ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Septembre 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 23 Octobre jɛ 26 Novembre 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Sɔnǔ nú Mɛɖéejiɖuɖe

Nɛ̌ kpɔ́ndéwú Biblu tɔn lɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú jijɔ enɛ bo ɖexlɛ́ gbɔn? Etɛwu Klisanwun lɛ ka ɖó na sɔnǔ nú mɛɖéejiɖuɖe?

Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jehovah Ðɔhun

Jehovah ɖè éɖée xlɛ́ Mɔyizi gbè ɖokpo gbɔn nyikɔ éɖesunɔ tɔn kpo jijɔ tɔn lɛ ɖiɖɔ n’i kpo gblamɛ. Jijɔ tɔn nukɔntɔn e é slɛ́ lɛ é ɖokpo wɛ nyí wuvɛ̌sexámɛ. Etɛ ka nyí wuvɛ̌sexámɛ? Etɛwu é ka ɖó na nyí nùjɔnǔ nú we?

TAN GBƐZÁN TƆN

Un Mɔ Nyɔna Ðó Un W’azɔ̌ Xá Sunnu E Zin Ðò Gbigbɔ Lixo lɛ É Wutu

David Sinclair nɔ flín awǎjijɛ kpo wǔjɔmɛ kpo sín vivǐ e é ɖu ɖò hwenu e é ɖò azɔ̌ wà xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ lɛ wɛ ɖò xwè 61 e é zán ɖò Betɛli Brooklyn tɔn lɛ é mɛ é ɖé lɛ.

“Xó E Mawu Mǐtɔn Ðɔ ɔ Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi”

Gbè lɛ ɖò ɖyɔɖyɔ wɛ, bɔ toxóɖiɖɔ ɖò nukɔn yì wɛ, lobɔ é lɛ́ klán gbè xá Biblu lilɛ lilɛ dó gbè ɖevo mɛ có, é ka wá nyí wema e ɖi sà hugǎn ɖò xwè lɛ vlamɛ hwenu e è ko fó azɔ̌ tɔn gudo é.

“Mawuxó ɔ . . . Ðó Hlɔnhlɔn”

Mɛ gègě ko bló huzuhuzu ɖaxó ɖé lɛ, ɖó ye kplɔ́n Xó Mawu tɔn wutu. Enyi Xó Mawu tɔn na w’azɔ̌ ɖò mǐ wu gbɔn mɔ̌ ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

“Kpan Akɔ́n Bo Jɛ Azɔ̌ Jí”

Etɛwu mǐ ka ɖó akɔnkpinkpan sín hudo? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó gbɔn?