Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Jla Wɛnɖagbe Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn

Jla Wɛnɖagbe Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn

‘Jla wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó fɛ́nú Mawu tɔn wu é yì fó.’—MƐ. 20:24.

HAN LƐ: 101, 84

1, 2. Nɛ̌ mɛsɛ́dó Pɔlu ka xlɛ́ ɖɔ fɛ́nú Mawu tɔn sù nukún emitɔn mɛ gbɔn?

MƐSƐ́DÓ Pɔlu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Nyɔna e [Mawu] kɔn dó jǐ ce ɔ nyí nǔ yayǎ ǎ.” (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:9, 10.) Pɔlu tuùn ganji ɖɔ emi kún jɛxa cobonu Mawu kú nǔblawu nú emi ó, ɖó emi ko doya nú Klisanwun lɛ kpɔ́n.

2 Hwenu e Pɔlu sɛkpɔ gbɛ̀ tɔn sín vivɔnu é ɔ, é wlan sɛ́dó azɔ̌gbɛ́ tɔn Timɔtée ɖɔ: “Un dokú nú Aklunɔ mǐtɔn Klisu Jezu e na hlɔnhlɔn mì, nú ma dó wà azɔ̌ ce na é. Un dokú n’i, ɖó é mɔ ɖɔ un nyí mɛ bɔ è na ɖeji dó wǔ ce, un dokú n’i, ɖó é sɔ́ mì bonu ma wà azɔ̌ n’i.” (1 Tim. 1:12-14) Azɔ̌ tɛ ka nyí azɔ̌ enɛ? Pɔlu ɖɔ nǔ e ɖò azɔ̌ enɛ mɛ é nú mɛxo agun tɔn Efɛzi tɔn lɛ, bo ɖɔ: “Gbɛ̀ nyɛ tɔn ɔ wɛ nyí nùɖé nú mì ǎ; ee ɖò taji ɔ wɛ nyí ɖɔ ma ko sixu dó wezun e ɖò afɔ ce nu ɔ yì fó, bo wà azɔ̌ e Aklunɔ Jezu sɔ́ dó así nú mì ɔ yì fó; é wɛ nyí ɖɔ ma jla wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó fɛ́nú Mawu tɔn wu é.”Mɛ. 20:24.

3. Sinsɛnzɔ́ taji tɛ è ka sɔ́ dó alɔ mɛ nú Pɔlu? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

 3 “Wɛnɖagbe” tɛ Pɔlu ka jla b’ɛ tɛɖɛ̌ fɛ́nú Jehovah tɔn jí? É ɖɔ nú Klisanwun Efɛzi tɔn lɛ ɖɔ: “Azɔ̌ e Mawu zɔ́n mì ɖò xomɛnyínyɔ́ [alǒ fɛ́nú] tɔn mɛ ɖɔ ma wà nú mi ɔ, un ɖi ɖɔ mi na ko sè.” (Efɛ. 3:1, 2) È zɔ́n azɔ̌ Pɔlu ɖɔ é ni jla wɛnɖagbe ɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é, bonu ye lɔmɔ̌ na dó sixu gɔ́ nú mɛ e è ylɔ bɔ ye na nɔ Axɔsuɖuto Mɛsiya ɔ tɔn sín acɛkpikpa mɛ kpo Klisu kpo lɛ é. (Xà Efɛzinu lɛ 3:5-8.) Lee Pɔlu ɖókan dó azɔ̌ tɔn wu gbɔn é nyí kpɔ́ndéwú titewungbe ɖé nú Klisanwun égbé tɔn lɛ, bo xlɛ́ ɖɔ fɛ́nú Mawu tɔn e è kɔn dó jǐ tɔn é kún nyí “nǔ yayǎ” ó.

FƐ́NÚ MAWU TƆN KA NƆ SƆ́ AKPÀKPÀ WE À?

4, 5. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe” kpo “wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó fɛ́nú Mawu tɔn wu é” kpo nyí nǔ ɖokpo ɔ?

4 Ðò dìn e mǐ ko sɛkpɔ gbɛvivɔ ɔ é ɔ, è zɔ́n togun Jehovah tɔn ɖɔ é ni jla “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bonu é na nyí kúnnuɖiɖe nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ.” (Mat. 24:14) Wɛn e jla wɛ mǐ ɖè é lɛ́vɔ nyí “wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó fɛ́nú Mawu tɔn wu é,” ɖó nyɔna e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè bo na mɔ ɖò Axɔsuɖuto ɔ glɔ lɛ é bǐ wɛ na sín fɛ́nú Jehovah tɔn wu gbɔn Klisu gblamɛ. (Efɛ. 1:3) Ðokpo ɖokpo mǐtɔn ka nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Pɔlu tɔn bo nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ fɛ́nú Jehovah tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ, gbɔn alɔɖiɖo ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ kpo kanɖodonǔwu kpo gblamɛ à?—Hlɔmanu lɛ 1:14-16.

5 Ðò xota e wá yì é mɛ ɔ, mǐ kplɔ́n lee mǐ nyí hwɛhutɔ́ cobo ka ɖu fɛ́nú Jehovah tɔn sín lè gbɔn é ɖò ali gègě nu. Enɛ wu wɛ mǐ ɖu axɔ dó mɛ lɛ bǐ, bo na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ lee Jehovah ɖò wanyiyi tɔn ɖexlɛ́ gbɔn wɛ é, kpo lee é sixu hɛn lè wá nú ye mɛ ɖokpo ɖokpo gbɔn é kpo wu. Fɛ́nú Mawu tɔn tɛ lɛ mɔ̌ mǐ ka ɖó na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ b’ɛ na xɔ akwɛ ɖò nukún yetɔn mɛ?

JLA VƆSISA GBƐXƆNUMƐ TƆN Ɔ SÍN WƐNÐAGBE

6, 7. Hwenu e mǐ ɖò gbɛxixɔ ɔ tinmɛ nú mɛ ɖevo lɛ wɛ é ɔ, nɛ̌ mǐ ka nɔ jla wɛnɖagbe fɛ́nú Mawu tɔn tɔn gbɔn?

6 Ðò gbɛ̀ elɔ e mɛ lɛ nɔ dovɛ̌ nú nǔ bǐ ɖè é mɛ ɔ, hwɛhuhu sɔ́ nɔ nyí winnyanú ɖé ǎ, kaka bɔ mɛ gègě sɔ́ tuùn ɖɔ emi ɖó hudo hwlɛngán tɔn ǎ. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mɛ gègě nɔ ɖò mimɔ wɛ ɖɔ vɛ̌donúnǔ sín gbɛ̀ zinzan kún nɔ hɛn awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ wá nú mɛ ó. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ mɛ gègě ɖɔ xó xá, cobo wá mɔ nukúnnú jɛ nǔ e hwɛhuhu nyí é, lee é nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn é, kpo nǔ e mǐ ɖó na wà bɔ è na ɖè mǐ sín kannumɔgbenu hwɛhuhu tɔn é kpo wu. Ayijlɔjlɔnɔ lɛ sín agbɔ̌n nɔ jɛ dò hwenu e ye sè ɖɔ wanyiyi kpo fɛ́nú Jehovah tɔn kpo sísɛ́ ɛ, b’ɛ sɛ́ Vǐ tɔn dó ayikúngban jí bonu é wá xɔ gbɛ̀ nú mǐ ɖò hwɛhuhu kpo kú e é nɔ jì é kpo sí é.—1 Jaan 4:9, 10.

7 Pɔlu wlan dó Vǐ vívɛ́ná Jehovah tɔn wu ɖɔ: “Mawu ɖè mǐ sín nǔ nyanya mɛ, bo sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ gbɔn Jezu Klisu sín hun gblamɛ. Lee é ɖè xomɛnyínyɔ́ [‘fɛ́nú,’ NWT] tɔn ma ɖó jlɛ̌ ɔ xlɛ́ mǐ gbɔn é nɛ.” (Efɛ. 1:7) Vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Klisu tɔn wɛ ɖè wanyiyi e Mawu ɖó nú mǐ é xlɛ́ hugǎn, bo lɛ́vɔ ɖè dɔkun e ɖò fɛ́nú tɔn mɛ é xlɛ́. Mɔ e mǐ mɔ ɖɔ enyi mǐ ɖi nǔ nú hun Jezu tɔn e kɔn nyì ayǐ é ɔ, è na sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ bɔ ayixa mǐtɔn na mɛ́ é dó gbɔ nú mǐ tawun! (Ebl. 9:14)  Wɛnɖagbe ɖé wɛ bɔ è ɖó na má xá mɛ ɖevo lɛ dandan.

D’ALƆ MƐ LƐ BONU YE NI ZUN XƆ́NTƆN XÁ MAWU

8. Etɛwu gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ka ɖó na dóhwɛ gbɔ xá Mawu?

8 Azɔ̌ mǐtɔn wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni bló bonu nɔzo mǐtɔn lɛ ni tuùn ɖɔ emi hɛn ɔ emi na zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá Gbɛɖotɔ́ emitɔn. Cobonu gbɛtɔ́ lɛ na wá ɖi nǔ nú vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Jezu tɔn ɔ, kɛntɔ́ wɛ Mawu nɔ kpɔ́n ye dó mɔ. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Mɛ e ɖi nǔ nú Vǐ ɔ, mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ; mɛ e ma ka setónú nú vǐ ɔ ǎ ɔ, é na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ǎ; loɔ, xomɛsin Mawu tɔn ɖò jǐ tɔn.” (Jaan 3:36) Awǎjijɛ sín nǔ wɛ é nyí ɖɔ vɔsisa Klisu tɔn zɔ́n bɔ è hɛn ɔ è na dóhwɛ gbɔ xá Mawu. Pɔlu ɖɔ jí: “Ð’ayǐ ɔ, mi lɔmɔ̌ mi lín dó Mawu; kɛntɔ́ tɔn wɛ mi nyí ɖ’ayǐ, ɖó nǔ nyanya e mi nɔ lin, bo nɔ wà lɛ bǐ wu. Amɔ̌ dìn ɔ, Vǐ tɔn huzu gbɛtɔ́ lobo kú, bɔ é bló bɔ mǐ dóhwɛ gbɔ xá ɛ gbɔn Vǐ tɔn sín kú gblamɛ.”—Kolo. 1:21, 22.

9, 10. (a) Azɔ̌ tɛ Klisu ka ɖè nú nɔví tɔn yí ami dó ɖè lɛ? (b) Nɛ̌ “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” ka ɖò alɔ dó nɔví yetɔn yí ami dó ɖè lɛ wɛ gbɔn?

9 Klisu na nǔ e Pɔlu ylɔ ɖɔ “hwɛdogbɔ sín azɔ̌” é nɔví tɔn yí ami dó ɖè e ɖò ayikúngban jí lɛ é. Hwenu e Pɔlu ɖò enɛ tinmɛ wɛ é ɔ, é wlan sɛ́dó Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖɔ: “Mawu e dóhwɛ gbɔ xá mǐ gbɔn Klisu jí ɔ sín azɔ̌ wɛ nyí nǔ enɛ lɛ bǐ; é wɛ zé azɔ̌ dó así nú mǐ, bɔ mǐ na dɔn mɛ ɖevo lɛ wá, bɔ é na dóhwɛ gbɔ xá ye. Ðó Mawu ko ɖò azɔ̌ wà wɛ gbɔn Klisu jí, bo na dóhwɛ gbɔ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ; é kpɔ́n dó nùwanyido yetɔn lɛ wu ǎ. Hwɛdogbɔ sín azɔ̌ enɛ e wà wɛ é ɖè ɔ, é sɔ́ dó así nú mǐ ɖɔ mǐ ni jla. Hǔn, Klisu nu ɖɔ xó dó wɛ mǐ ɖè, è ka na ɖɔ nugbǒ ɔ, Mawu ɖesu wɛ ɖò mi ylɔ wɛ gbɔn mǐ jí: mǐ ɖò vo sà nú mi wɛ, ɖò Klisu sín nyikɔ mɛ ɖɔ mi ni yí gbè bo dóhwɛ gbɔ xá Mawu.”—2 Kɔ. 5:18-20.

10 “Lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” nɔ mɔ ɖɔ wǔ wɛ è jɔ emi bonu emi na d’alɔ nɔví yí ami dó ɖè emitɔn lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ enɛ mɛ. (Jaan 10:16) Ði ɖɛ̌mɛnu Klisu tɔn lɛ ɖɔhun ɔ, ye wɛ ɖò azɔ̌ nugbǒ Biblu tɔn kpinkplɔn mɛ lɛ kpo alɔdido ye bonu ye na ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Jehovah kpo tɔn sín akpáxwé ɖaxó hugǎn ɔ wà wɛ. Wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó fɛ́nú Mawu tɔn wu é jijla sín akpáxwé taji ɖokpo wɛ nyí enɛ.

JLA WƐNÐAGBE Ɔ ÐƆ MAWU NƆ SÈ ÐƐ LƐ

11, 12. Etɛwu é ka nyí wɛnɖagbe ɖé nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni sè ɖɔ emi hɛn ɔ emi na xoɖɛ sɛ́dó Jehovah?

11 Mɛ gègě nɔ xoɖɛ ɖó é nɔ wà ɖagbe nú ye wutu, amɔ̌, ye ka nɔ ɖi nǔ ɖɔ Mawu nɔ sè ɖɛ emitɔn lɛ ǎ. Ye ɖó na tuùn ɖɔ Jehovah “wɛ nɔ sè ɖɛ.” Ðɛhan wlantɔ́ Davidi wlan ɖɔ: “Hwi wɛ nɔ sè ɖɛ, enɛ wu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ na wá gɔ̌n towe. Hwɛ e un hu lɛ hugǎn mì. Amɔ̌, hwɛ ɔ, a na súnsún hwɛ sín kɔ nú mì.”—Ðɛh. 65:3, 4.

12 Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Enyi mi ylɔ nyikɔ ce, bo byɔ nǔ ɖebǔ ɔ, un na bló nú mi.” (Jaan 14:14) É ɖò wɛn ɖɔ “nǔ ɖebǔ” ɔ sín tinmɛ wɛ nyí nǔ ɖebǔ e sɔgbe xá jlǒ Jehovah tɔn é. Jaan na mǐ ganjɛwu ɖɔ: “Mǐ ɖǒ ganjɛwu kpíkpé ɖò Mawu nukɔn ɖɔ mǐ byɔ nǔ ɖebǔ nú é sɔgbe xá jlǒ tɔn ɔ, é nɔ ɖótó mǐ.” (1 Jaan 5:14) É nyɔ́ tawun ɖɔ mǐ ni kplɔ́n mɛ lɛ ɖɔ ɖɛxixo kún nyí nǔ e nɔ xò hwìhwɛ́ ayi mɛtɔn é ɖé kpowun ó, amɔ̌, ɖɔ “axɔsuzinkpo Mawu tɔn, fí e fɛ́nú ɖè ɔ” sisɛkpɔ sín wlɛnwín titewungbe ɖé wɛ! (Ebl. 4:16) Enyi mǐ nɔ kplɔ́n mɛ lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ lee é jɛxa gbɔn é, sɛ́dó mɛ e  jɛxa é, dó nǔ e sɔgbe lɛ é jí ɔ, mǐ nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ sɛkpɔ Jehovah bo nɔ mɔ alɔdo ɖò adǎngbomɛ lɛ hwenu.—Ðɛh. 4:2; 145:18.

FƐ́NÚ ÐÒ GBƐ̀ YƆYƆ̌ Ɔ MƐ

13, 14. (a) Wǔjɔmɛ jiwǔ tɛ ka ɖò te kpɔ́n mɛ yí ami dó ɖè lɛ ɖò sɔgudo? (b) Azɔ̌ jiwǔ tɛ mɛ yí ami dó ɖè lɛ ka na wà nú gbɛtɔ́ lɛ?

13 Fɛ́nú Jehovah tɔn na nɔte ɖò vivɔnu gbɛ̀ nyanya elɔ tɔn ǎ. Pɔlu ɖɔ xó dó wǔ e Mawu jɔ mɛ 144 000 e è ylɔ bɔ ye na kp’acɛ xá Klisu ɖò Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ é wu, bo wlan ɖɔ: “Xomɛnyínyɔ́ Mawu tɔn d’agba, bɔ lee é ɖó wanyiyi nú mǐ sɔ́ é zɔ́n, bɔ hwenu e mǐ kpó ɖò mɛkúkú ɖɔhun cí wɛ ɖò nukɔn tɔn, ɖó hwɛ mǐtɔn lɛ wu ɔ, é bló bɔ mǐ lɛ wá gbɛ̀ kpodo Klisu kpo. Fɛ́nú Mawu tɔn mɛ wɛ mi mɔ hwlɛngán ɖè. Ðò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu ɔ mɛ ɔ, Mawu fɔ́n mǐ kpo é kpo wá gbɛ̀, bonu mǐ na ɖu axɔsu xá ɛ ɖò gbɛ̀ e mǐ ma ɖò mimɔ wɛ ǎ é mɛ. É bló mɔ̌, bonu ayǐ e na wá hɔ́n ɖò sɔgudo lɛ ɔ, é na ɖè dɔkun maɖókpodó e ɖò fɛ́nú tɔn mɛ ɔ xlɛ́ mǐ, gbɔn xomɛnyínyɔ́ e é ɖó dó mǐ wu gbɔn Klisu Jezu jí é mɛ.”—Efɛ. 2:4-7.

14 É na vɛwǔ ɖɔ è ni dó nukún nǔ e Jehovah sɔ́ ɖ’ayǐ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ, bɔ ye na mɔ hwenu e ye na jinjɔn ayǐ ɖò axɔsuzinkpo lɛ jí, bo na kp’acɛ xá Klisu ɖò jixwé é mɛ kpɔ́n. (Luk. 22:28-30; Fili. 3:20, 21; 1 Jaan 3:2) Jehovah na “ɖè dɔkun maɖókpodó e ɖò fɛ́nú tɔn mɛ ɔ xlɛ́” yedɛɛ lɛ hugǎn. Ye wɛ na nyí “Jeluzalɛmu yɔyɔ̌,” Klisu sín yawo ɔ. (Nǔɖe. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Ye na “gbɔ azɔn nú tò lɛ” xá Klisu, bo na xlɛ́ ali gbɛtɔ́ lɛ yì nǔ e na ɖè agban hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn sín kɔ nú ye é kɔn, lobo na bló bɔ ye na huzu mɛ maɖóblɔ̌.—Nǔɖexlɛ́mɛ 22:1, 2, 17.

15, 16. Nɛ̌ Jehovah ka na ɖè fɛ́nú tɔn xlɛ́ “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” gbɔn ɖò sɔgudo?

15 Ðò Efɛzinu lɛ 2:7 mɛ ɔ, mǐ xà ɖɔ Mawu na ɖè fɛ́nú tɔn xlɛ́ ɖò “ayǐ e na wá hɔ́n ɖò sɔgudo lɛ ɔ” mɛ. Gbɛ̀ yɔyɔ̌ Jehovah tɔn ayikúngban jí tɔn ɔ na ɖekúnnu nú “dɔkun maɖókpodó e ɖò fɛ́nú tɔn mɛ ɔ.” (Luk. 18:29, 30) Ali ɖaxó e nu Jehovah na ɖè xomɛnyínyɔ́ tɔn xlɛ́ ɖò ayikúngban jí ɖè é ɖokpo wɛ nyí gbɛtɔ́ lɛ e é na fɔ́n sín yɔdo mɛ é. (Jɔb. 14:13-15; Jaan 5:28, 29) È na fɔ́n sunnu kpo nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ hwexónu tɔn ɖěɖee kú jɛ nukɔn nú vɔsisa Klisu tɔn é, gɔ́ nú “lɛngbɔ̌ ɖevo” e kú ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é wá gbɛ̀, bonu ye na kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ.

16 È na fɔ́n gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖěɖee ma tuùn Mawu ǎ bo kú lɛ é lɔmɔ̌ sín kú. È na hun ali nú ye bonu ye na hwíhwɛ́ yeɖée dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é glɔ. Jaan wlan ɖɔ: “Un mɔ mɛkúkú lɛ, mɛxo kpo yɔkpɔvu kpo, ɖò te ɖò axɔsuzinkpo ɔ nukɔn, bɔ è hun wema mlámlá lɛ. Amɔ̌, è lɛ́ hun wema mlámlá ɖevo; wema-mlámlá gbɛ̀ tɔn ɔ wɛ. È ɖɔhwɛ xá mɛkúkú lɛ sɔgbe xá nǔ e è wlan dó wema mlámlá lɛ mɛ lɛ é sɔgbe xá walɔ yetɔn lɛ. Xù jó mɛkúkú e ɖ’emɛ lɛ é, bɔ kú kpo Yɔdo kpo jó mɛkúkú e ɖò ye mɛ lɛ é, bɔ è ɖɔhwɛ xá ye mɛ ɖokpo ɖokpo sɔgbe xá walɔ yetɔn lɛ.” (Nǔɖe. 20:12, 13, NWT) É ɖò wɛn ɖɔ, è na byɔ ɖò mɛ enɛ lɛ e è na fɔ́n é sí ɖɔ ye ni kplɔ́n lee ye na zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ gbɔn é. Gɔ́ na ɔ, ye ɖó na xwedó alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ ɖěɖee è na ɖexlɛ́ ɖò “wema mlámlá lɛ” mɛ bɔ ye na nyí nǔ ɖěɖee Jehovah byɔ ɖò mɛ sí cobɔ è na nɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é. Nǔ e ɖò wema enɛ lɛ mɛ bɔ è na ɖexlɛ́ lɛ é na nyí fɛ́nú Jehovah tɔn sín xlɛ̌ ɖevo.

 KPÒ ÐÒ WƐNÐAGBE Ɔ JLA WƐ

17. Etɛ mǐ ka ɖó na hɛn d’ayi mɛ hwenu e mǐ ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn wà wɛ é?

17 Ee vivɔnu ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ é ɔ, azɔ̌ mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn, bɔ é ɖò taji dìn hú hwenu ɖebǔ! (Mak. 13:10) É ɖò wɛn ɖɔ wɛnɖagbe ɔ nɔ tɛɖɛ̌ fɛ́nú Jehovah tɔn jí. Mǐ ɖó na hɛn enɛ dó ayi mɛ hwenu e mǐ ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn wà wɛ é. Nǔ e mǐ nɔ nya hwenu e mǐ ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ é wɛ nyí ɖɔ mǐ na kpa susu nú Jehovah. Bo na dó sixu wà mɔ̌ ɔ, mǐ na nɔ ɖexlɛ́ mɛ lɛ ɖɔ nyɔna gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ tɔn e sín akpá Jehovah dó lɛ é bǐ wɛ nyí xomɛnyínyɔ́ tɔn sín xlɛ̌.

Nɔ w’azɔ̌ kpo kanɖodonǔwu kpo ‘nǔjikpɔntɔ́ ɖagbe fɛ́nú e Mawu na é tɔn’ ɖɔhun.—1 Pi. 4:10 (Kpɔ́n akpáxwé 17-19)

18, 19. Nɛ̌ mǐ ka nɔ sɔ́ fɛ́nú Jehovah tɔn sù gbɔn?

18 Hwenu e mǐ ɖò kúnnu ɖè nú mɛ ɖevo lɛ wɛ é ɔ, mǐ sixu tinmɛ ɖɔ ɖò acɛkpikpa Klisu tɔn glɔ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ na ɖu vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn ɔ sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́, bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, ye na huzu mɛ maɖóblɔ̌ lɛ. Biblu ɖɔ jí: “È na ɖè ye sín acɛ nùhɛngbletɔ́ e hɛn ye dó hɛn gantɔ́ na ɔ tɔn mɛ gbè ɖokpo, bɔ ye na ɖó mimǎ ɖò mɛɖéesijijɛ susunɔ e Mawu ví lɛ ɖó ɔ mɛ.” (Hlɔ. 8:21) Xomɛnyínyɔ́ jiwǔ Jehovah tɔn kɛɖɛ wɛ nyí tɔn bɔ nǔ na nyí mɔ̌.

19 È jɔwu mǐ bɔ mǐ na má akpá jiwǔ e ɖò Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4, 5 mɛ é xá mɛ e na ɖótó lɛ é bǐ, é ɖɔ: “[Mawu] na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.” Bɔ Jehovah e nyí mɛ bo jinjɔn axɔsuzinkpo ɔ jí é ɖɔ: “Dìn ɔ, un ɖò nǔ lɛ bǐ sɔ́ dó huzu nǔ yɔyɔ̌ wɛ.” É lɛ́vɔ ɖɔ: “Wlǎn, ɖó xó nugbǒ wɛ nyí xó enɛ lɛ, bo nyí xó e wu è na ɖeji dó lɛ.” Enyi mǐ ɖókan dó wɛnɖagbe enɛ jijla mɛ ɖevo lɛ wu ɔ, mǐ nɔ sɔ́ fɛ́nú Jehovah tɔn sù nugbǒ nugbǒ!