Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ðu Lè Ðò Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Mɛ Égbé

Ðu Lè Ðò Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Mɛ Égbé

NǓ E NÙNYWƐ KPÉ É ÐÉ WIWA ÐÒ POLOGNE

“XWÈ 15 wɛ un ɖó hwenu e un bló baptɛm é, bɔ ɖò sun ayizɛ́n gudo ɔ, un jɛ alɔ ɖó ɖò gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn sín azɔ̌ mɛ jí. Xwè ɖokpo gudo ɔ, un bɛ́ gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌. Ee un fó wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn é ɔ, un byɔ ɖɔ un na w’azɔ̌ ɖò fí e wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín hudo sukpɔ́ ɖè é. Un ba ɖɔ è ni sɛ́ mì dó fí e ɖò zɔ tawun nú toxo e mɛ un sù ɖè é kpo nɔ ce sín nɔ, ee ma nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ǎ bɔ nyì kpo é kpo ɖò kpɔ́ é kpo é. Hwenu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖɔ nú mì ɖɔ xá e mɛ nyì na w’azɔ̌ ɖè é wɛ nyí toxo e mɛ è jì mì ɖè é ɔ, é vɛ́ nú mì kpɔ́n. Un tɛnkpɔn bɔ é tuùn lee nǔ cí nú mì é ǎ. Un dó kɔ dò bo sɛ̀ jɛ fí ɖé, bo na lin tamɛ dó nǔ e é ɖɔ é jí. Un ɖɔ nú mɛ e kpo nyì kpo nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɔ é ɖɔ: ‘Un lin ɖɔ un ɖò nǔ wà wɛ Jonasi ɖɔhun. Amɔ̌, Jonasi ka wá yì Ninivu ɖò gudo mɛ. Enɛ wu ɔ, nyì lɔ na yì wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e è ɖè nú mì é.’

“Xwè ɛnɛ nɛ un ko nyí gbexosin-alijitɔ́ na nɛ ɖò toxo ce mɛ, bɔ un ka mɔ ɖɔ é nyɔ́ tawun ɖɔ è ni xwedó alixlɛ́mɛ e è na mɛ é. Linlin masɔgbe e un ɖó é wɛ hɛn nǔ ɔ gblé ɖ’ayǐ tawun. Un ɖó awǎjijɛ gègě dìn. Sun ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, un nɔ kpéwú bo nɔ kpé nukún dó Biblu kplɔnkplɔn 24 wu. Jehovah bló bɔ un tlɛ lɛ́ jɛ Biblu kplɔ́n xá nɔ ce nɔ e klán gbè xá mì ɖ’ayǐ é jí.”

LÈ AWǍJIJƐNƆ ÐÉ ÐÒ FIDJI

Biblu kplɔntɔ́ ɖé ɖò Fidji, bɔ é wá byɔ ɖɔ é na yì kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé alǒ é na xwedó asú tɔn yì jijizán sín xwè hɛnnumɔ yetɔn ɖé tɔn tɛnmɛ. Asú tɔn yí gbè ɖɔ é hɛn ɔ, é na yì kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ. Bɔ nyɔnu ɔ ɖɔ n’i ɖɔ, nú emi lɛkɔ ɔ, emi sixu wá gɔ́ nú ye. Amɔ̌, ee é lɛkɔ sín kpléɖókpɔ́ ɔ é ɔ, é mɔ ɖɔ é na nyɔ́ nú emi hú ɖɔ emi ni ma sɔ́ emiɖée dó ninɔmɛ e sixu koba emi ɖò gbigbɔ lixo é ɖé mɛ ó. Enɛ wu ɔ, é sɔ́ yì xwè ɔ tɛnmɛ ǎ.

Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, ee asú tɔn ɖɔ nú hɛnnumɔ tɔn lɛ ɖɔ emi yí gbè bɔ enyi asì emitɔn gosin “kplé Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn” ɔ, é na wá gɔ́ nú ye é ɔ, ye ɖɔ n’i ɖɔ, “A na mɔ afɔ tɔn ɖò fí ǎ; Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ ɖu jijizán sín xwè ǎ!” *

Wǎgbɔ tɔn ɔ, xomɛ hun nyɔnu ɔ sín asú tawun ɖɔ asì emitɔn kú dó nùɖé jí, sɔgbe xá nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é kpo ayixa tɔn kpo. Gbeji e nyɔnu ɔ nɔ mɔ̌ é hun ali n’i bɔ é ɖekúnnu nú asú tɔn kpo mɛ ɖevo lɛ kpo. Lè tɛ enɛ ka hɛn wá? Asú ɔ yí gbè bo jɛ Biblu kplɔ́n jí lobo jɛ kplé agun tɔn lɛ wá jí kpo asì tɔn kpo.

^ akpá. 7 Kpɔ́n “Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É” ɖò Atɔxwɛ 15 Décembre 2001 tɔn mɛ.