Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

A ka Flín À?

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? É nyɔ́, kpɔ́n ɖɔ a ka sixu na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ à jí:

Nǔ ɛnɛ tɛ lɛ mǐ ka sixu bló bɔ hanjiji mǐtɔn na kpɔ́n te?

Mǐ sixu nɔte ganji ɖò afɔ mǐtɔn lɛ jí, bo zé hanwema mǐtɔn d’aga. Mǐ ɖó na yí agbɔ̌n ganji. Enyi mǐ hun nu mǐtɔn ganji ɔ, mǐ na kpéwú bá jihan d’aga hugǎn.—w17.11, wex. 5.

Etɛ ka jiwǔ nú mǐ ɖò fí e toxo bibɛtɛn tɔn Izlayɛli tɔn lɛ ɖè é kpo ali e yì toxo enɛ lɛ mɛ lɛ é kpo mɛ?

Toxo bibɛtɛn tɔn ayizɛ́n wɛ è má ɖó tò ɔ mɛ, bɔ è wlíbò nú ali e yì ye mɛ lɛ é ganji. Enɛ zɔ́n bɔ mɛɖé sixu yawu mɔ fí e nyɔ́ n’i é bo hɔn yì bɛ̀ ɖó.—w17.11, wex. 14.

Etɛwu nùnina gbɛxixɔ tɔn e Mawu na mǐ gbɔn Jezu jí é ka nyí nùnina ɖagbe hugǎn e è na mǐ é?

É sú dò jlǒ e mǐ ɖó bá ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ é tɔn, lobo sú hudo e mǐ ɖó bá jɛ mǐɖée kannu sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí é sín dò. Ðó kúnkan Adamu tɔn sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu wutu ɔ, é na mǐ Jezu hwenu e mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ é.​—wp17.6, wex. 6-7.

Nɛ̌ Ðɛhan 118:22 ka dó gesí fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gbɔn?

Ye gbɛ́ Jezu e nyí Mɛsiya ɔ é bo hu i. Bonu é na dó nyí “awinnya taji e ɖò zwe jí é” ɔ, è ɖó na fɔ́n ɛ sín kú.​—w17.12, wex. 9-10.

Mɛ ɖěɖee ɖó vǐ sunnu ɖaxó sín acɛ lɛ é kɛɖɛ sín kúnkan mɛ jɛn Mɛsiya ɔ gosin à?

Hweɖelɛnu ɔ, kúnkan ɔ nɔ gbɔn vǐ sunnu ɖaxó ɔ jí, amɔ̌, é nɔ nyí hwebǐnu ǎ. Davidi nyí vǐ sunnu ɖaxó Jɛsée tɔn ǎ, é ɖò mɔ̌ có, Mɛsiya ɔ ka gosin kúnkan tɔn mɛ.—w17.12, wex. 14-15.

Nugbodòdó e kúnkplá lanmɛ na nɔ ganji é tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ?

Ðò Mɔyizi Sɛ́n ɔ glɔ́ ɔ, è nɔ sɔ́ mɛ ɖěɖee ɖò azɔn alɔkpa ɖé lɛ jɛ wɛ lɛ é ɖó zɔ nú mɛ e kpò lɛ é. Enyi mɛ lɛ ɖ’alɔ cyɔ wu gudo ɔ, ye ɖó na klɔ́ alɔ. Sɛ́n ɔ ɖɔ ɖɔ è na kpé nukún dó sɔnuɖa lɛ wu lee é jɛxa gbɔn é. Nú è jì vǐ ɖé, b’ɛ ɖó azǎn tantɔn gudo ɔ wɛ è nɔ gbò ada n’i, enɛ wɛ nyɔ́ hugǎn, ɖó nǔwukpikpé e hun ɖó bo nɔ yawu xú ɖò akpà nukúnmɛ é nɔ ko sɔgbe hwenɛnu.—wp18.1, wex. 7.

Etɛwu é ka sɔgbe ɖɔ Klisanwun ɖé ni yí wǎn nú éɖée ɖó bǎ ɖé mɛ?

Mǐ ɖó na yí wǎn nú nɔzo mǐtɔn lɛ mǐɖesunɔ ɖɔhun. (Mak. 12:31) Asú lɛ ɖó na “yí wǎn nú asì yetɔn lɛ, lee ye yí wǎn nú agbaza yeɖesunɔ tɔn gbɔn é.” (Efɛ. 5:28) É ɖò wɛn ɖɔ wǎn yí nú mɛɖée sixu wá zɛkpá.​—w18.01, wex. 23.

Afɔ tɛ lɛ mɔ̌ mǐ ka sixu ɖè bo yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo?

Mǐ ɖó na kplɔ́n Xó Mawu tɔn bo lin tamɛ d’eji, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ na zán nǔ e mǐ kplɔ́n é. Mǐ ɖó na lɛ́ hun linlin mǐtɔn kpo ayi mǐtɔn kpo, bɔ gbigbɔ mímɛ́ na w’azɔ̌ d’eji, lobo na nɔ yí gbè nú alɔdo mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo nùsumɛnukúnmɛ kpo.​—w18.02, wex. 26.

Etɛwu dò biba nú sun sín wuntun kpo nùkínkán kpo ma ka nyí nǔ taji e na zɔ́n bɔ è na tuùn sɔgudo lɛ é ǎ?

Hwɛjijɔ gègě wɛ zɔ́n, amɔ̌ hwɛjijɔ taji ɔ wɛ nyí ɖɔ Jehovah gbɛ́ nùwalɔ wè enɛ lɛ bǐ.​—wp18.2, wex. 4-5.

Nukún tɛ mǐ ka ɖó na sɔ́ dó kpɔ́n ylɔ̌ e è ylɔ mǐ wá nùɖuɖu ɖé tɛnmɛ é?

Enyi mǐ yí gbè nú ylɔ̌ e è ylɔ mǐ é ɖé ɔ, mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo na yì. (Ðɛh. 15:4) Mǐ ɖó na wá gbɛ́ ɖó nǔ ma sín nùɖé wu ǎ. Mɛ e ylɔ mǐ é sixu ko w’azɔ̌ syɛnsyɛn, bo ɖa nùɖuɖu.​—w18.03, wex. 18.

Nǔ tɛ lɛ kpɔ́ndéwú Timɔtée tɔn ka sixu kplɔ́n sunnu agbanɖotananɔ lɛ?

Nǔ mɛ lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Timɔtée tawun, bɔ é nɔ lɛ́ sɔ́ nǔ gbigbɔ tɔn lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ. É nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn ɖò sinsɛnzɔ́ mímɛ́ ɔ mɛ, bo nɔ lɛ́ zán nǔ e é kplɔ́n lɛ é. É nɔ ɖò nǔ kplɔ́n wɛ éɖesu, bo nɔ ganjɛ gbigbɔ Jehovah tɔn wu. Mɛxo agun tɔn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn.​—w18.04, wex. 13-14.