Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 47

Nǔ E Wema Levíi Ví lɛ Tɔn Sixu Kplɔ́n Mǐ lɛ É

Nǔ E Wema Levíi Ví lɛ Tɔn Sixu Kplɔ́n Mǐ lɛ É

“Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ; é nyɔ́ nú è na sɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ.”​—2 TIM. 3:16.

HAN 98 Biblu ɔ, Mawu Gɔ́n Wɛ É Gosin

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. Etɛwu Klisanwun lɛ ka ɖó na ylɔ́ wema Levíi ví lɛ tɔn ɖɔ nǔjɔnǔ ɖò égbé?

MƐSƐ́DÓ Pɔlu flín xɔ́ntɔn winnyawinnya tɔn Timɔtée ɖɔ: “Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ; é nyɔ́ nú è na sɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ.” (2 Tim. 3:16) Wema Levíi ví lɛ tɔn lɔ ɖ’emɛ. Linlin tɛ a ka nɔ ɖó dó wema enɛ wu? Mɛɖé lɛ sixu mɔ ɖɔ Sɛ́n e ma sɔ́ nyɔ́ zán égbé ǎ lɛ é wɛ ɖ’emɛ, amɔ̌ Klisanwun nǔgbo lɛ nɔ lin mɔ̌ ǎ.

2 Sín xwè 3500 mɔ̌ ɖíe wɛ è ko wlan wema Levíi ví lɛ tɔn, é ɖò mɔ̌ có, Jehovah sɛ̀ xwè “bo na dó kplɔ́n nǔ mǐ.” (Hlɔ. 15:4) Ðó linlin Jehovah tɔn lɛ jí wɛ wema Levíi ví lɛ tɔn tá weziza dó wutu ɔ, kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo wɛ mǐ na gbéjé kpɔ́n. Nǔgbo ɔ, nǔ gegě wɛ Levíi ví lɛ sín wema enɛ sixu kplɔ́n mǐ. Mǐ ni kpɔ́n ɛnɛ ɖò ye mɛ.

LEE NǓ MǏTƆN NA NYƆ́ JEHOVAH NUKÚNMƐ GBƆN É

3. Etɛwu è ka nɔ xwlé vɔsanú lɛ Mawu ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbè xwewu xwewu?

3 Nǔkplɔnmɛ nukɔntɔn: Cobonu Jehovah na yí gbè nú vɔsisa mǐtɔn ɔ, nǔ mǐtɔn ɖó na nyɔ́ nukún tɔn mɛ. Ðò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ, ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbè ɔ, akɔta Izlayɛli tɔn nɔ kplé, bɔ è nɔ xwlé vɔsisa kanlin tɔn lɛ Jehovah. Vɔsisa enɛ lɛ nɔ zɔ́n bɔ Izlayɛli-ví lɛ nɔ flín ɖɔ è ɖó na slá wǔ nú emi ɖó hwɛ emitɔn lɛ wu. Amɔ̌, cobonu vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ na hɛn vɔsanú ɔ sín hun yì Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ gbè nɛ gbè ɔ, é ɖó na wà azɔ̌ ɖevo hwɛ̌; azɔ̌ enɛ ɔ tlɛ ɖò taji hugǎn akɔta ɔ sín hwɛ súnsún súnsún.

(Kpɔ́n akpáxwé 4gɔ́ ɔ) *

4. Lee Levíi ví lɛ 16:12, 13 xlɛ́ gbɔn é ɔ, etɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ ka ɖó na wà azɔn nukɔntɔn e é byɔ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbé é? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò akpa ɔ jí é.)

 4 Levíi ví lɛ 16:12, 13. Dǒ nukún nǔ e nɔ jɛ ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbé é mɛ kpɔ́n: Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ byɔ Goxɔ ɔ mɛ. Azɔn nukɔntɔn ɔ nɛ é byɔ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ nɛ; azɔn atɔn wɛ é ka ɖó na byɔ mɛ ɖò azǎn enɛ jí. É hɛn zalinkpɔ́nfyɔ́nú e mɛ atínkɛ́n wǎnnɔ alǒ zalinkpɔ́n gɔ́ é alɔ ɖokpo mɛ, bo hɛn siká gannú e mɛ myɔkán gɔ́ é alɔ wegɔ́ ɔ mɛ bo ɖò mimi wɛ. É nɔte ɖò avɔ e ɖò Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ linu é nukɔn. Kpo sísí ɖaxó kpo ɔ, é byɔ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ, bo nɔte ɖò akɔjijɛgbá ɔ nukɔn. Ðò nǔjlɛdonǔwu linu ɔ, é ɖò Jehovah Mawu ɖesu nukɔn! Dìn ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ ɔ xwè sɔ bo funfún zalinkpɔ́n mímɛ́ ɔ myɔkán ɔ jí, bɔ azizɔ wǎnɖagbenɔ ɖé kpé xɔ ɔ mɛ. * É na wá vɔ́ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ byɔ kpo hun kanlin e sín vɔ̌ è sá lɛ é tɔn kpo. Ðǒ ayi wu ɖɔ é nɔ dó zalinkpɔ́n ɔ zo cobo nɔ xwlé hun kanlin e sɔ́ dó savɔ̌ wɛ è ɖè é tɔn Mawu.

5. Etɛ zalinkpɔ́n e è nɔ zán ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbè é ka sixu kplɔ́n mǐ?

5 Etɛ zalinkpɔ́n e è nɔ zán ɖò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbè é ka sixu kplɔ́n mǐ? Biblu xlɛ́ ɖɔ ɖɛ e nɔ nyɔ́ nukún Jehovah tɔn mɛ bɔ mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ nɔ xò lɛ é nɔ cí zalinkpɔ́n ɖɔhun. (Ðɛh. 141:2; Nǔɖe. 5:8) Flín ɖɔ kpo sísí ɖaxó kpo wɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ nɔ hɛn zalinkpɔ́n yì Jehovah sín nukɔn. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ ɖò ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah wɛ ɔ, mǐ nɔ wà mɔ̌ kpo sísí ɖaxó kpo. Xomɛ nɔ hun mǐ tawun ɖɔ Mɛ e ɖó wɛkɛ ɔ é yí gbè bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ ɛ, bo tɛ́dó wǔ tɔn lee vǐ ɖé nɔ wà nú tɔ́ tɔn gbɔn é. (Ja. 4:8) É yí gbè bɔ mǐ nyí xɔ́ntɔn tɔn lɛ. (Nǔx. 3:32) Wǔjɔmɛ enɛ nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ sɔmɔ̌ bɔ mǐ nɔ ba gbeɖé na wà nǔ ɖě bɔ é na vɛ́ n’i ǎ.

6. Etɛ zalinkpɔ́n e vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ nɔ dó zo cobo nɔ savɔ̌ lɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ?

6 Flín ɖɔ cobonu vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ na savɔ̌ lɛ ɔ, é ɖó na dó zalinkpɔ́n ɔ zo hwɛ̌. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ é nɔ kúdeji ɖɔ nǔ emitɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ, hwenu e emi na ɖò vɔ̌ lɛ sá n’i wɛ é. Etɛ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é wà nǔ taji ɖé, nǔ ɔ tlɛ ɖò taji hú gbɛtɔ́ lɛ hwinhwlɛngán; é wà nǔ ɔ hwɛ̌ cobo sixu sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌. Etɛ ka nyí nǔ ɔ? Jezu setónú nú Jehovah kpo gbejininɔ kpo, bo gbɔn mɔ̌ mɛ bo bló bɔ Jehovah yí gbè nú vɔsisa tɔn. Mɔ̌ mɛ ɔ, é xlɛ́ ɖɔ jlǒ Jehovah tɔn wiwa wɛ nyí ali ɖagbe e nu è na zán gbɛ̀ ɖè é. Ðò ali enɛ nu ɔ, Jezu xlɛ́ ɖɔ nǔ e Jehovah jló lɛ é wiwa wɛ nyí lee è ɖó na zán gbɛ̀ gbɔn é. Jezu xlɛ́ ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e Tɔ́ emitɔn nyí é, alǒ lee é nɔ kp’acɛ gbɔn é nyɔ́, bo sɔgbe.

7. Etɛwu gbɛzán Jezu tɔn bǐ ka hɛn xomɛ hun Tɔ́ tɔn?

7 Ðò gbɛzán Jezu tɔn ayikúngban jí tɔn ɔ hwenu ɔ, é setónú nú nǔgbododó jlɔjlɔ Jehovah tɔn lɛ bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu. Mɛtɛnkpɔn ɖebǔ, kaka jɛ wǔbla kú e ɖò te kpɔ́n ɛ é jí sixu vɔ́da nú jlǒ e é ɖó bo na jɛhun dó lee Tɔ́ tɔn nɔ kp’acɛ gbɔn é jí é ǎ. (Fili. 2:8) Hwenu e mɛtɛnkpɔn lɛ kpannukɔn Jezu é ɔ, é xoɖɛ “kpodo xósusu kpo, kpodo ɖasin kpo.” (Ebl. 5:7) Ayi gbejininɔ tɔn e é ɖó é wɛ sísɛ́ ɛ, b’ɛ xoɖɛ vívɛ́ lɛ; é lɛ́ na hlɔnhlɔn jlǒ e é ɖó bo na setónú é. Ðɛ Jezu tɔn lɛ cí zalinkpɔ́n  wǎnɖagbenɔ ɖɔhun nú Jehovah. Jezu zán gbɛzán tɔn bǐ dó hɛn xomɛ hun Tɔ́ tɔn, bo lɛ́ klɔ́ cí sín Nǔbǐwukpétɔ́ e É nyí é wu.

8. Nɛ̌ mǐ ka sixu zán gbɛ̀ Jezu ɖɔhun gbɔn?

8 Mǐ sixu wà nǔ Jezu ɖɔhun gbɔn nǔ e wu mǐ kpé é bǐ wiwa dó setónú nú Jehovah bo lɛ́ nɔ gbeji n’i gblamɛ. Nú mɛtɛnkpɔn lɛ kpannukɔn mǐ ɔ, mǐ nɔ xoɖɛ vívɛ́ dó byɔ alɔdó Jehovah tɔn ɖó mǐ jló na hɛn xomɛ tɔn hun wutu. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú lee Jehovah nɔ kp’acɛ gbɔn é. Mǐ tuùn ɖɔ enyi mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò nǔwalɔ e Jehovah gbɛ́ lɛ é mɛ ɔ, é kún sixu sè ɖɛ mǐtɔn lɛ ó. Amɔ̌, enyi mǐ nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ ɔ, mǐ sixu ɖeji ɖɔ ɖɛ mǐtɔn lɛ na cí zalinkpɔ́n wǎnɖagbenɔ ɖɔhun n’i. Mǐ sixu lɛ́ ɖeji ɖɔ gbejininɔ mǐtɔn kpo tónúsíse mlɛ́mlɛ́ mǐtɔn kpo nɔ hɛn xomɛ hun Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ.​—Nǔx. 27:11.

MǏ NƆ SƐN JEHOVAH ÐÓ NǓ TƆN SÙ NUKÚN MǏTƆN MƐ, BƆ MǏ LƐ́ YÍ WǍN N’I

(Kpɔ́n akpáxwé 9gɔ́ ɔ) *

9. Etɛwu Izlayɛli-ví lɛ ka nɔ sá kɔnɖókpɔ́vɔ́ lɛ?

9 Nǔkplɔnmɛ wegɔ́: Mǐ nɔ sɛn Jehovah ɖó nǔ tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ wutu. Bo na dó xlɛ́ enɛ ɔ, mǐ ni ɖɔ xó dó kɔnɖókpɔ́vɔ́ e nyí akpáxwé taji ɖevo ɖò sinsɛn-biblo nǔgbo ɔ mɛ ɖò Izlayɛli hwexónu tɔn é jí. * Ðò wema Levíi ví lɛ tɔn mɛ ɔ, mǐ tuùn ɖɔ Izlayɛli-ví ɖé sixu sá kɔnɖókpɔ́vɔ́ ‘dó kpa susu nú Jehovah.’ (Lev. 7:11-13, 16-18) É savɔ̌ enɛ ɖó é ɖó na wà mɔ̌ wu ǎ, amɔ̌, ɖó é jló è wutu wɛ. É sɔ́ jlǒ dó wà mɔ̌ ɖó é yí wǎn nú Mawu tɔn Jehovah wutu. Mɛ e savɔ̌ ɔ é, xwédo tɔn kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo na ɖu lan kanlin e sín vɔ̌ è sá é tɔn. Amɔ̌, akpáxwé kanlin e sín vɔ̌ è sá é t ɔn ɖé lɛ tíìn bɔ è nɔ xwlé Jehovah kɛɖɛ. Akpáxwé tɛ lɛ ka wɛ?

(Kpɔ́n akpáxwé 10gɔ́ ɔ) *

10. Etɛ kɔnɖókpɔ́vɔ́ e xó Levíi ví lɛ 3:6, 12, 14-16 ɖɔ é ka kplɔ́n mǐ dó nǔ e sísɛ́ Jezu bɔ é wà Tɔ́ tɔn sín jlǒ é wu?

10 Nǔkplɔnmɛ atɔngɔ́: Wanyiyi nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ na nǔ e nyɔ́ hugǎn é Jehovah. Jehovah nɔ kpɔ́n jǒ ɔ dó mɔ kanlin ɔ sín akpáxwé e nyɔ́ hugǎn é. É lɛ́vɔ ɖɔ ɖɔ wǔjɔnú kanlin ɔ tɔn ɖé lɛ, ɖi ayi lɛ, xɔ akwɛ tawun. (Xà Levíi ví lɛ 3:6, 12, 14-16.) Enɛ wu ɔ, enyi Izlayɛli-ví ɖé sɔ́ jlǒ dó xwlé wǔjɔnú taji lɛ, kpo jǒ ɔ kpo Jehovah ɔ, xomɛ nɔ hun i tawun. Izlayɛli-ví e xwlé nǔ mɔhun ɖé Mawu é nɔ xlɛ́ ɖɔ emi jló tawun bo na na ɛ nǔ ɖagbe hugǎn ɔ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Jezu sɔ́ jlǒ dó na nǔ ɖagbe hugǎn ɔ Jehovah, gbɔn sinsɛn ɛ kpo lindɔ̌n tɔn bǐ kpo gblamɛ, ɖó é yí wǎn n’i wutu. (Jaan 14:31) Jlǒ Mawu tɔn wiwa wɛ nɔ hun xomɛ nú Jezu; é yí wǎn nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ tawun. (Ðɛh. 40:9) Xomɛ hun Jehovah tawun ɖɔ é mɔ Jezu bɔ é sɛn ɛ kpo jlǒ kpo.

Wǎn e mǐ yí nú Jehovah é nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ na ɛ nǔ ɖagbe hugǎn ɔ (Kpɔ́n akpáxwé 11-12) *

11. Nɛ̌ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ka cí kɔnɖókpɔ́vɔ́ lɛ ɖɔhun gbɔn? Nɛ̌ enɛ ka sixu dó gbɔ nú mǐ gbɔn?

11 Kɔnɖókpɔ́vɔ́ lɛ ɖɔhun ɔ, sinsɛnzɔ́ e mǐ nɔ wà nú Jehovah é nyí xlɛ̌ ɖé ɖɔ mǐ sɔ́ jlǒ dó ɖè lee mǐ yí wǎn n’i sɔ́ é xlɛ́. Mǐ nɔ na nǔ ɖagbe hugǎn ɔ Jehovah, bo nɔ wà mɔ̌ ɖó mǐ yí wǎn n’i kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo wutu. Enyi Jehovah mɔ gbɛtɔ́ livi mɔkpan sɔ́ jlǒ dó ɖò sinsɛn ɛ wɛ ɖó ye yí wǎn n’i, bo lɛ́ yí wǎn nú ali tɔn lɛ wutu ɔ, xomɛ nɔ hun i tawun. Enyi mǐ flín ɖɔ Jehovah nɔ mɔ nǔwalɔ mǐtɔn lɛ, bo nɔ lɛ́ ɖó ayi nǔ e nɔ sísɛ́ mǐ lɛ é wu, bɔ ye nɔ lɛ́ xɔ akwɛ n’i ɔ, é sixu dó gbɔ nú mǐ tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi a ko nyí mɛxo, bo ma sɔ́ sixu nɔ wà nǔ gegě lee a ba gbɔn é ǎ ɔ, kúdeji ɖɔ Jehovah nɔ mɔ nǔ zɛ dogbó towe lɛ wu. A sixu mɔ ɖɔ emi kún sɔ́ sixu wà nǔ gegě nú Jehovah ó, amɔ̌, é nɔ mɔ wanyiyi towe e gɔ́ngɔ́n bo nɔ sísɛ́ we bɔ a nɔ wà nǔ e wu a kpé é é. Kpo xomɛhunhun kpo wɛ é nɔ yí gbè nú nǔ ɖagbe hugǎn e a sixu na ɛ é.

12. Nɛ̌ nǔ ka nɔ cí nú Jehovah dó kɔnɖókpɔ́vɔ́ lɛ wu? Nɛ̌ enɛ ka dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ gbɔn?

12 Etɛ kɔnɖókpɔ́vɔ́ lɛ sísá ka sixu kplɔ́n mǐ? Enyi è dó akpáxwé taji hugǎn kanlin ɔ tɔn lɛ zo ɔ, azɔ ɔ nɔ si yì jɔhɔn mɛ bɔ xomɛ nɔ hun Jehovah. Enɛ wu ɔ, kúdeji ɖɔ jlǒ e a nɔ sɔ́ dó wà sinsɛnzɔ́ nú Jehovah kpo lindɔ̌n towe bǐ kpo é nɔ hun xomɛ n’i. (Kolo. 3:23) Kpɔ́n lee xomɛ na hun i dó wǔ we sɔ́ é! Enyi gǎn e dó wɛ a ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ kpo wanyiyi kpo é na bo hwe, alǒ d’agba ɔ, é nɔ kpɔ́n dó mɔ dɔkun ɖé, bo na flín, lobɔ é na xɔ akwɛ n’i kaka sɔyi.​—Mat. 6:20; Ebl. 6:10.

JEHOVAH NƆ KƆN NYƆNA DÓ TUTOBLONUNU TƆN JÍ

13. Sɔgbe xá Levíi ví lɛ 9:23, 24 ɔ, nɛ̌ Jehovah ka xlɛ́ ɖɔ tuto vɔsanúxwlémawutɔ́ nyínyí tɔn e è sɔ́ ɖ’ayǐ é nyɔ́ nukún emitɔn mɛ gbɔn?

13 Nǔkplɔnmɛ ɛnɛgɔ́: Jehovah ɖò nyɔna kɔn dó tutoblonunu tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ jí wɛ. Kpɔ́n nǔ e jɛ ɖò 1512 J.H.M. hwenu e è sɔ́ Goxɔ ɔ tun te Sinayíi Só ɔ kpá é. (Tín. 40:17) Mɔyizi kpé nukún dó nǔwiwa e è bló bo sɔ́ Aalɔ́ɔn kpo vǐ sunnu tɔn lɛ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ é wu. Akɔta Izlayɛli tɔn ɔ kplé bo mɔ vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ bɔ ye ɖò vɔsisa kanlin tɔn lɛ xwlé Mawu wɛ azɔn nukɔntɔn ɔ. (Lev. 9:1-5) Nɛ̌ Jehovah ka xlɛ́ ɖɔ tuto vɔsanúxwlémawutɔ́ nyínyí tɔn yɔyɔ̌ enɛ e è sɔ́ ɖ’ayǐ é nyɔ́ nukún emitɔn mɛ gbɔn? Hwenu e Aalɔ́ɔn kpo Mɔyizi kpo ɖò nyɔna kɔn dó togun ɔ jí wɛ é ɔ, Jehovah sɛ́ myɔ dó sín jixwé bɔ é fyɔ́ vɔsanú  e kpò é bǐ ɖò vɔsakpe ɔ jí.​—Levíi ví lɛ 9:23, 24.

14. Etɛ tuto vɔsanúxwlémawutɔ́ nyínyí tɔn e tíìn ɖò Izlayɛli é ka dó gesí ɖò égbé?

14 Etɛ myɔ e gosin jixwé é ka xlɛ́? Jehovah gbɔn mɔ̌ mɛ bo xlɛ́ ɖɔ emi ɖò gudo nú vɔsanúxwlémawutɔ́ e Aalɔ́ɔn kpo vǐ sunnu tɔn lɛ kpo nyí é bǐ mlɛ́mlɛ́. Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ mɔ kúnnuɖenú enɛ e ɖò wɛn é ɖɔ Jehovah ɖò gudo nú vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ é ɔ, ye mɔ ɖɔ emi lɔ ɖó na nɔ gudo nú ye. Enɛ ka kan mǐ lɔ à? Ɛɛn. Vɔsanúxwlémawutɔ́ nyínyí sín tuto e tíìn ɖò Izlayɛli é ɔ, yɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ nyínyí e hugǎn mɔ̌ é tɔn kpowun wɛ. Klisu Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó bǐ ɔ ɖó vɔsanúxwlémawutɔ́ e na lɛ́ nyí axɔ́su é 144000, bɔ ye na w’azɔ̌ xá ɛ ɖò jixwé.​—Ebl. 4:14; 8:3-5; 10:1.

Jehovah ɖò nyɔna kɔn dó tutoblonunu tɔn jí wɛ, bo lɛ́ ɖò ali xlɛ́ ɛ wɛ. Mǐ nɔ nɔ gudo na kpo ayi bǐ kpo (Kpɔ́n akpáxwé 15-17) *

15-16. Nɛ̌ Jehovah ka xlɛ́ ɖɔ ‘deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ’ sín nǔ nyɔ́ nukún emitɔn mɛ gbɔn?

15 Ðò 1919 ɔ, Jezu sɔ́ gbɛ̌ta nɔví sunnu yí ami dó ɖè lɛ tɔn klewun ɖé bɔ ye nyí ‘deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ.’ Deví enɛ nɔ nukɔn ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ, bo “nɔ na nǔɖuɖu [ahwanvu Klisu tɔn lɛ] dó hwetɔnnu.” (Mat. 24:45) A ka mɔ kúnnuɖenú e xlɛ́ nyi wɛn ɖɔ deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ sín nǔ nɔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ é à?

16 Satáan kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na ɖó azɔ̌ deví gbejinɔtɔ́ ɔ tɔn te. Alɔdó Jehovah tɔn mɛvo ɔ, deví ɔ sixu kpé azɔ̌ enɛ wu gbeɖé ǎ. È ko fun wɛkɛ hwan we, bɔ akwɛyózó tíìn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Gɔ́ na ɔ, è nɔ wà nǔ agɔ xá togun Mawu tɔn bo nɔ dóya n’i. Wuvɛ̌ enɛ lɛ bǐ ɖò finɛ có, deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ kpó ɖò nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn na ahwanvu  Klisu tɔn lɛ wɛ. Kpɔ́n nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn tobutobu e nɔ tíìn vɔ̌nu égbé dó gbè 900 jɛji mɛ lɛ é! É ɖò wɛn ɖɔ Mawu ɖò gudo nú deví ɔ. Lɛ̌ kpɔ́n kúnnuɖenú nyɔna Jehovah tɔn tɔn ɖevo: wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. È ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ “gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ” nǔgbo nǔgbo. (Mat. 24:14) É ɖò gaan ɖɔ Jehovah ɖò gudo nú tutoblonunu tɔn égbé bo ɖò alɔ hun dó kɔn nyɔna dó jǐ tɔn wɛ.

17. Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú tutoblonunu e zán wɛ Jehovah ɖè é gbɔn?

17 É na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kanbyɔ mǐɖée ɖɔ, ‘Wǔ e è jɔ mì bɔ un ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ mɛ é ka nɔ sù nukún ce mɛ à?’ Jehovah ko na kúnnuɖenú e ɖu ɖò mɛ jí lɛ é dó xlɛ́ ɖɔ emi ɖò gudo nú tutoblonunu emitɔn, bɔ ye cí myɔ e gosin jixwé ɖò Mɔyizi kpo Aalɔ́ɔn kpo hwenu é ɖɔhun. Mǐ ɖó hwɛjijɔ gegě nǔgbo, bo na dókú n’i. (1 Tɛ. 5:18, 19) Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú tutoblonunu e zán wɛ Jehovah ɖè é gbɔn? Mǐ ɖó na nɔ xwedó alixlɛ́mɛ junjɔn Biblu jí e è nɔ na mǐ ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ, gɔ́ nú kplé lɛ kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo jí lɛ é. Gɔ́ na ɔ, mǐ ɖó na nɔ lɛ́ ɖ’alɔ ɖò wɛnjijla kpo mɛkplɔnkplɔn kpo sín azɔ̌ ɔ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ lee mǐ kpéwú gbɔn é.​—1 Kɔ. 15:58.

18. Etɛ jí mǐ ka kú dó bá wà?

18 Mi nú mǐ ni kánɖeji bá zán nǔkplɔnmɛ e mǐ mɔ ɖò wema Levíi ví lɛ tɔn mɛ lɛ é. Mi nú mǐ ni bló bonu vɔsisa mǐtɔn lɛ ni nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ. Mi nú mǐ ni sɛn Jehovah, ɖó nǔ tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ wu. Mi nú mǐ ni nɔ na nǔ ɖagbe hugǎn ɔ Jehovah ɖó mǐ yí wǎn n’i kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo wutu. Mi nú mǐ ni nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo nɔ gudo nú tutoblonunu e zán wɛ é ɖè égbé é. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ sixu xlɛ́ Jehovah ɖɔ wǔ e é jɔ mǐ bɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ tɔn lɛ é sù nukún mǐtɔn mɛ.

HAN 96 Wema Mawu Tɔn, Dɔkun Ðé

^ akpá. 5 Sɛ́n ɖěɖee Jehovah na Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ é wɛ ɖò Levíi ví lɛ sín wema mɛ. Ðó mǐ nyí Klisanwun wutu ɔ, mǐ sɔ́ ɖò sɛ́n enɛ lɛ glɔ́ ǎ, amɔ̌, ye sixu hɛn lè wá nú mǐ. Mǐ na ɖɔ xó dó nǔ xɔ akwɛ ɖěɖee wema Levíi ví lɛ tɔn sixu kplɔ́n mǐ lɛ é jí ɖò xóta elɔ mɛ.

^ akpá. 4 Nǔ mímɛ́ ɖé wɛ è nɔ kpɔ́n zalinkpɔ́n didó zo ɖò Goxɔ ɔ mɛ dó mɔ, bɔ Jehovah sinsɛn kɛɖɛ hwenu wɛ Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ nɔ zán. (Tín. 30:34-38) Nǔ ɖě xlɛ́ ɖɔ Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ nɔ dó zalinkpɔ́n zo dó sɛn Mawu ǎ.

^ akpá. 9 Bo na dó mɔ tinmɛ ɖevo lɛ dó kɔnɖókpɔ́vɔ́ lɛ wu hǔn, kpɔ́n Étude perspicace des Écritures mɛ, Akpáxwé 2, wexwɛ 847.

^ akpá. 54 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ðò Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ gbé ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Izlayɛli tɔn byɔ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ bo hɛn zalinkpɔ́n kpo myɔkán kpo, bo na bló bonu azizɔ wǎnɖagbenɔ ɖé na kpé xɔ ɔ mɛ. Nukɔnmɛ ɔ, é lɛ́ byɔ Tɛn Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ kpo hun kanlin e sín vɔ̌ è sá lɛ é tɔn kpo.

^ akpá. 56 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Izlayɛli-ví ɖé hɛn lɛngbɔ̌ ɖé wá nú vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé, bonu é na zán dó sá kɔnɖókpɔ́vɔ́ ɖé, dó xlɛ́ lee Jehovah sín nǔ sù nukún xwédo tɔn tɔn mɛ gbɔn é.

^ akpá. 58 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ðò sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn ayikúngban jí tɔn hwenu ɔ, é xwedó gbeɖiɖe Jehovah tɔn lɛ, bo lɛ́ d’alɔ ahwanvu tɔn lɛ, bɔ ye lɔ wà mɔ̌ dó xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú Jehovah.

^ akpá. 60 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví nyɔnu mɛxomɔ ɖé sín lanmɛ ɖó dogbó n’i có, é ɖekúnnu gbɔn wema-sɛ́dó-mɛ winwlan gblamɛ, dó na nǔ ɖagbe hugǎn ɔ Jehovah.

^ akpá. 62 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ðò février 2019 ɔ, Nɔví Gerrit Lösch e nyí ɖokpo ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖè Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn e è vɔ́ jlaɖó e tɔ́n dó Allemagne-gbè mɛ, b’ɛ víví nú tóɖóetɔ́ lɛ tawun, bo lɛ́ sɔ́ akpakpa ye. Égbé ɔ, nɔví nyɔnu we enɛ lɛ ɖɔhun ɔ, kpo xomɛhunhun kpo wɛ wɛnjlatɔ́ e ɖò Allemagne lɛ é nɔ zán Biblu yɔyɔ̌ enɛ e è vɔ́ jlaɖó é ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ.