Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ma nú Wanyiyi Towe Ðekpo Ó

Ma nú Wanyiyi Towe Ðekpo Ó

“Adanuwiwa na kpé fí bǐ bɔ nùɖitɔ́ gègě sín [wanyiyi] na ɖekpo.”​—MAT. 24:12.

HAN LƐ: 60, 135

1, 2. (a) Mɛ̌ mɛ̌ e xó e Jezu ɖɔ ɖò Matie 24:12 mɛ lɛ é ka kàn jɛ nukɔn? (b) Nɛ̌ wema Mɛsɛ́dó tɔn ka xlɛ́ ɖɔ Klisanwun nukɔntɔn lɛ gègě nɔ ɖò wanyiyi ɖexlɛ́ wɛ gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

WUNTUN e xlɛ́ “hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ” sín akpáxwé ɖokpo wɛ nyí ɖɔ “nùɖitɔ́ gègě sín [wanyiyi] na ɖekpo.” (Mat. 24:3, 12) Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, Jwifu ɖěɖee ɖɔ ɖɔ emi nyí mɛ Mawu tɔn lɛ é tin bɔ wanyiyi e ye ɖò nú Mawu é ɖekpo.

2 Amɔ̌, Klisanwun hwenɛnu tɔn lɛ gègě hɛn alɔnu yetɔn ján bo “nɔ gɔn Wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó Jezu Klisu wu ɔ jla . . . ǎ,” lobo nɔ ɖò wanyiyi ɖexlɛ́ Mawu, Klisanwun hàtɔ́ yetɔn lɛ kpo nùmaɖitɔ́ lɛ kpo wɛ. (Mɛ. 2:44-47; 5:42) É ɖò mɔ̌ có, ahwanvu Jezu tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn ɖé lɛ tin bɔ wanyiyi yetɔn ɖekpo.

3. Etɛ ka sixu ko zɔ́n bɔ wanyiyi Klisanwun ɖé lɛ tɔn ɖekpo?

3 Hwenu e Jezu Klisu e è fɔ́n sín kú é ɖò xó ɖɔ nú Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn e nɔ nɔ Efɛzi lɛ é wɛ é ɔ, é ɖɔ: “Nǔ towe e vɛ́ wǔ ce ɔ ɖíe: a sɔ́ ɖó wanyiyi lee a ɖó gbɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ é ǎ.” (Nǔɖe. 2:4) Etɛ ka sixu ko zɔ́n enɛ? Linlin gbɛ̀ ɔ tɔn wɛ sixu ko wà nǔ dó ahwanvu Klisu tɔn nukɔntɔn enɛ lɛ wu.  (Efɛ. 2:2, 3) Toxo égbé tɔn lɛ gègě ɖɔhun ɔ, nǔ nyanya gègě wɛ gɔ́ toxo Efɛzi tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn mɛ. Toxo ɖé wɛ bo jɛ dɔkun tawun bɔ mɛ e nɔ nɔ finɛ lɛ é nɔ sɔ́ ayi yetɔn ɖó gbɛɖuɖu, ayiɖeɖayi kpo gbɛ̀ fɛɛ zinzan kpo jí hugǎn. É ɖò wɛn ɖɔ jlǒ cejɛnnabi tɔn enɛ lɛ cyɔn yɛ wanyiyi e ma ɖó cejɛnnabi ǎ é jí. Gɔ́ na ɔ, winnyanú lɛ kpo nùblibliwiwa e xyɔwǔ lɛ é kpo gbakpé tawun.

4. (a) Ali tɛ lɛ nu wanyiyi ka nɔ ɖekpo ɖè ɖò azǎn mǐtɔn gbè? (b) Ali atɔn tɛ lɛ nu wanyiyi mǐtɔn ka sixu gbɔn tɛnkpɔn nu ɖè?

4 Nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn e ɖɔ ɖɔ wanyiyi na ɖekpo é lɛ́ kàn azǎn mitɔn gbè. Wanyiyi e mɛ lɛ ɖó nú Mawu é fɔ́n bo ɖò ɖiɖekpo wɛ tawun. Gbɛtɔ́ livi mɔkpan ko dó gudo Mawu bo nɔ ɖó nukún ɖɔ tutoblonunu e gbɛtɔ́ zé ɖ’ayǐ lɛ é na ɖeɖɛ tagba gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ. Enɛ wu ɔ, wanyiyi fɔ́n bo ɖò ɖiɖekpo wɛ ɖò mɛ ɖěɖee ma nɔ sɛ̀n Jehovah Mawu ǎ lɛ é tɛntin. Loɔ, lee agun Efɛzi tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn sín ninɔmɛ lɛ xlɛ́ gbɔn é ɔ, Klisanwun nugbǒ lɛ sixu mɔ ɖɔ lee emi ɖè é ko nyɔ́ nú emi, bo na tin bɔ wanyiyi yetɔn na ɖekpo. Dìn ɔ, mǐ na gbéjé lee wanyiyi mǐtɔn sixu gbɔn tɛnkpɔn nu gbɔn é kpɔ́n ɖò ali atɔn nu: (1) Wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é, (2) wanyiyi e mǐ ɖó nú nugbǒ Biblu tɔn é, (3) kpo wanyiyi e mǐ ɖó nú nɔví mǐtɔn lɛ é kpo.

WANYIYI E MǏ ÐÓ NÚ JEHOVAH É

5. Etɛwu mǐ ka ɖó na yí wǎn nú Mawu?

5 Ðò azǎn ɖokpo e jí Jezu gb’akpá nú mɛ ɖɔ wanyiyi na wá ɖekpo é ɔ, é tó tɛɖɛ̌ wanyiyi e ɖò taji hú bǐ é jí jɛ nukɔn hwɛ̌. É ɖɔ: “‘A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo.’ Sɛ́n ɖaxó e jɛ nukɔn nú sɛ́n lɛ bǐ ɔ nɛ.” (Mat. 22:37, 38) Nugbǒ wɛ ɖɔ enyi wǎn e mǐ yí nú Mawu é gɔ́ngɔ́n ɔ, é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na setónú nú gbeɖiɖe tɔn lɛ, bo na dɛ, lobo na lɛ́ gbɛ́ wǎn nú nǔ nyanya. (Xà Ðɛhan 97:10.) É ɖò mɔ̌ có, Satáan kpo gbɛ̀ tɔn kpo ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na vɔ́da nú wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu é.

6. Nú mǐ hɛn wǎn e mǐ yí nú Mawu é bú ɔ, etɛ mɛ é ka nɔ tɔ́n kɔ dó?

6 Mɛ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é ɖó linlin e ma sɔgbe ǎ é dó wanyiyi jí. Ye nɔ yí wǎn nú Gbɛɖotɔ́ ɔ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, yeɖesunɔ wɛ ye nɔ yí wǎn na. (2 Tim. 3:2, nwt) Gbɛ̀ elɔ e ɖò Satáan sín acɛ glɔ é nɔ flɔ́ zo dó glɔ nú “gbɛtɔ́ sín jlǒ nyanya lɛ, nukún ɖò mɛ gban mɛ, kpo goyiyi e dɔkun jijɛ nɔ zɔ́n mɛ é kpan.” (1 Jaan 2:16) Mɛsɛ́dó Pɔlu gb’akpá nú Klisanwun hàtɔ́ tɔn lɛ dó wǎn yíyí nú gbɛtɔ́ sín jlǒ lɛ wu, bo ɖɔ: “Enyi ayixa mɛtɔn ɖò hwɛhuhu sín nǔ lɛ jí ɔ, kú wɛ é nɔ kplá mɛ yì . . . Mɛ e jí ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn sín nǔ lɛ nɔ ɖu gǎn ɖè lɛ ɔ, kɛntɔ́ Mawu tɔn wɛ ye nyí.” (Hlɔ. 8:6, 7) Nugbǒ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ zán gbɛ̀ yetɔn bo nɔ nya agbaza sín nǔ lɛ, alǒ bo nɔ gbɔ jlǒ xóɖóxámɛ tɔn lɛ é ɔ, ye nɔ wá sún sìn nǔ ɖěɖee ye wà lɛ é tɔn lobɔ é nɔ wá vɛ́ nú ye ɖò gudo mɛ tawun.​—1 Kɔ. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Awovinú tɛ lɛ ka sixu kpannukɔn ahwanvu Klisu tɔn lɛ ɖò égbé?

7 Ðò tò ɖé lɛ mɛ ɔ, enyi linlin ɖěɖee na vɔ́da nú wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu é kɛɖɛ wɛ mɛ e nɔ ɖɔ tawun ɖɔ Mawu kún tíìn ó lɛ é, mɛ e nɔ ɖɔ é d’ablu lɛ é kpo mɛ e nɔ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée lɛ é kpo nɔ sɔ́ sù ǎ, loɔ, ye nɔ lɛ́ sɔ́ linlin e na zɔ́n bɔ è ma na ɖi nǔ nú Mawu é lɔ sù. Ye ko bló bɔ mɛ gègě wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ xlonɔ lɛ alǒ mɛ e ma bí ǎ lɛ é jɛn sixu ɖi nǔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, è nɔ ɖó sísí ɖaxó nú nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ, bɔ enɛ nɔ ɖè ayi mɛ lɛ tɔn sín Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn wu. (Hlɔ. 1:25) Nú mǐ nɔ ɖótó nùkplɔnmɛ mɔhun lɛ ɔ, mǐ sixu jɛ zɔ nú Jehovah bɔ wanyiyi e mǐ ɖó n’i é na ɖekpo.​—Ebl. 3:12.

8. (a) Ninɔmɛ e nɔ kú awakanmɛ nú mɛ é tɛ lɛ ka nɔ kpannukɔn mɛ Jehovah tɔn lɛ gègě? (b) Jiɖe tɛ mǐ ka mɔ ɖò Ðɛhan 136gɔ́ ɔ mɛ?

8 Enyi mǐ nɔ jó mǐɖée dó bɔ awakanmɛ nɔ  kú mǐ ɔ, enɛ sixu zɔ́n bɔ nùɖiɖi mǐtɔn na vɔ́da, lobɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu é na ɖekpo. Ðò gbɛ̀ nyanya elɔ e Satáan kpacɛ na é mɛ ɔ, ninɔmɛ e nɔ kú awakanmɛ nú mɛ lɛ é sixu wá kpannukɔn mǐ mɛ bǐ. (1 Jaan 5:19) Bɔya ɖò alɔnu dìn ɔ, mǐ ɖò xwi ɖí xá wuvɛ̌ e mɛxoxwé, azɔn alǒ akwɛyózó nɔ dɔn wá lɛ é wɛ. Alǒ, é sixu nyí ɖɔ mǐ ɖò xwi ɖí xá linlin nǔwumakpé tɔn lɛ, nǔ e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè bɔ ye ma ko jɛnu ǎ lɛ é alǒ nùwanyido mǐɖesunɔ tɔn lɛ wɛ. Amɔ̌, mǐ ɖó na jó ninɔmɛ mɔhun lɛ, alǒ linlin mɔhun lɛ dó gbeɖé, bɔ ye na zɔ́n bɔ mǐ na lin ɖɔ Jehovah ko jó mǐ dó ǎ. Loɔ, mǐ ɖó na lin tamɛ dó xó jiɖe na mɛ tɔn e kúnkplá wanyiyi e Jehovah ɖó nú mǐ b’ɛ ɖò te kaka sɔyi é jí. Mǐ mɔ xó mɔhun lɛ ɖò Ðɛhan 136:23 mɛ, é ɖɔ: “É wɛ flín mǐ hwenu e adǎn ɖò mǐ gbò wɛ é; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖò te kaka sɔyi.” Nugbǒ ɔ, xomɛ e Jehovah nyɔ́ dó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu é nɔ ɖyɔ ǎ. Hǔn, mǐ sixu kudeji ɖɔ nú mǐ “súxó ylɔ ɛ ɔ,” é na sè lobo na na sìnkɔn tɔn mǐ.​—Ðɛh. 116:1; 136:24-26.

9. Etɛ ka na hlɔnhlɔn Pɔlu bɔ é hɛn wanyiyi e é ɖó nú Mawu é wu?

9 Ðɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔhun ɔ, Pɔlu nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó gudo e Jehovah nɔ nɔ nú mɛ hwebǐnu é jí, b’ɛ nɔ na ɛ hlɔnhlɔn. Pɔlu wlan ɖɔ: “Aklunɔ wɛ nyí mɛ e nɔ d’alɔ mǐ é. Un na ɖi xɛsi nú nùɖé ǎ. Etɛ mɛɖé ka sixu wà nú mì.” (Ebl. 13:6) Jiɖe syɛnsyɛn enɛ e Pɔlu ɖó dó nukúnkpémɛwu wanyiyinɔ Jehovah tɔn wu é d’alɔ ɛ b’ɛ ɖí xwi xá gbɛmɛ tagba lɛ. É jó ninɔmɛ vɛwǔ lɛ dó bɔ ye ɖu ɖò jǐ tɔn ǎ. Nugbǒ ɔ, hwenu e Pɔlu ɖò gankpa mɛ é ɔ, é wlan wema-sɛ́dó-mɛ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn gègě. (Efɛ. 4:1; Fili. 1:7; File. 1) É tlɛ nyí hwenu e nǔ cikɔ nú Pɔlu tawun é ɔ, é hɛn wanyiyi e é ɖó nú Mawu é wu. Etɛ ka na ɛ hlɔnhlɔn bɔ é wà mɔ̌? É kpó ɖò jiɖe dó “Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu [bo] nɔ dó gbɔ nú mǐ, ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ” é wu wɛ. (2 Kɔ. 1:3, 4) Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Pɔlu tɔn bo na ɖò biblo wɛ, bɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é na ɖò syɛnsyɛn d’eji wɛ gbɔn?

Ðè wanyiyi xlɛ́ Jehovah (Kpɔ́n akpáxwé 10gɔ́ ɔ)

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ wǎn e mǐ yí nú Jehovah é na fɔ́n bo na ɖò syɛnsyɛn wɛ?

10 Pɔlu ɖesunɔ ɖɔ ali taji e nu mǐ sixu bló bɔ wǎn e mǐ yí nú Jehovah é na ɖò syɛnsyɛn wɛ é. É wlan sɛ́dó nùɖitɔ́ hàtɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nɔ xoɖɛ hwebǐnu.” Nukɔnmɛ ɔ, é wlan ɖɔ: “Mi nɔ ɖókan dó ɖɛxixo wu.” (1 Tɛ. 5:17; Hlɔ. 12:12) Xóɖiɖɔ gbɔn ɖɛxixo gblamɛ wɛ na zɔ́n bɔ kancica e ɖò mǐ kpo Mawu kpo tɛntin é na syɛn. (Ðɛh. 86:3) Nú mǐ nɔ zán hwenu gègě bo nɔ ɖɔ linlin mǐtɔn lɛ kpo nǔ e ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é kpo nú Jehovah ɔ, é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɛkpɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn e “nɔ sè ɖɛ” é ganji. (Ðɛh. 65:3) Gɔ́ na ɔ, enyi mǐ ɖó ayi wu ɖɔ Jehovah nɔ sè ɖɛ mǐtɔn lɛ ɔ, wanyiyi e mǐ ɖó n’i é na jɛji. Mǐ na wá mɔ nukúnnú jɛ mɛ ganji ɖɔ “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá mɛ e nɔ súxó ylɔ ɛ lɛ bǐ.” (Ðɛh. 145:18) Jiɖe enɛ e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah nɔ nɔ gudo nú mǐ kpo wanyiyi kpo é na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn nùɖiɖi tɔn ɖevo lɛ.

WANYIYI E MǏ ÐÓ NÚ NUGBǑ BIBLU TƆN É

11, 12. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó wanyiyi e gɔ́ngɔ́n é nú nugbǒ Biblu tɔn gbɔn?

11 Nugbǒ ɔ xɔ akwɛ nú mǐ mɛ Klisanwun lɛ bɔ mǐ nɔ wlíbò na. Xó Mawu tɔn wɛ nyí jɔtɛn nugbǒ ɔ tɔn. Ðò ɖɛ e Jezu xò sɛ́dó Tɔ́ tɔn é mɛ ɔ, é ɖɔ: “Xó towe . . . nyí nugbǒ.” (Jaan 17:17) Hǔn, fí e wǎn yí nú nugbǒ ɔ nɔ bɛ́sín é wɛ nyí nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó dó Xó Mawu tɔn wu. (Kolo. 1:10, nwt) Amɔ̌, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó kpowun ko kpé ǎ. Ðǒ ayi lee mɛ e wlan Ðɛhan 119gɔ́ ɔ é d’alɔ mǐ, bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wǎn yí nú nugbǒ Biblu tɔn nyí é wu gbɔn é. (Xà Ðɛhan 119:97-100.) A ka nɔ zán hwenu dó lin tamɛ dó wemafɔ Biblu tɔn lɛ jí alǒ zé hwiɖée d’emɛ ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí à? Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó ali ɖěɖee nu nugbǒ  Biblu tɔn lɛ zinzan ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ nɔ hɛn lè wá nú mǐ ɖè lɛ é jí ɔ, lee nugbǒ enɛ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ jɛji.

12 Ðɛhanwlantɔ́ ɔ lɛ́ ɖɔ: “Xó towe víví ɖò nu ce mɛ mɛ nya! É víví ɖò nu ce mɛ hú wǐin.” (Ðɛh. 119:103) Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ sixu ɖɔ́ nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e jinjɔn Biblu jí, bɔ mǐ nɔ mɔ sín tutoblonunu Mawu tɔn sí lɛ é kpɔ́n. Nú è na ɖɔ ɔ, mǐ sixu jó dó nyì ɖɛ̌ ta, bo na mɔ tɛn dó sixu flín lee nugbǒ ɔ sín “xó ɖagbe” lɛ víví sɔ́ é, bo na sixu zán ye dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.​—Nùt. 12:10.

13. Etɛ ka d’alɔ Jelemíi bɔ é yí wǎn nú nugbǒ Biblu tɔn? Nɛ̌ nugbǒ enɛ ka cí n’i?

13 Gbeyiɖɔ Jelemíi yí wǎn nú nugbǒ Biblu tɔn. Ðǒ ayi lee xó Mawu tɔn lɛ cí n’i é wu. “Nú xó ɖé tɔ́n sín nu towe mɛ bo jɛ tó ce mɛ lě ɔ, tlolo jɛn un nɔ wɔ ɖu; xó towe nɔ dó xomɛhunhun nú mì, bo nɔ na awǎjijɛ mì. Mawu Mavɔmavɔ, Mawu Nǔbǐwukpétɔ́, nyikɔ towe ɖò wǔ ce.” (Jel. 15:16) Nú è na ɖɔ ɔ, Jelemíi nɔ ɖu xó xɔ akwɛ Mawu tɔn lɛ, bɔ adɔkan tɔn lɛ nɔ li ye hwenu e é nɔ lin tamɛ dó ye jí é. Ðò ali enɛ nu ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bɔ wǔjɔmɛ e é ɖó, bɔ è na ylɔ nyikɔ Mawu tɔn dó wǔ tɔn é sù nukún tɔn mɛ tawun. Wanyiyi e mǐ ɖó nú nugbǒ Biblu tɔn é ka nɔ sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ nɔ tuùn ɖɔ wǔjɔmɛ bunɔ ɖé wɛ mǐ ɖó, bɔ nyikɔ Jehovah tɔn ɖò ta nú mǐ, bɔ mǐ nɔ lɛ́ jla Axɔsuɖuto tɔn ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ à?

Ðè wanyiyi xlɛ́ nugbǒ Biblu tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ wanyiyi mǐtɔn nú nugbǒ Biblu tɔn na gɔ́ngɔ́n?

14 Gbɔn vo nú Biblu xixa kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ kpo xixa ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo ɖó wanyiyi e gɔ́ngɔ́n é nú nugbǒ Biblu tɔn gbɔn? Mǐ sixu bló bɔ wǎn e mǐ yí nú nugbǒ Biblu tɔn é na jɛji gbɔn kplé agun tɔn lɛ yiyi ɖò gbesisɔmɛ gblamɛ. Biblu e mǐ nɔ zán Atɔxwɛ dó kplɔ́n ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ é nyí ali taji e nu è nɔ kplɔ́n nǔ mǐ ɖè é. Nú mǐ na mɔ nukúnnú jɛ xota e kplɔ́n wɛ è ɖè ɔ mɛ ɔ, mǐ ɖó na sɔnǔ ganji nú xota nùkplɔnkplɔn tɔn Atɔxwɛ ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo. Ali e nu mǐ sixu wà mɔ̌ ɖè lɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ba dò nú wemafɔ e è ɖè dó xota ɔ mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo. Ðò égbé ɔ, è sixu yí Atɔxwɛ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org jí alǒ mɔ ɖò JW Library jí dó gbè gègě mɛ. È bló ɖó alɔ ɖé lɛ jí bɔ mǐ sixu yawu mɔ wemafɔ ɖěɖee è ɖè lɛ é ɖò xota nùkplɔnkplɔn tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo mɛ. Mǐ na bo zán wlɛnwín  ɖebǔ ɔ, wemafɔ enɛ lɛ xixa kpo sɔxwixwe kpo gɔ́ nú tamɛ linlin kpɔ́n dó ye jí kpo na zɔ́n, bɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú nugbǒ Biblu tɔn é na gɔ́ngɔ́n.​—Ðɛhan 1:2.

WANYIYI E MǏ ÐÓ NÚ NƆVÍ MǏTƆN LƐ É

15, 16. (a) Sɔgbe xá Jaan 13:34, 35 ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na bló? (b) Nɛ̌ wǎn e mǐ yí nú nɔví mǐtɔn lɛ é ka cá kàn xá wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu kpo Biblu kpo é gbɔn?

15 Ðò zǎn gudo tɔn e jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn é mɛ ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Un ɖò sɛ́n yɔyɔ̌ ɖokpo na mi wɛ: mi yí wǎn nú miɖée. Mi ɖó na yí wǎn nú miɖée lee un yí wǎn nú mi gbɔn é. Wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée ɔ, wɛ na ɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ mi nyí ahwanvu ce nugbǒ.”​—Jaan 13:34, 35.

16 Wanyiyi e mǐ ɖó nú nɔví sunnu mǐtɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo é cá kàn xá wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é. Nugbǒ ɔ, mǐ sixu yí wǎn nú Jehovah bo gɔn wǎn yí nú nɔví mǐtɔn lɛ ǎ. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Mɛ e ma yí wǎn nú nɔví tɔn e mɔ wɛ é ɖè ɔ ǎ ɔ, nɛ̌ é ka na sixu yí wǎn nú Mawu e mɔ wɛ é ma ɖè ǎ é gbɔn?” (1 Jaan 4:20) Gɔ́ na ɔ, wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo é cá kàn xá wanyiyi e mǐ ɖó nú Biblu é. Etɛwu? Ðó wanyiyi e mǐ ɖó nú nugbǒ Biblu tɔn é nɔ sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ nɔ setónú nú gbeɖiɖe Biblu tɔn ɖěɖee ɖɔ ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú Mawu, bo lɛ́ yí wǎn nú nɔví mǐtɔn lɛ kpo ayi bǐ kpo é.​—1 Pi. 1:22; 1 Jaan 4:21.

Ðè wanyiyi xlɛ́ nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo (Kpɔ́n akpáxwé 17gɔ́ ɔ)

17. Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ mǐ ka sixu ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖè?

17 1 Tɛsalonikinu lɛ 4:9, 10. Ali tawun tawun tɛ lɛ nu mǐ ka sixu ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖò agun mǐtɔn mɛ ɖè? Nɔví sunnu mɛxomɔ alǒ nɔví nyɔnu mɛxomɔ ɖé sixu ɖó hudo ɖɔ mɛɖé ni zé è yì kplé Klisanwun tɔn lɛ jí. Asúkúsi ɖé sixu ɖó hudo mɛɖé tɔn bɔ é na d’alɔ ɛ bɔ é na jla nùɖé lɛ ɖó ɖò xɔ tɔn wu. (Ja. 1:27) É sixu byɔ ɖɔ è ni ɖó ayi nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ee nyí mɛ winnyawinnya alǒ mɛxomɔ, bɔ awakanmɛ kú alǒ flú bǐ kabǐ ɖò mɛtɛnkpɔn ɖevo lɛ mɔ wɛ lɛ é wu, bo dó wusyɛn lanmɛ nú ye, bo lɛ́ dó gbɔ nú ye. (Nùx. 12:25; Kolo. 4:11) Mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi nú nɔví mǐtɔn lɛ, hwenu e mǐ xlɛ́ ɖò xó kpo walɔ mǐtɔn lɛ kpo mɛ ɖɔ nǔ “nɔví ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ” tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ é.​—Ga. 6:10.

18. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò gbemanɔkpɔ́ kpɛví kpɛví ɖěɖee sixu wá mǐ kpo Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo tɛntin é jí?

18 Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ gbigbɔ cejɛnnabi tɔn kpo nukúnkɛ́n tɔn kpo na ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò “azǎn gudogudo tɔn” gbɛ̀ nyanya elɔ tɔn mɛ. (2 Tim. 3:1, 2) Enɛ wu ɔ, mǐ mɛ Klisanwun lɛ ɖó na w’azɔ̌ syɛnsyɛn bonu wǎn e mǐ yí nú Mawu, nugbǒ Biblu tɔn gɔ́ nú wǎn e mǐ yí nú mǐɖée é ni jɛji. Nugbǒ wɛ ɖɔ gbemanɔkpɔ́ kpɛví kpɛví lɛ sixu wá mǐ kpo nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo tɛntin hweɖelɛnu. Amɔ̌, nyɔna ɖé wɛ é na nyí nú mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ hwenu e wanyiyi sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ ɖeɖɛ gbemanɔkpɔ́ lɛ kpo wanyiyi kpo é. (Efɛ. 4:32; Kolo. 3:14) Enɛ wu ɔ, mi bonu mǐ ni ma lɔn gbeɖé bonu wanyiyi mǐtɔn ɖekpo ó! Loɔ, mi nú mǐ ni fɔ́n tɛgbɛ bo ɖò wanyiyi e gɔ́ngɔ́n é ɖó nú Jehovah, Xó tɔn kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo wɛ.