ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mars 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 1-28 Mai 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Zɔnlin E Un Ði Xá Nùnywɛtɔ́ lɛ É Ðó Lè nú Mì

William Samuelson mɔ wuvɛ̌ kpo awǎjijɛ kpo ɖò azɔ̌ ɖè nú mɛ tɔn lɛ mɛ ɖò xwè gègě e zán ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é mɛ.

Wlǐ Yɛ̌yi nú Mɛ E É Jɛxa Ðɔ È Ni Wlí Na É

Mɛ̌ è ka ɖó na wlí yɛ̌yi na? Etɛwu? Lè tɛ lɛ a ka na mɔ ɖò yɛ̌yi wlíwlí nú ye mɛ?

Ði Nǔ—Wà Nǔ kpo Nùnywɛ Kpo!

Gbeta e kɔn a na wá é ɖé lɛ sixu hɛn nǔ gblé dó gbɛzán towe wu. Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn?

Sɛ̀n Jehovah kpo Ayi Towe Bǐ Kpo!

Axɔsu Judáa tɔn Asa, Jozafati, Ezekiyasi, kpo Joziyasi kpo bǐ wɛ wà nǔ nyì dò. É ɖò mɔ̌ có, Mawu mɔ ɖɔ ye sɛ̀n emi kpo ayi yetɔn bǐ kpo. Etɛwu?

A ka Na Hɛn Nǔ E È Wlan Ð’ayǐ lɛ É Dó Ayi Mɛ À?

Nùwanyido mɛ ɖevo lɛ tɔn kaka jɛ ee ɖò Biblu mɛ lɛ é jí, sixu kplɔ́n nǔ mǐ.

Nyǐ Xɔ́ntɔn ɖé Hwenu E Xɔ́ntɔn Nyínyí ɖé Jló Na Gblé É

É sixu wá jɛ bɔ xɔ́ntɔn towe na ɖó hudo towe tawun bo na dó mɔ éɖée mɛ. Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ ɛ gbɔn?

Nyikɔ Biblu Tɔn ɖé Ðò Zɛ̌n Hwexónu Tɔn ɖé Jí

Zɛ̌n hwexónu tɔn sín xwɛ e ɖó xwè 3 000 mɔ̌ bɔ è kùn tɔ́n sín dò mɛ ɖò 2012 é ɖé dɔn dobanúnǔtɔ́ lɛ sín ayi ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ. Etɛ ka jiwǔ ɖò nǔ enɛ e è mɔ é mɛ?