Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǔmimɔ Zakalíi Tɔn Lɛ: Nɛ̌ Ye ka Kàn We Gbɔn?

Nǔmimɔ Zakalíi Tɔn Lɛ: Nɛ̌ Ye ka Kàn We Gbɔn?

“Mi lɛkɔ wá gɔ̌n ce, bonu má lɛkɔ wá mi gɔ́n.”​—ZAK. 1:3.

HAN LƐ: 89, 86

1-3. (a) Ninɔmɛ tɛ mɛ togun Jehovah tɔn ka ɖè hwenu e Zakalíi bɛ́ gbeyiɖɔzɔ́ é? (b) Etɛwu Jehovah ka byɔ togun tɔn ɖɔ é ni ‘lɛkɔ wá gɔ̌n emitɔn’?

WEMA mlámlá e ɖò zinzɔn wɛ é ɖé, nyɔnu e è sú dó xasun ɖé mɛ é kpo nyɔnu wè e ɖò zinzɔn wɛ ɖò jɔhɔn mɛ bo ɖó awa aɖɔwé wa ɖɔhun lɛ é kpo ɖò nùjiwǔ ɖěɖee ɖò wema Zakalíi tɔn mɛ lɛ é mɛ. (Zak. 5:1, 7-9) Etɛwu Jehovah ka xlɛ́ nǔmimɔ nukúnɖeji enɛ lɛ gbeyiɖɔ tɔn? Ninɔmɛ tɛ mɛ Izlayɛli-ví lɛ ka ɖè ɖò hwenɛnu? Nɛ̌ nǔmimɔ Zakalíi tɔn enɛ lɛ ka kàn mǐ gbɔn ɖò égbé?

2 Xwè 537 J.H.M. tɔn nyí xwè awǎjijɛ tɔn ɖé nú togun Jehovah tɔn e sɔ́ éɖée jó n’i é. Ee ye nɔ kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu nú xwè 70 kpíɖíkpíɖí é ɔ, kàn wá jó ye lo. Akpàkpà ɖaxó ɖé sɔ́ ye jɛ nukɔn, bɔ ye jɛ azɔ̌ wà jí bo na vɔ́ sinsɛn nugbǒ ɔ ɖó ayǐ ɖò Jeluzalɛmu. Ðò 536 J.H.M. ɔ, ye dó tɛmpli ɔ dò. Ðò hwe ɔ nu ɔ, togun ɔ “ɖò xó sú wɛ wooo, bɔ è nɔ sè ɖò kaka zɔ.” (Ɛsd. 3:10-13) Amɔ̌ é na nɔ zaan kpowun é ɔ, gbeklanxamɛ ɖé fɔ́n dó xɔgbigbázɔ́ ɔ jí. Tagba kpo wuvɛ̌ kpo tobutobu lɛ túntún  awakanmɛ nú togun ɔ, bɔ ye jó tɛmpli gbigbázɔ́ ɔ dó, bɔ ye sɔ́ ayi ɖó xwé yeɖesunɔ tɔn lɛ kpo gle yetɔn lɛ kpo jí. Xwè 16 gudo ɔ tɛmpli Jehovah tɔn gbigbá sín azɔ̌ ɔ cí mɔ̌ kpowun. É byɔ ɖɔ è ni flín togun Jehovah tɔn ɖɔ é ni lɛkɔ wá gɔ̌n tɔn, bonu nǔ éɖesunɔ tɔn lɛ ni gbɔ nukún mya n’i jɛ nukɔn. Jehovah ba ɖɔ ye ni lɛkɔ wá gɔ̌n emitɔn, bo lɛ́ jɛ sinsɛn emi kpo ayi bǐ kpo jí ma ɖi xɛsi.

3 Bonu Mawu na dó d’alɔ togun tɔn, nú é na flín nǔ nukɔntɔn e wu é ɖè è tɔ́n sín Babilɔnu é ɔ, é sɛ́ gbeyiɖɔ tɔn Zakalíi dó ɖò 520 J.H.M. Nyikɔ Zakalíi tɔn ɖesu sín tinmɛ e nyí “Jehovah Ko Flín” é sixu flín nugbǒ taji ɖé ye. Togun ɔ ko wɔn hwlɛngán sín nǔwiwa Jehovah tɔn lɛ có, é ka kpó ɖò flínflín i wɛ. (Xà Zakalíi 1:3, 4.) É na jiɖe ye kpo wanyiyi kpo ɖɔ emi na d’alɔ ye, bɔ ye na vɔ́ sinsɛn nugbǒ ɔ ɖó ayǐ, bo lɛ́vɔ gb’akpá nú ye syɛnsyɛn ɖɔ emi kún na yí gbè ɖɔ ye ni sɛ̀n emi kpo ayixa e má é ɖé kpo ó. Mǐ ni kpɔ́n lee Jehovah gbɔn nǔmimɔ Zakalíi tɔn ayizɛngɔ ɔ kpo tɛnwegɔ ɔ kpo sín yɛkan mɛ, bo dó wusyɛn lanmɛ nú ye bonu ye na jɛ azɔ̌ jí gbɔn é. Gɔ́ na ɔ, nǔ tɛ lɛ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ ɖò égbé?

TÓDƆNNÚMƐ MAWU TƆN ÐÓ AJOJIJA WU

4. Etɛ Zakalíi ka mɔ ɖò nǔmimɔ tɔn ayizɛngɔ ɔ mɛ? Etɛwu nùwlanwlan e ɖò wema mlámlá ɔ sín akpá wè lɛ xwé é ka ɖò taji? (Kpɔ́n ɖiɖe 1tɔn e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

4 Zakalíi sín wemata 5gɔ́ ɔ bɛ́ kpo nǔmimɔ budo ɖé kpo. (Xà Zakalíi 5:1, 2.) Zakalíi mɔ wema mlámlá ɖé ɖò zinzɔn wɛ ɖò jɔhɔn mɛ, bɔ ga tɔn nyí mɛtlu 10 mɔ̌, bɔ gblǒ tɔn nyí mɛtlu 5 mɔ̌! É ko ɖò hunhun, bɔ è sɔ́ na jɛ tagba cobo xà ǎ. Wɛn hwɛɖónúmɛ tɔn ɖé wɛ ɖ’emɛ, bo kpé wema mlámlá ɔ sín akpá wè lɛ bǐ xwé. (Zak. 5:3) Hwɛhwɛ ɔ, akpá ɖokpo xwé wɛ nùwlanwlan nɔ ɖè nú wema mlámlá ɖé, enɛ ɔ wu ɔ, wɛn taji kpo wɛn syɛnsyɛn ɖé kpo wɛ ɖò wema mlámlá enɛ mɛ.

Ajo alɔkpa ɖebǔ ɖó tɛn tɔn ɖò Klisanwun lɛ tɛntin ǎ (Kpɔ́n akpáxwé 5 jɛ 7)

5, 6. Linlin tɛ Jehovah ka nɔ ɖó dó ajo alɔkpa ɖebǔ wu?

5 Zakalíi 5:3, 4. Mɛ lɛ bǐ wɛ na ɖó gbè nú Jehovah, loɔ, togun tɔn tɔn zun kwínkwín ma kwín. Mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ é nɔ mɔ ɖɔ ajojija alɔkpa ɖebǔ “na dó hɛ̌n . . . Mawu” yetɔn. (Nùx. 30:8, 9) É na bo nyí nǔ ɖebǔ wɛ sísɛ́ ajotɔ́ ɖé b’ɛ j’ajo, alǒ é na bo byɔ ɖɔ è ni myɔ nukún dó ajo e é ja é ɖó ninɔmɛ ɖé lɛ wu ɔ, è ni tuùn ɖɔ é sɔ́ jlǒ nukúnkɛ́ndídó tɔn ɖó ta hú Mawu, lobɔ nǔɖokan lɛ xɔ akwɛ n’i hugǎn. É sɔ́ nukún kpɛví dó kpɔ́n sɛ́n Mawu tɔn, bo kɔn cí dó Jehovah kpo nyikɔ Tɔn kpo wu, bo xlɛ́ ɖɔ é kún nyí nǔ taji ó.

6 A ka ɖó ayi wu ɖɔ ɖò Zakalíi 5:3, 4 mɛ ɔ, è ɖɔ ɖɔ Jehovah na sɛ́ ‘nudómɛ dó, bɔ nudómɛ enɛ ɔ na gbà nǔ ɖò ajotɔ́ lɛ ɖokpo ɖokpo xwé’ à? Hɔn lɛ kpo sɛxlo lɛ kpo sixu sú ali dó hwɛɖónúmɛ Jehovah tɔn ǎ. É sixu yì fí e hwla lɛ é ɖebǔ, bo na ɖè nǔnyanyawiwa e ɖò togun tɔn mɛ lɛ é jɛ wě. Enyi mɛɖé na bo kpé nǔ wu bo nɔ hwla ajojija tɔn dó gǎn lɛ, azɔ̌gán lɛ, mɛxo lɛ alǒ mɛjitɔ́ lɛ ɔ, é sixu hwla dó Mawu e na mǐ ganjɛwu ɖɔ ajojija lɛ bǐ ɖò wěxo é ǎ. (Ebl. 4:13) É dó gbɔ nú mǐ tawun ɖɔ mǐ ɖò gbɛ̌ dó xá togun e tuùn tawun ɖɔ è na ɖɔ nugbǒ “ɖò nǔ bǐ mɛ” é wɛ.​—Ebl. 13:18.

7. Nɛ̌ mǐ ka sixu kpéwú bo na gló nudómɛ wema mlámlá e ɖò zinzɔn wɛ é tɔn gbɔn?

7 Hwɛ huhu dó Jehovah wɛ ajo alɔkpa lɛ bǐ nyí. Mǐ nɔ mɔ gbɛzinzan sɔgbe xá nugbodòdó ɖaxó Jehovah tɔn lɛ dó mɔ wǔjɔmɛ ɖé, bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖó walɔ e ma na kɔn cí dó nyikɔ tɔn wu ɖò ali ɖebǔ nu ǎ lɛ é. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ sixu kpéwú bo na gló hwɛ e Jehovah na ɖó nú mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ jlǒ dó gbà sɛ́n tɔn lɛ é é.

 GBƐZINZAN “AYIHƆNGBE AYIHƆNGBE” SƆGBE KPO AKPÁ E MǏ DÓ É KPO

8-10. (a) Etɛ ka nyí akpá ɖé? (b) Akpá tɛ Axɔsu Sedesiyasi ma ka ɖè ǎ?

8 Wɛn e è wlan dó wema mlámlá e ɖò zinzɔn wɛ é jí bɔ d’ewu é gb’akpá nú mɛ ɖěɖee ‘nɔ dó adingban sín akpá bo nɔ xwlé nyikɔ Mawu tɔn d’eji’ lɛ é. (Zak. 5:4) Akpá ɖé ɔ, xó e è ɖɔ bo xwlé nǔ d’eji, bo na dó dó zǒgbe jí ɖɔ nùɖé nyí nugbǒ, alǒ akpá syɛnsyɛn e mɛɖé dó ɖɔ emi na wà nùɖé alǒ emi kún na wà nùɖé ó é wɛ.

9 Nǔ xwléxwlé dó akpá ɖé jí ɖò nyikɔ Jehovah tɔn mɛ nyí nǔ vlɛkɛsɛ́ɛ ɖé ǎ. Nǔ e axɔsu gudo tɔn ɔ wà cobo xá axɔsuzinkpo jí ɖò Jeluzalɛmu é pɛ́ɛ́ nɛ. Sedesiyasi xwlé Jehovah sín nyikɔ ɖɔ emi na nɔ gbeji nú axɔsu Babilɔnu tɔn. Amɔ̌, Sedesiyasi wà nǔ sɔgbe kpo nǔ e é xwlé é kpo ǎ. Enɛ wu ɔ, Jehovah ɖɔ xó elɔ lɛ dó ɖó hwɛ n’i: “Un xwlé nyiɖée ɖɔ: [Sedesiyasi] na yì kú ɖò Babilɔnu xɔsu e sɔ́ ɛ ɖó zinkpo jí ɔ tomɛ; ɖó é nɔ gbeji nú akɔ e é jɛ ɔ ǎ.”​—Ezek. 17:16.

10 Axɔsu Sedesiyasi xwlé nú Jehovah ɖɔ emi na zán gbɛ̀ sɔgbe xá akpá e emi dó ɖò nyikɔ tɔn mɛ é. (2 Tan 36:13) Loɔ, Sedesiyasi ba alɔdo Ejipu tɔn, bo na dó gosin acɛ Babilɔnu tɔn mɛ, bɔ é ka nyí dó wuvɔ̌.​—Ezek. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Akpá taji hugǎn tɛ mǐ ka na dó? (b) Ali tɛ lɛ nu zě e mǐ zé mǐɖee jó nú Jehovah é ka kúnkplá gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn ɖè?

11 Jehovah nɔ lɛ́ ɖótó akpá ɖěɖee mǐ nɔ dó lɛ é. É nɔ sɔ́ ye dó mɔ nǔ vlɛkɛsɛ́ɛ ɖé ǎ; mǐ ɖó na ɖè ye, bonu nǔ mǐtɔn na dó nyɔ́ nukún tɔn mɛ. (Ðɛh. 76:12) Ðò akpá e mǐ dó lɛ é bǐ mɛ ɔ, taji bǐ ɔ wɛ nyí ee mǐ dó hwenu e mǐ zé mǐɖée jó nú Jehovah é. Mɛɖée zízé jó nú Jehovah ɔ, akpá ɖé wɛ bɔ mǐ dó kpo ayi bǐ kpo ɖɔ nǔ ɖebǔ na bo ɖò jijɛ wɛ ɔ, mǐ na sɛ̀n ɛ.

12 Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ gbeji nú mɛɖée zízé jó  sín akpá mǐtɔn gbɔn? Dɔn e mǐ nɔ gbí ɖò mɛtɛnkpɔn ɖaxó lɛ kpo kpɛví lɛ kpo nu é ɖó na xlɛ́ ɖɔ mǐ sɔ́ akpá e mǐ dó ɖɔ mǐ na mlá Jehovah “ayihɔngbe ayihɔngbe” ɔ ylɔ ɖɔ nùjɔnǔ. (Ðɛh. 61:9) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛɖé jɛ ayihun blíblí lɛ da xá mǐ jí ɖò azɔ̌ jí alǒ wemaxɔmɛ ɔ, mǐ ka nɔ mɔ ɖɔ ali ɖé wɛ hun nú mǐ bɔ mǐ na xlɛ́ ɖɔ ‘nǔ wà Jehovah ɖɔhun nɔ víví nú mǐ,’ bo nɔ gbɛ́ ayihun mɔhun lɛ à? (Nùx. 23:26) Enyi mǐ ɖò xwédo e klán é ɖé mɛ ɔ, mǐ ka nɔ byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bonu mǐ na kpó ɖò gbɛ̀ zán wɛ Klisanwun ɖɔhun, hwenu e mɛ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é ɖě ma tlɛ na ɖò gǎn mɔhun dó wɛ ǎ é à? Mǐ ka nɔ xoɖɛ dó sɛkpɔ Tɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ gbè bǐ gbè, bo nɔ dokú n’i ɖɔ é dɔn mǐ wá acɛkpikpa tɔn glɔ bo lɛ́ yí wǎn nú mǐ à? Mǐ ka nɔ ba hwenu bo nɔ xà Biblu gbè bǐ gbè à? Mǐ ko d’akpá ɖɔ mǐ na wà nǔ mɔhun lɛ à cé? Tónúsíse sín xó wɛ. Alɔɖiɖo ɖò Jehovah sinsɛn mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i bo zé mǐɖée jó n’i nugbǒ nugbǒ. Sinsɛn-biblo mǐtɔn ɔ, lee mǐ ɖó na zán gbɛ̀ gbɔn é nɛ, é nyí nùɖé bɔ mǐ na blǒ mɔ̌ tɔn mɔ̌ tɔn kpowun ǎ. Akpá mǐtɔn ɖiɖe ɔ, ɖagbe mǐɖesunɔ tɔn wɛ; gbejininɔ mǐtɔn na zɔ́n bɔ mǐ na mɔ sɔgudo ɖagbe ɖé.​—Sɛ́n. 10:12, 13.

13. Etɛ nǔmimɔ Zakalíi tɔn ayizɛngɔ ɔ ka sixu kplɔ́n mǐ?

13 Zakalíi sín nǔmimɔ ayizɛngɔ ɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ ɖɔ mɛ e yí wǎn nú Jehovah lɛ é kún ɖó na dó ta ajojija alɔkpa ɖebǔ mɛ, alǒ, d’akpá adingban tɔn ɖebǔ ó. Mǐ lɛ́ mɔ ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ kún setónú ó có, Jehovah kún ka jó gbè ó. É tuùn ɖɔ kɛntɔ́ e lɛlɛ̌ dó ye lɛ é ɖò kɔ gbidi nú ye wɛ tawun. É zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɔ ɖ’ayǐ nú mǐ, bo wà nǔ sɔgbe kpo akpá tɔn lɛ kpo; é ka na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ lɔ na wà mɔ̌. Ali e nu é nɔ d’alɔ mǐ ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é sɔ́ nukúnɖiɖo ɖé ɖó te nú mǐ, ɖɔ emi na ɖè nǔ nyanya e gbɔn ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ síìn zaanɖé. Zakalíi sín nǔmimɔ e bɔ d’ewu é na nukúnɖiɖo ɖagbeɖagbe enɛ sín ganjɛwu mǐ.

È SƆ́ NǓNYANYAWIWA ÐÓ TƐN E JƐXA Ɛ É MƐ

14, 15. (a) Ðò nǔmimɔ tɛnwegɔ ɔ mɛ ɔ, etɛ Zakalíi ka mɔ? (Kpɔ́n ɖiɖe 2gɔ́ e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Xlɛ̌ etɛ tɔn nyɔnu e ɖò xasun ɔ mɛ é ka nyí? Etɛwu è ka lɛ́ sú i dó xasun ɔ mɛ?

14 Ee Zakalíi mɔ wema mlámlá e ɖò zinzɔn wɛ é gudo é ɔ, wɛnsagun ɖé ɖɔ n’i ɖɔ: “Zě ta bo kpɔ́n!” Etɛ nǔmimɔ tɔn tɛnwegɔ ɔ ka na ɖexlɛ́? É mɔ xasun ɖé bɔ é tɔ́n sín dɔ̌n ja. (Xà Zakalíi 5:5-8.) Xasun jlɛ̌mɛ enɛ ɔ, “nusú” ɖé ɖ’enu. Ee nusú ɔ hun é ɔ, Zakalíi mɔ “nyɔnu ɖé ɖò ayijinjɔn ɖò xasun ɔ mɛ.” Wɛnsagun ɔ tinmɛ ɖɔ nyɔnu e ɖò xasun ɔ mɛ é nyí “dakaxixo sín xlɛ̌.” Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n lee é na ko xyɔwǔ nú Zakalíi gbɔn hwenu e é mɔ ɛ bɔ é ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na tɔ́n sín xasun ɔ mɛ é! Wɛnsagun ɔ yawu wà nùɖé, é kpíkpé è dó xasun ɔ mɛ, bo lɛ́ sú nusú ɔ ganji. Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn?

15 Akpáxwé nǔmimɔ ɔ tɔn enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún na lɔn nú nǔnyanyawiwa alɔkpa ɖebǔ na nɔ togun tɔn tɛntin ó. É na tɛ́n kpɔ́n bɔ è na wlí dó nǔ mɛ bo yawu ɖè síìn. (1 Kɔ. 5:13) Wɛnsagun ɔ na mǐ ganjɛwu enɛ tɔn hwenu e é lɛ́ sú nusú ɔ dó xasun ɔ nu é.

Jehovah nɔ wà nǔ e wu é kpé é bǐ, bonu nùblibli ma va dó sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ wu ó (Kpɔ́n akpáxwé 16 jɛ 18)

16. (a) Etɛ Zakalíi ka mɔ bɔ è wà nú xasun ɔ? (Kpɔ́n ɖiɖe 3gɔ́ e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Fitɛ nyɔnu e ɖó awa lɛ é ka sɔ́ xasun ɔ yì?

16 Nyɔnu wè ɖé lɛ wá xwetɔ́n bo ɖó awa ɖaxó ɖé lɛ aɖɔwé wa ɖɔhun. (Xà Zakalíi 5:9-11, nwt.) Kpɔ́n lě dò nyɔnu enɛ lɛ gbɔn vo nú nyɔnu e ɖò xasun ɔ mɛ é sɔ́ é! Nyɔnu enɛ lɛ zán awa yetɔn ɖaxó lɛ bo zɔn wá dò, bo sɔ́ xasun e mɛ “dakaxixo sín xlɛ̌” ɔ ɖè é yì. Fitɛ ye ka sɔ́ yì? Ye sɔ́ dakaxixo sín xlɛ̌ ɔ yì ɖó “Cineyáa yikúngban jí,” alǒ, ɖó Babilɔnu. Amɔ̌, etɛwu ye ka sɔ́ xasun ɔ yì ɖó Babilɔnu?

17, 18. (a) Etɛwu Cineyáa ka nyí “tɛn e jɛxa” “dakaxixo sín xlɛ̌” ɔ é? (b) Etɛ jí mǐ ka kú dó bo na wà nú nǔnyanyawiwa?

 17 Nú Izlayɛli-ví e nɔ gbɛ̀ ɖò Zakalíi sín azǎn gbè lɛ é ɔ, Cineyáa wɛ nyí fí e jɛxa bɔ è na sɔ́ dakaxixo sín xlɛ̌ ɔ ɖó é. Zakalíi kpo Jwifu gbɛ̌ tɔn lɛ kpo sixu yí gbè ɖɔ Babilɔnu nyí nɔtɛn dakaxixo tɔn ɖé ɖò azǎn yetɔn gbè. Ðó ye sù ɖò toxo enɛ e mɛ nùblibli kpo vodunsinsɛn kpo ɖè é wutu ɔ, ye ɖó na xò hun ayihɔngbe ayihɔngbe bá ɖí xwi xá pagáwùn gbɛ̀ enɛ sín gbigbɔ. Nǔmimɔ enɛ na ko bló bɔ agbɔ̌n yetɔn na jɛ dò tawun; ganjɛwu ɖé wɛ ɖɔ Jehovah na bló bɔ nùblibli na va dó sinsɛn-biblo mímɛ́ ɔ wu ǎ.

18 Amɔ̌, nǔmimɔ ɔ lɛ́ flín azɔ̌ e Jwifu lɛ ɖó bá wà bɔ sinsɛn-biblo yetɔn na nɔ mimɛ̌ jí é ye. È sixu yí gbè nú dakaxixo alǒ nǔnyanyawiwa sà byɔ togun Jehovah tɔn mɛ, bo nɔ mɛ ǎ. Ee è dɔn mǐ wá tutoblonunu mímɛ́ Mawu tɔn e nɔ cyɔn alɔ mɛ jí, bo nɔ lɛ́ kpé nukún mɛ wu kpo wanyiyi kpo é mɛ gudo é ɔ, mǐ ɖó na d’alɔ b’ɛ na nɔ mimɛ̌ jí. Akpàkpà ka nɔ sɔ́ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn tutoblonunu Jehovah tɔn ɖó mimɛ̌ jí à? Nǔnyanyawiwa alɔkpa ɖebǔ ɖó na nɔ palaɖisi gbigbɔ tɔn mǐtɔn mɛ ǎ.

TOGUN MÍMƐ́ ÐÉ NƆ KPA SUSU NÚ JEHOVAH

19. Etɛ nǔmimɔ jiwǔ Zakalíi tɔn ka kplɔ́n mǐ?

19 Zakalíi sín nǔmimɔ ayizɛngɔ ɔ kpo tɛnwegɔ ɔ kpo nyí akpágbánúmɛ syɛnsyɛn ɖé nú mɛ ɖěɖee ma jló na jó adingban núwiwa lɛ dó ǎ lɛ é; bo nyí nùflínmɛ ɖé ɖɔ Jehovah kún na yí gbè nú nǔnyanyawiwa ó. Mɛ ɖěɖee nɔ sɛ̀n ɛ kpo ayi bǐ kpo lɛ é ɖó na gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa bǐ mlɛ́mlɛ́. Tan enɛ lɛ lɛ́ nyí ganjɛwu wanyiyi tɔn ɖé bɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ na mǐ. Enyi mǐ w’azɔ̌ kpo kanɖodonǔwu kpo bo nyí gbɛtɔ́ alɔkpa e Mawu yí wǎn na bo nɔ cyɔn alɔ jí lɛ é ɔ, é na dó nu mǐ ɖɔ mǐ na kú ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, Jehovah na hun xomɛ dó dó nú mǐ. Gǎn e dó wɛ mǐ ɖè bo na nɔ mimɛ̌ jí ɖò gbɛ̀ e mɛ nǔnyanyawiwa gɔ́ é xɔ akwɛ tawun. Mǐ sixu ɖeji ɖɔ kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, é na kpa mǐ! Amɔ̌, nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ sinsɛn nugbǒ ɔ na gbakpé ɖò gbɛ̀ e jijɔ e ma nyí Mawu tɔn ǎ lɛ é gɔ́ é ɖé mɛ gbɔn? Ganjɛwu tɛ mǐ ka ɖó ɖɔ Jehovah na cyɔn alɔ tutoblonunu tɔn jí dìn e ya ɖaxó ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ é? Mǐ na ɖɔ xó dó nùkanbyɔ enɛ lɛ jí ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ.