Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǔnina Tɛ Mǐ Ka Sixu Na Jehovah?

Nǔnina Tɛ Mǐ Ka Sixu Na Jehovah?

JEZU ɖɔ gbè ɖokpo ɖɔ: “Nǔnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖomɛsí.” (Mɛ. 20:35) Nǔgbo taji enɛ kúnkplá kancica e mǐ ɖó xá Jehovah é. Etɛwu nǔ ka nyí mɔ̌? Jehovah na mǐ nǔnina gegě bɔ ye zɔ́n bɔ mǐ ɖó awǎjijɛ, amɔ̌, nǔ nina Jehovah sixu lɛ́ zɔ́n bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ ɖaxó. Nǔnina tɛ mǐ ka sixu na Jehovah? Nǔnywɛxó 3:9 ɖɔ: ‘Sɔ́ dɔkun towe lɛ dó sɔ́ Jehovah sù.’ Hwenu mǐtɔn, nǔwukpíkpé mǐtɔn lɛ, hlɔnhlɔn mǐtɔn, kpo nǔɖokan mǐtɔn lɛ kpo ɖò “dɔkun” mǐtɔn lɛ mɛ. Nú mǐ zán nǔ enɛ lɛ nú nukɔnyiyi sinsɛn-biblo nǔgbo ɔ tɔn ɔ nǔnina ɖé na Jehovah wɛ mǐ ɖè mɔ̌ nɛ, enɛ wiwa ka na hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá nú mǐ.

Nú nǔ e ɖu nǔɖokan mǐtɔn lɛ é ɔ, etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ ma na wɔn bo gɔn nǔnina na Jehovah ǎ? Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ nú Kɔlɛntinu lɛ ɖɔ ye ni nɔ “ɖè akwɛ ɖó vo” bá dó na nǔnina. (1 Kɔ. 16:2) Nú a jló na tuùn nǔ gegě dó wlɛnwín nǔnina tɔn e tíìn ɖò xá towe mɛ é wu ɔ, etɛ a ka sixu wà? Kɛnklɛn kpɔ́n gbǎví e ɖò dò é.

È sixu na nǔ gbɔn ɛntɛnɛti jí ɖò tò lɛ bǐ mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, è ɖɔ xó dó ali ɖevo ɖěɖee nu è sixu na nǔ ɖè lɛ é jí ɖò akpáxwé e ɖɔ xó dó nǔnina wu é. Ðò tò ɖé lɛ mɛ ɔ, wema ɖé ɖò akpáxwé enɛ, bo na xósin nú nǔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó nǔnina lɛ wu é.