Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 24

Mi Flí Linlin E Sɔ́ Ta Nǔnywɛ Mawu Tɔn lɛ É Bǐ Xwè!

Mi Flí Linlin E Sɔ́ Ta Nǔnywɛ Mawu Tɔn lɛ É Bǐ Xwè!

“Nǔ e è sɔ́ goyiyi dó glɔ́n ali na, bonu è ma tuùn Mawu ó lɛ bǐ ɔ, mǐ nɔ flí bǐ xwè.”—2 KƆ. 10:5.

HAN 124 Nɔ Gbeji Hwebǐnu

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Akpá tɛ mɛsɛ́dó Pɔlu ka gbà nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ?

“MI MA nɔ wà nǔ lee gbɛ̀ ɔ nɔ wà gbɔn é ó.” (Hlɔ. 12:2) Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ wɛ Pɔlu wlan xó enɛ lɛ sɛ́dó. Etɛwu é ka gb’akpá syɛnsyɛn enɛ nú sunnu kpo nyɔnu kpo ɖěɖee ko sɔ́ yeɖée jó nú Mawu, bɔ gbigbɔ mímɛ́ ɖè lɛ é?—Hlɔ. 1:7.

2-3. Nɛ̌ Satáan ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na bló bɔ mǐ na huzu kpannukɔn Jehovah gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu hɔn ɖɔ nú nǔ ɖěɖee dó ɖɔ dò ahohó ɖɔhun ɖò linlin mǐtɔn mɛ lɛ é gbɔn?

2 Ado ɖò Pɔlu hu wɛ, ɖó é cí ɖɔ linlin masɔgbe kpo tamɛ-núkplɔnmɛ kpo e Satáan sín gbɛ̀ nɔ sɔ́ ɖ’ajo lɛ é ɖò nǔ wà dó Klisanwun ɖé lɛ wu wɛ ɖɔhun. (Efɛ. 4:17-19) Nǔ enɛ sixu xá mǐ mɛ ɖebǔ. Satáan e nyí mawu gbɛ̀ elɔ tɔn é ɖò biba wɛ vɛ́návɛ́ná bo na lɛkɔ nú mǐ sín Jehovah gudo, enɛ wu ɔ, é nɔ zán wlɛnwín gegě bá dó kpéwú. Nǔ e é nɔ zán lɛ é ɖokpo wɛ nyí jlǒ cejɛnnabi tɔn, alǒ jlǒ mɛɖée sísɔ́ sù tɔn mǐtɔn. É tlɛ sixu zán ɖé lɛ ɖò nǔ e kúnkplá fí e mǐ sù ɖè é, aca mǐtɔn kpo kplɔ́n e mǐ yí é kpo mɛ, bonu mǐ na lin nǔ lee é ba gbɔn é.

3 Mǐ ka sixu hɔn ɖɔ nú nǔ ɖěɖee dó ɖɔ dò “ahohó” ɖɔhun ɖò linlin mǐtɔn mɛ lɛ é à? (2 Kɔ. 10:4) Ðǒ ayi lee Pɔlu na xósin ɔ gbɔn é wu: “Nǔ e è sɔ́ goyiyi dó glɔ́n ali na, bonu è ma tuùn Mawu ó lɛ bǐ ɔ, mǐ nɔ flí bǐ xwè; mǐ nɔ wlí  linlin lɛ bǐ dó gan, bo na dɔn ye nú ye na setónú nú Klisu.” (2 Kɔ. 10:5) Nǔgbo ɔ, kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ sixu ɖu ɖò linlin masɔgbe lɛ jí. Lee atínkɛ́n ɖé sixu ɖí xwi xá nǔ e aɖǐnú ɖé sixu wà nú mɛ é gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ Xó Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá nǔ nyanya e gbɛ̀ Satáan tɔn sixu wà dó mǐ wu lɛ é gbɔn.

“AYI MITƆN SÍN HUZUHUZU”

4. Hwenu e mǐ kplɔ́n nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ tawun é ɔ, huzuhuzu tɛ gegě mǐtɔn ka bló?

4 Hwenu e a yí gbè nú nǔgbo e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é ɔ, é byɔ ɖɔ a ni bló huzuhuzu ɖé lɛ, bɔ a wà mɔ̌ bo wá gbeta ɔ kɔn bo jɛ Jehovah sɛn jí; lin tamɛ dó huzuhuzu enɛ lɛ jí. Mǐ mɛ gegě tíìn bɔ mɔ̌ wiwa byɔ ɖò mǐ sí ɖɔ mǐ ni jó nǔwalɔ nyanya ɖé lɛ dó. (1 Kɔ. 6:9-11) É sù nukún mǐtɔn mɛ tawun ɖɔ Jehovah d’alɔ mǐ bɔ mǐ ɖu ɖò nǔwalɔ hwɛhuhu tɔn mɔhun lɛ jí.

5. Nǔ we tɛ lɛ xó è ka ɖɔ ɖò Hlɔmanu lɛ 12:2 mɛ?

5 Amɔ̌, mǐ ɖó na lin ɖɔ huzuhuzu lɛ ko vɔ ǎ. Mǐ tlɛ ko ɖó hwɛ syɛnsyɛn lɛ huhu te cobo bló baptɛm có, mǐ ɖó na dó gǎn bo na kpó ɖò alɔ nyi nú nǔ ɖebǔ e sixu tɛ́n mǐ kpɔ́n, bɔ mǐ na lɛkɔ yì nǔwalɔ xóxó enɛ lɛ kɔn é wɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn? Pɔlu yí gbè ɖɔ: “Mi ma nɔ wà nǔ lee gbɛ̀ ɔ nɔ wà gbɔn é ó; loɔ, mi jó Mawu dó, nú é huzu mi gbɔn ayi mitɔn sín huzuhuzu gblamɛ.” (Hlɔ. 12:2) Hǔn, enɛ byɔ nǔ we ɖò mǐ sí. Nukɔntɔn ɔ, mǐ ɖó na “nɔ wà nǔ lee gbɛ̀ ɔ nɔ wà gbɔn é [ǎ].” Wegɔ́ ɔ, mǐ ɖó na “huzu,” gbɔn linlin mǐtɔn huzuhuzu gblamɛ.

6. Etɛ xó Jezu tɔn e ɖò Matie 12:43-45 mɛ lɛ é ka kplɔ́n mǐ?

6 Huzuhuzu e xó ɖɔ wɛ Pɔlu ɖè é byɔ nǔ hugǎn nǔ e mǐ nyí ɖò wěxo é jijlaɖó. É kúnkplá mɛ e mǐ nyí é sín akpáxwé lɛ bǐ. (Kpɔ́n gbǎví “ Huzuhuzu Alǒ Ninɔmɛ  Sísɔ́?”) Mǐ ɖó na huzu ayi mǐtɔn bǐ mlɛ́mlɛ́, enɛ wɛ nyí linlin mǐtɔn, lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo jlǒ mǐtɔn lɛ kpo sín gɔngɔn mɛ. Enɛ wu ɔ, mǐ bǐ ɖó na kanbyɔ mǐɖée ɖɔ, ‘Nǔ e un nyí ɖò wěxo é kɛɖɛ huzu wɛ un ɖè bá nyí Klisanwun ɖé à, alǒ un ɖò Klisanwun huzu wɛ ɖò xomɛ dɔ̌n bǐ?’ Vogbingbɔn ɖaxó wɛ ɖò nǔ we enɛ lɛ mɛ. Ðò Matie 12:43-45 mɛ ɔ, Jezu xlɛ́ nǔ e è ɖó na wà é. (Xà.) Xó enɛ lɛ tɛɖɛ̌ nǔgbo taji ɖé jí: Linlin nyanya lɛ jijodó kpowun ko kpé ǎ; mǐ ɖó na sɔ́ linlin Mawu tɔn dó sú dò vɔ́ enɛ.

“AYIXA MITƆN KPODO LINLIN MITƆN KPO ÐÓ NA HUZU BǏ KPÉTE”

7. Nɛ̌ mǐ ka sixu huzu nǔ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é gbɔn?

7 Mǐ ka sixu huzu nǔ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é à? Xó Mawu tɔn na xósin bo ɖɔ: “Ayixa mitɔn kpodo linlin mitɔn kpo ɖó na huzu bǐ kpéte. Mi sɔ́ mɛ yɔyɔ̌ e Mawu bló, bɔ é cí éɖesunɔ ɖɔhun ɔ dó. Mɛ yɔyɔ̌ enɛ nɔ ɖè éɖée xlɛ́ ɖò gbɛ̀ jlɔjlɔ, gbɛ̀ mímɛ́ e nǔgbo ɔ nɔ sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛ ɔ mɛ.” (Efɛ. 4:23, 24) Ɛɛn, mǐ sixu huzu, amɔ̌, é bɔwǔ ǎ. Mǐ ɖó na wà nǔ hugǎn kún súsú dó nú jlǒ nyanya lɛ kpo nǔnyanyawiwa kpo. Mǐ ɖó na huzu ‘ayixa mǐtɔn kpodo linlin mǐtɔn kpo.’ Enɛ byɔ ɖɔ mǐ na huzu jlǒ mǐtɔn, nǔwalɔ mǐtɔn kpo nǔ e nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ wà nǔ lɛ é kpo. Nǔwiwa hwebǐnu tɔn ɖé wɛ é ɖó na nyí.

8-9. Nɛ̌ nǔ e xá nɔví sunnu ɖé é ka xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó na huzu mɛ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é gbɔn?

8 Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví sunnu e nɔ xò daka ɖ’ayǐ é ɖé tɔn. Hwenu e é ɖó ahan nunu kpo hun xixo kpo te gudo é ɔ, é jɛxa bo bló baptɛm; bɔ nǔ enɛ nyí kúnnuɖiɖe jiwǔ ɖé ɖò xá kpɛví e mɛ é nɔ nɔ é. Amɔ̌, é bló baptɛm gudo b’ɛ na nɔ zaan é ɔ, mɛtɛnkpɔn maɖónukún ɖé kpannukɔn ɛ gbadanu ɖokpo. Ahannumunɔ ɖé wá xwé tɔn gbè bo jló na xò hun xá ɛ. Tlolo hwɛ̌ ɔ, nɔví mǐtɔn ɖu ɖò jlǒ e é ɖó bo na xò hun é jí. Amɔ̌, hwenu e dawe ɔ wá nyla nu dó nyikɔ Jehovah tɔn wu é ɔ, nɔví ɔ sɔ́ ɖu ɖò xomɛsin tɔn jí ǎ. É tɔ́n jɛ kɔ́xo bo xò dawe ɔ. Etɛwu é ka wà mɔ̌? Biblu e é kplɔ́n é d’alɔ ɛ bɔ é ɖu ɖò jlǒ hun xixo tɔn e é nɔ ɖó é jí có, é ko kpéwú bo huzu mɛ e é nyí ɖò ayi gɔngɔn tɔn mɛ é ǎ.

9 Amɔ̌, nɔví sunnu enɛ jó gbè ǎ. (Nǔx. 24:16) Kpo alɔdó mɛxo lɛ tɔn kpo ɔ, é kpó ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ. É tlɛ wá jɛxa bo nyí mɛxo agun tɔn ɖé. Enɛ gudo ɔ, mɛtɛnkpɔn mɔhun lɛ́ kpannukɔn ɛ gbadanu ɖokpo, hwenu e é tɔ́n sín Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mɛ é. Dawe ahannumunɔ ɖé jló na xò mɛxo agun tɔn lɛ ɖokpo. Etɛ nɔví mǐtɔn ka wà? É dó gbè fífá dó ɖɔ xó xá ahannumunɔ ɔ kpo mɛɖéesɔ́hwe kpo, bo xò hwihwɛ́ ɛ lobo d’alɔ ɛ b’ɛ yì xwégbe. Etɛwu nǔwiwa nɔví ɔ tɔn ka gbɔn vo dìn? Nɔví mǐtɔn ko huzu mɛ e é nyí ɖò ayi gɔngɔn tɔn mɛ é. É ko huzu fífá gbɛ́tɔ́ kpo mɛɖéesɔ́hwetɔ́ kpo ɖò ayi gɔngɔn tɔn mɛ; bɔ enɛ kpa susu nú Jehovah.

10. Etɛ mɛ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é huzuhuzu ka nɔ byɔ?

10 È nɔ bló huzuhuzu enɛ lɛ ɖò zǎn ɖokpo mɛ ǎ, è ka nɔ lɛ́ bla alɔ dó wǔ bonu nǔ nɔ nyí mɔ̌ ǎ. É sixu byɔ ɖɔ mǐ ni “zán hlɔnhlɔn e ɖò [mǐ] wu ɔ bǐ” nú xwè gegě. (2 Pi. 1:5) Mǐ ko ɖò nǔgbo ɔ mɛ nú hwenu línlín kpowun ko kpé ǎ. Mǐ ɖó na dó gǎn e wu mǐ kpé é bǐ bo huzu mɛ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é. Afɔ tawun tawun ɖé lɛ ɖiɖe na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na bló huzuhuzu enɛ. Mǐ ni kpɔ́n ɖé lɛ.

 LEE MǏ SIXU HUZU MƐ E MǏ NYÍ ÐÒ AYI GƆNGƆN MǏTƆN MƐ É GBƆN É

11. Nɛ̌ ɖɛxixo ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ huzu mɛ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é gbɔn?

11 Ðɛxixo wɛ nyí afɔ taji nukɔntɔn ɔ. Mǐ ɖó na xoɖɛ lee Ðɛhanwlantɔ́ ɔ xò gbɔn é: “Mawu ce, sɔ́ ayi mímɛ́ dó xomɛ nú mì; lɛ̌ vɔ́ ayixa ce blóɖó, bonu ayixa ce ni lidǒ ganji.” (Ðɛh. 51:12) Mǐ ɖó na yí gbè ɖɔ mǐ ɖó na huzu mɛ e mǐ nyí ɖò ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é, lobo byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ mǐ. Etɛwu mǐ ka sixu kúdeji ɖɔ Jehovah na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na huzu? Akpá e Jehovah dó nú Izlayɛli-ví ayisyɛnsyɛnnɔ e nɔ gbɛ̀ ɖò Ezekiyɛli hwenu lɛ é é sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ: ‘Un na na ayixa yɔyɔ̌ mi, un na na linlin yɔyɔ̌ mi. Un na na ayixa e nɔ setónú é mi.’ (Ezek. 11:19) Jehovah sɔ́ jlǒ dó d’alɔ Izlayɛli-ví enɛ lɛ bonu ye na huzu, é jló na d’alɔ mǐ lɔ.

12-13. (a) Sɔgbe xá Ðɛhan 119:59 ɔ, etɛ jí mǐ ka ɖó na lin tamɛ dó? (b) Etɛ lɛ mǐ ka ɖó na kanbyɔ mǐɖée?

12 Tamɛ linlin wɛ nyí afɔ taji wegɔ́ ɔ. Enyi mǐ ɖò Xó Mawu tɔn gbéjé kpɔ́n wɛ gbè bǐ gbè ɔ, mǐ ɖó na lɛ́ zán hwenu dó lin tamɛ dó linlin kpo nǔwalɔ kpo e mǐ ɖó na huzu lɛ é jí. (Xà Ðɛhan 119:59; Ebl. 4:12; Ja. 1:25) Mǐ sixu ko ɖó linlin ɖé lɛ bɔ tamɛ-núkplɔnmɛ lɛ va dó ye wu, mǐ ɖó na sɔ́ kɛ́n yetɔn. Mǐ ɖó na ɖɔ nǔgbo nú mǐɖée bo yí gbè ɖɔ mǐ vɔ́da ɖò fí ɖé lɛ, lobo dó gǎn bo bló huzuhuzu lɛ.

13 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Mɛnújlojló alǒ wuhwinhwan kpɛví ɖé vɔ́vɔ́ tlɛ ɖò ayi ce mɛ wɛ à?’ (1 Pi. 2:1) ‘Un nɔ yí gò ɖó fí e un sù ɖè é, wema e un sè é, alǒ akwɛnɔ e un nyí é wu wɛ à?’ (Nǔx. 16:5) ‘Un ka nɔ zé nukún kpɛví dó kpɔ́n mɛ e ma ɖó nǔ nyi ɖɔhun ǎ lɛ é, alǒ ɖó sinmɛ agbaza tɔn e gbɔn vo nú ce é wɛ à?’ (Ja. 2:2-4) ‘Nǔ e gbɛ̀ Satáan tɔn nɔ xwlé mɛ lɛ é ka nɔ dɔn mì wɛ à?’ (1 Jaan 2:15-17) ‘Ayiɖeɖayǐ e mɛ nǔbliblíwiwa kpo dakaxixo kpo ɖè é nɔ dɔn mì wɛ à?’ (Ðɛh. 97:10; 101:3; Amɔ. 5:15) Xósin e a na na nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ é na zɔ́n bɔ a na tuùn fí e a ɖó na jla hwiɖée ɖó ɖè lɛ é. Enyi mǐ ɖu ɖò linlin ɖěɖee sixu ko dó ɖɔ dò “ahohó” ɖɔhun ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é jí ɔ, mǐ na nyɔ́ ɖò Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nukúnmɛ.—Ðɛh. 19:15.

14. Etɛwu gbɛ̌ ɖagbe didó ka ɖò taji tawun?

14 Gbɛ̌ ɖagbe didó wɛ nyí afɔ taji atɔngɔ́ ɔ. Nú mǐ yí gbè kpo mǐ gbɔ kpo ɔ, gbɛ̌ e mǐ nɔ dó lɛ é nɔ kúnkplá nǔwalɔ mǐtɔn lɛ tawun. (Nǔx. 13:20) É sixu nyí ɖɔ mɛ e ma na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú linlin Mawu tɔn ǎ lɛ é wɛ lɛlɛ̌ dó mǐ ɖò azɔ̌ mǐtɔn jí, alǒ ɖò wemaxɔmɛ. Amɔ̌, mǐ sixu mɔ xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ ɖò kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ jí. Finɛ wɛ è sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖè, bɔ mǐ na “ɖó wanyiyi” “bo na wà ɖagbe.”—Ebl. 10:24, 25.

“SYƐNLǏN ÐÒ NǓÐIÐI MƐ”

15-16. Nɛ̌ Satáan ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na huzu linlin mǐtɔn gbɔn?

15 Flín ɖɔ Satáan kánɖeji bo na huzu linlin mǐtɔn. É nɔ zán linlin masɔgbe alɔkpa lɛ bǐ dó sú ali dó ɖagbe e nǔgbo e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é na wà nú mǐ é.

16 Satáan kpó ɖò nǔ e é kanbyɔ Ɛvu ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ é kanbyɔ wɛ, “Mawu ɖɔ mi kún ɖó na . . . nǔgbo à?” (Bǐb. 3:1) Ðò gbɛ̀ elɔ e ɖò Satáan sín acɛ glɔ́ é mɛ ɔ, hwɛhwɛ wɛ mǐ nɔ sè nǔkanbyɔ e nɔ zɔ́n nǔxokpɔ́n mɛ lɛ é, ɖi: ‘Mawu ɖɔ mɛ e ɖó  mɛ̌ ɖokpo ɔ lɛ é kún ɖó na da yeɖée ó nǔgbo à? Mawu ba ɖɔ è ni ma ɖu Natáaxwe kpo jijizán sín xwè kpo ó nǔgbo à? Mawu ka nɔ ɖó nukún ɖɔ è ni gbɛ́ hun didó nǔgbo à? Mawu wanyiyinɔ ɔ ka nɔ ɖó nukún ɖɔ è ni gɔn gbɛ̌ dó xá mɛvívɛ́ mɛtɔn e è ɖè sín agun mɛ é nǔgbo à?’

17. Enyi è kan nǔ e na zɔ́n bɔ mǐ na xò nǔ kpɔ́n dó nǔɖiɖi mǐtɔn wu lɛ é byɔ mǐ ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà? Etɛ mɛ é ka sixu tɔ́n kɔ dó bɔ Kolosinu lɛ 2:6, 7 ɖɔ?

17 Mǐ ɖó na kú dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é jí. Enyi mǐ ma ba xósin nú nǔkanbyɔ e nɔ zɔ́n nǔxokpɔ́n mɛ lɛ é ǎ ɔ, nǔxokpɔ́n ɔ na wá syɛn bǐ. Nǔxokpɔ́n enɛ lɛ sixu sló kɔ nú linlin mǐtɔn, bo hu nǔɖiɖi mǐtɔn. Etɛ mǐ ka ɖó na wà lo? Xó Mawu tɔn ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni huzu linlin mǐtɔn bo na dó sixu tuùn jlǒ Mawu tɔn, “é wɛ nyí nǔ ɖagbe; nǔ e nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ é; nǔ e sɔgbe bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é.” (Hlɔ. 12:2) Gbɔn nǔ kpinkplɔn hwɛhwɛ gblamɛ ɔ, mǐ sixu tuùn nǔgbo ɖěɖee mǐ ko kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é bo kú dó ye jí. Mǐ sixu kúdeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ sɔgbe. Enɛ gudo ɔ, mǐ na dó ɖɔ dò ganji, bo na “syɛnlǐn ɖò nǔɖiɖi mɛ” atín e dó ɖɔ dò ganji é ɖɔhun.—Kolosinu lɛ 2:6, 7.

18. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sú ali dó aɖǐnú gbɛ̀ Satáan tɔn tɔn lɛ?

18 Mɛ ɖevo ɖebǔ sixu bló bɔ nǔɖiɖi towe na lidǒ ɖó tɛn towe mɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, kpò ɖò mɛ e a nyí ɖò ayi gɔngɔn towe mɛ é huzu wɛ. Nɔ xoɖɛ hwɛhwɛ bo byɔ alɔdó gbigbɔ Jehovah tɔn tɔn. Nɔ lin tamɛ kpɔ́n ganji, bo kpó ɖò linlin towe kpo nǔ e nɔ sísɛ́ we, bɔ a nɔ wà nǔ lɛ é kpo gbéjé kpɔ́n wɛ. Dǒ gbɛ̌ ɖagbe e na d’alɔ we bɔ a na huzu linlin towe lɛ é. Mɔ̌ wiwa na zɔ́n bɔ a na sú ali dó aɖǐnú gbɛ̀ Satáan tɔn tɔn lɛ, bɔ “nǔ e è sɔ́ goyiyi dó glɔ́n ali na, bonu è ma tuùn Mawu ó lɛ bǐ ɔ, [a na] flí bǐ xwè” b’ɛ na kpa we.—2 Kɔ. 10:5.

HAN 50 Ðɛ Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu Tɔn

^ akpá. 5 Fí e mǐ sù ɖè é, aca mǐtɔn kpo kplɔ́n e mǐ yí é kpo nɔ kúnkplá linlin mǐtɔn dó ɖagbe alǒ nyanya jí. Mǐ sixu wá mɔ ɖɔ jijɔ nyanya ɖé lɛ ko dó ɖɔ dò tawun ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Xóta elɔ na xlɛ́ lee mǐ sixu ɖè nǔwalɔ nyanya ɖebǔ e mǐ sixu ko ɖó lɛ é síìn gbɔn é.