ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Octobre 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 2 jɛ 29 décembre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

1919: Xwè Kanweko Ðíe

Ðò 1919 ɔ, Jehovah na hlɔnhlɔn togun tɔn ɖɔ é ni ɖekúnnu lee è ma ko bló gbɔn kpɔ́n gbeɖé ǎ é. Amɔ̌, é byɔ ɖɔ ninɔmɛ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ tɔn ni huzu ɖò ali jiwǔ ɖé nu hwɛ̌.

Hwɛɖónúmɛ Mawu Tɔn Lɛ: É ka Nɔ Gb’akpá nú Mɛ nú Hwenu E Kpé É Hwebǐnu À?

Jehovah Mawu ɖò akpá gbà nú mɛ e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é wɛ dìn, dó “jɔhɔn ɖaxó” e na vívá nǔ hú ee ye nɔ sè ɖò gbeɖiɖó e nɔ ɖɔ xó dó ninɔmɛ ayǐ mɛ tɔn jí lɛ é mɛ é wu. Nɛ̌ é ka ɖò mɔ̌ wà wɛ gbɔn?

Nɔ Hɛn Alɔnu Towe Ján Ðò “Azǎn Gudogudo Tɔn” E Ko Vɔ Bǐ É Mɛ

Etɛ lɛ ka na jɛ ɖò vivɔnu “azǎn gudogudo tɔn lɛ” tɔn? Dìn e mǐ ɖò te kpɔ́n jijɛnu nǔ enɛ lɛ tɔn é ɔ, etɛ Jehovah ka ba ɖɔ mǐ ni wà?

Nɔ Gbeji Ðò Ya Ðaxó ɔ Hwenu

Etɛ Jehovah ka na ba ɖɔ mǐ ni wà ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu? Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ nú mǐɖée gbɔn dìn, bá nɔ gbeji?

Etɛ Jehovah ka Na Sɔ́ We Dó Huzu?

Ðò hwexónu ɔ, Jehovah bló bɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖó jlǒ kpo hlɔnhlɔn kpo bo wà nǔ. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ sɔnǔ nú mǐ gbɔn ɖò égbé bonu mǐ na sɛn ɛ?

Zě Hwiɖée Jó nú Jehovah Bǐ Mlɛ́mlɛ́

Mǐ ni gbéjé akpáxwé gbɛzán mǐtɔn tɔn we kpɔ́n; enɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na da bǎ e mɛ mǐ zé mǐɖée jó nú Jehovah ɖó é kpɔ́n.