Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǔ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ kpo Nugbodòdó Tɔn lɛ kpo Ni Kplɔ́n Ayixa Towe

Nǔ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ kpo Nugbodòdó Tɔn lɛ kpo Ni Kplɔ́n Ayixa Towe

“Sɛ́n towe lɛ wu wɛ un nɔ lin tamɛ dó.”​—ÐƐH. 119:99.

HAN LƐ: 127, 88

1. Ðɔ nǔ e zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ lɛ hugǎn kanlin lɛ é ɖokpo.

NǓ E zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ lɛ hugǎn kanlin lɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ è na ayixa gbɛtɔ́ lɛ. Nǔ nyí mɔ̌ sín hwenu e gbɛtɔ́ ko ɖò ayikúngban jí é. Ee Adamu kpo Ɛvu kpo gbà sɛ́n Jehovah tɔn gudo é ɔ, ye sɔ́ yeɖée hwla. Enɛ xlɛ́ ɖɔ ayixa yetɔn ɖò ya dó nú ye wɛ.

2. Nɛ̌ ayixa mǐtɔn ka cí alixlɛ́mɛnú ɖé ɖɔhun gbɔn? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

2 Mɛ ɖěɖee ma kplɔ́n ayixa yetɔn ganji ǎ lɛ é sixu cí batóo e ɖò yiyi wɛ ɖò tɔ̀ jí, bɔ alixlɛ́mɛnú (boussole) tɔn ma ka ɖò ganji ǎ é ɖɔhun. Enyi è xwè tomɛ bonu alixlɛ́mɛnú mɛtɔn ma ka ɖò ganji ǎ ɔ, é sixu cí mɛɖée blɛ́blɛ́ ɖɔhun. É bɔwǔ tawun bɔ jɔhɔn kpo aslɔkɛ́ lɛ kpo na bló bɔ batóo ɖé na wlí ali nyanya. Amɔ̌, alixlɛ́mɛnú e ɖò ganji é ɖé sixu d’alɔ batóokuntɔ́ ɔ, b’ɛ na bló bɔ batóo ɔ na nɔ ali ɖagbe jí. Ayixa mǐtɔn sixu cí alixlɛ́mɛnú walɔ ɖagbe tɔn ɖé ɖɔhun. Nùɖé wɛ é nyí bo ɖò xò mǐtɔn mɛ, bo nɔ ɖɔ nǔ e sɔgbe alǒ nyla é nú mǐ, bo sixu xlɛ́ ali e sɔgbe é mǐ. Amɔ̌, cobonu ayixa mǐtɔn na xlɛ́ ali mǐ ganji ɔ, mǐ ɖó na jlɔ́ ali n’i.

3. Enyi è ma kplɔ́n ayixa ɖé ganji ǎ ɔ, etɛ mɛ é ka sixu tɔ́n kɔ dó?

3 Enyi mɛɖé ma kplɔ́n ayixa tɔn ganji ǎ ɔ, é nɔ gbɛ́ n’i ɖɔ é ni nyì  alɔ nú nǔnyanyawiwa ǎ. (1 Tim. 4:1, 2) Ayixa mɔhun tlɛ sixu “ylɔ nǔ nyanya ɖɔ nǔ ɖagbe.” (Eza. 5:20) Jezu gb’akpá nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Gan ɔ ko ɖò na xò wɛ lɔ, bɔ mɛɖebǔ hu mi ɔ, mɛ ɔ na vɛdo ɖɔ Mawu sín azɔ̌ wà wɛ emi ɖè nɛ sín.” (Jaan 16:2) Mɔ̌ wɛ mɛ ɖěɖee hu ahwanvu Etyɛni lɛ é lin, mɔ̌ wɛ mɛ ɖevo ɖěɖee wà nǔ ye ɖɔhun lɛ é lɔ lin. (Mɛ. 6:8, 12; 7:54-60) Sinsɛnnɔ makpotó enɛ lɛ nɔ gbà sɛ́n Mɛ e ye ɖɔ ɖɔ emi ɖò sinsɛn wɛ é tɔn lɛ, bo nɔ dó nǔ baɖabaɖa mɔhun sìn, enɛ wɛ nyí mɛhuhu; kpɔ́n lee nǔ enɛ hwɛ́n sɔ́ é! (Tín. 20:13) É ɖò wɛn ɖɔ ayixa yetɔn nyí alixlɛ́mɛnú mɛblɛ́blɛ́ tɔn.

4. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ ayixa mǐtɔn ma na gɔn azɔ̌ wà ǎ?

4 Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ ayixa mǐtɔn ma na gɔn azɔ̌ wà ǎ? Sɛ́n kpo nugbodòdó kpo e ɖò Mawuxówema ɔ mɛ lɛ é “nyɔ́ nú è na sɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ, bo na dó ɖè mɛ dó ali jí, bo na dó ɖè nùwanyido lɛ xlɛ́, lobo na dó kplɔ́n lee è na zán gbɛ̀ ɖagbe gbɔn ɔ mɛ.” (2 Tim. 3:16) Enɛ wu ɔ, gbɔn Biblu kplɔnkplɔn kpo sɔxwixwe kpo, tamɛ linlin dó nǔ e é ɖɔ lɛ é jí kpo ye zinzan ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ kpo gblamɛ ɔ, mǐ sixu kplɔ́n ayixa mǐtɔn, bɔ é na nɔ yawu tuùn linlin Mawu tɔn lɛ, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, é sixu nyí alixlɛ́mɛnú ɖejid’ewu ɖé. Mi nú mǐ ni gbéjé lee sɛ́n kpo nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ kpo sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na kplɔ́n ayixa mǐtɔn gbɔn é kpɔ́n.

NǓ SƐ́N MAWU TƆN LƐ NI KPLƆ́N WE

5, 6. Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖu lè sɛ́n Mawu tɔn lɛ xwixwedó tɔn gbɔn?

5 Bo na dó ɖu lè sɛ́n Mawu tɔn lɛ tɔn ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ hú sɛ́n lɛ xixa, alǒ ye tuùntuùn kpowun. Wanyiyi kpo sísí kpo e mǐ ɖó nú ye é ɖó na syɛn. Xó Mawu tɔn ɖɔ: “Mi gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa, mi yí wǎn nú nǔɖagbewiwa.” (Amɔ. 5:15) Amɔ̌, nɛ̌ mǐ ka nɔ wà mɔ̌ gbɔn tawun? Nǔ taji ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni kplɔ́n bo nɔ kpɔ́n nǔ lɛ Jehovah ɖɔhun. Nùjlɛdonǔwu ɖé ɖíe: Mǐ ni ɖɔ ɖɔ é nɔ vɛwǔ nú we bɔ a na d’amlɔ ganji. Dotóo towe bló tuto ɖé nú we, bɔ é byɔ ɖɔ a ni nɔ ɖu nǔ ɖé lɛ, ba lanmɛ kpɔ́n, bo huzu lee a nɔ zán gbɛ̀ gbɔn é. Ee a wà nǔ sɔgbe xá tito enɛ gudo é ɔ, a mɔ ɖɔ é w’azɔ̌! É ɖò wɛn ɖɔ alɔ e dotóo towe dó we bɔ gbɛzán towe kpɔ́n te é na sù nukún towe mɛ tawun.

6 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn na sɛ́n lɛ mǐ bɔ ye nɔ cyɔn alɔ mǐ jí sín nǔ e hwɛhuhu sixu hɛn gblé dó mǐ wu lɛ é sí, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, gbɛ̀ mǐtɔn nɔ kpɔ́n te. Enyi mǐ xwedó sɛ́n Biblu tɔn lɛ dó adingban ɖiɖó, ayi winniwinni zinzan, ajojija, nùblibliwiwa, dakaxixo kpo awovinúwiwa kpo wu ɔ, lin tamɛ dó lè e mǐ nɔ mɔ lɛ é jí. (Xà Nùnywɛxó 6:16-19; Nǔɖe. 21:8) Enyi mǐ wà nǔ lee Jehovah jló gbɔn é ɔ, mǐ nɔ mɔ nyɔna ɖagbeɖagbe lɛ. Nǔ cí mɔ̌ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah kpo sɛ́n tɔn lɛ kpo é, gɔ́ nú lee ye sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é nɔ lɛ́ jɛji.

7. Tan nùjɔnǔ tɔn ee ɖò Biblu mɛ lɛ é xixa kpo tamɛ linlin dó ye jí kpo sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na wà etɛ?

7 É byɔ ɖɔ mǐ ni jiya nǔ e mɛ sɛ́n Mawu tɔn lɛ gbigbá nɔ tɔ́n kɔ dó é tɔn cobo na kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ lɛ ǎ. Nùwanyido mɛ ɖěɖee gbà sɛ́n Mawu tɔn lɛ tɔn, bɔ è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ é sixu kplɔ́n nǔ mǐ. Nùnywɛxó 1:5 ɖɔ: “Mɛ e ɖó nùnywɛ é ni ɖótó, bo na yí nùnywɛ dó nùnywɛ jí.” Nugbǒ ɔ, enyi mǐ xà tan nùjɔnǔ tɔn e è kpi dó Biblu mɛ lɛ é, bo lin tamɛ dó ye jí ɔ, mǐ nɔ mɔ alixlɛ́mɛ e nyɔ́ hugǎn bo gosin Mawu gɔ́n é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ dó wuvɛ̌ e Axɔsu Davidi mɔ hwenu e é ma setónú nú sɛ́n Jehovah tɔn ǎ, bo ɖóxó xá Bɛtisabe gudo lɛ é jí. (2 Sam. 12:7-14) Enyi mǐ ɖò tan enɛ xà wɛ bo ɖò tamɛ lin d’eji wɛ ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Nɛ̌ Axɔsu Davidi ka sixu ko nyì alɔ nú wuvɛ̌ e é mɔ, ɖó xó ɖiɖó xá Bɛtisabe wu é gbɔn? Enyi tɛnkpɔn mɔhun kpannukɔn mì ɔ, un ka na mɔ hlɔnhlɔn bo na hɔn à? Un ka na jó gbè  Davidi ɖɔhun wɛ à, alǒ un na hɔn Jozɛfu ɖɔhun?’ (Bǐb. 39:11-15) Enyi mǐ lin tamɛ dó nǔ nyanya e hwɛhuhu na jì lɛ é jí ɔ, mǐ sixu na hlɔnhlɔn ayi mǐtɔn bo “gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa.”

8, 9. (a) Etɛ ayixa mǐtɔn ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ wà? (b) Nɛ̌ nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ kpo ayixa mǐtɔn kpo ka nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ gbɔn?

8 Mǐ sixu ɖó wǔ zɔ nú nǔ e Mawu gbɛ́ wǎn na lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́. É ɖò mɔ̌ có, azɔ̌ ɖevo lɛ, alǒ akpáxwé gbɛzinzan tɔn ɖevo lɛ tíìn bɔ Biblu na sɛ́n tawun ɖé d’ewu ǎ. Ðò ali enɛ lɛ nu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn nǔ e Mawu yí gbè na é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na é kpo gbɔn? Fí e ayixa mǐtɔn e mǐ sɔ́ Biblu dó kplɔ́n é nɔ d’alɔ ɖè é nɛ.

9 Kpo wanyiyi kpo ɔ, Jehovah na mǐ nugbodòdó lɛ, bɔ ye nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá ayixa mǐtɔn e mǐ sɔ́ Biblu dó kplɔ́n é. Éɖesunɔ ɖɔ: ‘Nyɛ Jehovah ɔ, nyɛ wɛ nyí Mawu towe; nyì wɛ na ɖɔ nǔ e na nyɔ́ nú we ɔ nú we. Nyì wɛ ɖò ali xlɛ́ we wɛ ɖò ali e a mlɛ́ ɔ jí.’ (Ezayíi 48:17, 18) Enyi mǐ nɔ zán linlin mǐtɔn kpo ayi mǐtɔn kpo dó lin tamɛ dó nugbodòdó Biblu tɔn lɛ jí ɔ, mǐ jlɔ́ ayixa mǐtɔn, xlɛ́ ali i, lobo nɔ w’azɔ̌ ɖò wǔ tɔn nɛ. Gudo mɛ ɔ, é nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn.

NǓ NUGBODÒDÓ MAWU TƆN LƐ NI XLƐ́ ALI WE

10. Etɛ ka nyí tinmɛ nugbodòdó lɛ tɔn? Nɛ̌ Jezu ka zán ye gbɔn bɔ ye w’azɔ̌ tawun?

10 Nugbodòdó ɖé nyí nugbǒ taji e è nɔ zán bɔ é nɔ nyí dodonú nú linlin ɖé alǒ nǔwiwa ɖé é. Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ nugbodòdó ɖé mɛ ɔ, é byɔ ɖɔ è ni tuùn linlin Mɛ e na sɛ́n ɔ é tɔn kpo hwɛjijɔ ɖěɖee wu é na sɛ́n ɖé lɛ é kpo. Ðò sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn mɛ ɔ, é kplɔ́n nugbǒ taji ɖé lɛ mɛ, bɔ nugbǒ enɛ lɛ na d’alɔ ahwanvu tɔn lɛ, bɔ ye na tuùn nǔ e mɛ nùwalɔ yetɔn ɖé lɛ na tɔ́n kɔ dó é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é kplɔ́n mɛ ɖɔ xomɛsin sixu dɔn dakaxixo wá, bɔ jlǒ nyanya sixu dɔn agalilɛ wá. (Mat. 5:21, 22, 27, 28) Bo na dó d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó ayixa e è kplɔ́n ganji é ɖé ɔ, mǐ ɖó na jó nugbodòdó Mawu tɔn lɛ dó bɔ ye na xlɛ́ ali mǐ, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ na sɔ́ Mawu sù.​—1 Kɔ. 10:31.

Klisanwun e zin é ɖé nɔ lin ayixa mɛ ɖevo lɛ tɔn kpɔ́n (Akpáxwé 11gɔ́ ɔ kpo 12gɔ́ ɔ kpo)

11. Nɛ̌ ayixa mǐtɔn lɛ ka sixu gbɔn vovo gbɔn?

11 Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, Klisanwun e ɖó ayixa e è sɔ́ Biblu dó kplɔ́n é vovo wè sixu wá gbeta vovo kɔn. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó ahan syɛnsyɛn nunu jí. Biblu gbɛ́ ɖɔ è ni ma nu ahan syɛnsyɛn ɖó jlɛ̌ jí ó ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é gb’akpá nú mǐ dó ahan nunu zɛ jlɛ̌ wu kpo ahannumu kpo wu. (Nùx. 20:1; 1 Tim. 3:8) Enɛ xlɛ́ ɖɔ enyi Klisanwun ɖé vɛ́ ko nɔ zán han syɛnsyɛn ɖó jlɛ̌ jí ɔ, é kún sɔ́ byɔ ɖɔ é ni lin tamɛ dó nǔ ɖevo lɛ jí ó wɛ à? Ðebǔ lɔ ǎ. Nugbǒ wɛ ɖɔ ayixa Klisanwun ɔ tɔn sixu nɔ ma dóhwɛ ɛ, amɔ̌, é ɖó na lɛ́ kpɔ́n ayixa mɛ ɖevo lɛ tɔn.

12. Nɛ̌ xó e ɖò Hlɔmanu lɛ 14:21 mɛ é ka sixu sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na ɖó sísí nú ayixa mɛ ɖevo lɛ tɔn gbɔn?

12 Ðó é byɔ ɖɔ Klisanwun ɖé ni lin ayixa mɛ ɖevo lɛ tɔn kpɔ́n wutu ɔ, Pɔlu wlan ɖɔ: “Nǔ e nyɔ́ ɔ wɛ nyí ɖɔ, è ni jó nǔ e na zɔ́n bɔ nɔví mɛtɔn na jɛ hwɛ mɛ ɔ bǐ dó; é nyí lan wɛ hǔn, ma ɖu ó; é nyí vɛ̌ɛn wɛ hǔn, ma nu ó; enyi nǔ ɖebǔ wɛ hǔn, ma bló ó.” (Hlɔ. 14:21) Enyi nǔ e a ɖó acɛ bo na wà é ɖé wiwa sixu zɔ́n, bɔ a na nyí afɔklɛ́nnú nú nɔví e ayixa tɔn gbɔn vo nú towɛ é ɖé ɔ, a ka na ɖò gbesisɔmɛ bo na jó nǔ enɛ dó à? É ɖò wɛn ɖɔ a na wà mɔ̌. Cobonu nɔví ɖé lɛ na mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ ɔ mɛ ɔ, ye ko nɔ nu ahan zɛ jlɛ̌ wu, amɔ̌ dìn ɔ, ye kanɖeji bo na ɖó wǔ zɔ na. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ mɛ ɖě kún na ba na ɖ’alɔ ɖ’emɛ bonu nɔví ɖé na lɛkɔ yì gbɛzán e na hɛn nǔ gblé dó wǔ tɔn tawun é kɔn ó! (1 Kɔ. 6:9, 10) Enɛ wu ɔ, enyi nɔví ɖé gbɛ́ ɖɔ emi kún na nu ahan ó, bonu mɛ e ylɔ ɛ é ka gbidi kɔ n’i ɔ, é na nyí wanyiyi sín nǔ ǎ.

13. Nɛ̌ Timɔtée ka sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ, ɖò nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sín nukɔnyiyi linu gbɔn?

13 Hwenu e Timɔtée sín xwè sixu ko ɖò 16  jɛ 19 vlamɛ é, alǒ, hwenu e é sixu ko ɖó xwè 20 vɛlɛɛ é ɔ, è gbò ada n’i, bonu é ni ma nyí afɔklɛ́nnú nú Jwifu e é xwè wɛnɖagbe ɔ jla na gbé lɛ é ó. Nùwalɔ tɔn enɛ cí mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn ɖɔhun. (Mɛ. 16:3; 1 Kɔ. 9:19-23) Timɔtée ɖɔhun ɔ, a ka ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwiɖée dó savɔ̌ nú ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn à?

“[DǑ] GǍN BO ZIN”

14, 15. (a) Etɛ nukɔnyiyi bo zin ka byɔ? (b) Ali tɛ nu wanyiyi ɖiɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ka cá kàn xá lee mǐ zin gbɔn é ɖè?

14 Klisanwun lɛ bǐ ɖó na jló bo na “yì nukɔn zɛ nùkplɔnmɛ nukɔn nukɔntɔn e kúnkplá Klisu lɛ é wu” lobo na “dó gǎn bo zin.” (Ebl. 6:1, nwt) È nɔ nɔ yayǎnɔ kpowun bo nɔ zin ǎ. Mǐ ɖó na “dó gǎn,” alǒ ɖó na ɖò azɔ̌ wà wɛ bo na kpéwú. Nukɔnyiyi bo zin nɔ byɔ ɖɔ è ni tɛ́n kpɔ́n bonu nùtuùntuùn mɛtɔn kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mɛtɔn kpo ni jɛji tawun. Nǔ e wu è nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ hwɛhwɛ ɖɔ mǐ ni nɔ xà akpáxwé Biblu tɔn ɖé ayihɔngbe ayihɔngbe é nɛ. (Ðɛh. 1:1-3) A ka ko sɔ́ enɛ dó ɖó nǔ e gbé a na nya é à? Mɔ̌ wiwa sixu zɔ́n bɔ a na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖaxó dó sɛ́n Jehovah tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo jí, bo na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e gɔ́ngɔ́n é dó Xó Mawu tɔn jí.

15 Sɛ́n e hugǎn sɛ́n lɛ bǐ nú Klisanwun lɛ é wɛ nyí wanyiyi. Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée ɔ, wɛ na ɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ mi nyí ahwanvu ce nugbǒ.” (Jaan 13:35) Jezu sín nɔví Jaki ylɔ wanyiyi ɖɔ “sɛ́n axɔsu ɔ.” (Ja. 2:8, nwt) Pɔlu ɖɔ: “Nú è yí wǎn nú mɛ hǔn, sɛ́n ɔ bǐ sésé setónú na wɛ è ɖè.” (Hlɔmanu lɛ 13:10) Lee è tɛɖɛ̌ wanyiyi jí gbɔn mɔ̌ é nyí nǔkpacamɛ ɖé ǎ, ɖó Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ “Mawu ɔ, wanyiyi wɛ é nyí.” (1 Jaan 4:8) É nyí lee nǔ cí nú Mawu é kɛɖɛ mɛ wɛ é ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖè ǎ. Jaan wlan ɖɔ: “Lee Mawu ɖè wanyiyi e é ɖó nú mǐ ɔ xlɛ́ mǐ gbɔn ɔ ɖíe: é sɛ́ vǐɖokponɔ tɔn dó gbɛ̀ ɔ mɛ, bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ gbɔn jǐ tɔn.” (1 Jaan 4:9) Ɛɛn, wanyiyi Mawu tɔn sísɛ́ ɛ bɔ é wà nùɖé. Bǎ e mɛ mǐ nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ Jehovah, Vǐ tɔn, nɔví mǐtɔn Klisanwun lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ nyí Klisanwun ɖé bo zin ɖó.​—Mat. 22:37-39.

Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nugbodòdó Mawu tɔn lɛ jí ɔ, ayixa mǐtɔn na huzu alixlɛ́mɛnú ɖejid’ewu ɖé hugǎn (Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ)

16. Ee mǐ ɖò gǎn dó wɛ ɖò gbigbɔ lixo bo na zin é ɔ, etɛwu nugbodòdó lɛ ka ɖó na ɖò taji hugǎn nú mǐ?

16 Enyi a ɖò nukɔn yì wɛ bo nyí Klisanwun  e zin é ɖé ɔ, a na mɔ ɖɔ nugbodòdó lɛ na huzu nǔ taji nú we hugǎn. Nǔ nyí mɔ̌, ɖó sɛ́n lɛ nɔ ɖɔ nǔ dó ninɔmɛ tawun tawun lɛ nu, bɔ nugbodòdó lɛ zinzan ka gbló ada tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, vǐ kpɛví ɖé nɔ mɔ nukúnnú jɛ awovinú e ɖò gbɛ̌ nyanya didó mɛ lɛ é wu ǎ, enɛ wu ɔ, mɛjitɔ́ e ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ é ɖé na dó sɛ́n lɛ bo na dó cyɔn alɔ jǐ tɔn. (1 Kɔ. 15:33) Amɔ̌, enyi vǐ ɔ zin ɔ, nǔwukpikpé tamɛ linlin tɔn tɔn na gbló ada, bɔ é na kpéwú bo lin tamɛ dó nugbodòdó e jinjɔn Biblu jí lɛ é jí. Mɔ̌ mɛ ɔ, éɖesu na wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn hugǎn bo cyan mɛ e é na dó gbɛ̌ xá lɛ é. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 13:11; 14:20.) Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nugbodòdó Mawu tɔn lɛ jí ɔ, ayixa mǐtɔn na huzu alixlɛ́mɛnú ɖejid’ewu ɖé hugǎn, bo na sɔgbe xá linlin Mawu tɔn.

17. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ mǐ ɖó nǔ e sín hudo mǐ ɖó, bo na wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn é?

17 Mǐ ka ɖó nǔ e sín hudo mǐ ɖó bo na wá gbeta ɖagbe e na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun lɛ é kɔn bǐ à? ganji. Enyi mǐ nɔ zán sɛ́n kpo nugbodòdó kpo ɖěɖee ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é kpo azɔ̌tuùntuùn kpo ɔ, mǐ “na ɖò gbesisɔmɛ titewungbe, bɔ nǔ e [mǐ] na dó wà nǔ ɖagbe bǐ na ɔ bǐ na ɖò así [mǐtɔn].” (2 Tim. 3:16, 17) Enɛ wu ɔ, ba nugbodòdó Biblu tɔn lɛ bá dó “tuùn nǔ e Aklunɔ jló ɖɔ [a] ni wà é.” (Efɛ. 5:17) Nɔ zán nǔ ɖěɖee na d’alɔ mɛ bɔ è na kplɔ́n nǔ, bɔ agun Klisanwun tɔn sɔnǔ na lɛ é, ɖi Index des publications des Témoins de Jéhovah, Anademẹwe Dodinnanu Tọn Na Kunnudetọ Jehovah Tọn Lẹ, Wemasɛxwetɛn Watchtower Tɔn, WEMASƐXWETƐN ƐNTƐNƐTI JÍ TƆN Watchtower Tɔn kpo JW Library kpo ganji. È sɔnǔ nú azɔ̌wanú enɛ lɛ bo na dó d’alɔ mǐ nú mǐ na ɖu vivǐ nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kpo sinsɛn-biblo xwédo tɔn kpo tɔn ganji.

AYIXA E È SƆ́ BIBLU DÓ KPLƆ́N É ÐÉ NƆ HƐN NYƆNA GÈGĚ WÁ

18. Nú mǐ wà nǔ sɔgbe xá sɛ́n kpo nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ kpo ɔ, nyɔna tɛ lɛ ka nɔ tɔ́n sín mɛ?

18 Sɛ́n Mawu tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo xwixwedó nɔ hɛn nyɔna gègě wá, lee Ðɛhan 119:97-100 ɖɔ gbɔn é: “Un yí wǎn nú sɛ́n towe lóóo. É wu wɛ un nɔ lin tamɛ dó hwebǐnu. Nǔ e a zɔ́n ɔ wu wɛ un ɖó nùnywɛ hú kɛntɔ́ ce lɛ, ɖó é na nɔ ayi ce mɛ kaka sɔyi. Un tuùn nǔ hú mɛ̌si ce lɛ bǐ, ɖó sɛ́n towe lɛ wu wɛ un nɔ lin tamɛ dó. Un ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ hú degenɔ kpikpoe lɛ, ɖó sɛ́n towe lɛ nyínyí nɔ mya nukún nú mì.” Mǐ sixu ɖó nùnywɛ, nùtuùntuùn kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo, enyi mǐ nɔ zán hwenu bo nɔ “lin tamɛ dó” sɛ́n Mawu tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo jí ɔ nɛ. Nú mǐ dó gǎn dó nùjɔnǔ mɛ ɔ, mǐ sixu “sɔ ga Klisu, bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu,” ee mǐ na jó sɛ́n Mawu tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo dó, bɔ ye na kplɔ́n ayixa mǐtɔn é.​—Efɛ. 4:13.