ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Octobre 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 27 Novembre jɛ 24 Décembre 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Nǔ E Jehovah Byɔ É Wiwa Nɔ Hɛn Nyɔna lɛ Wá

Ðò 1952 ɔ, Olive Matthews kpo asú tɔn kpo yí gbè nú ylɔ̌ e è ylɔ ye ɖɔ ye ni sɛ̀ tɛn yì Irlande bo nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖò finɛ é. Nɛ̌ Jehovah ka dó nú ye gbɔn?

Yǐ Wǎn Titewungbe nú Mɛ Ðò Nǔwiwa lɛ Mɛ

Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ wanyiyi mǐtɔn nyí wanyiyi adodwé, bɔ yɛmɛnúwiwa ɖě kún ɖ’emɛ ó gbɔn?

Nugbǒ ɔ ‘Hɛn Fífá Wá Ǎ, Loɔ, Hwǐ Wɛ É Hɛn Wá’

“Hwǐ” tɛ Jezu ka ɖɔ ɖɔ emi na hɛn wá? Nɛ̌ é ka sixu wà nǔ dó wǔ we gbɔn?

Jozɛfu Alimatéenu ɔ Xlɛ́ Ðɔ Emi Nyí Ahwanvu Jezu Tɔn

Mɛ̌ ka nyí dawe enɛ? Etɛ ka dɔn é kpo Jezu kpo cá? Etɛwu tan tɔn ka ɖó na xɔ akwɛ nú we?

Nǔmimɔ Zakalíi Tɔn Lɛ: Nɛ̌ Ye ka Kàn We Gbɔn?

Wema mlámlá e ɖò zinzɔn wɛ é ɖé, nyɔnu e è sú dó xasun ɖé mɛ é kpo nyɔnu wè e ɖò zinzɔn wɛ ɖò jɔhɔn mɛ bo ɖó awa aɖɔwé wa ɖɔhun lɛ é kpo. Etɛwu Mawu ka xlɛ́ nǔmimɔ nukúnɖeji enɛ lɛ Zakalíi?

Ahwankɛkɛví lɛ kpo Axɔsugbakún ɖé kpo Nɔ Nya Xɛ Ðò Jǐ Towe

Ganvɔsó lɛ, ahwankɛkɛví ɖěɖee è sɔnǔ na nú ahwan lɛ é kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ e lɛ́ nyí axɔsu é kpo. Jiɖe etɛ tɔn Zakalíi sín nǔmimɔ gudo tɔn ɔ ka na togun Mawu tɔn égbé tɔn?

Xomɛnyínyɔ́ Klisanwun Tɔn Sín Nǔwiwa Ðokpo

Nɛ̌ xomɛnyínyɔ́ sín nǔwiwa ɖokpo ka d’alɔ gbeklanxamɛtɔ́ ɖé bɔ nugbǒ Biblu tɔn lɛ dɔn ɛ gbɔn?

A ka Tuùn À?

Nùwalɔ Jwifu lɛ tɔn tɛ ka zɔ́n bɔ Jezu gbɛ́ nǔ xwíxwlé?