Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Baptɛm: Nǔ E È Byɔ Ðò Klisanwun lɛ Sí É Ðé

Baptɛm: Nǔ E È Byɔ Ðò Klisanwun lɛ Sí É Ðé

“Baptɛm, ee sɔgbe xá enɛ é, lɛ́ ɖò mi hwlɛngán wɛ dìn.”​—1 PI. 3:21, nwt.

HAN LƐ: 52, 41

1, 2. (a) Enyi vǐ ɖé ɖɔ ɖɔ emi jló na bló baptɛm ɔ, nɛ̌ mɛjitɔ́ Klisanwun ɖé lɛ ka nɔ wà nǔ gbɔn? (b) Etɛwu è ka nɔ kanbyɔ mɛ e jló na bló baptɛm lɛ é ɖɔ ye ka ko zé yeɖée jó nú Jehovah à jí? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

MƐJITƆ́ Klisanwun lɛ ɖò vǐ nyɔnu yetɔn xwè tɛnnɛ mɛví e nɔ nyí Maria é kpɔ́n wɛ hwenu e é kpo mɛ e jló na bló baptɛm lɛ é kpo site é. É zé gbè dó jǐ, bo na xósin nú nǔ wè e xóɖɔtɔ́ ɔ kanbyɔ lɛ é, bɔ xósin tɔn lɛ́ zawě ganji. Enɛ gudo zaan ɔ, é bló baptɛm.

2 Mɛjitɔ́ Maria tɔn lɛ gó, ɖó gbeta e kɔn vǐ nyɔnu yetɔn wá, bo zé éɖée bǐ jó nú Jehovah mlɛ́mlɛ́ bo bló baptɛm é wu. Amɔ̌, jɛ nukɔn nú enɛ ɔ, nɔ tɔn xò nǔ kpɔ́n kpɛɖé. É kanbyɔ éɖée ɖɔ: ‘Maria kpò ɖò vǔ dín bo na bló baptɛm vlafo à cé? É ka mɔ nukúnnú jɛ nǔ e é jló na wà é wu ganji dóó à? É na nyɔ́ hú ɖɔ é ni nɔte kpɛɖé cobo bló baptɛm à é?’ Nǔ e mɛjitɔ́ wanyiyinɔ gègě nɔ kanbyɔ yeɖée hwenu e vǐ yetɔn ɖé ɖɔ ɖɔ emi jló na bló baptɛm é ɖé lɛ nɛ. (Nùt. 5:4) Mɛɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm kpo ɔ, afɔ taji hugǎn ɖé wɛ ye nyí bɔ Klisanwun ɖé na ɖè ɖò gbɛzán tɔn mɛ.—Kpɔ́n gbàví “ A ka Ko Zé Hwiɖée Jó nú Jehovah À?

3, 4. (a) Nɛ̌ mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ka jlɛ́ lee baptɛm nyí nǔ taji sɔ́ é gbɛn? (b) Etɛwu è ka sixu jlɛ́ baptɛm dó tɔjihun Nɔwée hwenu tɔn wu?

 3 Hwenu e mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖò xó ɖɔ dó Baptɛm wu wɛ é ɔ, é kɛnu dó tɔjihun e Nɔwée bló é wu, bo ɖɔ: “Baptɛm, ee sɔgbe xá enɛ é, lɛ́ ɖò mi hwlɛngán wɛ dìn.” (Xà 1 Piyɛ́ɛ 3:20, 21, nwt.) Tɔjihun ɔ nyí nǔ e nukún nɔ mɔ, b’ɛ xlɛ́ gannaganna ɖɔ Nɔwée zé éɖée jó nú jlǒ Mawu tɔn wiwa é. Nɔwée wà azɔ̌ e Mawu zɔ́n ɛ é kpo gbejininɔ kpo. Nǔ e Nɔwée bló bɔ nukún nɔ mɔ bɔ ye ɖè nùɖiɖi tɔn xlɛ́ lɛ é hwlɛn é kpo xwédo tɔn kpo ɖò Sinvɔgbɛ ɔ hwenu. Nùkplɔnmɛ tɛ ka ɖò nùjlɛdonǔwu Piyɛ́ɛ tɔn mɛ?

4 Lee tɔjihun ɔ nyí kúnnuɖenú nùɖiɖi Nɔwée tɔn tɔn gbɔn é ɔ, baptɛm biblo ɖò kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ nukɔn lɔ nɔ na kúnnuɖenú ɖé. Kúnnuɖenú etɛ tɔn? É nɔ na kúnnuɖenú ɖɔ Klisanwun ɖé zé éɖée jó nú Jehovah sɔgbe kpo nùɖiɖi e é ɖó nú Klisu e fɔ́n sín kú é kpo. Nɔwée ɖɔhun ɔ, ahwanvu ɖěɖee zé yeɖée jó nú Mawu lɛ é nɔ setónú bo nɔ wà azɔ̌ e É sɔ́ dó alɔ mɛ nú ye é. Lee Nɔwée xò Sinvɔgbɛ ɔ zlɛ gbɔn é ɔ, mɛ e bló baptɛm, bo nɔ gbeji lɛ é na gán hwenu e gbɛ̀ nyanya elɔ na wá vivɔnu é. (Mak. 13:10; Nǔɖe. 7:9, 10) Enɛ zɔ́n bɔ mɛɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm kpo nyí nǔ taji tawun ɖé. Mɛ e nɔ dán lɛjɛlɛjɛ dó baptɛm wu, ɖó hwɛjijɔ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é wu é ɖò nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn tɔn sɔ́ ɖ’axɔ́ nu wɛ.

5. Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ?

5 Ðó baptɛm nyí nùjɔnǔ wutu ɔ, é jɛxa ɖɔ mǐ ni ɖó ayi nùkanbyɔ atɔn elɔ lɛ wu. Etɛ Biblu ka ɖɔ dó Baptɛm wu? Afɔ tɛ lɛ mɛɖé ka ɖó na ɖè cobo na bló baptɛm? Etɛwu Klisanwun e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é ɖé ka ɖó na hɛn lee baptɛm nyí nǔ taji gbɔn é dó ayi mɛ, hwenu e é ɖò nǔ kplɔ́n xá vǐ tɔn alǒ Biblu kplɔntɔ́ ɖé wɛ é?

 NǓ E BIBLU ÐƆ DÓ BAPTƐM WU É

6, 7. (a) Ðɔ tinmɛ e baptɛm e Jaan bló nú mɛ lɛ é ɖó é. (b) Ðò baptɛm e Jaan bló nú mɛ lɛ é mɛ ɔ, ɖětɛ ka gbɔn vo nú bǐ?

6 Mǐ xà nǔ dó baptɛm wu azɔn nukɔntɔn ɔ ɖò Biblu mɛ ɖò hwenu e Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ bló baptɛm nú mɛ é. (Mat. 3:1-6) Mɛ ɖěɖee Jaan bló baptɛm na lɛ é wà mɔ̌ bo dó xlɛ́ ɖɔ emi lɛkɔ sín Mɔyizi Sɛ́n e emi gbà lɛ é gudo. Amɔ̌, é jɛxa ɖɔ è ni ɖó ayi wu ɖɔ baptɛm taji hugǎn e Jaan bló nú mɛ é kún ɖó kancica ɖebǔ xá kɔlilɛ sín hwɛ mɛtɔn gudo ó. Jaan ɖó wǔjɔmɛ bunɔ ɖé bo bló baptɛm nú Jezu, Vǐ maɖoblɔ̌ Mawu tɔn. (Mat. 3:13-17) Jezu hu hwɛ ɖě ǎ, enɛ wu ɔ, é byɔ ɖɔ é ni lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo ǎ. (1 Pi. 2:22) Baptɛm tɔn nɔte nú zě e é zé éɖée jó, bo na wà jlǒ Mawu tɔn é.​—Ebl. 10:7.

7 Hwenu e Jezu ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn wà wɛ ɖò ayikúngban jí é ɔ, ahwanvu tɔn lɛ lɔ bló baptɛm nú mɛ. (Jaan 3:22; 4:1, 2) Baptɛm e Jaan bló nú mɛ lɛ é ɖɔhun ɔ, baptɛm e ye lɔ bló nú mɛ é nɔte nú kɔ e mɛ lɛ lɛ́ sín Mɔyizi Sɛ́n e ye gbà lɛ é gudo é. É ɖò mɔ̌ có, ɖò kú Jezu tɔn kpo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo gudo ɔ, baptɛm biblo ɖó tinmɛ ɖevo nú ahwanvu Jezu tɔn lɛ.

8. (a) Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, gbè tɛ é ka ɖè nú ahwanvu tɔn lɛ? (b) Tín nǔ e baptɛm Klisanwun tɔn nyí é mɛ.

8 Ðò xwè 33 H.M. tɔn ɔ, Jezu e fɔ́n sín kú é sɔ́ éɖée xlɛ́ gbɛtɔ́ 500 mɔ̌, sunnu kpo nyɔnu kpo, vlafo gɔ́ nú yɔkpɔvu lɛ ɖò mɛ enɛ lɛ mɛ. É sixu ko nyí hwenɛnu wɛ é ɖɔ xó elɔ lɛ: “Mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce. Mi ylɔ Tɔ́ ɔ, Vǐ ɔ, kpodo [gbigbɔ mímɛ́] ɔ kpo sín nyikɔ dó [bló baptɛm] nú ye. Mi kplɔ́n nǔ ye, bonu ye ni setónú nú nǔ e un kplɔ́n mi lɛ bǐ.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kɔ. 15:6) É cí ɖɔ ahwanvu Jezu tɔn kanweko mɔkpan ɖò finɛ hwenu e é ɖegbe ɖɔ è ni kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu é ɖɔhun. Jezu gbɔn mɔ̌ mɛ, bo xlɛ́ ɖɔ baptɛm biblo nyí nùɖé bɔ è byɔ ɖò mɛ ɖěɖee na yí gbè, bo na dó kɔ nǔ e Klisanwun nyínyí byɔ lɛ é mɛ é sí. (Mat. 11:29, 30) Mɛɖebǔ e jló na sɛ̀n Mawu lee é jló gbɔn é ɖó na tuùn azɔ̌ e Jezu ɖó ɖò linlin Mawu tɔn sín jijɛnu mɛ é, bo yí gbè na. Enyi mɛ ɔ wà mɔ̌ gudo ɔ, é hɛn ɔ é na bló baptɛm. Baptɛm biblo ɖò sìn mɛ ɖokpo e Mawu yí gbè na é nɛ. Tan Biblu tɔn lɛ na kúnnuɖenú gègě ɖɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, ahwanvu Klisu tɔn yɔyɔ̌ lɛ mɔ nukúnnú jɛ tinmɛ e baptɛm ɖó é wu. Gɔ́ na ɔ, ye nɔ ba hwɛjijɔ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é bo nɔ dán lɛjɛlɛjɛ dó baptɛm biblo wu ǎ.​—Mɛ. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

MA DÁN LƐJƐLƐJƐ Ó

9, 10. Etɛ Etiopíinu e huzu Jwifu ɖé é kpo mɛsɛ́dó Pɔlu kpo sín kpɔ́ndéwú ka sixu kplɔ́n mǐ dó baptɛm wu?

9 Mɛsɛ́dó 8:35, 36. Mǐ ni lin tamɛ dó Etiopíinu e huzu Jwifu, bo lɛkɔ xwè xwé, hwenu e é lɛkɔ sín Mawu sɛ̀n gbé, ɖò Jeluzalɛmu é jí. Wɛnsagun Jehovah tɔn ɖé sɔ́ d’ayi mɛ nú Filipu ɖɔ é ni sɛkpɔ Etiopíinu ɔ, bo “ɖɔ Wɛnɖagbe Jezu tɔn ɔ sín xó n’i.” Nɛ̌ Etiopíinu ɔ ka wà nǔ gbɔn? Nǔ e é wà bɔ d’ewu é na kúnnuɖenú e ɖò wɛn é ɖɔ nugbǒ e é ko kplɔ́n é sù nukún tɔn mɛ ɖesu. É jló na wà nǔ sɔgbe xá tuto e Mawu sɔ́ ɖ’ayǐ é, enɛ wu ɔ, é dán lɛjɛlɛjɛ ɖebǔ cobo bló baptɛm ǎ.

10 Kpɔ́ndéwú wegɔ ɔ wɛ nyí Jwifu e nɔ doya nú Klisanwun lɛ é ɖé tɔn. È jì i ɖò togun e sɔ́ éɖée jó nú Mawu é ɖé mɛ. Amɔ̌, Jwifu lɛ ko hɛn kancica bunɔ e ye ɖó xá Jehovah é gblé. Nya enɛ nɔ ɖókan dó aca Jwifu lɛ tɔn lɛ wu, amɔ̌, é wá kplɔ́n ali e nyɔ́ hugǎn é ɖé. Jezu Klisu e è fɔ́n sín kú, bo lɛ́ sɔ́ sù é ɖesunɔ wɛ ɖekúnnu n’i tlɔlɔ. Nɛ̌ nya ɔ ka wà nǔ gbɔn? É yí gbè nú alɔ e ahwanvu Klisanwun e nɔ nyí Ananiyasi é  dó è é; bɔ Biblu ɖɔ dó wutu tɔn ɖɔ: ‘É site, bo bló baptɛm.’ (Mɛ. 9:17, 18; Ga. 1:14) É ɖò wɛn ɖɔ a tuùn nya Jwifu enɛ e è wá ylɔ ɖɔ mɛsɛ́dó Pɔlu é. Amɔ̌, flín ɖɔ ee é mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ e kúnkplá azɔ̌ e Jezu ɖó ɖò linlin Mawu tɔn sín jijɛnu mɛ é wu tlolo é ɔ, é wà nùɖé. É dán lɛjɛlɛjɛ cobo bló baptɛm ǎ.​—Mɛsɛ́dó 22:12-16.

11. (a) Etɛ ka nɔ sísɛ́ Biblu kplɔntɔ́ lɛ égbé bɔ ye nɔ bló baptɛm? (b) Enyi mǐ mɔ mɛ yɔyɔ̌ lɛ bonu ye zé yeɖée jó nú Mawu bo bló baptɛm ɔ, nɛ̌ é ka nɔ cí nú mǐ?

11 Biblu kplɔntɔ́ gègě wɛ nɔ wà nǔ gbɔn mɔ̌ égbé, ye sixu nyí mɛ winnyawinnya alǒ mɛxomɔ. Mɛ ɖěɖee ɖó nùɖiɖi nú nugbǒ Biblu tɔn lɛ, bɔ é lɛ́ sù nukún yetɔn mɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ ye dó yeɖée zízé jó nú Mawu bo bló baptɛm wu. Xóɖiɖɔ e è nɔ xwlé mɛ, ɖò taji ɔ, dó mɛ enɛ lɛ takúnmɛ ɖò kpléɖókpɔ́ lɛ kpo kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo bǐ jí é, nɔ nyí xóɖiɖɔ taji ɖé. Xomɛ nɔ hun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ hwenu e Biblu kplɔntɔ́ ɖé yí nugbǒ ɔ, bo yì nukɔn kaka bo bló baptɛm é. Xomɛ nɔ hun mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ hwenu e ye mɔ bɔ vǐ yetɔn lɛ ɖò ahwanvu yɔyɔ̌ ɖěɖee jló na bló baptɛm lɛ é mɛ é tawun. Ðò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2017 tɔn mɛ ɔ, mɛ yɔyɔ̌ 284 000 jɛji wɛ xlɛ́ zě e ye zé yeɖée jó nú Jehovah é gbɔn baptɛm gblamɛ. (Mɛ. 13:48) É ɖò wɛn ɖɔ ahwanvu yɔyɔ̌ enɛ lɛ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ baptɛm nyí nùɖé bɔ è byɔ ɖò Klisanwun lɛ sí. Afɔ tɛ lɛ ye ka ɖè cobo bló baptɛm?

12. Afɔ tɛ lɛ Biblu kplɔntɔ́ ɖé ka ɖó na ɖè cobo bló baptɛm?

12 Cobonu nùkplɔntɔ́ ɖé na bló baptɛm ɔ, é ɖó na sɔnǔ nú nùɖiɖi e jinjɔn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó dó Mawu, linlin Tɔn kpo tuto e É bló bonu è na mɔ hwlɛngán é wu jí. (1 Tim. 2:3-6) Nùɖiɖi enɛ nɔ sísɛ́ nùkplɔntɔ́ ɔ, b’ɛ nɔ nyì alɔ nú nùwalɔ ɖěɖee Mawu gbɛ́ wǎn na lɛ é, bo nɔ jɛ nǔ wà jí sɔgbe xá nugbodòdó jlɔjlɔ Jehovah tɔn lɛ. (Mɛ. 3:19) É ɖò wɛn ɖɔ enyi mɛɖé nɔ ɖ’alɔ ɖò nùwalɔ e na zɔ́n bɔ è na ɖè è sín agun ɔ mɛ lɛ é ɖebǔ mɛ ɔ, é kún sixu ɖɔ ɖɔ emi zé emiɖée jó nú Mawu nugbǒ nugbǒ ó. (1 Kɔ. 6:9, 10) Amɔ̌, enyi è nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe kpo nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Jehovah tɔn lɛ kpo ɔ, é ko kpé ǎ. Mɛ e nɔ ba na wà nǔ jlɔjlɔ é ɔ, é na nɔ lɛ́ yì kplé agun tɔn lɛ, bo na nɔ lɛ́ ɖ’alɔ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ e nɔ hwlɛn gbɛ̀ gán é kpo mɛ. Jezu ɖɔ ɖɔ ahwanvu emitɔn nugbǒ lɛ wɛ na w’azɔ̌ enɛ. (Mɛ. 1:8) Enyi ahwanvu yɔyɔ̌ ɖé ko ɖè afɔ enɛ lɛ ɔ jɛn é sixu zé éɖée jó nú Jehovah ɖò ɖɛ nǔglɔ tɔn ɖé mɛ b’ɛ na sɔgbe, bɔ ɖò enɛ gudo ɔ, é na ɖè zě e é zé éɖée jó n’i é xlɛ́ gbɔn baptɛm gblamɛ ɖò agbawungba.

NǓ E GBÉ BIBLU KPLƆNTƆ́ LƐ NA NYA É ÐÉ

A ka nɔ hɛn lee baptɛm nyí nǔ taji sɔ́ é ayi mɛ, bo nɔ kplɔ́n enɛ nùkplɔntɔ́ towe à? (Kpɔ́n akpáxwé 13gɔ́ ɔ)

13. Etɛwu Biblu kplɔntɔ́ lɛ ka ɖó na hɛn dó ayi mɛ ɖɔ baptɛm nyí nùɖé bɔ è byɔ ɖò Klisanwun lɛ sí?

13 Enyi mǐ ɖò alɔdo vǐ mǐtɔn lɛ kpo Biblu kplɔntɔ́ lɛ kpo wɛ, bonu ye na ɖè afɔ taji enɛ lɛ ɔ, mǐ ɖó na hɛn dó ayi mɛ ɖɔ ahwanvu nyínyí nùjɔnǔ tɔn ɔ byɔ ɖɔ è ni bló baptɛm. Enyi mǐ hɛn enɛ dó ayi mɛ ganji ɔ, mǐ na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ kpo nùkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ kpo b’ɛ na ɖó nu hugǎn. Mǐ na gbɔ xó ɖɔ dó lee mɛɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm kpo nyí nùjɔnǔ sɔ́ é wu ɖò hwenu e é jɛxa dó lɛ é ǎ. Mǐ ba ɖɔ vǐ mǐtɔn lɛ kpo Biblu kplɔntɔ́ lɛ kpo ni yì nukɔn kaka bo bló baptɛm!

14. Etɛwu mǐ ma ka nɔ gbidi kɔ nú mɛɖebǔ bonu é na bló baptɛm ǎ?

14 É ɖò wɛn ɖɔ mɛjitɔ́ ɖé, Biblu kplɔnmɛtɔ́ ɖé alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ kún na ɖò agun ɔ mɛ, bo na gbidi kɔ nú mɛɖé bonu é na bló baptɛm ó. Mɔ̌ wɛ Jehovah nɔ wà nǔ gbɔn ǎ. (1 Jaan 4:8) É nyɔ́ wà ɔ, enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ ɔ, mǐ ɖó na tɛɖɛ̌ lee gǎndido bo ɖó kancica ɖé xá Mawu nyí  nǔ taji sɔ́ é jí. Lee nugbǒ ɔ sù nukún nùkplɔntɔ́ ɖé tɔn mɛ tawun sɔ́ é kpo jlǒ e é ɖó bo na dó kɔ nǔ e ahwanvu nyínyí nyí é mɛ kpo wɛ na sísɛ́ ɛ bɔ é na bló baptɛm.​—2 Kɔ. 5:14, 15.

15, 16. (a) Xwè nabi ɖě jɛn è ɖó na ɖó cobo bló baptɛm à? Tinmɛ. (b) Enyi Biblu kplɔntɔ́ ɖé na bo ko bló baptɛm ɖò sinsɛn ɖé mɛ ɖ’ayǐ ɔ, etɛwu é ka ɖó na lɛ́ bló baptɛm, bo nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ?

15 É nyí xwè nabi ɖě jɛn è na ɖó cobo na bló baptɛm ǎ. Biblu kplɔntɔ́ ɖokpo ɖokpo nɔ sù, bo nɔ lɛ́ zin ɖó bǎ vovo mɛ. Mɛ gègě bló baptɛm hwenu e ye ɖò winnyawinnya mɛ é, bo kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo gbejininɔ kpo. Biblu kplɔntɔ́ ɖevo lɛ tíìn bɔ hwenu e xwè yetɔn ko sɛyi é wɛ ye wá kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn lɛ, bo mɔ lee baptɛm biblo nyí nǔ taji sɔ́ é, bɔ vlafo ɔ, xwè ye mɛ ɖé lɛ tɔn nɔ ko zɛ xwè 100 wu.

16 Biblu kplɔntɔ́ mɛxomɔ ɖé kanbyɔ nùkplɔnmɛtɔ́ tɔn ɖɔ dandan jɛn emi na lɛ́ bló baptɛm à jí; é ko bló baptɛm wá yì ɖò sinsɛn vovo lɛ mɛ, ɖò xwè lɛ gblamɛ. Nùkplɔntɔ́ ɔ kpo nùkplɔnmɛtɔ́ tɔn kpo vɔ́ wemafɔ Biblu tɔn e ɖɔ xó dó xó ɔ wu lɛ é jí gbɔn. Nùkplɔntɔ́ ɔ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Biblu byɔ é wu dìn, bɔ é sɔ́ lín ǎ, b’ɛ bló baptɛm. É ko ɖibla ɖó xwè 80 có, é ka lin ɖɔ baptɛm biblo kún ɖò dandan ó ǎ. Nugbǒ ɔ, baptɛm e sɔgbe é ɖó na jinjɔn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó dó jlǒ Jehovah tɔn wu jí. Enɛ wu ɔ, ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ na bo ko bló baptɛm ɖò sinsɛn ɖevo mɛ ɖ’ayǐ ɔ, ye ɖó na lɛ́ bló.​—Mɛsɛ́dó 19:3-5.

17. Etɛ jí é ka sɔgbe ɖɔ è ni lin tamɛ kpɔ́n dó ɖò baptɛm mɛtɔn sín azǎn gbè?

17 Gbè e gbè mɛɖé bló baptɛm é nɔ nyí hwenu awǎjijɛ tɔn tawun ɖé. É lɛ́ nyí hwenu e è na lin tamɛ kpɔ́n dó nùjɔnǔ mɛ é ɖé. Gbɛzinzan sɔgbe xá zě e è zé mɛɖée jó nú Mawu é nɔ byɔ azɔ̌ syɛnsyɛn ɖé. Enɛ wu wɛ Jezu jlɛ́ ahwanvu tɔn nyínyí dó kɔ didó agban ɖé mɛ wu. Ahwanvu Jezu tɔn lɛ sɔ́ ɖó na ‘nɔ gbɛ̀ nú yeɖesunɔ ǎ; loɔ, ye na nɔ gbɛ̀ nú mɛ e kú dó ye tamɛ, bɔ è lɛ́ fɔ́n ɛ wá gbɛ̀ dó ye tamɛ é.’​—2 Kɔ. 5:15; Mat. 16:24.

18. Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota e na bɔ d’ewu é mɛ?

18 Linlin mɔhun lɛ wɛ ɖò ayi mɛ nú Maria sín nɔ hwenu e é kàn nǔ e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é byɔ éɖée é. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we ɔ, a sixu ko kàn nǔ lehun lɛ byɔ hwiɖée: ‘Vǐ ce ka ko sɔgbe nú baptɛm dóó à? É ka ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é, bo na zé éɖée jó nú Mawu b’ɛ na sɔgbe à? Bɔ nǔ e kúnkplá wemaxɔmɛ yiyi tɔn kpo azɔ̌ e é na wá wà é kpo ka ló? Enyi vǐ ce bló baptɛm bo ka wá hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé ɔ ka ló?’ Ðò wemata e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó nùkanbyɔ enɛ lɛ kpo lee mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ sixu ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó baptɛm wu gbɔn é kpo jí.