ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Juin 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 6 août jɛ 2 septembre 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Axɔsuɖuɖu Ce Nyí Gbɛmɛ Fí Tɔn Ǎ”

Nɛ̌ linlin e Jezu nɔ ɖó dó hunnyahunnya azǎn tɔn gbè tɔn wu é ka ɖó na d’alɔ mǐ ɖò linlin e mǐ nɔ ɖó dó toxóɖiɖɔ kpo gbɛ̀ ɔ sín xó lɛ kpo wu é mɛ gbɔn?

Mǐ Bǐ Ni Nyí Ðokpo Lee Jehovah kpo Jezu kpo Nyí Ðokpo Gbɔn É

Etɛ a ka sixu wà bo gɔ́ sò nú bǔninɔ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ é?

É Hɛn ɔ, É Na Ko Bló Bɔ Nǔ Tɔn Na Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ

Kpɔ́ndéwú Hlobowamu Judáa Xɔsu ɔ tɔn d’alɔ mǐ, bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Mawu nɔ ba ɖò ɖokpo ɖokpo mǐtɔn sí é wu.

Nǔ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ kpo Nugbodòdó Tɔn lɛ kpo Ni Kplɔ́n Ayixa Towe

Mawu na mǐ alixlɛ́mɛnú walɔ ɖagbe tɔn ɖé, amɔ̌, mǐ ɖó na kudeji ɖɔ é xlɛ́ ali ɖagbe ɔ mǐ.

“Weziza Mitɔn Ni Bo Hɔ́n” Bo Kpa Susu nú Jehovah

É lɛ́ byɔ nǔ gègě hú è ni jla wɛnɖagbe ɔ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Un Mɔ Gbɔdónúmɛ Ðò Wuvɛ̌ Ce lɛ Bǐ Mɛ

Edward Bazely mɔ wuvɛ̌ xwédo tɔn lɛ, gbeklanxamɛ sinsɛn tɔn, awakanmɛ kú mɛ mɛɖesunɔ tɔn lɛ, kpo linkpɔ́nzɔn kpo.

Hlɔnhlɔn Gbedómɛ Tɔn

Gbedómɛ klewun ɖé tlɛ sixu wà ɖagbe tawun.

A ka Flín À?

A ka sixu na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ e è ɖè sín Atɔxwɛ gudogudo tɔn e tɔ́n lɛ é mɛ é à?