ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mars 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 30 Avril jɛ 3 Juin 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Baptɛm: Nǔ E È Byɔ Ðò Klisanwun lɛ Sí É Ðé

Etɛ Biblu ka ɖɔ dó Baptɛm wu? Afɔ tɛ lɛ mɛɖé ka ɖó na ɖè cobo na bló baptɛm? Etɛwu Klisanwun e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é ɖé ka ɖó na hɛn lee baptɛm nyí nǔ taji gbɔn é dó ayi mɛ, hwenu e é ɖò nǔ kplɔ́n xá vǐ tɔn alǒ Biblu kplɔntɔ́ ɖé wɛ é?

Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi ka Nɔ D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Ye Na Yì Nukɔn Bo Bló Baptɛm À?

Etɛ jí mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ ka nɔ ba na kú dó cobɔ vǐ yetɔn lɛ na bló baptɛm?

NǓ E NǓXATƆ́ LƐ KANBYƆ LƐ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ ɖè mɛsɛ́dó Pɔlu bɔ é nɔ sún ta, alǒ, nɔ ɖó ɖa nabi ɖé ǎ?

Mɛ Yíyí: È Ðó Hudo Tɔn Tawun!

Etɛwu Biblu ka byɔ ɖò Klisanwun lɛ sí ɖɔ ye ni nɔ yí yeɖée? Ali tɛ lɛ ka hun nú mǐ bɔ mǐ na vlɔ́n kàn nú mɛ yíyí? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu ɖò nǔ e nɔ gbò kpò nyì ali jí nú mǐ, bɔ mǐ na yí mɛ ɔ, é nɔ gló lɛ é jí gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Jehovah Flú Mì Gbeɖé Ǎ!

Erika Nöhrer Bright nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn, gbexosin-alijitɔ́ titewungbe, kpo mɛsɛ́dó kpo. É ɖɔ lee Jehovah nɔ gudo n’i, na ɛ hlɔnhlɔn bo hɛn ɛ ɖò xwè tobutobu e é wà sinsɛnzɔ́ kpo gbejininɔ kpo na lɛ é vlamɛ gbɔn é.

Nǔgbɛnúmɛ Nyí Xlɛ̌ Wanyiyi Mawu Tɔn Tɔn

Etɛ mɛ e Mawu gbɛ́ nǔ na ɖò hwexónu lɛ é sín kpɔ́ndéwú ka sixu kplɔ́n mǐ? Nú mǐ ɖò nǔ gbɛ́ nú mɛ wɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jehovah kpo Vǐ tɔn kpo tɔn gbɔn?

“Mi Ðótó Nǔ E Un Kplɔ́n Mi lɛ; Enɛ ɔ, Mi Na Nyɔ̌nùí”

Ali tɛ lɛ nu Mawu ka nɔ kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ gbɛ́ nǔ nú mǐɖée ɖè? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè nǔ ɖebǔ e è sixu gbɛ́ nú mǐ ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ é tɔn gbɔn?