Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 TAN GBƐZÁN TƆN

“Mǐ Na Yì! Mi Sɛ́ Mǐ Dó!”

“Mǐ Na Yì! Mi Sɛ́ Mǐ Dó!”

A JLÓ na sɛ̀ tɛn yì fí e hudo ɖè hugǎn é, vlafo togudo mɔ̌, bo na gbló ada nú sinsɛnzɔ́ towe wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, a sixu ɖu tan Bergame lɛ tɔn sín lè.

Jack kpo Marie-Line kpo ko ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn wà ɖó kpɔ́ wɛ sín 1988. Ðó ye nɔ huzu sɔgbe xá ninɔmɛ lɛ ɖò ali jiwǔ ɖé nu wutu ɔ, ye ko yí gbè nú azɔ̌ gegě ɖò Guadeloupe kpo Guyane française kpo. Alaxɔ France tɔn wɛ nɔ kpé nukún dó fí we enɛ lɛ bǐ wu dìn. Mi nú mǐ ni kan nǔ klewun ɖé byɔ Jack kpo Marie-Line kpo.

Etɛ ka sísɛ́ mi bɔ mi bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn?

Marie-Line: Hwenu e un nyí yɔkpɔvu bo ɖò Guadeloupe é ɔ, hwɛhwɛ wɛ un nɔ ɖekúnnu ɖò kéze ɔ bǐ mɛ xá nɔ ce e nyí Kúnnuɖetɔ́ kanɖodónǔwutɔ́ ɖé é. Un yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ, enɛ wu ɔ, tlolo e un fó wemaxɔmɛ ɖò 1985 é ɔ, un bɛ́ gbexosin-alijitɔ́zɔ́.

Jack: Hwenu e un ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn e yí wǎn nú kúnnuɖiɖe lɛ é wɛ lɛlɛ̌ dó mì. Un ɖó aca bo nɔ nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ ɖò gbɔjɛhwenu lɛ. Hwɛhwɛ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifó lɛ ɔ, mǐ nɔ dó hǔn bo nɔ yì gɔ́ nú gbexosin-alijitɔ́ lɛ ɖò fí e ye nɔ ɖekúnnu ɖè é. Mǐ nɔ ɖekúnnu ɖò kéze ɔ bǐ mɛ, bo nɔ wá yì xù ta. É nɔ víví tawun!

Ee un da Marie-Line ɖò 1988 b’ɛ na nɔ zaan é ɔ, un ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ, ‘Agban ɖě ɖò kɔ jí nú mǐ ǎ, etɛwu mǐ ma ka na wà nǔ gegě ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ǎ?’ Un xò kpóɖó nú Marie-Line ɖò gbexosin-alijitɔ́zɔ́ ɔ mɛ. Xwè ɖokpo gudo ɔ, mǐ yì wemaxɔmɛ gbexosin-alijitɔ́ lɛ tɔn, bɔ enɛ gudo ɔ, è ɖè azɔ̌ nú mǐ bɔ mǐ nyí gbexosin-alijitɔ́ titewungbe. Mǐ ɖu azɔ̌ gegě sín vivǐ ɖò Guadeloupe cobɔ è wá sɛ́ mǐ dó Guyane française.

È ɖyɔ azɔ̌ e mi nɔ wà é azɔn gegě ɖò xwè lɛ vlamɛ. Etɛ lɛ ka d’alɔ mi bɔ mi huzu sɔgbe xá ninɔmɛ yɔyɔ̌ lɛ?

Marie-Line: Nɔví sunnu e ɖò Betɛli Guyane française tɔn lɛ é tuùn ɖɔ wemafɔ e mǐ yí wǎn na tawun é wɛ nyí Ezayíi 6:8. Enɛ wu ɔ, enyi ye ylɔ́ mǐ ɔ, hwɛhwɛ wɛ ye nɔ ɖɔ dó alisá mɛ ɖɔ, “Mi ka flín wemafɔ e mi yí wǎn na é à?” Mǐ nɔ tuùn ɖɔ è ko lɛ́ ja azɔ̌ ɖevo sɔ́ d’así nú mǐ gbé, enɛ wu ɔ, mǐ nɔ ɖɔ, “Mǐ na yì! Mi sɛ́ mǐ dó!”

 Mǐ nɔ nyi alɔ nú azɔ̌ xóxó e mǐ wà lɛ é sísɔ́ jlɛ́ dó yɔyɔ̌ ɔ wu, ɖó mɔ̌ wiwa sixu zɔ́n bɔ mǐ gɔn vivǐ azɔ̌ yɔyɔ̌ ɔ tɔn ɖu. Mǐ nɔ lɛ́ ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ, bá tuùn nɔví mǐtɔn lɛ ganji.

Jack: Ð’ayǐ ɔ, nɔví e ɖó linlin ɖagbe lɛ é ɖé lɛ nɔ ba ɖɔ mǐ ni sɛ̀ tɛn yì fí ɖevo ǎ, ɖó ye jló ɖɔ mǐ ni nɔ akpá yetɔn wutu. Amɔ̌, hwenu e mǐ gosin Guadeloupe é ɔ, nɔví sunnu ɖé flín mǐ xó Jezu tɔn e ɖò Matie 13:38 mɛ lɛ é: “Gle ɔ wɛ nyí gbɛ̀ ɔ.” Enɛ wu ɔ, enyi è ɖyɔ azɔ̌ nú mǐ ɔ, mǐ nɔ flín mǐɖée ɖɔ gle ɖokpo ɔ mɛ w’azɔ̌ ɖè wɛ jɛn mǐ ɖè, mǐ na bo ɖò fí ɖebǔ ɔ nɛ. Mɛ ɖěɖee ɖò fí e w’azɔ̌ ɖè wɛ mǐ ɖè é wɛ ɖò taji hugǎn!

Enyi mǐ wá fí yɔyɔ̌ ɖé ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ mɛ e ɖò finɛ lɛ é nɔ kpéwú bo nɔ nɔ awǎjijɛ mɛ. Mǐ lɔ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán gbɛ̀ xá ɔ mɛ nu lɛ ɖɔhun. Nǔɖuɖu lɛ sixu gbɔn vo, amɔ̌, mǐ nɔ ɖu nǔ e ye nɔ ɖu é, bo nɔ nu sin e ye nɔ nu é, lobo nɔ ɖè afɔ e mǐ na ɖè bo nɔ ganji ɖò agbaza mɛ lɛ é. Mǐ nɔ dó gǎn bo nɔ ɖɔ xó ɖagbe dó azɔ̌ ɖebǔ e è ɖè nú mǐ é wu.

Marie-Line: Mǐ nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ gegě ɖò nɔví xá ɔ mɛ tɔn lɛ gɔ́n. Un flín nǔ e jɛ hwenu e mǐ wá Guyane française tlolo é é. Jǐ ɖò jija wɛ syɛnsyɛn, enɛ wu ɔ, mǐ lin ɖɔ jǐ ɔ ɖó na ja kɛn hwɛ̌ cobɔ mǐ na yì kúnnuɖegbé. Amɔ̌, nɔví nyɔnu ɖé kanbyɔ mì ɖɔ, “Mǐ sixu yì à?” É kpaca mì bɔ un ɖɔ, “Gbɔn nɛ̌ é?” É ɖɔ: “Sɔ́ awɛ towe bonu mǐ na dó kɛkɛ afɔdókwín bá yì.” Mɔ̌ mɛ ɔ, un kplɔ́n lee è nɔ hɛn awɛ bo nɔ lɛ́ kun kɛkɛ hwe ɖokpo ɔ nu gbɔn é. Enyi un ma ko kplɔ́n enɛ ǎ wɛ ɔ, un na ko ɖekúnnu ɖò jǐ hwenu gbeɖé ǎ!

Mi sɛ̀ tɛn azɔn 15 mɔ̌. Mi ka sixu ɖè wě xá mɛ ɖevo lɛ dó tɛnsisɛ wu à?

Marie-Line: Tɛnsisɛ sixu vɛwǔ. Amɔ̌, é ɖò taji ɖɔ è ni mɔ fí e è na vo ɖè xwégbe wɛ è ɖè ɖɔhun, hwenu e è na lɛkɔ sín kúnnuɖegbé é.

Jack: Hwɛhwɛ ɔ, un nɔ vɔ́ sɛn sá dó xɔ mǐtɔn yɔyɔ̌ ɔ mɛ. Ðó nɔví e ɖò alaxɔ mɛ lɛ é tuùn ɖɔ mǐ kún na nɔ nú táan gegě ó wutu ɔ, hweɖelɛnu ɔ, ye nɔ ɖɔ, “Jack, ma jɛ tagba bo sá sɛn dó xɔ enɛ xomɛ ó!”

Marie-Line nyɔ́ agban dó tawun. É nɔ bɛ́ nǔ lɛ bǐ dó gbǎ ɖokpo ɖokpo mɛ, bo nɔ wlan “kpá mɛ,” “xɔnɔnɔ mɛ,” “adoxwɛsa” kpo nǔ mɔhun lɛ kpo dó gbǎ lɛ wu. Enɛ wu ɔ, enyi mǐ wá xwé mǐtɔn yɔyɔ̌ ɔ gbè ɔ, é nɔ bɔwǔ bɔ mǐ nɔ sɔ́ gbǎ lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó xɔ e jɛxa ye lɛ é mɛ. Marie-Line nɔ sɔ́ kɛ́n nǔ e ɖò gbǎ ɖokpo ɖokpo mɛ é  tɔn dó wema jí, enɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ yawǔ mɔ nǔ e ba wɛ mǐ ɖè é.

Marie-Line: Ðó mǐ ko kplɔ́n bo nɔ nɔ tito jí ganji wutu ɔ, tlolo jɛn mǐ nɔ lɛ́ bɛ́ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn.

Nɛ̌ mi ka nɔ bló tito mitɔn gbɔn bo nɔ “wà mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn sín azɔ̌ [mitɔn] ganji”?—2 Tim. 4:5.

Marie-Line: Lundi lɛ ɔ, mǐ nɔ gbɔjɛ bo nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ. Bɛ́sín mardi ɖidó ɔ, mǐ nɔ yì kúnnuɖegbé.

Jack: Ganmɛ nabi ɖě wɛ mǐ ɖó na nɔ na ɖò sun fifó có, mǐ ka nɔ sɔ́ ayi ɖó enɛ jí ǎ. Sinsɛnzɔ́ ɔ wɛ ɖò taji hugǎn nú mǐ. Sín hwenu e mǐ gosin xwégbe é kaka jɛ hwenu e mǐ na lɛkɔ é ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖɔ xó nú mɛ e mǐ mɔ lɛ é bǐ.

Marie-Line: Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mǐ xwè ayiɖeɖayǐ mɛkplékpɔ́mɛ tɔn ɖé tɛnmɛ ɔ, mǐ nɔ hɛn tlati lɛ jɛn wɛ. Mɛɖé lɛ nɔ sɛkpɔ́ mǐ bo nɔ byɔ wema lɛ, enyi mǐ na bo ma tlɛ ɖɔ nú ye ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ǎ ɔ nɛ. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ nɔ acéjí dó nǔsisɔ mǐtɔn kpo nǔwiwa mǐtɔn kpo wu. Mɛ lɛ nɔ ɖó ayi nǔ enɛ lɛ wu.

Jack: Mǐ nɔ lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ nyí nɔzo ɖagbe, bɔ enɛ nɔ hun kúnnuɖiɖe li. Un nɔ cyan wema lɛ sín kɔ́mɛ, kɔn zunkɔ́ bo nɔ za ama lɛ sín kɔ́mɛ. Nɔzo mǐtɔn lɛ nɔ ɖó ayi wu bo nɔ kanbyɔ hweɖelɛnu ɖɔ, “A ɖó Biblu ɖé bo na na mì vlafo à?”

Mi nɔ jla wɛn ɔ hwɛhwɛ ɖò fí e jɛ gblolo lɛ é. Mi ka flín nǔɖe dó tomɛyiyi enɛ lɛ ɖě wu vlafo à?

Jack: Ðò Guyane ɔ, é nɔ vɛwǔ bɔ è na yì fí e è nɔ ɖekúnnu ɖè é ɖé lɛ. Hwɛhwɛ ɔ, mǐ nɔ bló kilomɛtlu 600 ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ ɖò ali gblégblé lɛ jí. St. Élie e mǐ yì ɖò zungbó Amazonie tɔn mɛ é cí ayi mǐtɔn mɛ. Enyi mǐ zán mɔ̌to ɖé alǒ batóo zo ɖ’emɛ ɖé ɔ, é nɔ byɔ ganxixo gegě cobɔ mǐ nɔ jɛ dɔ̌n. Mɛ e nɔ nɔ finɛ lɛ é gegě nɔ kun siká sín dò glɔ́. Wema mǐtɔn lɛ nɔ xɔ akwɛ ɖò mɛ lɛ nukúnmɛ bɔ ye mɛ ɖé lɛ nɔ na mǐ siká kpɛví kpɛví lɛ! Mǐ xlɛ́ video tutoblonunu ɔ tɔn ɖé mɛ e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é gbadanu ɖokpo. Ye mɛ gegě wɛ wá tɛn tɔn mɛ.

Marie-Line: Agaɖanu dìn ɔ, è ɖɔ nú Jack ɖɔ é na xwlé xóɖiɖɔ Flǐn tɔn mɛ ɖò Camopi. Bo na dó yì dɔ̌n ɔ, mǐ zán ganxixo ɛnɛ bo gbɔn Oyapock Tɔ̀ ɔ jí kpo batóo zo ɖ’emɛ kpo. Nǔɖe wɛ bo sɔ́ akpakpa mɛ tawun.

Jack: Nú sin ma sukpɔ́ ɖò tɔ̀ ɔ mɛ ɖò fí ɖé ǎ ɔ, blewun jɛn fí e tɔ̀ ɔ nɔ sà ɖè kpo wezun kpo lɛ é sixu nyí awovínú. Nú sin ɔ ɖò sisa wɛ kpo wezun kpo ɔ, é nɔ jiwǔ tawun. Batóokuntɔ́ ɖé ɖó na kpéwú bo kun hǔn tɔn gbɔn finɛ kpo azɔ̌tuùntuùn kpo. É jiwǔ tawun. Kúnnuɖetɔ́ 6 mɔ̌ jɛn ɖò finɛ, amɔ̌ gbɛtɔ́ 50 mɔ̌ wɛ wá Flǐn ɔ; Amérindien lɛ lɔ ɖ’emɛ.

Marie-Line: Nyɔna jiwǔ mɔhun lɛ ɖò te kpɔ́n mɛ winnyawinnya ɖěɖee jló na na nǔ gegě Jehovah lɛ é lɔ. A ɖó na ɖeji dó Jehovah wu ɖò ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ, mɔ̌ mɛ ɔ, nǔɖiɖi towe na lidǒ. Hwɛhwɛ wɛ mǐ mɔ alɔ Jehovah tɔn ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.

Mi kplɔ́n gbè gegě. Gbè enɛ lɛ kpinkplɔn ka bɔwǔ nú mi à?

Jack: Ðebǔ ǎ. Un kplɔ́n gbè enɛ lɛ ɖó ye ɖò dandan wutu. Un tlɛ ko xà Biblu ɖò atáa jí cobo ɖó na kpé nukún dó Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn wu ɖò Sranan tongo * mɛ ǎ. Un kanbyɔ nɔví sunnu ɖé ɖɔ ye ka nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ à jí. É yí gbè nú mì ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, mǐ nɔ mɔ nukúnnú jɛ xó e a nɔ ɖɔ lɛ é bǐ mɛ ǎ, amɔ̌ é nɔ nyɔ́ tawun.” Yɔkpɔvu lɛ nɔ d’alɔ mɛ tawun. Enyi un ɖɔ xó ɖé gbɔ ɔ, ye nɔ ɖɔ nú mì; mɛxo lɛ ka nɔ wà mɔ̌ ǎ. Mɛ winnyawinnya lɛ kplɔ́n nǔ gegě mì.

Marie-Line: Ðò fí e mǐ nɔ ɖekúnnu ɖè é ɖé ɔ, un nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ dó Flansegbe, Portugal-gbè kpo Sranan tongo kpo mɛ. Nɔví nyɔnu ɖé ɖɔ nú mì ɖɔ nyi ni bɛ́ gbè e didó tɔn nɔ vɛwǔ nú mì é bo wá fó dó ee má dó mì hugǎn é jí. É lín ɖebǔ cobonu un mɔ ɖɔ nǔnywɛ kpé wěɖexámɛ enɛ ǎ.

Un ɖó na kplɔ́n Biblu xá mɛɖé gbè ɖokpo  dó Sranan tongo mɛ bo ɖó na kplɔ́n mɛ ɖevo dó Portugal-gbè mɛ. Hwenu e un jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛ wegɔ́ ɔ jí é ɔ, nɔví nyɔnu e xwedó mì é ɖɔ, “Marie-Line, é mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ a ɖè é mɛ ǎ!” Un wá mɔ ɖɔ un kún ɖò Portugal-gbè dó nú nyɔnu Brésil nu ɔ wɛ ó, loɔ, Sranan tongo dó n’i wɛ un ɖè!

Mɛ ɖěɖee mi wà sinsɛnzɔ́ xá lɛ é yí wǎn nú mi tawun. Nɛ̌ mi ka wà gbɔn bo vɛ́ kpo nɔví lɛ kpo sɔmɔ̌?

Jack: Nǔnywɛxó 11:25 ɖɔ: “Mɛ e nɔ na nǔ mɛ ɔ, è na na nǔ i bɔ é na sukpɔ́.” Mǐ nɔ xò nǔ kpɔ́n bo nɔ gɔn mǐɖée zé jó dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ ǎ. Nú è jló na jla Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn ɖó ɔ, mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ nú mì ɖɔ: “Jǒ wɛnjlatɔ́ lɛ dó bonu ye ni bló enɛ.” Amɔ̌, un nɔ ɖɔ: “Wɛnjlatɔ́ wɛ nú nyi lɔ. Enɛ wu ɔ, nú azɔ̌ ɖé tíìn bɔ è na wà ɔ, un nɔ jló na ɖò finɛ.” Mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ ba na mɔ hwenu bo nɔ mǐɖokponɔ kpɛɖé, amɔ̌, mǐ nɔ flín mǐɖée hwɛhwɛ ɖɔ enɛ kún na sú ali dó mǐ bonu mǐ na gɔn ɖagbe wà nú mɛ ɖevo lɛ ó.

Marie-Line: Mǐ nɔ dó gǎn tawun bo na xlɛ́ ɖɔ nɔví mǐtɔn lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ tuùn hwenu e ye ɖó hudo mɛɖé tɔn bɔ é na kpé nukún dó vǐ yetɔn lɛ wu, alǒ kplá ye sín wemaxɔmɛ é. Mǐ sixu vɔ́ tuto mǐtɔn bló bo na ɖò gbesisɔmɛ bá d’alɔ ye. Ðò ali enɛ nu ɔ, mǐ ɖó kancica ɖagbe xá mɛ ɖevo lɛ, bo nɔ ɖò gbesisɔmɛ bá nɔ gudo nú ye hwenu e hudo tɔn tíìn é.

Nyɔna tɛ lɛ sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é ka hɛn wá nú mi?

Jack: Sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn kɔn nyɔna dó gbɛzán mǐtɔn jí. Hwɛhwɛ ɔ, ali nɔ hun nú mǐ bɔ mǐ nɔ mɔ nǔɖiɖó Jehovah tɔn lɛ bo nɔ ɖu vivǐ yetɔn. Mǐ nɔ mɔ wuvɛ̌ lɛ có, mǐ ka nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn ɖó mǐ tuùn ɖɔ mǐ na bo ɖò fí ɖebǔ ɔ, mǐ ɖò gudo nú togun Jehovah tɔn.

Hwenu e un ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, è wlí mì sú ɖò Guyane française, ɖó wǔ e un ɖó zɔ é wu. Un lin gbeɖé ɖɔ un na nyí mɛsɛ́dó ɖé bo lɛkɔ yì finɛ, bo lɛ́ nyí sinsɛnzɔ́watɔ́ ɖé bo yì ba mɛ lɛ kpɔ́n ɖò ganmɛ ǎ. Nǔgbo ɔ, Jehovah nɔ hun alɔ dó kɔn nyɔna dó mɛ jí!

Marie-Line: Awǎjijɛ ɖaxó hugǎn e un ɖó é wɛ nyí ɖɔ má nɔ sɔ́ nyiɖée jó dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. É víví nú mǐ tawun ɖɔ mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ. É lɛ́ zɔ́n bɔ alɔwliwli mǐtɔn lidǒ. Hweɖelɛnu ɔ, Jack nɔ kanbyɔ mì ɖɔ mǐ sixu ylɔ́ asú kpo asì kpo e awakanmɛ kú é ɖé bonu ye na wá ɖu nǔ xá mǐ à jí. Hwɛhwɛ ɔ, un nɔ ɖɔ, “Nǔ e lin wɛ un ɖè pɛ́ɛ é nɛ!” É nɔ yawǔ jɛ bɔ mǐ nɔ lin nǔ ɖokpo ɔ.

Jack: Agaɖanu dìn ɔ, è mɔ kansɛ́ɛzɔn ɖé nú mì. Marie-Line ba na sè xó elɔ ǎ có, un ɖɔ n’i ɖɔ: “Asivɛ́ ce, enyi un kú sɔ ɔ, è sixu ɖɔ un kú ɖò ‘kpikpoxɔmɛ’ ǎ. Amɔ̌, un na kú kpo awǎjijɛ kpo, ɖó un tuùn ɖɔ nǔ gbigbɔ tɔn lɛ, nǔ e xɔ akwɛ lɛ é wɛ un bɛ́ gɔ́ gbɛzán ce.”—Bǐb. 25:8.

Marie-Line: Jehovah hun hɔn maɖónukún lɛ nú mǐ, bo yí gbè bɔ mǐ wà nǔ e mǐ ma sixu lin kpɔ́n gbeɖé ǎ lɛ é. Nǔ ɖagbe lɛ gɔ́ gbɛzán mǐtɔn mɛ nǔgbo nǔgbo. Nú tutoblonunu Mawu tɔn ɖɔ mǐ ni yì fí ɖebǔ ɔ, jì e mǐ ɖè dó Mawu wu bǐ mlɛ́mlɛ́ é na zɔ́n bɔ mǐ na yì!

^ akpá. 32 Glɛnsigbe, Pays-Bas-gbè, Portugal-gbè kpo Aflika-gbè ɖé lɛ kpo wɛ cáká ɖó kpɔ́ bo nyí Sranan tongo. Kannumɔ lɛ wɛ jɛ didó jí jɛ nukɔn.