Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 23

“Mi Cɔ́ Miɖée, Bonu Mɛɖé Ma . . . Dó Gɛdɛ Mi Ó”!

“Mi Cɔ́ Miɖée, Bonu Mɛɖé Ma . . . Dó Gɛdɛ Mi Ó”!

“Mi cɔ́ miɖée, bonu mɛɖé ma zé mɛblɛblɛ́xó, xómaɖixó, nǔnywɛ gbɛtɔ́ tɔn dó dó gɛdɛ mi ó; nǔnywɛ enɛ ɔ, nǔkplɔnmɛ gbɛtɔ́ lɛ tɔn jí wɛ é jinjɔn.”—KOLO. 2:8.

HAN 96 Wema Mawu Tɔn, Dɔkun Ðé

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Sɔgbe xá Kolosinu lɛ 2:4, 8 ɔ, nɛ̌ Satáan ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na dó gɛdɛ linlin mǐtɔn gbɔn?

SATÁAN jló na bló bɔ mǐ na huzu kpannukɔn Jehovah. Bo na dó kpé enɛ wu ɔ, é nɔ ba na wà nǔ dó linlin mǐtɔn wu, lobo dó gɛdɛ ɛ bonu mǐ na lin nǔ éɖɔhun. É nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na flú mǐ gbɔn nǔ e nɔ jló mǐ lɛ é zinzan dó wà nǔ dó mǐ wu gblamɛ.—Kolosinu lɛ 2:4, 8.

2-3. (a) Etɛwu mǐ ka ɖó na sɔ́ ayi ɖó akpágbánúmɛ e ɖò Kolosinu lɛ 2:8 mɛ é jí? (b) Etɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

2 Satáan ka sixu kpéwú nǔgbo dóo bo flú mǐ à? Ganji! Flín ɖɔ é kún nyí nǔmaɖitɔ́ lɛ wɛ Pɔlu gb’akpá e ɖò Kolosinu lɛ 2:8 mɛ é na ó. Klisanwun ɖěɖee gbigbɔ ko ɖè lɛ é wɛ é gb’akpá enɛ na. (Kolo. 1:2, 5) Satáan jló na blɛ́ Klisanwun enɛ lɛ ɖu ɖò hwe ɔ nu, égbé tɔn ɔ, è sɔ́ nɔ ɖɔ ǎ, é ɖò mǐ ba wɛ nukún myamya. (1 Kɔ. 10:12) Etɛwu? È nya Satáan sɛ́dó ayikúngban ɔ jí, bɔ mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ Mawu tɔn lɛ flúflú jí wɛ ayi tɔn ɖè hugǎn. (Nǔɖe. 12:9, 12, 17) Gɔ́ na ɔ, mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò hwenu e gbɛtɔ́ dídá awoxotɔ́ lɛ fɔ́n bo ɖò “nǔ nyanya wà d’eji wɛ” é.—2 Tim. 3:1, 13.

3 Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee Satáan nɔ zán “mɛblɛblɛ́xó” lɛ dó wà nǔ dó linlin mǐtɔn wu gbɔn é jí. Mǐ na lɛ́ kɛnu dó “mɔ” e é nɔ zán lɛ é atɔn wu. (Efɛ. 6:11) Ðò xóta e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee mǐ sixu xógló nǔ nyanya e mɔ Satáan tɔn lɛ sixu ko wà nú linlin mǐtɔn é gbɔn é jí. Amɔ̌, mi nú mǐ ni tó kpɔ́n nǔ e flú e Satáan flú Izlayɛli-ví lɛ hwenu e ye yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí gudo é sixu kplɔ́n mǐ é hwɛ̌.

 SATÁAN TƐ́N YE KPƆ́N BƆ YE NA SƐN VODUN

4-6. Sɔgbe xá Sɛ́nflínmɛ 11:10-15 ɔ, glelilɛ sín alɔ yɔyɔ̌ tɛ Izlayɛli-ví lɛ ka ɖó na kplɔ́n, hwenu e ye yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí é?

4 Satáan zán ayi winniwínní dó tɛ́n Izlayɛli-ví lɛ kpɔ́n bonu ye na sɛn vodun. Nɛ̌ é ka wà mɔ̌ gbɔn? É gbɔn hudo nǔɖuɖu tɔn e ye ɖó, bo ɖò kan tɔn xò wɛ é sín yɛkan mɛ. Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí é ɔ, ye ɖó na huzu wlɛnwín glelilɛ tɔn yetɔn. Hwenu e ye ɖò Ejipu é ɔ, sin e ɖò Nilu Tɔ̀ ɔ mɛ é wɛ ye nɔ hú nú jinukún yetɔn lɛ. Amɔ̌, wlɛnwín glelilɛ tɔn e ɖò Akpádídó Yikúngban ɔ jí é gbɔn vo; é sɔ́ byɔ ɖɔ ye na yì dun sin ɖò tɔsisa ɖaxó ɖé mɛ ǎ, loɔ, jǐ e nɔ ja dó hwetɔnnu lɛ é kpo ahǔn kpo wɛ na hú sin nú jinukún yetɔn lɛ. (Xà Sɛ́nflínmɛ 11:10-15; Eza. 18:4, 5) Enɛ wu ɔ, Izlayɛli-ví lɛ ɖó na kplɔ́n wlɛnwín glelilɛ tɔn yɔyɔ̌ ɖevo lɛ. Enɛ na fá ǎ, ɖó ye mɛ e tuùn glelilɛ wé alɔkpa ɖé alɔkpa ɖé lɛ é habǔ ko kú ɖò gbetótló ɔ mɛ.

Nɛ̌ Satáan ka kpéwú bo huzu linlin Izlayɛli-ví glesi lɛ tɔn gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 4-6) *

5 Jehovah tinmɛ nú togun tɔn ɖɔ ninɔmɛ yetɔn huzu. Enɛ gudo ɔ, é gɔ́ akpágbánúmɛ elɔ e è kpɔ́n tlolo ɔ, è sixu mɔ ɖɔ é kún ɖó kancica ɖě xá gle ó é na: “Mi bo cɔ́ miɖée, bo ma lɔn bonu nǔɖe ni ɖè mi sín Mawu sín ali ɔ jí, bonu mi sɛn nǔ ɖevo lɛ bo ɖekɔ́ nú ye ó.” (Sɛ́n. 11:16, 17) Gle sín wlɛnwín ɖevo lɛ kpinkplɔn xó ɖɔ wɛ Jehovah ɖè, bɔ aniwu é ka gb’akpá nú ye dó vodunsinsɛn wu lo?

6 Jehovah tuùn ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ na ba na kplɔ́n wlɛnwín glelilɛ tɔn ɖé lɛ ɖò pagáwun e lɛlɛ̌ dó ye lɛ é gɔ́n. É ɖò wɛn ɖɔ, pagáwun enɛ lɛ tuùn glelilɛ wé hugǎn Izlayɛli-ví lɛ, bɔ togun Mawu tɔn sixu kplɔ́n wlɛnwín enɛ lɛ ɖé lɛ ɖò ye  gɔ́n, amɔ̌, awovínú ɖé ɖò finɛ. Kanáanu glesi lɛ ɔ, nǔɖiɖi e ye ɖó nú Baalu é ko wà nǔ dó linlin yetɔn wu. Ye nɔ kpɔ́n Baalu dó mɔ mɛ e ɖó jinukúnsin é kpo mɛ e nɔ na jǐ é kpo. Jehovah ba ɖɔ nǔɖiɖi adingban tɔn enɛ lɛ ni flú togun emitɔn ǎ. Amɔ̌, azɔn gegě wɛ Izlayɛli-ví lɛ sɛn Baalu. (Kɛ́n. 25:3, 5; Hwɛ. 2:13; 1 Axɔ́. 18:18) Ðǒ ayi lee Satáan kpéwú bo dó gɛdɛ Izlayɛli-ví lɛ gbɔn é wu dìn lo.

WLƐNWÍN E SATÁAN ZÁN DÓ DÓ GƐDƐ IZLAYƐLI-VÍ LƐ É ATƆN

7. Etɛ ka tɛ́n nǔɖiɖi Izlayɛli-ví lɛ tɔn kpɔ́n, hwenu e ye yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí é?

7 Wlɛnwín nukɔntɔn e Satáan zán é wɛ nyí jlǒ jɔwamɔ tɔn e ye ɖó ɖɔ jǐ ni hú sin nú gle yetɔn é. Jǐ nabi ɖé nɔ ja ɖò Akpádídó Yikúngban ɔ jí sín ɖibla yì vivɔnu avril tɔn jɛ septembre mɛ ɖò xwewu xwewu ǎ. Jǐ e nɔ ja bɛ́sín octobre mɛ é jɛn nɔ nyí tɔn bɔ ye na mɔ jinukún gegě bo nɔ gbɛ̀. Satáan flú Izlayɛli-ví lɛ, bɔ ye lin ɖɔ nú emi na mɔ jinukún gegě ɔ, emi ɖó na xwedó nǔwalɔ nɔzo emitɔn pagáwun lɛ tɔn. Nɔzo yetɔn enɛ lɛ ɖi ɖɔ è ɖó na fɔ yɛsu ɖé lɛ, cobɔ vodun emitɔn lɛ na bló bɔ jǐ na ja lee é jɛxa gbɔn é. Mɛ ɖěɖee ma ɖi nǔ nú Jehovah ǎ lɛ é ɖi ɖɔ mɔ̌ jɛn è sixu bló cobɔ akú na gbɔ ɖiɖó zɛ xwé wu, enɛ wu ɔ, ye nɔ fɔ yɛsu dó kpa susu nú vodun Baalu pagáwun lɛ tɔn.

8. Wlɛnwín wegɔ́ tɛ Satáan ka zán? Tinmɛ.

8 Satáan zán wlɛnwín wegɔ́ ɔ dó Izlayɛli-ví lɛ wu. É zán jlǒ xóɖóxámɛ tɔn e ye ɖó é. Nǔbliblí ee xyɔwǔ tawun lɛ é wɛ pagáwun lɛ nɔ wà dó sɛn vodun yetɔn lɛ. Vodunsinsɛn alɔkpa enɛ e blí é nɔ byɔ ɖɔ sunnu kpo nyɔnu kpo bǐ ni lɛ̀ aga dó sɛn hun. Pagáwun lɛ yí gbè ɖɔ mɛ e ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ lɛ é sixu ɖóxó xá yeɖée bɔ è sixu lɛ́ wà nǔbliblí alɔkpa ɖevo lɛ, bo nɔ kpɔ́n nǔwalɔ enɛ lɛ dó mɔ nǔ e sɔgbe é. (Sɛ́n. 23:18, 19; 1 Axɔ́. 14:24) Ye ɖi nǔ ɖɔ yɛsu enɛ lɛ nɔ zɔ́n bɔ vodun yetɔn lɛ nɔ bló bɔ jì nɔ jɛ. Yɛsu nǔbliblíwiwa tɔn enɛ lɛ dɔn Izlayɛli-ví gegě bɔ ye lɔ jɛ vodun sɛn jí. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, Satáan dó gɛdɛ ye.

9. Sɔgbe kpo Ozée 2:18, 19 kpo ɔ, nɛ̌ Satáan ka bló gbɔn bɔ lee Izlayɛli-ví lɛ nɔ kpɔ́n Jehovah gbɔn é dó zǐn?

9 Satáan zán wlɛnwín atɔngɔ́ ɖevo. É bló bɔ lee Izlayɛli-ví lɛ nɔ kpɔ́n Jehovah gbɔn é dó zǐn. Ðò gbeyiɖɔ Jelemíi hwenu ɔ, Jehovah ɖɔ ɖɔ gbeyiɖɔ adingbannɔ lɛ bló bɔ togun emitɔn wɔn nyikɔ emitɔn “ɖó Baalu wu.” (Jel. 23:27, nwt) É cí ɖɔ togun Jehovah tɔn ɖó nyikɔ tɔn zinzan te, bo sɔ́ nyikɔ Baalu ee sín tinmɛ nyí “Nǔnɔ,” alǒ “Gǎn” é dó ɖyɔ na ɖɔhun. Nǔwalɔ enɛ bló bɔ é vɛwǔ nú Izlayɛli-ví lɛ bɔ ye na tuùn vogbingbɔn e ɖò Jehovah kpo Baalu kpo tɛntin é; enɛ zɔ́n bɔ ye wlú yɛsu e è nɔ fɔ dó sɛn Baalu lɛ é kpo Jehovah sinsɛn kpo ɖó kpɔ́.—Ozée 2:18, 19.

WLƐNWÍN E SATÁAN NƆ ZÁN ÐÒ ÉGBÉ LƐ É

10. Wlɛnwín tɛ lɛ Satáan ka nɔ zán ɖò égbé?

10 Satáan nɔ zán wlɛnwín enɛ lɛ pɛ́ɛ ɖò égbé. É nɔ zán jlǒ jɔwamɔ tɔn lɛ, ba acɔ́ nú nǔbliblíwiwa, bo nɔ bló bɔ lee mɛ lɛ nɔ kpɔ́n Jehovah gbɔn é nɔ dó zǐn. É nɔ wà nǔ enɛ lɛ dó dó gɛdɛ gbɛtɔ́ lɛ. Mǐ ni tó ɖɔ xó dó wlɛnwín gudo tɔn ɔ jí hwɛ̌.

11. Nɛ̌ Satáan ka nɔ bló bɔ lee mɛ lɛ nɔ kpɔ́n Jehovah gbɔn é nɔ dó zǐn gbɔn?

11 Satáan nɔ bló bɔ lee mɛ lɛ nɔ kpɔ́n Jehovah gbɔn é nɔ dó zǐn. Ðò kú mɛsɛ́dó Jezu tɔn lɛ tɔn gudo ɔ, Klisanwun nyijɛtɔ́ ɖé lɛ jɛ adingban-núkplɔnmɛ lɛ  fúnfún kpé jí. (Mɛ. 20:29, 30; 2 Tɛ. 2:3) Gǔfɔndómawujitɔ́ enɛ lɛ jɛ blobló jí bɔ mɛ e Mawu nǔgbo ɖokpo ɔ nyí é dó zǐn dó mɛ lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye sɔ́ nɔ zán nyikɔ Mawu tɔn ɖò Biblu yetɔn lɛ mɛ ǎ, bo nɔ zán tɛnmɛ nyikɔ lɛ, ɖi “Aklunɔ.” Ðó ye ɖè nyikɔ Mawu tɔn síìn, bo sɔ́ tɛnmɛ nyikɔ “Aklunɔ” dó tɛn tɔn mɛ wutu ɔ, ye bló bɔ é vɛwǔ nú Biblu xatɔ́ lɛ, bɔ ye na tuùn vogbingbɔn e ɖò “Aklunɔ” ɖevo ɖěɖee xó Biblu ɖɔ lɛ é mɛ é. (1 Kɔ. 8:5) Ye zán tɛnmɛ nyikɔ ɖokpo ɔ, enɛ wɛ nyí “Aklunɔ” nú Jehovah kpo Jezu kpo; enɛ zɔ́n bɔ é vɛwǔ bɔ è na tuùn ɖɔ Jehovah gbɔn vo nú Vǐ tɔn, bɔ ye bǐ lɛ́ ɖò tɛn vovo mɛ. (Jaan 17:3) Nǔ enɛ e ye hɛn wlú dó mɛ lɛ é zɔ́n bɔ adingban-núkplɔnmɛ Atɔnɖobǔ tɔn e Mawuxówema ɔ ma kplɔ́n mɛ ǎ é vunkan. É sín enɛ wu bɔ mɛ gegě nɔ mɔ ɖɔ Mawu bú dò, bɔ mǐ kún sixu tuùn i ó. Adingban baɖabaɖa tɛ ɖíe!—Mɛ. 17:27.

Nɛ̌ Satáan ka ko zán sinsɛn nǔvú dó flɔ́ zo dó glɔ̌ nú jlǒ xóɖóxámɛ tɔn gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ) *

12. Nǔ tɛ sinsɛn nǔvú ka ba acɔ́ na? Lee Hlɔmanu lɛ 1:28-31 tinmɛ gbɔn é ɔ, etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?

12 Satáan nɔ zán jlǒ xóɖóxámɛ tɔn. Ðò Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ, Satáan zán sinsɛn nǔvú dó xò nǔbliblíwiwa kan. Égbé ɔ, é nɔ wà nǔ ɖokpo ɔ. Sinsɛn nǔvú nɔ yí gbè nú nǔbliblíwiwa, bo tlɛ nɔ ba acɔ́ na. É sín enɛ wu bɔ Mawu sɛntɔ́ nyijɛtɔ́ gegě nɔ wɔn ya nú nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn Mawu tɔn e zawě lɛ é. Mɛsɛ́dó Pɔlu tinmɛ nǔ e mɛ enɛ ko tɔ́n kɔ dó é ɖò wema e é wlan sɛ́dó Hlɔmanu lɛ é mɛ. (Xà Hlɔmanu lɛ 1:28-31.) Nǔbliblíwiwa alɔkpa lɛ bǐ kaka jɛ xó ɖiɖó xá mɛ e kpo mɛ kpo ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ é jí ɖò “nǔ e [è] ma ɖó na wà ǎ é” mɛ. (Hlɔ. 1:24-27, 32; Nǔɖe. 2:20) Nǔ taji tawun wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni zunfan nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn e zawě lɛ é.

13. Wlɛnwín ɖevo tɛ Satáan ka nɔ zán?

13 Satáan nɔ zán jlǒ jɔwamɔ tɔn lɛ. Mǐ nɔ jló na kplɔ́n wlɛnwín e sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na sú hudo mǐ kpo xwédo mǐtɔn tɔn kpo sín dò lɛ é, b’ɛ ka sɔgbe. (1 Tim. 5:8) Hwɛhwɛ ɔ, wemaxɔmɛ yiyi kpo nǔ kplɔnkplɔn ganji kpo wɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ sixu kplɔ́n wlɛnwín enɛ lɛ. Amɔ̌, mǐ ɖó na cɔ́ mǐɖée. É nyí wlɛnwín e nyɔ́ zán lɛ é kɛɖɛ wɛ tuto wema kplɔnkplɔn tɔn tò gegě tɔn nɔ kplɔ́n wemaxɔmɛví lɛ ǎ, loɔ,  è nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔnywɛ gbɛtɔ́ tɔn ye. È nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú wemaxɔmɛví lɛ ɖɔ ye ni xò nǔ kpɔ́n ɖɔ Mawu ka tíìn à jí; ye ni ma ɖó sísí nú Biblu ó. È nɔ ɖɔ nú ye ɖɔ nǔkplɔnmɛ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn ɔ wɛ nyí tinmɛ ɖokpo e nǔnywɛ kpé bɔ è sixu na nú fí e gbɛ̀ ɔ jɔ sín é é. (Hlɔ. 1:21-23) Nǔkplɔnmɛ mɔhun lɛ sɔ́ ta ‘nǔnywɛ Mawu tɔn.’—1 Kɔ. 1:19-21; 3:18-20.

14. Etɛ lɛ kɔn tamɛ-núkplɔnmɛ lɛ ka nɔ sísɛ́ mɛ dó?

14 Tamɛ-núkplɔnmɛ lɛ nɔ wɔn ya nú nǔgbododó jlɔjlɔ Jehovah tɔn lɛ, bo tlɛ nɔ sɔ́ ta ye. Ye nɔ sísɛ́ mǐ dó nǔ e gbigbɔ Mawu tɔn nɔ na mɛ é kɔn ǎ, “nǔ nyanya e gbɛtɔ́ nɔ wà lɛ” kɔn wɛ ye nɔ sísɛ́ mǐ dó. (Ga. 5:19-23) Ye nɔ ba ɖɔ è ni yí gò, b’ɛ sín enɛ wu bɔ mɛ lɛ “nɔ ba ɖɔ emitɔn jɛn na nyɔ́.” (2 Tim. 3:2-4) Jijɔ enɛ sɔ́ ta mɛɖéesɔ́hwe e è nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú Mawu sɛntɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖó é. (2 Sam. 22:28) Klisanwun ɖěɖee yì kplɔnyiji-alavɔ lɛ é ɖé lɛ ko jó linlin Mawu tɔn dó, bo yí gbè bɔ linlin gbɛtɔ́ tɔn lɛ huzu linlin yetɔn. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú nǔ e mɔ̌ wiwa sixu jì é tɔn ɖokpo.

Nɛ̌ tamɛ-núkplɔnmɛ lɛ ka sixu wà nǔ dó linlin mǐtɔn wu gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 14-16) *

15-16. Etɛ nǔ e jɛ dó nɔví nyɔnu ɖé jí é ka kplɔ́n we?

15 Nɔví nyɔnu e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ sín xwè 15 ɖíe é ɖé ɖɔ: “Ðó un nyí Kúnnuɖetɔ́ ɖé wutu ɔ, un ko xà awovínú e ɖò kplɔnyiji-alavɔ yiyi mɛ lɛ é bo lɛ́ sè xó dó ye wu, amɔ̌, un wɔn ya nú akpágbánúmɛ enɛ lɛ. Un mɔ ɖɔ wěɖexámɛ ɔ kún kan mì ó.” Wuvɛ̌ tɛ lɛ é ka mɔ? É ɖɔ: “Wema kplɔnkplɔn ce ɖu hwenu ce gegě, bo lɛ́ yí hlɔnhlɔn ce tawun, b’ɛ zɔ́n bɔ un  ján bo sɔ́ nɔ mɔ hwenu dó xoɖɛ sɛ́dó Jehovah lee un ɖ’aca tɔn gbɔn é ǎ; nǔ nɔ ci mì kaka bɔ un sɔ́ nɔ ɖu vivǐ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ ɖevo lɛ dó Biblu jí tɔn ǎ, un ka sɔ́ nɔ sixu sɔnǔ nú kplé lɛ ganji ǎ. Un dókú ɖɔ ee un ɖ’ayi wu tlolo ɖɔ ta e un zin dó wema kplɔnkplɔn ɖaxó ɖaxó mɛ é ɖò nǔ wà dó kancica e ɖò nyi kpo Jehovah kpo tɛntin é wu wɛ é ɔ, un mɔ ɖɔ un ɖó na ɖó te. Nǔ e un wà é nɛ.”

16 Nɛ̌ wema kplɔnkplɔn ɖaxó ɖaxó ka wà nǔ dó linlin nɔví nyɔnu enɛ tɔn wu gbɔn? É ɖɔ: “É hu winnya nú mì bɔ un na ɖɔ ɖɔ wema e un kplɔ́n é zɔ́n bɔ un nɔ mɔ xó ɖɔ dó mɛ ɖevo lɛ wu, ɖò taji ɔ, dó nɔví sunnu ce lɛ kpo nɔví nyɔnu ce lɛ kpo wu, bo nɔ ɖó nukún nǔ gegě ɖò ye sí, bo nɔ lɛ́ ɖó wǔ zɔ nú ye. É byɔ hwenu gegě ɖò así ce cobɔ un wá gɔn nǔ lin gbɔn mɔ̌. Nǔ enɛ e jɛ dó jǐ ce é kplɔ́n mì lě dò é nyí awovínú sɔ ɖɔ è ni dóvɛ̌ nú akpá e Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nɔ gbà nú mǐ gbɔn tutoblonunu tɔn jí lɛ é é. Jehovah tuùn mì hugǎn nyiɖesunɔ mɛtún ɔ. Un ɖó na ko ɖótó è!”

17. (a) Etɛ mǐ ka ɖó na kánɖeji bo na wà? (b) Etɛ mǐ ka na kplɔ́n ɖò xóta e bɔ d’ewu é mɛ?

17 Kánɖeji bonu gbɛ̀ Satáan tɔn sín “mɛblɛblɛ́xó, xómaɖixó, nǔnywɛ” ni ma dó gɛdɛ we gbeɖé ó. Nɔ cɔ́ hwiɖée dó wlɛnwín e Satáan nɔ zán dó blɛ́ mɛ lɛ é wu. (1 Kɔ. 3:18; 2 Kɔ. 2:11) Ma lɔn gbeɖé nú é ni bló bonu lee a nɔ kpɔ́n Jehovah gbɔn é dó zǐn ó. Nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn Jehovah tɔn lɛ. Ma jó Satáan dó nú é blɛ́ we, bonu a dóvɛ̌ nú wěɖexámɛ Jehovah tɔn lɛ ó. Amɔ̌, enyi a ka ɖ’ayi wu ɖɔ linlin gbɛ̀ elɔ tɔn ko wà nǔ dó wǔ we ɔ ka ló? Xóta e bɔ d’ewu é na kplɔ́n mǐ lee Xó Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na flí linlin kpo nǔwalɔ kpo e tlɛ cí “ahohó” ɖɔhun lɛ é xwè gbɔn é.—2 Kɔ. 10:4, 5.

HAN 49 Hɛn Xomɛ Hun Jehovah

^ akpá. 5 Alɔ bí nú Satáan ɖò mɛblɛblɛ́ mɛ. É ko blɛ́ mɛ gegě, bɔ ye ɖò gɛdɛ mɛ fɛɛ cobo ka lin ɖɔ emi ɖò emiɖée sí. Xóta elɔ na gbéjé wlɛnwín e Satáan nɔ zán dó blɛ́ mɛ lɛ é ɖé lɛ kpɔ́n.

^ akpá. 48 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Baalu sinsɛn kpo nǔbliblíwiwa kpo ɖò Izlayɛli-ví e nɔ dó gbɛ̌ xá Kanáanu lɛ é dɔn wɛ.

^ akpá. 51 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Sinsɛn ɖé tɛ́ nǔwlanwlán e yí gbè nú xó ɖiɖó xá mɛ e kpo mɛ kpo ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ é é.

^ akpá. 53 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví nyɔnu ɖyɔvǐ ɖé na nyikɔ bo bɛ́ kplɔnyiji-alavɔ. É kpo azɔ̌mɛvígbɛ́ tɔn lɛ kpo yí gbè nú linlin e mɛ̌si yetɔn ɖó ɖɔ nǔnywɛ xwitixwiti sixu ɖeɖɛ tagba gbɛtɔ́ lɛ tɔn bǐ lɛ é. É wá yì Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mɛ é ɔ, é sɔ́ nyɔ́ nɔ n’i ǎ, b’ɛ nɔ lɛ́ mɔ xó ɖɔ dó nǔ wu.