sín enɛ wu ɔ, nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i, é nɔ nyɔ́ xomɛ dó ye wu, lobo nɔ lɛ́ ɖó suúlu dó ye wu. Yɔkpɔvu lɛ tlɛ nɔ sɛkpɔ ɛ. (Mak. 10:14) É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo nǔwukpikpé mɛkplɔnkplɔn tɔn kpo e Jezu ɖó é ó. Amɔ̌, nǔ mɛ ɖěɖee ɖò xá e mɛ mǐ nɔ ɖekúnnu ɖè lɛ é tɔn sixu nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ; bɔ é ka ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ. Enɛ kúnkplá lee mǐ nɔ ɖɔ xó nú ye gbɔn é, hwenu e mǐ na ɖɔ xó xá ye dó é kpo táan nabi e mǐ na zán xá ye é kpo.

14. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ kpɔ́n lee mǐ nɔ ɖɔ xó nú mɛ lɛ gbɔn é ganji?

 14 Nɛ̌ mǐ ka ɖó na nɔ ɖɔ xó nú mɛ lɛ gbɔn? Égbé ɔ, gbɛtɔ́ livi maxamaxa wɛ “nǔ gbɛ́ dó . . . bɔ wǔ kú,” ɖó nùɖuɖonǔmɛ kpo nùblawumakúnúmɛ kpo ajɔ̌tɔ́ ganɖɔkɛn-kpinkpɛnnanɔ lɛ, toxóɖɔtɔ́gán lɛ kpo sinsɛngán lɛ kpo tɔn wu. (Mat. 9:36) Wǎgbɔ tɔn ɔ, gègě mɛ lɛ tɔn sɔ́ nɔ ɖeji dó mɛɖé wu ǎ, ye ka sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖě ǎ. Enɛ wu ɔ, kpɔ́n lee é ɖò taji ɖɔ xógbe mǐtɔn lɛ kpo kɔnugbe mǐtɔn kpo ni nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyɔ́ xomɛ, bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá mɛ sɔ é! Nugbǒ ɔ, enyi nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó Biblu jí é, alǒ lee mǐ nɔ jlɛ́ xó dó xó wu xá mɛ ganji gbɔn é kɛɖɛ wɛ nɔ zɔ́n bɔ wɛn mǐtɔn nɔ dɔn mɛ gègě ǎ, loɔ, lee nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ tawun gbɔn é kpo lee mǐ nɔ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ gbɔn é kpo lɔ nɔ zɔ́n.

15. Ali tawun tawun tɛ lɛ nu mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ e mǐ nɔ ɖekúnnu na lɛ é tɔn ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè?

15 Ali tawun tawun gègě nu wɛ mǐ nɔ xlɛ́ mɛ e mǐ nɔ ɖekúnnu na lɛ é ɖè ɖɔ nǔ yetɔn ɖu ayi mɛ nú mǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nùkanbyɔ lɛ nyí wlɛnwín mɛkplɔnkplɔn tɔn ɖagbe ɖé. Mǐ ɖó na kàn nǔ byɔ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, kpodo sísí kpan. Gbexosin-alijitɔ́ ɖé nɔ ɖekúnnu ɖò fí e mɛ lɛ nɔ kú winnya ɖè é, bo kplɔ́n, bo nɔ kàn nǔ ɖěɖee ma na dó winnya ye ǎ lɛ é byɔ ye. Enɛ kúnkplá nùkanbyɔ e mɛ ɔ ma sixu na sìnkɔn tɔn ǎ é, alǒ ee é ma sixu na xósin ɖagbe na ǎ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nɔ nyì alɔ nú nùkanbyɔ lehun lɛ, ‘A ka tuùn Mawu sín nyikɔ à?’ alǒ, ‘A ka tuùn nǔ e Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí é à?’ É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ ɖɔ xó lehun ɖé, “Un kplɔ́n ɖò Biblu mɛ ɖɔ Mawu ɖó nyikɔ éɖesunɔ tɔn. Un sixu xlɛ́ nyikɔ enɛ mi à?” É ɖò wɛn ɖɔ aca lɛ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo gbɔn vo, enɛ wu ɔ, sɛ́n ɖě tíìn tawun ɖò ali enɛ nu ǎ. Amɔ̌, nǔ mɛ lɛ tɔn ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, bɔ mǐ na nɔ lɛ́ ɖó sísí nú ye hwebǐnu, enɛ byɔ ɖɔ mǐ ni kplɔ́n bo tuùn mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é ganji.

16, 17. Enyi nǔ nɔzo mǐtɔn lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɔ, (a) hwetɛnu mǐ ka na nɔ yì ba ye kpɔ́n ɖò xwé yetɔn lɛ gbè? (b) táan nabi mǐ ka na zán ɖò ye gɔ́n?

16 Hwetɛnu mǐ ka ɖó na yì ba nɔzo mǐtɔn lɛ kpɔ́n? Hwenu e mǐ ɖò xwé ɖě gbè gosin yì ɖevo gbè wɛ é ɔ, mǐ nyí jonɔ e mɛ lɛ ma ylɔ ǎ lɛ é. Enɛ wu ɔ, é nyí nǔ taji tawun ɖɔ mǐ ni nɔ yì mɛ lɛ gɔ́n ɖò hwenu e ye na ɖò gbesisɔmɛ hugǎn, bo na ɖɔ xó xá mǐ é. (Mat. 7:12) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛ e ɖò fí e a nɔ ɖekúnnu ɖè lɛ é ka nɔ ba na d’amlɔ hugǎn ɖò aklunɔzán gblamɛ fifo lɛ wɛ à? Enyi mɔ̌ ɔ, a sixu bɛ́ kúnnuɖiɖe ɖò alitó, alǒ ɖò agbawungba hwɛ̌, kabǐ a sixu yì ba mɛ ɖěɖee a tuùn ɖɔ ye na ko fɔ́n lɛ é kpɔ́n.

17 Táan nabi mǐ ka ɖó na nɔ ye gɔ́n xɔ? Alɔnu mɛ gègě tɔn nɔ ján, enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ a ni zán táan klewun ɖé ɖò mɛ lɛ gɔ́n, é hwe bǐ ɔ, hwenu e a yì ye gɔ́n azɔn nukɔntɔn é. É nyɔ́ hugǎn ɖɔ a ni yawu fó xóɖɔɖókpɔ́ ɖé hú ɖɔ a ni nɔ mɛ ɔ gɔ́n nú táan gègě. (1 Kɔ. 9:20-23) Enyi mɛ lɛ mɔ ɖɔ mǐ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ emitɔn mɛ, alǒ mǐ tuùn ɖɔ tuto emitɔn ján ɔ, ye sixu ɖò gbesisɔmɛ hugǎn, bo na yí mǐ ɖò hwenu e mǐ na lɛkɔ wá é. Mǐ ɖó na ɖè sínsɛ́n gbigbɔ Mawu tɔn tɔn xlɛ́ céɖécéɖé ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ na huzu mɛ e ɖò “azɔ̌ wà ɖó kpɔ́” xá “Mawu” wɛ lɛ é, bɔ é tlɛ sixu gbɔn mǐ jí, bo dɔn mɛɖé wá nugbǒ ɔ mɛ.—1 Kɔ. 3:6, 7, 9.

18. Enyi nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɔ, nyɔna tɛ lɛ mǐ ka sixu ɖó nukún na mɔ?

18 Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni dó gǎn lɛ bǐ, bonu nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn ni nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, ɖò xwédo, agun kpo sinsɛnzɔ́ ɔ kpo mɛ. Mǐ ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, mǐ na mɔ nyɔna gègě dìn, bo na lɛ́ mɔ ɖò sɔgudo. Ðɛhan 41:2, 3 ɖɔ: ‘Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ kpɔ́n wamamɔnɔ jí é; adǎngbomɛzán gbè ɔ, Jehovah nɔ hwlɛn ɛ gán. Nǔ nɔ nyɔ́ n’i ɖò ayikúngban jí fí.’