Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 45

Lee Gbigbɔ Mímɛ́ Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn É

Lee Gbigbɔ Mímɛ́ Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn É

“Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.”​—FILI. 4:13.

HAN 104 Gbigbɔ Mímɛ́: Nǔnina Mawu Tɔn

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. (a) Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na xò azǎn ɖokpo ɖokpo zlɛ́? Tinmɛ. (b) Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n ɖò xóta elɔ mɛ?

“ENYI un lin tamɛ dó wuvɛ̌ e mɛ un gbɔn dín lɛ é jí ɔ, un tuùn ɖɔ un kún sixu kpéwú bo ɖu ɖò ye jí nyiɖokpo ó.” A ka ko ɖɔ xó mɔhun kpɔ́n à? Mǐ mɛ gegě ko ɖɔ mɔ̌ kpɔ́n. Bɔya a ɖɔ mɔ̌ hwenu e a lin tamɛ dó lee a kpéwú bo ɖí xwi xá azɔn syɛnsyɛn ɖé alǒ kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn gbɔn é jí gudo é. Nú a kpɔ́n gudo sɛ́dó ɔ, a mɔ ɖɔ nǔ ɖokpo e wu emi kpéwú bo xò azǎn ɖokpo ɖokpo zlɛ́ é wɛ nyí gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn e na emi “hlɔnhlɔn aditi” ɔ é.​—2 Kɔ. 4:7-9.

2 Mǐ nɔ lɛ́ ganjɛ gbigbɔ mímɛ́ ɔ wu bo na ɖí xwi xá nǔ e gbɛ̀ nyanya elɔ nɔ xwlé mǐ lɛ é. (1 Jaan 5:19) Gɔ́ na ɔ, mǐ ɖó na lɛ́ fun ahwan xá “nǔɖoyɛswímɛ nyanya” lɛ. (Efɛ. 6:12) Mǐ na ɖɔ xó dó ali e nu gbigbɔ mímɛ́ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá wuvɛ̌ enɛ lɛ bǐ ɖè é we jí dìn. Enɛ gudo ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó nǔ ɖěɖee mǐ sixu wà bo ɖu gbigbɔ mímɛ́ sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́ é wu.

GBIGBƆ MÍMƐ́ NƆ NA MǏ HLƆNHLƆN

3. Ðɔ ali e nu Jehovah nɔ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nu ɖè é ɖokpo.

3 Gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn nɔ d’alɔ mǐ bo nɔ na mǐ hlɔnhlɔn bɔ mɛtɛnkpɔn lɛ nɔ ɖò finɛ có, mǐ ka nɔ wà azɔ̌ e nyí mǐtɔn lɛ é bǐ. Mɛtɛnkpɔn mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn lɛ ɖò finɛ có, é nɔ mɔ ɖɔ emi kpéwú bo na kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ ɖó é ganjɛ “hlɔnhlɔn Klisu tɔn” ɔ wu. (2 Kɔ. 12:9) Ðò tomɛyiyi mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn wegɔ́ ɔ hwenu ɔ, é nyí azɔ̌ syɛnsyɛn kɛɖɛ wɛ é wà bo jla wɛn ɔ ǎ, loɔ é lɛ́ w’azɔ̌ bo kpé nukún éɖée wu ɖò akwɛzinzan lixo. É cí Kɔlɛnti bo nɔ Akilasi kpo Plisilu kpo sín xwégbe. Goxɔ wɛ ye nɔ gbá. Ðó Pɔlu lɔ nɔ gbá goxɔ wu ɔ, é nɔ w’azɔ̌ xá ye ɖò azǎn ɖé lɛ jí. (Mɛ. 18:1-4) Gbigbɔ mímɛ́  na hlɔnhlɔn Pɔlu bɔ é wà agbazazɔ́ tɔn, bo lɛ́ jla wɛn ɔ.

4. Sɔgbe xá 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:7b-9 ɔ, wuvɛ̌ tɛ Pɔlu ka ɖí xwi xá?

4 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:7b-9, nwt. Ðò wemafɔ enɛ lɛ mɛ ɔ, etɛ ɖɔ gbé Pɔlu ka ja hwenu e é ɖɔ “wun ɖé ɖò lanmɛ” nú emi bɔ emi ɖò xwi ɖí xá wɛ é? Enyi wun ɖé ɖò lanmɛ nú we ɔ, a na sè wuvɛ̌ gegě. Hǔn, Pɔlu ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ emi ɖò xwi ɖí xá mɛtɛnkpɔn e nɔ ɖó wuvɛ̌ nú mɛ é alɔkpa ɖé lɛ wɛ. É ylɔ́ mɛtɛnkpɔn enɛ ɖɔ “wɛnsagun Satáan tɔn” e nɔ fɔ́n bo nɔ “ɖò xixo” è wɛ é. Satáan alǒ awoví tɔn lɛ sixu nɔ ma zɔ́n mɛtɛnkpɔn Pɔlu tɔn lɛ tlɔlɔ, cí nǔ ɖɔ ye sɔ́ wun ɖé dó lan tɔn mɛ wɛ ɖɔhun. Amɔ̌, hwenu e yɛ nyanya enɛ lɛ ɖ’ayi “wun” ɔ wu é ɔ, ye sixu ko lɛ́ sísɛ́ dó lanmɛ nú Pɔlu gɔ́ na, bonu wuvɛ̌ tɔn ni jɛji. Etɛ Pɔlu ka wà?

5. Nɛ̌ Jehovah ka na sinkɔn nú ɖɛ Pɔlu tɔn lɛ gbɔn?

5 Tlolo hwɛ̌ ɔ, Pɔlu ba ɖɔ Jehovah ni ɖè “wun” ɔ síìn. É ɖɔ: “Azɔn atɔn wɛ un savo nú Aklunɔ [Jehovah] ɖɔ é ni ɖè wun enɛ sín lanmɛ nú mì.” Pɔlu xoɖɛ gegě có, wun ɔ ka kpó ɖò lanmɛ n’i. Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún na sinkɔn nú ɖɛ Pɔlu tɔn lɛ ó wɛ à? Ðebǔ ǎ! É na sinkɔn nú ye. Jehovah ɖè wuvɛ̌ ɔ síìn ǎ, amɔ̌ é na hlɔnhlɔn Pɔlu bɔ é dɛ ɖ’enu. Jehovah ɖɔ: “Hlɔnhlɔn ce ɖò kpíkpé huzu wɛ ɖò gǎnmaɖó towe mɛ.” (2 Kɔ. 12:8, 9, nwt) Kpo alɔdó Mawu tɔn kpo ɔ, Pɔlu kpéwú bo kpó ɖò awǎ jɛ wɛ, bo lɛ́ ɖó fífá ayi mɛ tɔn.—Fili. 4:4-7.

6. (a) Nɛ̌ Jehovah ka sixu na sinkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ gbɔn? (b) Ganjɛwuxó tɛ lɛ ka ɖò wemafɔ e ɖò akpáxwé ɔ mɛ lɛ é mɛ bo na we hlɔnhlɔn?

6 Pɔlu ɖɔhun ɔ, a ko savo nú Jehovah ɖɔ é ni ɖè we sín mɛtɛnkpɔn ɖé mɛ kpɔ́n à? Enyi wuvɛ̌ ɔ lɛ́ kpó ɖò te, alǒ tlɛ nyla d’eji hwenu e a ko savo nú Jehovah syɛnsyɛn gudo é ɔ, ado nɔ hu we ɖɔ bɔya nǔ towe kún sɔ́ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ó wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, flín kpɔ́ndéwú Pɔlu tɔn. Lee Jehovah na sinkɔn nú ɖɛ tɔn lɛ gbɔn é ɔ, É na na nú hwi lɔ tɔn lɛ dandan! Jehovah sixu gɔn wuvɛ̌ ɔ ɖè síìn. Amɔ̌, gbɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn gblamɛ ɔ, é na na we hlɔnhlɔn e sín hudo a ɖó bo na dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn ɔ nu é. (Ðɛh. 61:4, 5) È sixu ‘nɔ zin we dó ayǐ,’ amɔ̌, Jehovah na jó we dó ǎ.​—2 Kɔ. 4:8, 9; Fili. 4:13.

GBIGBƆ MÍMƐ́ NƆ SÍSƐ́ MǏ BƆ MǏ NƆ YÌ NUKƆN

7-8. (a) Ali tɛ nu gbigbɔ mímɛ́ ka cí jɔhɔn ɖɔhun ɖè? (b) Nɛ̌ Piyɛ́ɛ ka tinmɛ lee gbigbɔ mímɛ́ nɔ w’azɔ̌ gbɔn é gbɛn?

7 Ali ɖevo tɛ nu gbigbɔ mímɛ́ ka nɔ d’alɔ mǐ ɖè? Lee jɔhɔn ɖagbe ɖé nɔ d’alɔ tɔjihun ɖò xù e ɖò adǎn jí é ɖé jí gbɔn é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ gbɔn mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ mɛ, kaka jɛ hwenu e mǐ na byɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ e sín akpá Mawu dó é mɛ é.

8 Ðó mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ nyí hwehutɔ́ ɖé wu ɔ, é tuùn nǔ gegě dó tɔjihun kunkun wu. É sixu ko sín enɛ wu bɔ hwenu e é tinmɛ lee gbigbɔ mímɛ́ nɔ w’azɔ̌ gbɔn é ɔ, é zán xógbe e jló na nyí ɖokpo ɔ xá tɔjihun kunkun é. É wlan ɖɔ: “Mɛɖebǔ nɔ sɔ́ jlǒ éɖesunɔ tɔn kpowun dó ɖɔ Mawuxó ɔ na kpɔ́n gbeɖé ǎ; loɔ, [gbigbɔ mímɛ́] wɛ nɔ [sísɛ́] gbɛtɔ́ lɛ, bɔ ye nɔ ɖɔ xó e Mawu ɖɔ ye ni ɖɔ é.” Xókwín Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “sísɛ́” é sín tinmɛ tlɔlɔ wɛ nyí è ni “dɔn” nǔɖe.​—2 Pi. 1:21.

9. Xógbe nǔjlɛdonǔwu tɔn tɛ Piyɛ́ɛ ka cá kpo è ni “dɔn” nǔɖe kpo?

9 Xógbe nǔjlɛdonǔwu tɔn ɖevo tɛ xókwín e Piyɛ́ɛ zán é ka cá kan xá? Xógbe Glɛkigbe tɔn alɔkpa e Luki zán ɖò wema Mɛsɛ́dó tɔn mɛ dó tinmɛ tɔjihun e mɛ jɔhɔn “d’alɔ” é é wɛ. (Mɛ. 27:15) Enɛ wu ɔ, akɔwé Biblu tɔn ɖé ɖɔ ɖɔ hwenu e Piyɛ́ɛ  wlan ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ “dɔn” Biblu wlantɔ́ lɛ é ɔ, é zán “xù jí sín xógbe nǔjlɛdonǔwu tɔn e dɔn mɛ tawun é ɖé.” Piyɛ́ɛ ɖɔ ɖɔ lee jɔhɔn nɔ d’alɔ tɔjihun ɖé mɛ, bɔ é nɔ yì fí e é xwè é gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ gbeyiɖɔ lɛ kpo Biblu wlantɔ́ lɛ kpo ɔ, gbigbɔ mímɛ́ xlɛ́ ali ye bɔ ye w’azɔ̌ yetɔn é nɛ. Akɔwé Biblu tɔn ɔ lɛ́ ɖɔ: “È na ɖɔ ɔ, gbeyiɖɔ lɛ vlɔ́n tɔjihun ɔ sín avɔ lɛ d’aga.” Jehovah wà ee nyí étɔn é. Ðò nǔjlɛdonǔwu linu ɔ, é na ye jɔhɔn ɔ, é wɛ nyí gbigbɔ mímɛ́ ɔ. Biblu wlantɔ́ lɛ w’azɔ̌ e nyí yetɔn é. Ye xwedó alixlɛ́mɛ gbigbɔ mímɛ́ ɔ tɔn.

AFƆÐIÐE 1: Nɔ ɖ’alɔ ɖò nǔwiwa gbigbɔ tɔn lɛ mɛ hwɛhwɛ

AFƆÐIÐE 2: Nɔ wà nǔ e wu a kpé é bǐ, bo nɔ ɖ’alɔ ɖò nǔwiwa gbigbɔ tɔn enɛ lɛ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ) *

10-11. Nǔ we tɛ lɛ mǐ ka ɖó na wà, bo kúdeji ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ? Jlɛ̌ dó nǔɖe wu.

10 É ɖò wɛn ɖɔ táan e mɛ è wlan Biblu ɔ é ko wá yì dìn. Amɔ̌, gbigbɔ mímɛ́ kpó ɖò azɔ̌ wà dó togun Mawu tɔn jí wɛ. Jehovah kpò ɖò azɔ̌ e nyí étɔn é wà wɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn sín lè gbɔn? Mǐ ɖó na kánɖeji ɖɔ mǐ kpó ɖò azɔ̌ e nyí mǐtɔn é wà wɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

11 Lin tamɛ dó nǔjlɛdonǔwu elɔ wu. Enyi tɔjihunkúntɔ́ ɖé jló na ɖu jɔhɔn sín lè ɔ, é ɖó na wà nǔ we. Nukɔntɔn ɔ, é ɖó na sɔ́ tɔjihun tɔn ɖó fí e jɔhɔn ɖò nyinyi ɖè wɛ é. Nǔgbo ɔ, enyi tɔjihunkúntɔ́ ɔ cí tɔjihunglintɛn ɖé, bo lín dó fí e jɔhɔn ɖò nyinyi ɖè wɛ é ɔ, tɔjihun ɔ na yì ǎ. Wegɔ́ ɔ, é ɖó na vlɔ́n tɔjihun ɔ sín avɔ lɛ d’aga, lee é nyɔ́ bló gbɔn é bǐ. É ɖò wɛn ɖɔ, enyi jɔhɔn na bo tlɛ ɖò nyinyi wɛ ɔ, hwenu e jɔhɔn kpé avɔ lɛ mɛ é jɛn tɔjihun ɔ na yì nukɔn. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, alɔdó gbigbɔ mímɛ́ tɔn jɛn na zɔ́n bɔ mǐ na dɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ. Bo na dó ɖu gbigbɔ enɛ sín lè ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ we. Nukɔntɔn ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ e gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn nɔ d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ bɔ ye nɔ wà lɛ é. Wegɔ́ ɔ, mǐ ɖó na vlɔ́n tɔjihun mǐtɔn sín avɔ lɛ d’aga, ɖò nǔjlɛdonǔwu linu, lee é nyɔ́ bló gbɔn é bǐ, gbɔn alɔɖiɖó ɖò azɔ̌ enɛ lɛ mɛ gblamɛ. (Ðɛh. 119:32) Nú mǐ nɔ wà nǔ enɛ lɛ ɔ, gbigbɔ mímɛ́ na sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ na  gbɔn gbeklánxámɛ kpo mɛtɛnkpɔn kpo e cí aslɔkɛ́ ɖɔhun lɛ é mɛ dín; é na lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ kpo gbejininɔ kpo byɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ Mawu tɔn mɛ.

12. Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n dìn?

12 Kaka jɛ dìn ɔ, mǐ ko ɖɔ xó dó ali e nu gbigbɔ mímɛ́ nɔ d’alɔ mǐ ɖè é we jí. Gbigbɔ mímɛ́ nɔ na mǐ hlɔnhlɔn, bo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ nɔ gbeji, hwenu e mɛtɛnkpɔn lɛ kpannukɔn mǐ é. Gbigbɔ mímɛ́ nɔ lɛ́ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yì nukɔn, bo nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ nɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ li ɔ jí. Dìn ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé nǔ e mǐ ɖó na wà bá ɖu gbigbɔ mímɛ́ ɔ sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́ lɛ é ɛnɛ kpɔ́n.

LEE MǏ NA ÐU GBIGBƆ MÍMƐ́ Ɔ SÍN LÈ BǏ MLƐ́MLƐ́ GBƆN É

13. Sɔgbe xá 2 Timɔtée 3:16, 17 ɔ, etɛ Mawuxówema ɔ ka sixu wà nú mǐ? Etɛ mǐ ka ɖó na wà hwɛ̌?

13 Nukɔntɔn ɔ, nɔ kplɔ́n Xó Mawu tɔn. (Xà 2 Timɔtée 3:16, 17.) Mawu zán gbigbɔ tɔn bo sɔ́ linlin tɔn lɛ dó ayi mɛ nú Biblu wlantɔ́ lɛ. Enyi mǐ xà Biblu bo lin tamɛ dó nǔ e mǐ xà é jí ɔ, nǔkplɔnmɛ Mawu tɔn lɛ nɔ byɔ linlin kpo ayi mǐtɔn kpo mɛ. Linlin enɛ lɛ nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ huzu gbɛzán mǐtɔn sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn. (Ebl. 4:12) Amɔ̌, enyi mǐ na ɖu lè gbigbɔ mímɛ́ ɔ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ ɖó na nɔ ɖè hwenu ɖó vo bo na nɔ kplɔ́n Biblu hwɛhwɛ, bo lin tamɛ dó nǔ e mǐ xà é jí ganji. Mɔ̌ mɛ ɔ, Xó Mawu tɔn na d’alɔ mǐ ɖò nǔ e mǐ nɔ ɖɔ bo nɔ wà lɛ é mɛ.

14. (a) Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ jɔhɔn ɔ nɔ nyi ɖò kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ jí? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ ko vlɔ́n tɔjihun sín avɔ lɛ d’aga cobo nɔ wá kplé lɛ jí gbɔn?

14 Wegɔ́ ɔ, nɔ sɛn Mawu ɖó kpɔ́ xá nɔví lɛ. (Ðɛh. 22:23) Ðò ali ɖé nu ɔ, kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ nyí nǔwiwa ɖěɖee hwenu jɔhɔn ɔ nɔ nyi ɖè é, enɛ wɛ nyí ɖɔ gbigbɔ Jehovah tɔn nɔ ɖò finɛ. (Nǔɖe. 2:29) Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ mɔ̌? Ðó enyi mǐ kplé bo na sɛn Mawu xá Klisanwun gbɛ̌ mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ nɔ xoɖɛ bo nɔ byɔ gbigbɔ mímɛ́, nɔ jihan Axɔ́suɖuto ɔ tɔn e jinjɔn Xó Mawu tɔn jí lɛ é, bo nɔ ɖótó nǔkplɔnmɛ jinjɔn Biblu jí e nɔví ɖěɖee gbigbɔ mímɛ́ ɖè lɛ é nɔ xwlé mǐ lɛ é. Gbigbɔ mímɛ́ ɖokpo enɛ nɔ d’alɔ nɔví nyɔnu lɛ, bɔ ye nɔ sɔnǔ nú azɔ̌ yetɔn lɛ bo nɔ lɛ́ xwlé mɛ. Amɔ̌, bo na dó ɖu gbigbɔ mímɛ́ ɔ sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ ɖó na nɔ sɔnǔ bo na dó na xósin ɖò kplé lɛ jí. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ ko vlɔ́n tɔjihun sín avɔ mǐtɔn lɛ d’aga ɖò ali ɖé nu cobo nɔ wá kplé lɛ jí.

15. Nɛ̌ gbigbɔ mímɛ́ ka nɔ d’alɔ mǐ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ gbɔn?

15 Atɔngɔ́ ɔ, nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ. Enyi mǐ nɔ zán Biblu ɖò wɛnjijla kpo mɛkplɔnkplɔn kpo sín azɔ̌ ɔ mɛ ɔ, tɛn na gbigbɔ mímɛ́ ɔ wɛ mǐ ɖè, bɔ é ɖò alɔ dó mǐ wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ nɛ. (Hlɔ. 15: 18, 19) Bo na dó ɖu gbigbɔ Mawu tɔn sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, a ɖó na nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ hwɛhwɛ, bo na nɔ zán Biblu hweɖebǔnu e é nyɔ́ bló é. Ali e nu a sixu bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe ɖé xá mɛ lɛ ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ towe mɛ é ɖokpo wɛ nyí, xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú e ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema mɛ lɛ é zinzan.

16. Ali tlɔlɔ tɛ nu mǐ ka sixu mɔ gbigbɔ mímɛ́ yí ɖè?

16 Ɛnɛgɔ́ ɔ, nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah. (Mat. 7:7-11; Luk. 11:13) Ali tlɔlɔ e nu è nɔ mɔ gbigbɔ mímɛ́ ɖè é wɛ nyí è ni byɔ Jehovah ɖò ɖɛ mɛ. Nǔ ɖebǔ sixu sú ali dó ɖɛ mǐtɔn lɛ bɔ ye na gɔn Jehovah gɔ́n, alǒ sú ali dó nǔnina ɖagbe e nyí gbigbɔ Mawu tɔn é bɔ é na gbɔ gɔ̌n mǐtɔn wá ǎ; gankpá ɖě sín dǒ alǒ Satáan tlɛ sixu kpéwú ǎ. (Ja. 1:17) Nɛ̌ mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ gbɔn, bá dó ɖu gbigbɔ mímɛ́ sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́? Bo na dó mɔ xósin ɔ ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé xóta ɖɛ ɔ kpɔ́n kpɛɖé, gbɔn dò biba nú nǔjlɛdonǔwu e ɖò Wɛnɖagbe-Wema  Luki tɔn kɛɖɛ mɛ é ɖé gblamɛ. *

NƆ XOÐƐ KPO KANÐODÓNǓWU KPO

17. Etɛ nǔjlɛdonǔwu Jezu tɔn e ɖò Luki 11:5-9, 13 mɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ dó ɖɛxixo wu?

17 Luki 11:5-9, 13. Nǔjlɛdonǔwu Jezu tɔn xlɛ́ lee mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ bo byɔ gbigbɔ mímɛ́ gbɔn é. Ðò nǔjlɛdonǔwu ɔ mɛ ɔ, nya ɔ mɔ nǔ e hudo è é, ɖó “tagba e dó nú [xɔ́ntɔn tɔn] wɛ é ɖè é wu.” Zǎn ko kú tawun có, xɛsi ɖi i dó nǔbyɔbyɔ xɔ́ntɔn tɔn wu ǎ. (Luk. 11:8) * Etɛ nǔjlɛdonǔwu enɛ ka kplɔ́n mǐ dó ɖɛ wu bɔ Jezu ɖɔ? É ɖɔ: “Mi byɔ nǔ Mawu, é na na mi; mi ba, mi na mɔ; mi xúxú hɔn, è na hun nú mi.” Etɛ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Bo na dó mɔ alɔdó gbigbɔ mímɛ́ tɔn ɔ, mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ kpo kanɖodónǔwu kpo bo byɔ.

18. Sɔgbe xá nǔjlɛdonǔwu Jezu tɔn ɔ, etɛwu mǐ ka sixu kúdeji ɖɔ Jehovah na na mǐ gbigbɔ mímɛ́ tɔn?

18 Nǔjlɛdonǔwu Jezu tɔn lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ nǔ e wu Jehovah na na gbigbɔ mímɛ́ mǐ é. Nya e xó nǔjlɛdonǔwu ɔ ɖɔ é jló na nyí jonɔyitɔ́ ɖagbe. É mɔ ɖɔ emi ɖó na na nǔɖuɖu jonɔ e wá ba emi zǎnmɛ é, amɔ̌, é ɖó nǔɖe bá na ɛ ǎ. Jezu ɖɔ ɖɔ nɔzo nya ɔ tɔn na ɛ wɔxúxú ɔ, ɖó é byɔ kpo kanɖodónǔwu kpo wu. Etɛ kplɔ́n mɛ gbé Jezu ka ja? Enyi gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖé sɔ́ jlǒ dó d’alɔ nɔzo tɔn e byɔ nǔ i kpo kanɖodónǔwu kpo é ɔ, mǐ sixu kánɖeji ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn xomɛnyɔtɔ́ ɔ na d’alɔ mɛ ɖěɖee nɔ byɔ ɛ gbigbɔ mímɛ́ kpo kanɖodónǔwu kpo lɛ é! Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ sixu xoɖɛ kpo jiɖiɖe kpo ɖɔ Jehovah na na sinkɔn nú ɖɛ vívɛ́ e xò wɛ mǐ ɖè dó byɔ gbigbɔ mímɛ́ é.​—Ðɛh. 10:17; 66:19.

19. Etɛwu mǐ ka sixu kánɖeji ɖɔ mǐ na ɖu ɖò Satáan jí?

19 Mǐ sixu kúdeji ɖɔ Satáan na bo tlɛ ɖò gǎn lɛ bǐ dó wɛ bo na ɖu ɖò mǐ jí ɔ, é kún na kpéwú ó. Etɛwu? Ðó gbigbɔ mímɛ́ nɔ d’alɔ mǐ ɖò ali we nu. Nukɔntɔn ɔ, é nɔ na mǐ hlɔnhlɔn e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn lɛ é. Wegɔ́ ɔ, é wɛ nyí hlɔnhlɔn e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ kaka byɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é. Mi nú mǐ ni kánɖeji bo na kpó ɖò alɔdó gbigbɔ mímɛ́ ɔ tɔn sín lè ɖu wɛ bǐ mlɛ́mlɛ́!

HAN 41 Kɛnklɛn Sè Ðɛ Ce

^ akpá. 5 Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na tinmɛ lee gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ gbɔn é. Mǐ na lɛ́ gbéjé nǔ ɖěɖee mǐ sixu wà bo na ɖu lè gbigbɔ mímɛ́ ɔ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ é kpɔ́n.

^ akpá. 16 Luki wɛ nyí Wɛnɖagbe-Wema wlantɔ́ e xlɛ́ hugǎn mɛ ɖevo ɖebǔ ɖɔ ɖɛ ɖò taji ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ é.​—Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44.

^ akpá. 17 Kpɔ́n tinmɛ ɖevo dó “gbè e é ma jó ǎ” é wu ɖò Alɔdlɛndónǔ Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema Tɔn juillet 2018 tɔn mɛ, wex. 4.

^ akpá. 60 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: AFƆÐIÐE 1: Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖé wá Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mɛ. Gbɔn kplékplé ɖó kpɔ́ xá nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn lɛ gblamɛ ɔ, ye ɖò alɔ ɖó wɛ ɖò nǔwiwa e hwenu gbigbɔ Jehovah tɔn ɖò finɛ é ɖé mɛ. AFƆÐIÐE 2: Ye ɖò nǔ sɔ́ wɛ bo na ɖ’alɔ ɖò kplé ɔ mɛ. È sixu lɛ́ ɖè afɔ we enɛ lɛ ɖò azɔ̌ elɔ lɛ e xó è ɖɔ ɖò xóta elɔ mɛ lɛ é mɛ: Xó Mawu tɔn kplɔnkplɔn, alɔɖiɖó ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ, ɖɛxixo sɛ́dó Jehovah.