Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xomɛnyínyɔ́ Klisanwun Tɔn Sín Nǔwiwa Ðokpo

Xomɛnyínyɔ́ Klisanwun Tɔn Sín Nǔwiwa Ðokpo

ÐÒ TOXO kpɛví Gujarat tɔn mɛ ɖò Inde ɔ, John sín tɔ́ bló baptɛm ɖò xwè 60 ɖíe, bo nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé. John, nɔví tɔn sunnu kpo nyɔnu kpo atɔ́ɔ́n lɛ gɔ́ nú nɔ yetɔn, ye bǐ wɛ nyí Katolika Hlɔma tɔn yì tɔ́ tewungbeju, bo klán gbè xá nǔ e tɔ́ yetɔn ɖi nǔ na lɛ é.

Gbè ɖokpo ɔ, John sín tɔ́ byɔ John ɖɔ é ni sɔ́ wemakpo ɖé yì jó nú hagbɛ̌ agun ɔ tɔn ɖé. Amɔ̌ zǎnzǎn enɛ hwenu e é jló na hun balíi ɖaxó ɖé sín nusú é ɔ, nusú ɔ gbò alɔví tɔn b’ɛ kán tawun. É ɖò mɔ̌ có, ɖó é jló na setónú nú tɔ́ tɔn wutu ɔ, é bla avɔví dó alɔví ɔ bo sɔ́ afɔ ɖido bá zé wemakpo ɔ yì jó.

Ee John wá fí ɔ é ɔ, mɛ e è sɛ́ wema ɔ dó é sín asì e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé é wɛ yí wemakpo ɔ. É ɖ’ayi wu ɖɔ John gblewu dó alɔ, bo ɖɔ ɖɔ emi na d’alɔ ɛ. É ɖè gbàví tɔn e mɛ akpablanú lɛ ɖè é tɔ́n bo klɔ́ akpá ɔ n’i lobo bla. Enɛ gudo ɔ, é dó tíi zozo nú John, bɔ ɖò avla enɛ lɛ bǐ mɛ ɔ, é ɖò xó ɖɔ n’i dó Biblu jí wɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo.

Sín hwenɛnu ɔ, linlin masɔgbe e John nɔ ɖó dó Kúnnuɖetɔ́ lɛ wu é jɛ ɖiɖekpo jí, enɛ wu ɔ, é kàn nǔ byɔ nawe ɔ dó xota e jí é kpo tɔ́ tɔn kpo ma ɖó linlin ɖokpo ɔ dó ǎ é wè jí, ye wɛ nyí: Jezu wɛ nyí Mawu à? Klisanwun lɛ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mali à? Ðó Kúnnuɖetɔ́ ɔ kplɔ́n anɔnugbe John tɔn Gujarati wutu ɔ, é na xósin i sín Biblu mɛ, bo sɔ́ akpomɛwema “Cette bonne nouvelle du Royaume” n’i.

Nukɔnmɛ hwenu e John ɖò akpomɛwema ɔ xà wɛ é ɔ, é cí n’i ɖɔ azɔn nukɔntɔn ɔ nɛ é ɖò nugbǒ Biblu tɔn ɔ sè wɛ nɛ. É yì yɛhwenɔ tɔn gɔ́n bo lɛ́ vɔ́ nǔ wè enɛ lɛ ɖokpo ɔ kanbyɔ ɛ. Xomɛ sìn yɛhwenɔ ɔ bɔ é sɔ́ Biblu ɖé nyì d’è bo d’axwá ɖɔ: “Satáan wɛ a huzu! Xlɛ́ mì fí e Biblu ɖɔ ɖè ɖɔ Jezu kún nyí Mawu ó é. Xlɛ́ mì fí e é ɖɔ ɖè ɖɔ è kún na sɛ̀n Mali ó é. Xlɛ́ mì lá!” Nǔ e yɛhwenɔ ɔ wà é cí kliwun nú John bɔ é ɖɔ n’i ɖɔ: “Afɔ ce ɖokpo lě sɔ́ na tɛ sinsɛn Katolika tɔn mɛ gbeɖé ǎ.” Mɔ̌ wɛ é ka bló nugbǒ!

John jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ lɛ jí bo zunfan sinsɛn nugbǒ ɔ, lobo jɛ Jehovah sɛ̀n jí. É wá yá é ɔ, xwédo tɔn sín hagbɛ̌ ɖevo lɛ gègě wà nǔ ɖokpo ɔ. Égbé ɔ, wuntun ɔ kpò ɖò nùxlɛ́mɛlɔví aɖisixwé tɔn John tɔn e wu é gblewu dó sín xwè 60 mɔ̌ ɖíe é wu. É nɔ flín xomɛnyínyɔ́ sín nǔwiwa enɛ e dɔn ɛ wá sinsɛn-biblo mímɛ́ ɔ mɛ é kpo awǎjijɛ kpo.​—2 Kɔ. 6:4, 6.