Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN E ÐÒ NǓ XÓXÓ SƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

“Kanɖodonǔwu kpo Wanyiyi kpo Gɔ́ Ayi Mǐtɔn Mɛ Hú Ð’ayǐ Tɔn”

“Kanɖodonǔwu kpo Wanyiyi kpo Gɔ́ Ayi Mǐtɔn Mɛ Hú Ð’ayǐ Tɔn”

Ðò Vendredi ɖokpo ɖò Septembre 1922 ɔ, yǒzo ɔ jɛ syɛnsyɛn jí zǎnzǎn enɛ ɖò fí e gbɛtɔ́ 8 000 kplé ɖè ɖò nùkpɔ́ntɛn ɔ é. Zinkponɔ ɔ ɖɔ ɖɔ ɖò akpáxwé taji elɔ hwenu ɔ, mɛ e jló lɛ é sixu tɔ́n sín xɔ ɔ mɛ, amɔ̌, è na na gbè mɛɖebǔ bonu é na lɛ́vɔ byɔ xɔ ɔ sá ǎ.

È jihan lɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ tuto ɔ tɔn, enɛ gudo ɔ, Joseph F. Rutherford yì tavo xóɖɔtɔ́ ɔ tɔn kɔn. Gègě kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ tɔn junjɔn ayǐ, bo ɖò nǔ e ja jijɛ gbé é kpɔ́n wɛ. Mɛɖé lɛ ɖò yiyi wɛ bo ɖò wìwá wɛ ɖó yǒzo ɔ wu. Xóɖɔtɔ́ ɔ byɔ ye kpo ayi bǐ kpo ɖɔ ye ni wá junjɔn ayǐ bo ɖótó. Ee xóɖiɖɔ ɔ bɛ́ é ɔ, mɛɖé ka ɖó ayi avɔ ɖaxó e è mlá ganji bo sɔ́ kplá atáà ɔ sín ta nu é wu à?

Nɔví Rutherford ɖɔ xó dó xota “Axɔsuɖuto jixwé tɔn ɔ ko sɛkpɔ” jí. Nú ganxixo ɖokpo adaɖé mɔ̌ ɔ, gbè tɔn e ɖó hlɔnhlɔn é kpé xɔ ɔ bǐ mɛ, hwenu e é ɖò xó ɖɔ dó lee gbeyiɖɔ hwexónu tɔn lɛ jla Axɔsuɖuto e jawě é kpo akɔnkpinkpan kpo gbɔn é wu wɛ é. Ee xóɖiɖɔ tɔn ja fífó gbé é ɔ, é kanbyɔ ɖɔ: “Mi ɖi nǔ ɖɔ Axɔsu susunɔ ɔ ko jɛ acɛ kpa jí à?” Kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ yí gbè kpo xósusu kpo ɖɔ: “Ɛɛn!”

Nɔví Rutherford súxó bo ɖɔ: “Hǔn, mi bo lɛkɔ yì gle ɔ mɛ, mi vǐ Mawu Ajalɔnnɔ ɔ tɔn lɛ! Mi kpɔ́n, Axɔsu ɔ ɖò acɛ kpa wɛ! Midɛɛ lɛ wɛ nyí mɛ ɖěɖee na jla lɛ é. Enɛ wu ɔ, mi jla, mi jla, mi jla Axɔsu ɔ kpo Axɔsuɖuto tɔn kpo.”

Hwenɛnu ɔ, è tún avɔ e è mlá ɖó aga é kpo ayɛ̌si kpo, bɔ nukɛgbe elɔ ɖ’eji: “Mi jla Axɔsu ɔ kpo Axɔsuɖuto tɔn kpo.”

Ray Bopp flín ɖɔ: “Akpàkpà sɔ́ kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ.” Anna Gardner tinmɛ lee “atín e è sɔ́ dó gbá xɔ ɔ na lɛ é húnhún, ɖó asíkpɛ́ lɛ wu” gbɔn é. Fred Twarosh ɖɔ: “Kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ bǐ site zɛɛn.” Evangelos Scouffas ɖɔ: “É cí ɖɔ hlɔnhlɔn ɖaxó ɖé wɛ dɔn mǐ sín zinkpo mǐtɔn lɛ jí ɖɔhun, bɔ mǐ site bɔ ɖasin kpé nukún mǐtɔn lɛ jí.”

Mɛ e wá kpléɖókpɔ́ enɛ jí lɛ é gègě ko nɔ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Amɔ̌ dìn ɔ, akpàkpà vo wɛ lɛ́vɔ sɔ́ ye dó azɔ̌ enɛ wu. Ethel Bennecoff ɖɔ ɖɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɔ, “kanɖodonǔwu kpo wanyiyi kpo gɔ́ ayi [yetɔn] mɛ hú ɖ’ayǐ tɔn.” Odessa Tuck ee ɖó xwè 18 hwenɛnu é gosin kpléɖókpɔ́ ɔ, bo kanɖeji ɖɔ emi na sɔ ylɔ̌ e ɖɔ “Mɛ̌ un ka na sɛ́dó?” é. É ɖɔ: “Un tuùn fí ɔ, lee un na yì gbɔn é alǒ nǔ e un na ɖɔ é ǎ. Nǔ ɖokpo e un tuùn é wɛ nyí ɖɔ un jló na cí gbeyiɖɔ Ezayíi e ɖɔ ‘Nyɛ na yì, sɛ́ mì dó’” ɔ ɖɔhun. (Eza. 6:8) Ralph Leffler ɖɔ: “Azǎn manawɔn enɛ wɛ nyí bǐbɛ̌mɛ wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ jijla tɔn e ko kpé ayikúngban ɔ bǐ jí é.”

É ɖò wɛn ɖɔ kpléɖókpɔ́ ɖaxó enɛ e è bló ɖò Cedar Point, Ohio ɖò 1922 é byɔ hwenuxó mɛ, bo nyí nǔ manawɔn ɖé ɖò yɛhwexɔsuɖuto ɔ linu! George Gangas ɖɔ: “Kpléɖókpɔ́ ɖaxó enɛ sɔ́ jlǒ ɔ d’ayi mɛ  nú mì ɖɔ nyì ni ma nɔ gɔn [kpléɖókpɔ́ lɛ ɖě] gbeɖé ó.” É flín ɖɔ emi kún ka gɔn ɖě gbeɖé nugbǒ ó. Julia Wilcox wlan ɖɔ: “Un sixu tinmɛ lee akpàkpà nɔ sɔ́ mì gbɔn hweɖebǔnu e è ɖɔ Cedar Point 1922 xó ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ é ǎ kpowun bɔ xó fó. Un nɔ jló na ɖɔ hwebǐnu ɖɔ, ‘É na cɛ́ nú we Jehovah nú ali e a hun nú mì bɔ un wá tɛn enɛ mɛ é.’”

Mɔ̌ ɖokpo ɔ, gègě mǐtɔn wɛ nɔ flín nǔ xɔ akwɛ mɔhun lɛ dó kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé wu, ɖò taji ɔ, kpléɖókpɔ́ e sɔ́ akpàkpà mǐ ɖò ayi mɛ, bo zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖókan dó nǔ wu bo nɔ lɛ́ ɖó wanyiyi nú Mawu ɖaxó mǐtɔn kpo Axɔsu mǐtɔn kpo é ɖò égbé. Nú mǐ ɖò tamɛ lin dó nǔ xɔ akwɛ enɛ lɛ jí wɛ ɔ, é nɔ sísɛ́ mǐ lɔ bɔ mǐ nɔ ɖɔ: “É na cɛ́ nú we Jehovah nú ali e a hun nú mì bɔ un wá tɛn enɛ mɛ é.”