Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 TAN GBƐZÁN TƆN

Zɔnlin E Un Ði Xá Nùnywɛtɔ́ lɛ É Ðó Lè nú Mì

Zɔnlin E Un Ði Xá Nùnywɛtɔ́ lɛ É Ðó Lè nú Mì

AYǏ mɛ fá tawun ɖò zǎnzǎn gbè ɖokpo ɖò Brookings, Tɔfɔligbé Dakota tɔn ɖò États-Unis. Enɛ xlɛ́ ɖɔ laglasi na ja ɖò malin-malin mɛ. Amɔ̌, é sixu kpaca we ɖɔ ɖò azǎn enɛ gbè ɔ, mǐ mɛ ɖé lɛ ɖò avivɔ sísɔ́ wɛ ɖò kanlinkpo e ma xlá yǒzo ǎ é ɖé mɛ. Mǐ ɖò te ɖò nǔ e mɛ kanlin lɛ nɔ nu sìn ɖè bɔ sìn fífá vlɔ́ ɖó wè é ɖé nukɔn! Bonu mi na tuùn nǔ e wu wɛ é ɔ, mi nú ma kpi tan ce kpɛɖé nú mi.

HWENU E UN ÐÒ VǓ É

Atagán Alfred kpo tɔ́ ce kpo

È jì mì ɖò 7 Mars 1936. Vǐ ɛnɛ wɛ mɛjitɔ́ ce lɛ jì bɔ nyɛ wɛ nyí mɛ kpɛví bǐ ɔ. Mǐ sá xwé ɖó gle kpɛví ɖé mɛ ɖò hwetɔnhweji-tɔfɔligbé Dakota tɔn. Gle lilɛ kpo kanlin nyinyi kpo nyí nǔ taji ɖé ɖò xwédo mǐtɔn mɛ, amɔ̌, ye wɛ ka nyí nǔ taji hugǎn ɔ ǎ. Mɛjitɔ́ ce lɛ bló baptɛm bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò 1934. Ye ko sɔ́ yeɖée jó nú Jehovah, Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ; enɛ wu ɔ, jlǒ Mawu tɔn wiwa wɛ nyí nǔ e nɔ mya nukún nú ye jɛ nukɔn é. Tɔ́ ce Clarence wà titoblonúnǔtɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn sín azɔ̌, bɔ é wá yá é ɔ, atagán ce Alfred lɔ wà azɔ̌ ɖokpo ɔ, ɖò agun mǐtɔn kpɛví e ɖò Conde ɖò Tofɔligbé Dakota tɔn é mɛ.

Nǔ e mɛ xwédo mǐtɔn nɔ ɖ’alɔ ɖè hwɛhwɛ lɛ é wɛ nyí kplé Klisanwun tɔn lɛ yiyi kpo nukúnɖiɖo jiwǔ sɔgudo tɔn e ɖò Biblu mɛ é sín xó ɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè kpo. Kpɔ́ndéwú mɛjitɔ́ ce lɛ tɔn kpo kplɔ́n e ye na mǐ é kpo wà ɖagbe nú mǐ vǐ lɛ tawun. Dada ce Dorothy kpo nyɛ kpo huzu wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ hwenu e mǐ ɖó xwè ayizɛ́n é. Ee Wemaxɔmɛ Azɔ̌ Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn huzu akpáxwé ɖé ɖò kplé mǐtɔn lɛ mɛ ɖò 1943 é ɔ, tlolo jɛn un na nyikɔ na.

Ðò gbexosin-alijitɔ́zɔ́ wà wɛ ɖò 1952

Kpléɖókpɔ́ lɛ nyí akpáxwé taji ɖé ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Nɔví Grant Suiter wɛ nyí xóɖɔtɔ́ jonɔ e wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó 1949 tɔn ɖò Sioux Falls, Tɔfɔligbé Dakota tɔn é. Un kpò ɖò xóɖiɖɔ tɔn e xota tɔn  nyí “Il est plus tard que vous ne le pensez!” é flín wɛ. É tɛɖɛ̌ jí ɖɔ Klisanwun e ko sɔ́ yeɖée jó nú Mawu lɛ é ɖó na zán gbɛzán yetɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ dó jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn e ko ɖò acɛ kpa wɛ é tɔn. Enɛ sísɛ́ mì bɔ un sɔ́ nyiɖée jó nú Jehovah. Ðò kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn e bɔ d’ewu é hwenu ɖò Brookings é ɔ, un wá ɖò kanlinkpo e ma xlá yǒzo ǎ bɔ un ɖɔ xó tɔn nú mi ɖò bǐbɛ̌mɛ é mɛ, bo ɖò te bo na bló baptɛm. Nǔ e mɛ kanlin lɛ nɔ nu sìn ɖè bɔ è sɔ́ gan dó bló na é wɛ nyí nǔ e mɛ mǐ mɛ ɛnɛ bló baptɛm ɖè ɖò 12 Novembre 1949 é.

Enɛ gudo ɔ, un sɔ́ sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ tɔn dó ɖó nǔ e gbé un ɖó na nya jɛ nukɔn é. Un bɛ́ gbexosin-alijitɔ́zɔ́ ɖò 1er Janvier 1952, hwenu e un ɖó xwè 15 é. Biblu ɖɔ ji: “A dó nùnywɛtɔ́ há ɔ, a na huzu nùnywɛtɔ́,” bɔ nùnywɛtɔ́ gègě wɛ ka ɖò hɛnnumɔ ce lɛ mɛ bo nɔ gudo nú mì ɖò gbexosin-alijitɔ́zɔ́ wiwa sín gbeta e kɔn un wá é mɛ. (Nùx. 13:20) Atagán ce Julius e ɖó xwè 60 é wá huzu mɛ e kpo nyì kpo nɔ wà azɔ̌ ɖó kpɔ́ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é. É wà ɖaxó mì tawun có, mǐ ɖu hwenu ɖagbe lɛ sín vivǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɖó kpɔ́. Nǔ e é mɔ kpɔ́n ɖò gbɛzán tɔn mɛ é na mì nùnywɛ gègě. É lín ǎ bɔ Dorothy lɔmɔ̌ huzu gbexosin-alijitɔ́.

NUKÚNKPÉNUWUTƆ́ LƐDO TƆN LƐ SƆ́ AYI ÐÓ JǏ CE

Ðò winnyawinnya ce hwenu ɔ, mɛjitɔ́ ce lɛ yí jonɔ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn gègě kpo asì yetɔn lɛ kpo tɔn bɔ ye nɔ nɔ mǐ gɔn. Asú kpo asì kpo e d’alɔ mì tawun é ɖokpo wɛ nyí Jesse kpo Lynn Cantwell kpo. Wusyɛn e ye dó lanmɛ nú mì é zɔ́n bɔ un bɛ́ gbexosin-alijitɔ́zɔ́ ɔ. Ayi e ye sɔ́ ɖó jǐ ce é zɔ́n bɔ un jɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ gbé nyinya jló jí. Enyi ye ɖò agun lɛ ba kpɔ́n wɛ ɖò xá mǐtɔn mɛ ɔ, ye nɔ ylɔ mì ɖɔ ma wá gɔ́ nú emi ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Nǔ enɛ víví bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mì kpɔ́n!

Bud Miller kpo asì tɔn Joan kpo wɛ nyí mɛ e bɔ d’ewu bo wà ba mǐ kpɔ́n ɖò lɛdo ɔ mɛ lɛ é. Hwenɛnu ɔ, xwè 18 ɖó wɛ un ɖè bɔ ahwan mɛ byɔbyɔ sín xó ɔ bá mì. Gbɛ̌ta e nɔ yí mɛ dó ahwan mɛ ɖò xá ce mɛ é wlan nùɖé dó nyikɔ ce jí bɔ un mɔ ɖɔ é kún sɔgbe xá gbeɖiɖe Jezu tɔn e ɖɔ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni nɔ zɔ nú toxóɖiɖɔ é ó. Bɔ un jló na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. (Jaan 15:19) Un yì mɔ gbɛ̌ta e nɔ yí mɛ dó ahwan mɛ é bo ɖɔ nú ye ɖɔ sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ sín ahwan mɛ wɛ è ɖó na xwè mì dó.

Ee Nɔví Miller ɖɔ ɖɔ emi na xwedó mì yì gbɛ̌ta ɔ nukɔn é ɔ, é byɔ lanmɛ nú mì tawun. É nyɔ́ kpɔ́jɛji  tawun bɔ nǔ ɖě nɔ dó xɛsi n’i ǎ. Nùɖitɔ́ éɖɔhun e ɖò akpá ce é na mì jiɖe tawun! Wǎgbɔ tɔn ɔ, ɖò Zǒsun 1954 tɔn sín vivɔnu ɔ, gbɛ̌ta ɔ yì gbè bo xwè mì dó sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ sín ahwan mɛ. Enɛ hun ali nú mì nú ma nya yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín nǔ ɖevo gbé.

Un wá Betɛli tlolo bo ɖò mɔ̌to gle mɛ tɔn ɖé kpá

Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, è ylɔ mì ɖɔ ma wá wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli, ɖò fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Gle Watchtower tɔn ɖò Staten Island, ɖò New York é. È jɔwu mì bɔ un wà azɔ̌ ɖò finɛ nú xwè atɔn mɔ̌. Nùnywɛtɔ́ mɔkpan e un xò gò bo w’azɔ̌ xá lɛ é zɔ́n bɔ un kplɔ́n nǔ gègě d’eji.

SINSƐNZƆ́WIWA ÐÒ BETƐLI

Un ɖò hladio xwè WBBR kpo Nɔví Franz kpo

Hladio xwé WBBR lɔmɔ̌ ɖò gle Staten Island tɔn ɔ mɛ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ zán sín 1924 jɛ 1957. Xwédo Betɛli tɔn sín hagbɛ̌ 15 jɛ 20 mɔ̌ jɛn è sɛ́dó gle ɔ mɛ. Gègě mǐtɔn kpó ɖò winnyawinnya mɛ bo ka tuùn azɔ̌ ɔ ganji ǎ. Amɔ̌, Eldon Woodworth ɖò mǐ mɛ, nɔví mɛxomɔ yí ami dó ɖè ɖé wɛ. Nùnywɛtɔ́ ɖé wɛ n’i nugbǒ nugbǒ. Lee é wà nǔ kpo mǐ kpo tɔ́ ɖé ɖɔhun gbɔn é zɔ́n bɔ mǐ lidǒ ɖò gbigbɔ lixo. Enyi mɛ ɖevo lɛ sín nùwanyido lɛ wá zɛkpá ɔ, Nɔví Woodworth nɔ ɖɔ, “Nǔ e Aklunɔ ko wà kpo mɛ e é dó ɖò azɔ̌ wà na wɛ é kpo é jiwǔ tawun.”

Harry Peterson ɖókan dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu tawun

Wǔjɔmɛ bunɔ ɖé wɛ mǐ ɖó bɔ Nɔví Frederick W. Franz lɔ wá nɔ kpɔ́ xá mǐ. Nùnywɛ e é ɖó é kpo Mawuxówema ɔ e é tuùn ganji é kpo wà ɖagbe nú mǐ mɛ bǐ, bɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i. Mɛ e nɔ ɖa nùɖuɖu nú mǐ é wɛ nyí Harry Peterson; nyikɔ enɛ ylɔylɔ bɔwǔ nú mǐ hú nyikɔ tɔn tawun ɔ ylɔylɔ, é wɛ nyí Papargyropoulos. Mɛ yí ami dó ɖè wɛ é lɔmɔ̌ nyí bo nɔ ɖó kàn dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu tawun. Nɔví Peterson wà azɔ̌ tɔn ɖò Betɛli ganji, amɔ̌, é ka gɔn ya ké nú wɛnɖagbe jijla ɔ gbeɖé ǎ. É nɔ jó xójlawema mǐtɔn kanweko mɔkpan dó ɖò kúnnuɖegbe ɖò sun ɖokpo ɖokpo mɛ. É lɔmɔ̌ tuùn Mawuxówema ɔ ganji, bo nɔ na xósin nú nùkanbyɔ mǐtɔn gègě.

NƆVÍ NYƆNU NÙNYWƐTƆ́ LƐ SÍN LÈ ÐUÐU

Azɔ̌xɔsa e mɛ è nɔ sú nǔ e tɔn sín gle ɔ mɛ lɛ é dó gò alǒ gannu mɛ ɖè bonu è na zán hweɖevonu é ɖokpo ɖò gle ɔ jí. Atín sínsɛ́n alǒ mǎ litli 42 600 mɔ̌ wɛ è nɔ dó gò nú xwédo Betɛli tɔn ɔ bǐ ɖò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ. Ðò ali enɛ nu ɔ, è jɔwu mì bɔ un wà azɔ̌ xá Etta Huth, nɔví nyɔnu nùnywɛtɔ́ ɖé wɛ n’i. É wɛ nɔ kpé nukún dó lee è na dó nǔ lɛ gò ɔ mɛ gbɔn é wu. Nú nǔ dó gò mɛ hwenu sù ɔ, nɔví nyɔnu e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é nɔ wá d’alɔ mǐ, bɔ Etta nɔ tò lee ye na wà azɔ̌ ɔ gbɔn é. Etta nɔ wà azɔ̌ taji ɖé ɖò nǔ dó gò mɛ ɔ hwenu có, é nɔ sɔ́ kpɔ́ndéwú sísí ɖiɖó nú  nɔví sunnu e ɖò nukún kpé dó gle ɔ wu lɛ é tɔn ɖ’ayǐ. Kpɔ́ndéwú ɖagbe mɛɖée hwíhwɛ́ dó acɛkpikpa yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn glɔ wɛ un sɔ́ ɛ dó mɔ.

Angela kpo nyɛ kpo, kpodo Etta Huth kpan

Angela Romano nyí ɖokpo ɖò nɔví nyɔnu winnyawinnya e nɔ wá d’alɔ mǐ lɛ é mɛ. Etta ko d’alɔ ɛ hwenu e é mɔ nugbǒ ɔ é. Enɛ wu ɔ, hwenu e un ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Betɛli é ɔ, un xò gò nùnywɛtɔ́ ɖevo, bɔ nyɛ kpo é kpo ɖò zinzɔn wɛ sín xwè 58 ɖíe. Angie kpo nyì kpo wlí alɔ ɖò Avril 1958, bɔ mǐ ɖu vivǐ wǔjɔmɛ sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn gègě tɔn ɖó kpɔ́. Ðò xwè enɛ lɛ mɛ ɔ, gbejininɔ Angie tɔn nú Jehovah e ma kán tó ǎ é nyí nǔ e hɛn alɔwliwli mǐtɔn lidǒ lɛ é ɖokpo. Un sixu ɖeji dó wu tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́, nú mǐ na bo ɖò wuvɛ̌ ɖebǔ mɛ ɔ nɛ.

MƐSƐ́DÓZƆ́ KPO TOMƐYIYIZƆ́ KPO

Hwenu e è sà hladio xwé WBBR e ɖò Staten Island ɖò 1957 gudo é ɔ, un wà azɔ̌ ɖò Betɛli Brooklyn tɔn nú táan klewun ɖé. Enɛ gudo ɔ Angie kpo nyì kpo wlí alɔ; enɛ wu ɔ, un gosin Betɛli, bɔ nú xwè atɔn mɔ̌ ɔ, mǐ wà gbexosin-alijitɔ́zɔ́ ɖò Staten Island. Un tlɛ wà azɔ̌ nú mɛ e ɖó hladio xwé ɔ dìn lɛ é nú táan ɖé, bɔ hladio xwé ɔ sín nyikɔ nɔ nyí WPOW.

Angie kpo nyì kpo kudeji bo na hɛn gbɛzán mǐtɔn bɔkun bo na dó sixu ɖò gbesisɔmɛ bo na yí wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí ɖebǔ e è na ɖó hudo mǐtɔn ɖè é. Enɛ wu ɔ, ɖò 1961 sín bǐbɛ̌mɛ ɔ, mǐ ɖò gbesisɔmɛ bo na yí gbè nú gbexosin-alijitɔ́ titewungbe sín azɔ̌ e è ɖè nú mǐ ɖò Falls City ɖò Nebraska é. Mǐ bló huzuhuzu enɛ b’ɛ nɔ zaan é ɔ, è ylɔ mǐ nú Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn, sun ɖokpo wɛ nùkplɔnkplɔn ɔ nɔ xɔ hwenɛnu ɖò South Lansing ɖò New York. Mǐ ɖu vivǐ wemaxɔmɛ ɔ tɔn tawun bo lin ɖɔ hwenu e mǐ na lɛkɔ wá Nebraska é ɔ, mǐ na zán nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é. Enɛ wu ɔ, é kpaca mǐ ɖɔ è ɖè azɔ̌ yɔyɔ̌ ɖé nú mǐ: mǐ na nyí mɛsɛ́dó lɛ ɖò Cambodge! Tò ɖagbeɖagbe enɛ e ɖò Tofɔligbé-zǎnzǎnhweji nú Asie é ɖó ayǐ ɖɛkpɛɖɛkpɛ e mɛɖé ma ko hɛn gblé ǎ lɛ é, nùxixo kpo wǎn ɖagbeɖagbe e gbɔn vo nú nǔ ɖebǔ e mǐ ko tuùn ɖ’ayǐ lɛ é kpo. Mǐ jló kpo akpàkpà sɔ mɛ kpo bo na jla wɛnɖagbe ɔ ɖò finɛ.

Amɔ̌, ninɔmɛ toxóɖiɖɔ tɔn ɖò tò ɔ mɛ wá huzu, bɔ mǐ ɖó na sɛtɛn yì Viêt Nam du Sud. É blawu ɖɔ ɖò xwè wè vlamɛ ɔ, lanmɛ ce wá gblé bǐ, enɛ wu ɔ, è ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni lɛkɔ yì xwè. É byɔ hwenu kpɛɖé bonu lanmɛ ce na dó jɛmɛ, amɔ̌, ee un wá mɔ hlɔnhlɔn é ɔ, mǐ lɛ́vɔ bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn.

Nyì kpo Angela kpo ɖò 1975, jɛ nukɔn nú nùkanbyɔmɛ televiziɔn jí tɔn ɖé

Ðò Mars 1965 ɔ, è jɔwu mǐ bɔ mǐ na jɛ agun lɛ ba kpɔ́n jí ɖò tomɛyiyizɔ́ mɛ. Nú xwè 33 ɔ, Angie kpo nyì kpo ɖu vivǐ lɛdo lɛ kpo agbegbe lɛ kpo biba kpɔ́n sín azɔ̌ tɔn, kaka jɛ tuto lɛ biblo jɛ nukɔn nú kpléɖókpɔ́ lɛ kpo kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ ɖesu kpo jí. Kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ ko nɔ sɔ́ akpàkpà mì ɖ’ayǐ, enɛ wu ɔ, awǎjijɛ sín nǔ wɛ é nɔ nyí nú mì ɖɔ má ɖ’alɔ ɖò tuto biblo nú nǔwiwa enɛ lɛ mɛ. Mǐ nɔ xá ɖěɖee lɛlɛ̌ dó toxo New York City tɔn mɛ lɛ é mɛ nú xwè ɖé lɛ, bɔ è bló kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ gègě ɖò Yankee Stadium.

KƆLILƐ YÌ BETƐLI KPO WEMAXƆMƐ YƐHWEXƆSUÐUTO Ɔ TƆN LƐ MƐ KPO

Lee é ko nɔ nyí nú mɛ ɖěɖee ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn bunɔ ɖé mɛ gbɔn é ɔ, azɔ̌ ɖè nú mɛ e sɔ́ akpàkpà mɛ bo lɛ́ vɛwǔ lɛ é wɛ ɖò te kpɔ́n Angie kpo nyì kpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò 1995 ɔ, è byɔ mì ɖɔ má kplɔ́n nǔ mɛ ɖò Wemaxɔmɛ Devizɔ́ Kplɔnkplɔn Tɔn. Xwè atɔn gudo ɔ, è ylɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wá Betɛli.  É hun xomɛ nú mì tawun ɖɔ má lɛkɔ wá fí e un bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn bunɔ ce ɖè ɖò xwè 40 jɛji ɖíe é. Nú hwenu ɖé ɔ, un wà azɔ̌ ɖò Azɔ̌xɔsa Sinsɛnzɔ́wiwa Tɔn bo lɛ́vɔ nyí nùkplɔnmɛtɔ́ ɖé ɖò wemaxɔmɛ gègě mɛ. Ðò 2007 ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ wemaxɔmɛ lɛ tɔn dó Azɔ̌xɔsa Wemaxɔmɛ Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Tɔn yɔyɔ̌ ɔ glɔ ɖò Betɛli, bɔ è jɔwu mì bɔ un nyí nukúnkpénuwutɔ́ na nú xwè nabi ɖé.

Mǐ mɔ huzuhuzu yaɖeyaɖe gègě ɖò mɛkplɔnkplɔn wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ. È hun nǔ sín Wemaxɔmɛ Mɛxo Agun Tɔn lɛ Tɔn nu ɖò 2008. Ðò xwè wè e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, mɛxo agun tɔn 12 000 jɛji wɛ è kplɔ́n nǔ ɖò Patterson kpo Betɛli Brooklyn tɔn kpo. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ kpó ɖò yiyi wɛ ɖò tò vovo mɛ kpo mɛ̌si ɖěɖee è kplɔ́n azɔ̌ ɖò tò ɔ mɛ lɛ é kpo. Ðò 2010 ɔ, Wemaxɔmɛ Devizɔ́ Kplɔnkplɔn Tɔn wá huzu Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Tɔn nú Nɔví Sunnu Tlɛnnɔ Lɛ, bɔ è ɖó wemaxɔmɛ yɔyɔ̌ ɖé ayǐ, Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Tɔn nú Asú kpo Asì kpo Lɛ.

Bɛ́sín xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2015 tɔn ɔ, è xò wemaxɔmɛ wè enɛ lɛ kplé bɔ é huzu Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ. Mɛ e è nɔ kplɔ́n nǔ lɛ é sixu nyí asú kpo asì kpo lɛ, alǒ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu tlɛnnɔ lɛ kpo. É hun xomɛ nú mɛ gègě gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí hwenu e ye sè ɖɔ alaxɔ gègě na ɖó wemaxɔmɛ enɛ é. Mɔ e un mɔ bɔ wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbló ada é hun xomɛ nú mì tawun, bɔ mɛ ɖěɖee sɔ yeɖée jó nú wemaxɔmɛ enɛ bɔ un xò gò lɛ é sù nukún ce mɛ tawun.

Enyi un kpɔ́n gudo sɛ́dó sín hwenu e un bló baptɛm ɖò nǔ e mɛ kanlin lɛ nɔ nu sìn ɖè é kaka wá jɛ dìn ɔ, un nɔ dokú nú Jehovah nú nùnywɛtɔ́ ɖěɖee d’alɔ mì ɖò nugbǒ ɔ li jí lɛ é. Ye bǐ wɛ ɖó xwè ce alǒ yí kplɔ́n ɖokpo ɔ xá mì ǎ. Amɔ̌, gbɛtɔ́ nùɖitɔ́ lɛ wɛ nú ye ɖò ayi mɛ. Wǎn e ye yí nú Jehovah é ɖò wɛn ɖò walɔ yetɔn kpo zinzan yetɔn lɛ kpo mɛ. Ðò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ ɔ, mǐ ɖó nùnywɛtɔ́ e mǐ sixu yì xá é gègě. Nǔ e un wà é nɛ bɔ é wà ɖagbe nú mì tawun.

Kpɔ́ninɔ kpo wemaxɔmɛvi e gosin akpáxwé gbɛ̀ ɔ tɔn vovo lɛ é kpo nɔ víví nú mì