Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí tɛmplicɔ́tɔ́ Jwifu lɛ? Azɔ̌ tɛ lɛ ye ka nɔ wà?

Levíi-ví e ma nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ǎ é ɖé lɛ ɖó azɔ̌ ɖevo lɛ bo nɔ wà, ɖi tɛmpli ɔ cícɔ́ mɔ̌. Ye ɖò tɛmplicɔ́tɔ́ lɛ sín gǎn ɔ sín acɛ glɔ́. Philo e nyí nǔwlantɔ́ Jwifu ɖé é tinmɛ azɔ̌ yetɔn gbɔn lě: ‘Levíi ví enɛ lɛ ɖé lɛ nɔ nɔte ɖò tɛmpli ɔ sín hɔn lɛ jí cɔɔ lě; ye mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖò tɛmpli ɔ mɛ ɖò tɛn mímɛ́ ɔ nukɔn bo nɔ sú ali dó mɛ e ma jɛxa ǎ lɛ é bonu ye ni ma tuùn fɛɛ bo byɔ mɛ alǒ byɔ mɛ ɖò manywɛ mɛ ó. Ye mɛ ɖé lɛ nɔ ɖò lɛlɛ̌ dó tɛmpli ɔ wɛ bo nɔ ɖò cícɔ́ wɛ mɛjijɛmɛjijɛ zǎn kéze.’

Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ tɔn sixu byɔ tɛmplicɔ́tɔ́ enɛ lɛ ɖɔ ye ni d’alɔ emi. Jwifu lɛ sín gbɛ̌ta enɛ kɛɖɛ wɛ acɛkpikpa Hlɔma tɔn na gbè ɖɔ ye sixu hɛn ahwanlyannú.

Akɔwé Joachim Jeremias ɖɔ: “Nú tɛmplicɔ́tɔ́ lɛ wɛ wlí Jezu hǔn, ɖɔ e é ɖɔ ɖɔ ayihɔngbe ayihɔngbe wɛ emi nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Tɛmpli ɔ mɛ cobɔ mɛɖé kún ka wlí emi ó é ɖò wɛn.” (Mat. 26:55) Nǔwlantɔ́ enɛ ɖokpo ɔ lin ɖɔ tɛmplicɔ́tɔ́ lɛ jɛn è lɛ́ sɛ́dó ɖò ninɔmɛ ɖé mɛ wá yì bɔ ye na wlí Jezu. (Jaan 7:32, 45, 46) È wá sɛ́ tɛmplicɔ́tɔ́ lɛ kpo gǎn yetɔn kpo dó ɖɔ ye ni kplá ahwanvu Jezu tɔn lɛ wá Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ tɔn; mɛ enɛ lɛ na ɖibla ɖò mɛ ɖěɖee dɔn mɛsɛ́dó Pɔlu tɔ́n sín Tɛmpli ɔ mɛ lɛ é mɛ.—Mɛ. 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30.