ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Octobre 2018

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 3 jɛ 30 décembre 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

1918: Xwè Kanweko Ðíe

Ahwan Ðaxó ɔ kpó ɖò nǔ gbà wɛ ɖò Elɔpu, amɔ̌, è byɔ xwè ɔ mɛ tlolo é ɔ, é cí ɖɔ nǔ ɖagbe lɛ ɖò nukɔn ja nú Biblu Kplɔntɔ́ lɛ kpo gbɛ̀ ɔ kpo ɖò kpaa mɛ ɖɔhun.

Nɔ Ðɔ Nǔgbo

Etɛwu gbɛtɔ́ lɛ ka nɔ ɖó adingban? Etɛ é ka nɔ jì? Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ ɖɔ nǔgbo nú mǐɖée gbɔn?

Nɔ Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Mɛ

Ðò hwenu e kpò bɔ mǐ na ɖekúnnu na é vlamɛ ɔ, nǔ e jí mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó é wɛ nyí ɖɔ mǐ na jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛ lɛ jí bo lɛ́ kplɔ́n nǔgbo ɔ ye. Nɛ̌ mǐ ka sixu zán Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn ɔ dó kplɔ́n nǔgbo ɔ mɛ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Jehovah Dó nú Gbeta E Kɔn Un Wá É Tawun

Hwenu e Charles Molohan ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, é gbló ada nú sinsɛnzɔ́ tɔn, bo d’alɔ wema mɛ bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli. Jehovah ɖò didó n’i wɛ sín xwè mɔkpan ɖíe.

Ðeji Dó Klisu Gǎn Mǐtɔn E Ðò Azɔ̌ Wu É Wu

Ðó tutoblonunu Mawu tɔn ɖò nukɔn yì wɛ bléblé wutu ɔ, mǐ ka ɖó hwɛjijɔ ɖagbe lɛ, bo na ɖeji dó Klisu e nyí Gǎn mǐtɔn é wu à?

Ninɔmɛ lɛ Na Bo Ðò Huzuhuzu Wɛ Hǔn, Kpò Ðò Fífá Ayi Mɛ Tɔn Ðó Wɛ

Enyi gbɛzán mǐtɔn huzu ajijimɛ ɔ, mǐ sixu jɛ linkpɔ́n mɛ. Nɛ̌ “fífá Mawu tɔn” ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn?

A ka Tuùn À?

Etyɛni huzu Mawutamɛkúdótɔ́ nukɔntɔn ɔ ɖò Klisanwun lɛ mɛ. Etɛ ka d’alɔ ɛ bɔ é cí xwíi sɔmɔ̌ hwenu e è ɖò ya dó n’i wɛ é?