Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Jihan kpo Awǎjijɛ Kpo!

Jihan kpo Awǎjijɛ Kpo!

“É nyɔ́ bɔ mǐ na jihan mlá Mawu mǐtɔn.”​—ÐƐH. 147:1.

HAN LƐ: 10, 2

1. Etɛ hanjiji ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ wà?

HANKPATƆ́ e mɛ gègě tuùn é ɖé ɖɔ: “Nú è ɖò xó ɖótó wɛ ɔ, é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ lin tamɛ. Nú è ɖò nùxixo ɖótó wɛ ɔ, é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖè lee nǔ cí nú mɛ é xlɛ́. Amɔ̌, nú è ɖò han jì wɛ ɔ, xógbe han ɔ tɔn lɛ nɔ byɔ ayi mɛ nú mɛ.” Linlin ɖagbe hugǎn tɛ lɛ ka sixu lɛ́ byɔ ayi mɛ nú mɛ hú ɖěɖee kpa susu nú Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ Jehovah bo lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́ ɛ é? É sɔ́ nyí nǔkpacamɛ ɖé ǎ ɖɔ hanjiji nyí akpáxwé taji ɖé ɖò sinsɛn-biblo mímɛ́ ɔ mɛ, é sixu nyí hwenu e mǐɖokponɔ ɖò jiji wɛ é alǒ hwenu e mǐ ɖò jiji xá agun ɔ wɛ é.

2, 3. (a) Linlin tɛ mɛɖé lɛ ka nɔ ɖó dó gbè zízé dó jǐ dó jihan ɖò agun mɛ wu? (b) Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

2 Amɔ̌, linlin tɛ a ka nɔ ɖó dó gbè zízé dó jǐ bo jihan xá agun ɔ wu? Winnya nɔ hu we d’ewu wɛ à? Ðò aca ɖé lɛ mɛ ɔ, sunnu lɛ nɔ sixu vo bo nɔ jihan ɖò agbawungba ǎ. Linlin enɛ sixu wà nǔ dó agun ɔ bǐ wu, ɖò taji ɔ, enyi mɛ ɖěɖee nɔ kpé nukún dó nǔ wu lɛ é nɔ ba hwɛjijɔ bo nɔ gbɔ alɔ ɖó ɖ’emɛ alǒ bo nɔ ɖò nǔ ɖevo lɛ wà wɛ hwenu e agun ɔ ɖò han jì wɛ é ɔ nɛ.​—Ðɛh. 30:13.

3 Enyi mǐ mɔ tawun ɖɔ hanjiji nyí akpáxwé sinsɛn-biblo mǐtɔn tɔn ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún na gbɔ han jì, alǒ, gɔn akpáxwé kplé mǐtɔn lɛ tɔn enɛ sín tɛnmɛ ó. Enɛ wu ɔ, mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Linlin tɛ un ka nɔ ɖó dó hanjiji ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí wu? Nɛ̌ un ka sixu ɖu ɖò nǔxokpɔ́n ɖebǔ e sixu dó afɔgblɛ̌gblɛ̌  afɔ mɛ nú mì bɔ un na gɔn han jì kpo awǎjijɛ kpo é jí gbɔn? Etɛ un ka sixu wà bo na ɖè nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ han ɔ ɖè é tɔ́n bǐ mlɛ́mlɛ́?’

HANJIJI NYÍ AKPÁXWÉ TAJI ÐÉ ÐÒ SINSƐN-BIBLO NUGBǑ Ɔ MƐ

4, 5. Nɛ̌ tuto ɖěɖee è bló nú hanjiji nú sinsɛn-biblo ɖò Izlayɛli hwexónu tɔn é ka gbló ada sɔ?

4 Sín hwexónu wɛ Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ ko nɔ zán nùxixo dó kpa susu nú Jehovah. É jɛxa ɖɔ è ni tuùn ɖɔ hwenu e Izlayɛli-ví hwexónu tɔn lɛ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo gbejininɔ kpo é ɔ, hanjiji nyí nǔ taji ɖé ɖò sinsɛn-biblo yetɔn mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Axɔsu Davidi ɖò tuto bló wɛ bonu è na wà sinsɛnzɔ́ ɖò tɛmpli ɔ mɛ é ɔ, é ɖè Levíi ví 4 000 bonu ye na xò nǔ dó kpa Mawu. Gbɛtɔ́ 288 ‘nyɔ́ han jì ganji dó kpa Jehovah’ ɖò ye mɛ enɛ lɛ mɛ.​—1 Tan 23:5; 25:7.

5 Ðò tɛmpli ɔ hunhun sín hwenu ɔ, nùxixo kpo hanjiji kpo wà nǔ taji ɖé. Tan ɔ ɖɔ: ‘Kpɛnkúntɔ́ lɛ kpo nùxotó lɛ kpo bǐ ɖò kpɔ́, bo ɖò han jì dó kpa susu nú Jehovah wɛ, bo ɖò nyikɔ tɔn sɔ́ sù wɛ. Ye ɖò kpɛn kún wɛ, bo ɖò hǔn kpo nùxonú ɖevo lɛ kpo xò wɛ; ye ɖò susu kpa nú Jehovah wɛ. Hwenɛnu ɔ, susu Jehovah tɔn gɔ́ xwé ɔ.’ Kpɔ́n lee nǔ e jɛ hwenɛnu é na ko hɛn nùɖiɖi mɛ lɛ tɔn lidǒ sɔ́ é!​—2 Tan 5:13, 14; 7:6.

6. Tinmɛ tuto hanjiji tɔn bunɔ e è bló hwenu e Nɛɛmíi tokpɔngán ɔ kp’acɛ ɖò Jeluzalɛmu é.

6 Hwenu e Nɛɛmíi ɖò nu nú Izlayɛli-ví gbejinɔtɔ́ lɛ bɔ ye ɖò dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ gbá wɛ é ɔ, é lɔ bló tuto nú Levíi ví hanjitɔ́ lɛ, bɔ ye ɖó nùxonú kɔn nyì kpɔ́. Hwenu e ye sɔ́ dǒ lɛ d’alɔ mɛ nú Mawu é ɔ, tuto nùxixo tɔn bunɔ e ye bló é gɔ́ sò nú awǎjijɛ nǔwiwa ɔ tɔn tawun. Hwenɛnu ɔ, ye ɖó “hanjigbɛ́ ɖaxó wè.” Hanjigbɛ́ wè lɛ ɖi zɔnlin kpan ta fí vovo bo wá kpé yeɖée ɖò dǒ e sɛkpɔ tɛmpli ɔ é kpá, bo jɛ xó sú jí, bɔ è sixu sè sɛ́dó ɖò kaka zɔ. (Nɛɛ. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) É ɖò wɛn ɖɔ xomɛ hun Jehovah hwenu e é sè bɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖò han jì kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo dó kpa susu n’i wɛ é.

7. Nɛ̌ Jezu ka xlɛ́ ɖɔ hanjiji nyí nǔ taji ɖò sinsɛn-biblo Klisanwun tɔn mɛ gbɔn?

7 Hwenu e è ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ é ɔ, nùxixo kpó ɖò nǔ taji ɖé nyí wɛ ɖò sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ. Ðò zǎn e nyí taji hugǎn ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ é mɛ ɔ, Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo jihan hwenu e é ɖó Aklunɔ Sín Nùɖuɖu ɔ ayǐ gudo é.​—Matie 26:30.

8. Nɛ̌ Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ka zé kpɔ́ndéwú ɖé ɖ’ayǐ ɖò hanjiji ɖò sinsɛn-biblo lixo gbɔn?

8 Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ zé kpɔ́ninɔ bo kpa susu nú Mawu dó han mɛ sín kpɔ́ndéwú ɖé ɖ’ayǐ. Hwɛhwɛ ɔ, xwé mɛɖesunɔ tɔn e ma hwɛ́n nǔ kaka ɖé ǎ lɛ é gbè wɛ ye nɔ kplé ɖè bo na sɛ̀n Mawu có, ye ka lɔn nú enɛ vɔ́da nú akpàkpà e nɔ sɔ́ ye dó hanjiji nú Jehovah wu é ǎ. Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu bɔ é ɖɔ nú nɔví tɔn Klisanwun lɛ ɖɔ: “Mi nɔ ɖò nǔ kplɔ́n miɖée wɛ, bo nɔ lɛ́ ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú miɖée wɛ gbɔn ɖɛhan lɛ, susu kpikpa nú Mawu, gɔ́ nú han gbigbɔ tɔn lɛ jiji kpo nùsumɛnukúnmɛ kpo gblamɛ, bo nɔ ɖò han jì wɛ ɖò ayi mitɔn mɛ nú Jehovah.” (Kolo. 3:16; nwt) Han ɖěɖee ɖò hanwema mǐtɔn mɛ lɛ é nyí “han gbigbɔ tɔn lɛ [bɔ è na jì] kpo nùsumɛnukúnmɛ kpo.” Ye ɖò nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ɖěɖee “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ nɔ na mǐ lɛ é mɛ.​—Mat. 24:45.

ÐU ÐÒ NǓXOKPƆ́N E KÚNKPLÁ HANJIJI LƐ É JÍ

9. (a) Etɛ ka nɔ glɔ́n ali nú mɛɖé lɛ bɔ ye ma nɔ jihan kpo awǎjijɛ kpo ɖò kplé mǐtɔn lɛ kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo jí ǎ? (b) Nɛ̌ mǐ ka ɖó na jihan nú Jehovah gbɔn? Mɛ̌ mɛ̌ e ka ɖó na nɔ nukɔn na? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

9 Enyi a ma jɔ ɖò hankúnmɛ ǎ, alǒ è ma nɔ jihan gbɔn mɔ̌ ɖò xá towe mɛ ǎ ɔ ka ló? Ðó  nùnywɛ xwitixwiti sín nǔ e tíìn ɖò égbé lɛ é wu ɔ, a sixu ko nɔ ɖótó hanjitɔ́ azɔ̌tuùntɔ́ lɛ. Amɔ̌, enyi a sɔ́ gbè towe jlɛ́ dó hangbe mɛ ɖěɖee nɔ jihan dó ɖè ayi ɖ’ayǐ nú gbɛ̀ ɔ lɛ é tɔn wu ɔ, winnya sixu nɔ hu we, alǒ, akpɔ̀ sixu nɔ ɖó we. Loɔ, enɛ ɖó na dó afɔgblɛ̌gblɛ̌ afɔ mɛ nú we ɖò azɔ̌ e a ɖó bo na jihan dó kpa susu nú Jehovah é kɔn ǎ. É nyɔ́ wà hǔn, sɔ́ hanwema towe d’aga, bo zé ta dó jǐ, lobo jihan kpo ayi towe bǐ kpo! (Ɛsid. 3:11; Ðɛhan 147:1.) Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn gègě mɛ ɖò égbé ɔ, è nɔ xlɛ́ han lɛ sín xógbe lɛ ɖò televiziɔn jí bɔ enɛ sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na jihan d’aga. É lɛ́ nyí nǔ ɖagbe ɖɔ è sɔ́ han Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ jiji dó tito Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛxo lɛ tɔn tɔn mɛ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ mɛxo lɛ na nɔ nukɔn nú hanjiji ɖò agun ɔ mɛ.

10. Enyi xɛsi nɔ d’afɔgblɛ̌gblɛ̌ afɔ mɛ nú mǐ ɖò hanjiji kɔn ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na nɔ flín?

10 Nǔ ɖevo e nɔ zɔ́n bɔ mɛ gègě ma nɔ zé gbè d’aga bo jihan ǎ é wɛ nyí xɛsi. É sixu nyí xɛsiɖiɖi ɖɔ mɛ lɛ na ɖ’ayi mɛ wu alǒ vlafo è nɔ lin ɖɔ hangbe mɛtɔn na cí ɖě nú ye. Amɔ̌, mǐ ɖó na hɛn dó ayi mɛ ɖɔ enyi mǐ ɖò xó ɖɔ wɛ ɔ, “mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò gbɔn alɔkpa gègě mɛ.” (Ja. 3:2) É ɖò mɔ̌ có, mǐ ka nɔ gɔn xó ɖɔ ǎ. Enɛ wu ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó na lɔn, bɔ hangbe mǐtɔn e ma nyɔ́ ǎ é na zɔ́n bɔ mǐ na gɔn han jì dó kpa susu nú Jehovah?

11, 12. Ðɔ alixlɛ́mɛ e na d’alɔ bɔ hanjiji mǐtɔn na kpɔ́n te é ɖé lɛ.

11 Mǐ sixu nɔ xò nǔ kpɔ́n vlafo ɖó mǐ ganjɛ lee è nɔ jì han ɔ gbɔn é wu ǎ wutu. Amɔ̌, mǐ hɛn ɔ mǐ na bló bɔ hanjiji mǐtɔn na kpɔ́n te gbɔn alixlɛ́mɛ taji elɔ lɛ xwixwedó gblamɛ. *

12 A sixu kplɔ́n bo na nɔ jihan kpo hlɔnhlɔn kpo bo na nɔ lɛ́ sɔ́ gbè dó jǐ gbɔn agbɔ̌n yíyí ganji gblamɛ. Lee kuláan nɔ na  hlɔnhlɔn anpulu bɔ é nɔ tá gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ agbɔ̌n nɔ na hlɔnhlɔn gbè mǐtɔn hwenu e mǐ ɖò xó ɖɔ wɛ alǒ ɖò han jì wɛ é gbɔn. A ɖó na zé gbè towe dó jǐ tawun bo jihan lee a nɔ zé gbè dó jǐ bo ɖɔ xó gbɔn é ɖɔhun, alǒ, tlɛ zé dó jǐ hugǎn mɔ̌. (Kpɔ́n alixlɛ́mɛ ɖěɖee ɖò Mọaleyi sọn Wehọmẹ Lizọnyizọn Yẹwhehọluduta Tọn Mẹ mɛ é, wexwɛ 181-184 ɖò xotalá “Deanana Agbọ́ Yíyí Towe Ganji” glɔ.) Nugbǒ ɔ, nú Biblu ɖò hanjiji dó kpa susu nú Mawu xó ɖɔ wɛ ɔ, é nɔ byɔ Jehovah sɛntɔ́ lɛ hweɖelɛnu ɖɔ ye ni ‘súxó kpo awǎjijɛ kpo.’​—Ðɛh. 33:1-3.

13. Tinmɛ lee mǐ sixu bló gbɔn bɔ hanjiji mǐtɔn na jinjɔn ayǐ ganji é.

13 Ðò sinsɛn-biblo xwédo tɔn alǒ nùkpinkplɔn mɛɖesunɔ tɔn hwenu hǔn, tɛ́n nǔ elɔ kpɔ́n: Sɔ́ han e a yí wǎn na ɖò hanwema mǐtɔn mɛ é ɖokpo. Zě gbè dó jǐ bo xà nukɛgbe lɛ ɖokpo kpo gbè e wu agbɔ̌n ɖè bo jinjɔn ayǐ é ɖé kpo. Enɛ gudo hǔn, sɔ́ gbè dó jǐ gbɔn mɔ̌, bo xà nukɛgbe han ɔ tɔn enɛ bǐ agbɔ̌n bǔ. Gudo mɛ ɔ, agbɔ̌n na ɖò gbè towe wu mɔ̌, bɔ a na jì nukɛgbe enɛ ɔ. (Eza. 24:14) Azǎn ɖò jijɛ wɛ ɔ, hlɔnhlɔn na wá hangbe towe wu bǐ, nǔ ɖagbe ɔ ka nɛ. Ma lɔn nú ado alǒ winnya ni hu we dó enɛ wu ó.

14. (a) Nɛ̌ nu mǐtɔn hunhun ganji ka na d’alɔ mǐ ɖò hanjiji kɔn gbɔn? (Kpɔ́n gbàví “ Blǒ Bonu Hanjiji Towe Ni Kpɔ́n Te D’eji.”) (b) Enyi è na ɖu ɖò wuvɛ̌ ɖěɖee kúnkplá hangbe lɛ é jí ɔ, alixlɛ́mɛ tɛ lɛ a ka mɔ ɖɔ ye nyɔ́ zán?

14 Enyi a ma bló bonu tɛn nɔ nu towe mɛ ǎ ɔ, gbè towe sixu nyɔ́ han ǎ. Enɛ wu ɔ, alixlɛ́mɛ ɖevo wɛ nyí ɖɔ a ni nɔ hun nu towe ganji hú lee a nɔ bló gbɔn hwenu e a nɔ ɖò xó ɖɔ wɛ é. Enyi a mɔ ɖɔ gbè towe kún nɔ yì jǐ ó alǒ gbè towe xwíɖí dín ɔ, etɛ a ka ɖó na wà? Alixlɛ́mɛ tawun tawun ɖěɖee ɖò Mọaleyi, wexwɛ 184, gbàví “Dùdù To Nuhahun Tangan Delẹ Ji” mɛ é na d’alɔ we ɖò ali enɛ lɛ nu.

 JIHAN DÓ KPA MAWU SÍN AYI MƐ

15. (a) Nǔ tɛ è ka ɖɔ ɖɔ é na tɔ́n ɖò kplé xwewu xwewu tɔn 2016 tɔn hwenu? (b) Ðɔ linlin e wu è ɖè hanwema yɔyɔ̌ ɔ tɔ́n é ɖé lɛ.

15 Akpàkpà sɔ́ mɛ bǐ ɖò kplé xwewu xwewu tɔn Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn 2016 tɔn hwenu, hwenu e Nɔví Stephen Lett e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖɔ ɖɔ è na ɖè hanwema yɔyɔ̌ e xota tɔn nyí Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo é tɔ́n ɖò malin-malin mɛ, bɔ è na nɔ zán ɖò kplé lɛ jí é é. Nɔví Lett tinmɛ ɖɔ nǔ e wu è vɔ́ hanwema ɔ jlaɖó é wɛ nyí ɖɔ è na bló bɔ han lɛ na sɔgbe xá Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau e è vɔ́ jlaɖó é. Enɛ byɔ ɖɔ è na ɖè xókwin e è ma sɔ́ nɔ mɔ ɖò Traduction du monde nouveau ɔ mɛ ǎ, ɖó è vɔ́ jlaɖó ɖò 2013 wutu lɛ é sín mɛ alǒ vɔ́ ye jlaɖó. Gɔ́ na ɔ, è sɔ́ han yɔyɔ̌ e ɖɔ xó dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu lɛ é kpo ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ lɛ é kpo gɔ́ na. Hú mɔ̌ ɔ, ɖó hanjiji nyí akpáxwé taji ɖé ɖò sinsɛn-biblo mǐtɔn mɛ wutu ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ jló na bló hanwema e hwɛ́n nǔ hugǎn bɔ akpà tɔn sɔgbe xá Traduction du monde nouveau e è jlaɖó é sín akpà é ɖé.

16, 17. Huzuhuzu tɛ lɛ è ka bló ɖò hanwema yɔyɔ̌ ɔ mɛ?

16 Bonu Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo ɔ na dó nyɔ́ zán hugǎn ɔ, è tò han lɛ sɔgbe xá xota lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, han 12 nukɔntɔn lɛ ɖɔ xó dó Jehovah wu, bɔ 8 e bɔ d’ewu lɛ é ɖɔ xó dó Jezu kpo gbɛxixɔ ɔ kpo wu, mɔ̌ wɛ è tò ɖevo lɛ lɔ gbɔn. Alɔdlɛndonǔ xota lɛ tɔn ɖé tíìn, bo na nyɔ́ zán tawun, ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò hwenu e è na ɖò xóɖiɖɔ nú mɛ lɛ bǐ sín han ɖé ba wɛ é.

17 Bo na dó d’alɔ mɛ lɛ bǐ bonu ye na jihan sín ayixa mɛ ɔ, è vɔ́ xókwin ɖé lɛ jlaɖó, bonu è na dó sixu mɔ nǔ jɛ nǔ lɛ mɛ ganji. È vɔ́ han ɖé lɛ jlaɖó bɔ ye ɖɔ xó dó xota ɖěɖee kúnkplá kplé mǐtɔn lɛ kpo wɛnjijlazɔ́ mǐtɔn kpo é jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, han e xota tɔn nyí “Nunina Jiwheyẹwhe Tọn lẹ Nọ Na Mí Pekọ” é ɔ, è vɔ́ blóɖó bɔ é wá huzu “Nɔ Ðò Mawuxó Kplɔ́n Mɛ lɛ Wɛ.”

Nɔ kplɔ́n hanjiji ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn hwenu (Kpɔ́n akpáxwé 18)

18. Etɛwu mǐ ka ɖó na tɛ́n kpɔ́n bɔ han e ɖò hanwema mǐtɔn yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é na má mǐ? (Kpɔ́n tinmɛ e ɖò dò é.)

18 È kpa han e ɖò Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo mɛ lɛ é gègě bɔ ye cí ɖɛ ɖé ɖɔhun. Han enɛ lɛ ɔ, a sixu jì ye dó ɖè lee nǔ cí nú hwiɖesu é xlɛ́ Jehovah. Han ɖevo lɛ na d’alɔ bɔ è ‘na nɔ flɔ́ wanyiyi kpo ɖagbe wiwa kpo sín zo dó lanmɛ nú mǐ.’ (Ebl. 10:24) É ɖò wɛn ɖɔ mǐ jló na bló bɔ nùxixo lɛ, hangbe lɛ kpo xókwin han mǐtɔn lɛ tɔn kpo na má mǐ. A sixu wà mɔ̌ gbɔn tó ɖiɖó han ɖěɖee è jì kpo nu kpo bɔ ye ɖò jw.org jí lɛ é gblamɛ. Enyi a nɔ kplɔ́n han lɛ ɖò xwégbe hǔn, kplɔ́n bo na nɔ jì ye kpo gbè e jinjɔn ayǐ é ɖé kpo, kpodo ayi bǐ kpan. *

19. Nɛ̌ mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ ka sixu ɖ’alɔ ɖò Jehovah sinsɛn tlɔlɔ mɛ gbɔn?

19 Flín ɖɔ hanjiji nyí akpáxwé taji ɖé ɖò sinsɛn-biblo mǐtɔn mɛ. Ali taji ɖé wɛ enɛ nyí bɔ mǐ na gbɔn dó xlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ yí wǎn n’i bɔ nǔ tɔn lɛ́ sù nukún mǐtɔn mɛ. (Xà Ezayíi 12:5.) Enyi mǐ nɔ jihan kpo awǎjijɛ kpo ɔ, mǐ na lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ye ni jihan kpo jiɖiɖe kpo. Nugbǒ ɔ, mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ, mɛ winnyawinnya, mɛxomɔ lɛ kpo jlǒɖotɔ́ lɛ kpo sixu ɖ’alɔ ɖò Jehovah sinsɛn tlɔlɔ enɛ mɛ. Enɛ wu ɔ, ma gɔn alɔ ɖó ɖò lee nǔ cí nú we é ɖiɖɔ dó han mɛ mɛ ó. É nyɔ́ wà hǔn, setónú nú alixlɛ́mɛ elɔ e zawě bɔ Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú ɖɛhanwlantɔ́ ɔ é: ‘Jihan nú Jehovah!’ Hǔn, bo jihan kpo awǎjijɛ kpo!​—Ðɛh. 96:1.

^ akpá. 11 Nú a na mɔ alixlɛ́mɛ ɖevo lɛ dó lee hangbe towe na kpɔ́n te d’eji gbɔn é wu hǔn, yì Televiziɔn JW Tɔn jí dó Flansegbe mɛ, zǐn Vidéo à la demande, bo zín Depuis notre studio lobo ba xota “David Splane: Préparons-nous à chanter les nouveaux cantiques” ɖò Discours glɔ.

^ akpá. 18 Bo na dó d’alɔ mǐ bonu mǐ na mɔ nukúnnú jɛ linlin hanjiji tɔn wu ɔ, è bló bɔ nùxixo cɛju wǒnɔ ɖé nɔ hun nǔ sín akpáxwé kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo tɔn ɖokpo ɖokpo nu. È sɔnǔ nú tuto nùxixo tɔn enɛ lɛ ɖó alɔkpa ɖé bonu ye na sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó nǔ e na dín lɛ é jí. Enɛ wu ɔ, è dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ jinjɔn ayǐ ɖò tɛn mǐtɔn lɛ mɛ, sín bǐbɛ̌mɛ nùxixo enɛ lɛ tɔn bo nɔ ɖótó ganji.