Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 46

A ka Ðò ‘Nǔɖiɖi E Cí Gǎglónú Ðɔhun É’ Sɔ́ Hɛn Wɛ À?

A ka Ðò ‘Nǔɖiɖi E Cí Gǎglónú Ðɔhun É’ Sɔ́ Hɛn Wɛ À?

“Nǔɖiɖi ni nyí gǎglónú nú mi, bonu mi nɔ sɔ́ hɛn tɛgbɛ.”​—EFƐ. 6:16.

HAN 119 Mǐ Ðó Na Ðó Nǔɖiɖi

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. (a) Sɔgbe xá Efɛzinu lɛ 6:16 ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó hudo ‘nǔɖiɖi e cí gǎglónú ɖɔhun é’ tɔn? (b) Nǔkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

A KA ɖó ‘nǔɖiɖi e cí gǎglónú ɖɔhun é’ à? (Xà Efɛzinu lɛ 6:16.) É ɖò wɛn ɖɔ a ɖó. Lee gǎglónú ɖé nɔ cyɔn alɔ agbaza mɛtɔn sín akpáxwé gegě jí gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ nǔɖiɖi nɔ cyɔn alɔ mǐ jí sín nǔbliblíwiwa, adakaxixo kpo nǔ ɖevo ɖebǔ e ma sɔgbe xá nǔgbododó Mawu tɔn lɛ ǎ é kpo sí.

2 Amɔ̌, “azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ wɛ mǐ ɖè, bɔ nǔɖiɖi mǐtɔn na kpó ɖò tɛnkpɔn mɛ gbɔn wɛ. (2 Tim. 3:1) Nɛ̌ a ka sixu gbéjé nǔɖiɖi towe e nyí gǎglónú é kpɔ́n gbɔn, bo ganjɛwu ɖɔ é syɛn? Etɛ lɛ a ka sixu wà bɔ nǔɖiɖi towe na lidǒ? Mǐ ni ɖɔ xó dó nǔkanbyɔ enɛ lɛ sín xósin jí.

NƆ XWÈ SƆ BO GBÉJÉ NǓÐIÐI TOWE KPƆ́N

Ðò ahwan ɖé gudo ɔ, ahwanfuntɔ́ lɛ nɔ jla gǎglónú yetɔn ɖó (Kpɔ́n akpáxwé 3gɔ́ ɔ)

3. Etɛ ahwanfuntɔ́ lɛ ka nɔ wà nú gǎglónú yetɔn lɛ? Etɛwu?

3 Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, hwɛhwɛ wɛ ahwanfuntɔ́ lɛ nɔ ɖó gǎglónú e è bú anyǔ dó lɛ é. Ahwanfuntɔ́ lɛ nɔ sá ami dó gǎglónú ɔ, bonu anyǔ ɔ ni ma gblé ó lobonu gan e ɖ’emɛ lɛ é ma jɛ ko ó. Enyi ahwanfuntɔ́ ɖé ɖ’ayi wu ɖɔ akpa jɛ gǎglónú emitɔn wu ɔ, é nɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ è nɔ blóɖó cobɔ é nɔ yì ahwan ɖevo. Nɛ̌ kpɔ́ndéwú enɛ ka sɔgbe xá nǔɖiɖi towe gbɔn?

4. Etɛwu a ka ɖó na nɔ gbéjé nǔɖiɖi towe kpɔ́n? Nɛ̌ a ka ɖó na wà mɔ̌ gbɔn?

4 Ahwanfuntɔ́ hwexónu tɔn lɛ ɖɔhun ɔ, a ɖó na nɔ gbéjé nǔɖiɖi towe kpɔ́n hwɛhwɛ, bo wlíbo na, bo na dó ɖò gbesisɔmɛ hwebǐnu nú ahwan. Ðó mǐ nyí Klisanwun wutu ɔ, mǐ ɖò ahwan gbigbɔ tɔn ɖé fun wɛ, bɔ nǔɖoyɛswímɛ nyanya lɛ ɖò kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ mɛ. (Efɛ. 6:10-12) Mɛ ɖevo ɖě sixu wlíbo nú  nǔɖiɖi mǐtɔn ɖó tɛn mǐtɔn mɛ ǎ. Etɛ lɛ a ka sixu wà bo kúdeji ɖɔ a ɖò gbesisɔmɛ bá ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn lɛ? Nukɔntɔn ɔ, a ɖó na xoɖɛ bo byɔ alɔdó Mawu tɔn. Enɛ gudo ɔ, a ɖó na zán Xó Mawu tɔn b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na nɔ kpɔ́n hwiɖée lee Mawu nɔ kpɔ́n we gbɔn é. (Ebl. 4:12) Biblu ɖɔ: ‘Ðeji dó Jehovah wu kpo ayixa towe bǐ kpo. Ma ganjɛ nǔnywɛ hwiɖesunɔ tɔn wu ó.’ (Nǔx. 3:5, 6) Hɛn enɛ dó ayi mɛ, bo gbéjé gbeta e kɔn a wá ɖò agaɖanu dìn lɛ é ɖé lɛ kpɔ́n. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a ko ɖí xwi xá akwɛyózó syɛnsyɛn ɖé wɛ à? Akpá Jehovah tɔn elɔ e ɖò Eblée lɛ 13:5 mɛ bo ɖɔ: “Un na jó we dó gbeɖé ǎ; un na ɖè alɔ sín kan towe mɛ gbeɖé ǎ” é ka wá ayi mɛ nú we à? Akpá enɛ ka na jiɖe we ɖɔ Jehovah na d’alɔ we à? Mɔ̌ wɛ hǔn, enɛ xlɛ́ ɖɔ a hɛn nǔɖiɖi towe ɖó ninɔmɛ ɖagbe mɛ nɛ.

5. Nú a gbéjé nǔɖiɖi towe kpɔ́n ɔ, etɛ a ka sixu mɔ?

5 Nú a xwè sɔ bo gbéjé nǔɖiɖi towe kpɔ́n ɔ, nǔ e a na mɔ é sixu kpaca we. A sixu ɖó ayi gǎnmaɖó ɖé lɛ wu bɔ a tuùn ɖɔ ye ɖò finɛ ɖ’ayǐ ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu ɖ’ayi wu ɖɔ linkpɔ́n mɛ ninɔ zɛ xwé wu, adingban kpo awakanmɛ kú mɛ kpo ko d’azɔn nǔɖiɖi towe. Enyi nǔ cí mɔ̌ ɔ, nɛ̌ a ka sixu cyɔn alɔ nǔɖiɖi towe jí bonu nǔ ɖevo ma wá d’azɔn ɛ ó gbɔn?

CƆ́ HWIÐÉE DÓ NǓ E NƆ VƆ́DA NÚ NǓÐIÐI LƐ É WU

6. Nǎ kpɔ́ndéwú linkpɔ́n e sɔgbe é ɖé lɛ tɔn.

6 Linkpɔ́n ɖé lɛ nyɔ́. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sɔgbe ɖɔ xomɛ Jehovah kpo Jezu kpo tɔn hinhɛn hun ni nɔ nyí linkpɔ́n nú mǐ. (1 Kɔ. 7:32) Enyi mǐ hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé ɔ, kancica mǐ kpo Mawu kpo tɔn vívɔ́ blóɖó nɔ nyí linkpɔ́n nú mǐ. (Ðɛh. 38:19) Xomɛ mɛ e mǐ wlí alɔ xá é tɔn hinhɛn hun, nukún kpíkpé dó ganjininɔ xwédo mǐtɔn sín hagbɛ̌ lɛ kpo nǔɖitɔ́ hatɔ́ lɛ kpo tɔn wu nɔ lɛ́ nyí linkpɔ́n nú mǐ.​—1 Kɔ. 7:33; 2 Kɔ. 11:28.

7. Sɔgbe xá Nǔnywɛxó 29:25 ɔ, etɛwu mǐ ma ka ɖó na ɖi xɛsi nú gbɛtɔ́ ǎ?

7 Amɔ̌, linkpɔ́n mɛ ninɔ zɛ xwé wu sixu d’azɔn nǔɖiɖi mǐtɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu nɔ ɖò linkpɔ́n mɛ hwɛhwɛ dó nǔɖuɖu e na kpé mǐ é kpo avɔ gegě ɖiɖó kpo wu. (Mat. 6:31, 32) Enɛ wu ɔ, mǐ sixu sɔ́ ayi ɖó nǔ agbaza tɔn gegě biba jí. Mǐ tlɛ sixu jɛ wǎn yí nú akwɛ jí. Nú mǐ yí gbè bonu nǔ mɔhun jɛ ɔ, nǔɖiɖi e mǐ ɖó nú Jehovah é na vɔ́da; é na lɛ́ hɛn nǔ gblé dó mǐ wu tawun ɖò gbigbɔ lixo. (Mak. 4:19; 1 Tim. 6:10) Alǒ mǐ sixu lɛ́ jɛ nǔ ɖevo linkpɔ́n jí zɛ xwé wu, é wɛ nyí lee mǐ na wà gbɔn bɔ nǔ mǐtɔn na nyɔ́ mɛ ɖevo lɛ nukúnmɛ é. Mɛ lɛ táa cá mǐ ko alǒ dóya nú mǐ sixu wá ɖó linkpɔ́n nú mǐ hú xomɛ Jehovah tɔn hinhɛn hun. Bo ma na dó jɛ mɔ enɛ mɛ ǎ ɔ, mǐ ɖó na savo nú Jehovah ɖɔ é ni na mǐ nǔɖiɖi kpo akɔ́nkpinkpan kpo e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖu ɖ’eji é.​—Nǔnywɛxó 29:25; Luk. 17:5.

(Kpɔ́n akpáxwé 8gɔ́ ɔ) *

8. Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ gbɔn ɖó adingban e è nɔ ɖó dó mǐ nu lɛ é wu?

8 Satáan “adingbannɔ lɛ sín tɔ́” ɔ nɔ zán mɛ ɖěɖee ɖò acɛ tɔn mɛ lɛ é dó fúnfún adingban kpé dó Jehovah kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo wu. (Jaan 8:44) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gǔfɔndómawujitɔ́ lɛ nɔ fúnfún adingban kpé dó tutoblonunu Jehovah tɔn wu gbɔn Ɛntɛnɛti, televiziɔn kpo xójlajla sín nǔ ɖevo lɛ kpo gblamɛ, bo nɔ lɛ́ sló kɔ nú xó e ye nɔ ɖɔ dó mǐ wu lɛ é. Adingban enɛ lɛ ɖò “gǎ myɔnɔ” e Satáan nɔ da lɛ é mɛ. (Efɛ. 6:16) Nú mɛɖé wá sɔ́ adingban mɔhun lɛ ɖě kpé mǐ ɔ, nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ gbɔn? Mǐ nɔ gbɛ́! Aniwu? Ðó mǐ ɖi nǔ nú Jehovah bo ɖeji dó nɔví mǐtɔn lɛ wu wutu. Nǔgbo ɔ, mǐ nɔ nyi alɔ nú xóɖɔɖókpɔ́ xá gǔfɔndómawujitɔ́ lɛ. Mǐ nɔ yí  gbè nú mɛɖebǔ alǒ nǔ ɖebǔ kaka jɛ nǔdobiba jí, bonu é nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ jɛ nǔ dɔn xá ye jí ǎ.

9. Nɛ̌ awakanmɛ kú mɛ ka sixu wà nǔ dó mǐ wu gbɔn?

9 Awakanmɛ kú mɛ sixu vɔ́da nú nǔɖiɖi mǐtɔn. Mǐ sixu wɔn ya nú tagba mǐtɔn lɛ ǎ. Mǐ wà mɔ̌ hǔn, vɛ̌ wɛ mǐ nɔ dó nú nǔ nɛ. Hweɖelɛnu ɔ, awakanmɛ sixu nɔ kú mǐ. Amɔ̌, mǐ ɖó na lɔn nú tagba mǐtɔn lɛ na ɖu ɖò linlin mǐtɔn jí ǎ. Nú mǐ wà mɔ̌ ɔ, ayi mǐtɔn sixu gosin nukúnɖiɖó jiwǔ e Jehovah na mǐ é jí. (Nǔɖe. 21:3, 4) Awakanmɛ kú mɛ sixu vɔ́da nú mǐ bo zɔ́n bɔ mǐ jó gbè. (Nǔx. 24:10) Amɔ̌, nǔ mɔhun ɖó na jɛ dó mǐ wu ǎ.

10. Etɛ wema e nɔví nyɔnu ɖé wlan é ka kplɔ́n we?

10 Mǐ ni kpɔ́n lee nɔví nyɔnu États-Unis tɔn ɖé ɖò bò wlí nú nǔɖiɖi tɔn wɛ gbɔn, hwenu e é nɔ ɖò nukún kpé dó azɔn syɛnsyɛn asú tɔn tɔn wu wɛ é. É sɛ́ wema ɖé dó hɔ̌nkan mǐtɔn bo ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, ninɔmɛ mǐtɔn nɔ hu ado nú mǐ bo nɔ lɛ́ dó awakanmɛ kú nú mǐ, amɔ̌ nukúnɖiɖó mǐtɔn syɛn. Un dókú nú mi tawun nú nǔ ɖěɖee mi ɖò nina mǐ wɛ bo na dó na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi mǐtɔn, bo na lɛ́ na akɔ́nkpinkpan mǐ é. Mǐ ɖó hudo wěɖexámɛ enɛ kpo akɔ́nkpinkpan enɛ kpo tɔn tawun. É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ jó gbè ǎ, bo nɔ ɖò didɛ wɛ ɖò mɛtɛnkpɔn e Satáan nɔ sɔ́ kpannukɔn mǐ lɛ é nu.” Xó e nɔví enɛ ɖɔ é kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ sixu ɖu ɖò awakanmɛ kú mɛ jí. Gbɔn nɛ é? Flín ɖɔ Satáan nɔ zán tagba towe lɛ dó tɛ́n we kpɔ́n. Nɔ kpɔ́n Jehovah dó mɔ Jɔtɛn gbɔdónúmɛ tɔn ɖé. Nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn e é nɔ sɔnǔ na lɛ é ni nɔ sù nukún towe mɛ.

A ka ɖò bò wlí nú nǔɖiɖi towe e cí gǎglónú ɖɔhun é wɛ à? (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ) *

11. Bo na dó kpɔ́n ninɔmɛ e mɛ nǔɖiɖi mǐtɔn ɖè é ɔ, nǔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó na kanbyɔ mǐɖée?

11 A mɔ fí ɖé ɖò gǎglónú towe, enɛ wɛ nyí nǔɖiɖi towe wu b’ɛ byɔ ɖɔ a ni jlaɖó wɛ à? Ðò sun e wá yì lɛ é mɛ ɔ, a ka kpéwú bo nyi alɔ nú linkpɔ́n mɛ ninɔ zɛ xwé wu à? A ka gbɛ́ bo gɔn tó ɖó gǔfɔndómawujitɔ́ lɛ bo lɛ́ gɔn nǔ dɔn xá ye dó adingban e ye nɔ fúnfún kpé lɛ é wu à? A ka kpéwú bo ɖí xwi xá awakanmɛ kú mɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, nǔɖiɖi towe ɖò ninɔmɛ ɖagbe mɛ. Amɔ̌, mǐ ɖó na cɔ́ mǐɖée ɖó Satáan ɖó ahwanfunnú ɖevo  lɛ bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bá zán ye dó fun ahwan xá mǐ. Mǐ ni bo kpɔ́n ɖokpo ɖ’emɛ.

CƆ́ HWIÐÉE DÓ NǓÐOKAN LƐ GBÉ NYINYA WU

12. Etɛ nǔɖokan lɛ gbé nyinya ka sixu wà nú mǐ?

12 Nǔɖokan lɛ gbé nyinya sixu fɛ́ ayi mǐ- tɔn bɔ mǐ na dóvɛ̌ nú nǔɖiɖi mǐtɔn. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Mɛ e ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖi sɔja ɖé é ɖebǔ sixu dó ta ajɔ̌ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ ǎ, bonu nǔ tɔn na dó sixu nyɔ́ mɛ e yí i b’ɛ nyí ahwanfuntɔ́ ɖé é nukúnmɛ.” (2 Tim. 2:4, nwt) Nǔgbo ɔ, è nɔ yí gbè nú ahwanfuntɔ́ Hlɔma tɔn lɛ nú ye nɔ w’azɔ̌ ɖevo ǎ. Enyi ahwanfuntɔ́ ɖé wɔn ya nú sɛ́n enɛ ɔ, etɛ ka sixu jɛ?

13. Etɛwu ahwanfuntɔ́ ɖé ma ka ɖó na dó ta ajɔ̌ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ ǎ?

13 Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n. Ahwanfuntɔ́ lɛ sín gbɛ̌ta ɖé ɖò lee ye na zán hwǐ yetɔn gbɔn é kplɔ́n wɛ zǎnzǎn ɖokpo, amɔ̌ gbɛ̌ yetɔn ɖokpo wá tɛn tɔn mɛ ǎ. Ahwanfuntɔ́ enɛ ɖò toxo ɔ mɛ bo ɖò nǔɖuɖugban tɛ́ wɛ ɖò cɔ́fu ɖé mɛ. Gbadanu sù é ɔ, sɔja lɛ zán hwenu dó gbéjé ahwanfunnú yetɔn lɛ kpɔ́n bo gan hwǐ yetɔn lɛ. Amɔ̌, ahwanfuntɔ́ e hun cɔ́fu é zán hwenu éyɛ tɔn dó ɖa nǔɖuɖu e é na sà ayihɔngbe tɔn é. Ayihɔngbe tɔn ɔ, kɛntɔ́ ɖé tɔ́n ahwan ye ajijimɛ. Ahwanfuntɔ́ lɛ ɖětɛ ka na ɖò gbesisɔmɛ hugǎn bo na wà nǔ lee é jɛxa gbɔn é, lobo na hɛn gǎn tɔn sín xomɛ hun? Mɛ̌ a ka na ba ɖɔ é ni nɔte ɖò akpá towe ɖò ahwan ɔ hwenu? Ahwanfuntɔ́ e nǔ ɖevo lɛ fɛ́ ayi tɔn é wɛ à, alǒ ee sɔnǔ ganji é?

14. Ðó mǐ nyí ahwanfuntɔ́ Klisu tɔn lɛ wu ɔ, etɛ ka nɔ xɔ akwɛ nú mǐ?

14 Ahwanfuntɔ́ ɖagbe lɛ ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ lɔn nú nǔɖe nɔ fɛ́ ayi mǐtɔn sín nǔ taji e gbé nya wɛ mǐ ɖè é jí ǎ; é wɛ nyí mǐ na hɛn Jehovah kpo Klisu kpo ee nyí Ahwangán mǐtɔn lɛ é sín xomɛ hun. Enɛ nɔ xɔ akwɛ nú mǐ hú nǔ ɖebǔ e mǐ sixu mɔ ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn mɛ é. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ mɔ hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo e sín hudo mǐ ɖó bo na sɛn Jehovah, lobo lɛ́ hɛn nǔɖiɖi mǐtɔn kpo ahwanfunnú gbigbɔ tɔn mǐtɔn e kpò lɛ é kpo ɖó ninɔmɛ ɖagbe mɛ é.

15. Akpá tɛ Pɔlu ka gbà nú mǐ? Etɛwu?

 15 Mǐ ɖó na gɔn acéjí nɔ gbeɖé ǎ! Etɛwu? Mɛsɛ́dó Pɔlu gb’akpá nú mɛ ɖɔ “mɛ e nɔ jló na jɛ dɔkun lɛ” é na “[jɛ] zɔ nú nǔɖiɖi ɔ.” (1 Tim. 6:9, 10) Xógbe ‘jɛ zɔ’ ɔ xlɛ́ ɖɔ nú mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bá ɖó nǔ e ma ɖò dandan ǎ lɛ é ɔ, enɛ sixu fɛ́ ayi mǐtɔn. Enɛ gudo ɔ, mǐ sixu jɛ nǔ sɔ́ nú “jlǒ maɖótaɖé lɛ, kpodo jlǒ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ wuvɛ̌ lɛ kpo” jí. Mǐ ɖó na lɔn nú jlǒ enɛ lɛ na cí ayi mǐtɔn mɛ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ na kpɔ́n ye dó mɔ ahwanlyannú e sixu hɛn nǔ gblé dó mǐ wu lɛ é.

16. Nǔkanbyɔ tɛ lɛ jí tan e ɖò Maki 10:17-22 mɛ é ka ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na lin tamɛ dó?

16 Mǐ ni ɖɔ ɖɔ akwɛ sukpɔ́ ɖò así towe bɔ a sixu xɔ nǔɖokan gegě. Enyi a xɔ nǔ e jló we bɔ a ma ka ɖó hudo tɔn dìn ǎ lɛ é ɔ, a wà nǔ nyi dò wɛ à? É nyí mɔ̌ dandan ǎ. Amɔ̌, lin tamɛ dó nǔkanbyɔ elɔ lɛ jí: Enyi mǐ tlɛ ɖó akwɛ bo xɔ nǔɖe ɔ, mǐ ka ɖó hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo e kpé é bo na zán lobo lɛ́ kpé nukún d’ewu dóo à? Alǒ, mǐ ka sixu wá tɛ́dó nǔɖokan mǐtɔn lɛ wu zɛ xwé wu wɛ à? Wǎn e mǐ yí nú nǔɖokan mǐtɔn lɛ é ka sixu zɔ́n bɔ mǐ wà nǔ dɔnkpɛvu e gbɛ́ ylɔ̌ e Jezu ylɔ́ ɛ ɖɔ é ni wá gbló ada nú sinsɛnzɔ́ tɔn nú Mawu é ɖɔhun wɛ à? (Xà Maki 10:17-22.) É na nyɔ́ nú mǐ hugǎn ɖɔ mǐ ni zán gbɛ̀ e bɔkun é bo zán hwenu xɔ akwɛ mǐtɔn kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn kpo bo wà jlǒ Mawu tɔn.

 ZUNFAN NǓÐIÐI TOWE GBÁNWÚNGBÁNWÚN

17. Etɛ mǐ ma ka ɖó na wɔn gbeɖé ǎ?

17 Mǐ ɖó na wɔn gbeɖé ɖɔ mǐ ɖò ahwangbenu ǎ; mǐ ɖó na lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ bá fun ahwan gbè bǐ gbè. (Nǔɖe. 12:17) Nɔví mǐtɔn lɛ sixu hɛn gǎglónú alǒ nǔɖiɖi mǐtɔn ɖó tɛn mǐtɔn mɛ ǎ. Mǐɖesu wɛ ɖó na bló bɔ nǔɖiɖi mǐtɔn na lidǒ.

18. Etɛwu ahwanfuntɔ́ hwexónu tɔn lɛ ka nɔ hɛn gǎglónú yetɔn gbánwúngbánwún?

18 Ðò hwexónu ɔ, è nɔ xɔ susu nú ahwanfuntɔ́ ɖé ɖó é kpankɔ́n ɖò ahwangbenu wutu. Amɔ̌, nú é lɛkɔ yì xwé gǎglónú tɔn mɛvo ɔ, winnya na hu i. Hwenuxówlantɔ́ Hlɔma tɔn Tacite wlan ɖɔ: “Nú ahwanfuntɔ́ ɖé jó gǎglónú tɔn dó ɔ, winnya ɖaxó hugǎn wɛ é nyí n’i.” Ðokpo ɖò nǔ e wu ahwanfuntɔ́ lɛ nɔ hɛn gǎglónú yetɔn gbánwúngbánwún é mɛ nɛ.

Nɔví nyɔnu ɖé zunfan nǔɖiɖi tɔn gbɔn ɖɛxixo bo xà Xó Mawu tɔn, kplé lɛ yiyi ɖò gbesisɔmɛ kpo alɔɖiɖó ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ kpo gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 19gɔ́ ɔ)

19. Nɛ̌ mǐ ka sixu zunfan nǔɖiɖi mǐtɔn gbánwúngbánwún gbɔn?

19 Mǐ nɔ zunfan nǔɖiɖi mǐtɔn gbánwúngbánwún gbɔn kplé lɛ yiyi ɖò gbesisɔmɛ, bo nɔ lɛ́ ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ dó nyikɔ Jehovah tɔn kpo Axɔ́suɖuto tɔn kpo jí gblamɛ. (Ebl. 10:23-25) Gɔ́ na ɔ, mǐ nɔ xà Xó Mawu tɔn gbè bǐ gbè, bo nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bonu mǐ na xwedó nǔ e è ɖɔ d’emɛ lɛ é. (2 Tim. 3:16, 17) Mǐ wà mɔ̌ ɔ, alyannú e Satáan na zán dó mǐ wu lɛ é ɖě na hɛn nǔ gblé dó mǐ wu kaka sɔyi ǎ. (Eza. 54:17) ‘Nǔɖiɖi e cí gǎglónú ɖɔhun é’ na cyɔn alɔ mǐ jí. Mǐ na w’azɔ̌ kpo akɔ́nkpinkpan kpo xá nɔví mǐtɔn lɛ. É nyí ahwan e mǐ nɔ fun ɖò kéze ɖokpo ɖokpo mɛ é kɛɖɛ jí wɛ mǐ na ɖu ɖè ǎ, loɔ è na lɛ́ jɔwǔ mǐ bɔ mǐ na nɔ Jezu sín ahwan mɛ, hwenu e é na ɖu ɖò ahwan e é na fun xá Satáan kpo awoví tɔn lɛ kpo é jí é.​—Nǔɖe. 17:14; 20:10.

HAN 118 “Dǒ Nǔɖiɖi Nǔɖiɖi Jí nú Mǐ”

^ akpá. 5 Ahwanfuntɔ́ lɛ ɖó hudo gǎglónú tɔn bo na dó cyɔn alɔ yeɖée jí sín nǔ nyanya sí. Nǔɖiɖi mǐtɔn cí gǎglónú ɖé ɖɔhun. Gǎglónú ahwanfuntɔ́ lɛ tɔn ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó na nɔ wlíbo nú nǔɖiɖi mǐtɔn. Xóta elɔ ɖɔ xó dó nǔ e mǐ sixu wà bo na dó kúdeji ɖɔ ‘nǔɖiɖi e nyí gǎglónú mǐtɔn é’ ɖò ninɔmɛ ɖagbe mɛ é wu.

^ akpá. 58 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Hwenu e è jɛ gbeɖiɖó ɖé xwlé mɛ jí ɖò telée jí b’ɛ ɖɔ xó dó gǔfɔndómawujitɔ́ ɖěɖee ɖò adingban fúnfún kpé dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu wɛ é ɔ, xwédo Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn ɖé cí telée ɔ tlolo.

^ akpá. 60 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nukɔnmɛ ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɖé hwenu ɔ, Papa ɔ zán wemafɔ Biblu tɔn ɖé dó hɛn nǔɖiɖi xwédo ɔ tɔn lidǒ.